De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom is Passend Onderwijs belangrijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom is Passend Onderwijs belangrijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom is Passend Onderwijs belangrijk?
Hand-out t.b.v. informatief overleg voortgezet onderwijs West-Friesland d.d Bronnen: - Hand-out Werkconferentie Passend Onderwijs PO-VO West-Friesland - Hand-out Penna Onderwijs Adviseurs t.b.v. Landelijk Werkverband SBO Versie: SWV\Passend Onderwijs\VO-Zaken

2 Landelijke ontwikkelingen:
Start in febr in Tweede Kamer met herijking leerling-zorg Brief staatssecretaris Dijksma - dec. 2008: onderwijsarrangement voor alle leerlingen, van hoge kwaliteit naar een maatschappelijk relevante uitstroom Kernwoorden: zorgplicht - regionaal netwerk – 1 loket Budgettair kader noodzakelijk i.v.m. explosieve groei vso-kosten Regeringsbrief aan Tweede Kamer jan invoering zorgplicht per 1 augustus 2012: Elk schoolbestuur krijgt de verantwoordelijkheid voor een passend zorgaanbod voor elke leerling die zich aanmeldt!!

3 Historie ontwikkeling West-Friesland
Platform PO-VO West-Friesland start rond 1999/2000 Agenda voor de Toekomst - 10 maart 2005 Veldinitiatief bijeenkomsten , 26.05,06 en Startconferentie Passend Onderwijs 26 april uitkomst: - Versterken basiszorg in scholen - Professionaliseren speciale zorg Voortbestaan bestaande zorgstructuren en voorzieningen Onderzoeksvraag vastgesteld school besturen 6 oktober 2008 Startsubsidie 2009 toegekend voor PO+VO in W-F van € ,-- Opbrengst Werkconferentie regio W-F: Missie +visie!

4 Onderzoeksvraag Platform PO-VO t.b.v. startsubsidie 2008:
Samenhangend bouwwerk van onderwijsvoorzieningen Schoolbesturen nemen verantwoordelijkheid voor realiseren van thuisnabije onderwijsvoorzieningen en onderwijsarrangementen op maat Adequate speciale onderwijszorg die aansluit bij huidige zorgstructuur op weg naar een gevarieerd, flexibel en thuisnabij onderwijszorg-continuüm Inrichting van een ouderplatform als zijnde klankbordgroep Vormgeving van noodzakelijke organisatie Passend Onderwijs

5 Missie Regio West-Friesland (-> waarom)
“De regio West-Friesland biedt iedere leerling een onderwijsaanbod dat past!”

6 Visie Passend Onderwijs West-Friesland (->wat willen wij)
De achterliggende visie is dat Passend onderwijs in West-Friesland staat voor: Leerling-ontplooiing! Ieder die werkt met leerlingen gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling (niet van de beperkingen). Doen wat werkt! Ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling worden vertaald in haalbare onderwijs-, scholings- en ondersteuningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter. Samenwerken! Alle partners in deze regio gaan voor resultaatgerichte samenwerking en leggen naar elkaar verantwoording af. Partners zijn leerlingen, ouders en professionals in het onderwijs, in de zorg en bij gemeenten.

7 Ontwikkelingen Passend Onderwijs 2012
Bezuinigingen Nieuwe structuren/verevenen Sectororganisaties met een referentiekader

8 Bezuinigingen Op de hele sector -> totaal 270 miljoen:
Verminderen rugzak met 10% Groepsgrootte in sbo van 9,8 naar 11,3 (15% verhoging) Groepsgrootte in (v)so van 6,5 naar 8 (23% verhoging) Groepsgrootte Pro en Lwoo van 8,9 naar 9,5 (7% verhoging) Overige: Middelen zorgbudget WSNS (225 miljoen) Leerlingbegeleiding VO (44 miljoen) Regionaal zorgbudget VO (40 miljoen) Rebound (20 miljoen) Havo/Vwo inpassen in swv (10 miljoen) Herstart en Op de rails (18 miljoen)

9 Nieuwe structuren De zorgplicht wordt – conform de bestaande plannen – geformuleerd op het niveau van een individueel schoolbestuur. Samenwerking wordt verplicht. Voor het voortgezet onderwijs zullen scholen (VMBO, Pro, Havo/Vwo, Gymnasia en VSO) worden toegedeeld aan een bekostigingsentiteit (centrale dienst) , met als werktitel SWV Passend Onderwijs VO. Het SWV Passend Onderwijs PO is gelokaliseerd binnen de grenzen van het SWV Passend Onderwijs VO. Omvang SWV: vastgesteld via AMvB, op basis van gemeenten/postcodes met relatie naar jeugdzorg en arbeidsmarkt. Voor VO gemiddeld leerlingen met 9 scholen en 4 besturen?

10 Taak samenwerkingsverband
Taak van het SWV Passend onderwijs VO is een dekkend geheel van voorzieningen met een systematiek van handelingsgerichte toewijzing van onderwijszorg, in afstemming met externe partners als schoolmaatschappelijk werk et cetera. In een zorgplan zal dit zijn beschreven. Het landelijke referentiekader (zie ) biedt hiervoor handreikingen.

11 Referentiekader onderwijszorgprofiel inclusief dekkend regionaal onderwijszorgprofiel transparante toewijzingssystematiek zorgmiddelen loketfunctie (informatie en ondersteuning) voor ouders/studenten school bewaakt (met ouders) kwaliteit zorgprofiel bewaken functie-eisen medewerkers behorend bij zorgprofiel ondersteuning voor leraren bij specialistische problematiek school waarborgt effectieve overdracht van elke leerling MR t.a.v. zorgprofiel en zorgmiddelen goed geregeld verantwoording besteding zorgmiddelen en resultaten klachtenregeling en aansluiting geschillencommissie zorgplicht


Download ppt "Waarom is Passend Onderwijs belangrijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google