De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO West-Friesland"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO West-Friesland
Stappenplan Bestuurlijke inrichting Passend Onderwijs VO-VSO West-Friesland Versie: Presentatie AB + VSO op – bijgesteld SWV\Passend Onderwijs\VO\Bestuurlijke inrichting

2 Bestuurlijke aandachtspunten
Tijdsmarkeringen Bestuurlijk stappenplan Diverse fasen in proces Transitie aspecten Bestuursmodellen Betrokken schoolbesturen Ambitie & Visie Overzicht uitwerkingen

3 Tijdsmarkeringen 1 november 2012: bestuurlijke inrichting is afgerond
1 maart 2013: nieuw zorgplan gereed (vo + vso + gemeenten) 1 augustus 2013: start nieuwe bekostigingssystematiek

4 Bestuurlijk stappenplan
Beslissers Bepalen beleid, strategie, inrichting Regie Sturen proces aan Coördineren en houden voortgang Deelnemers/belanghebbenden proces Relevante belangen in proces Informatie uitwisselen

5 Bestuurlijk stappenplan
Beslissers Bestuur (AB) SWV VO West-Friesland VO-besturen: Atlas – Clusius –Martinus – RSG – Tabor SVO-besturen: Spinaker (Cie. OPOA) + Stormvogel (Bestuurscie. S.O.) Regie Stuurgroep: DB + SVO-vertegenwoordiger: Nico ‘t Hooft, Bram Sluis en Stefan ten Brink Projectgroep: Alg. Directeur + coördinator SWV VO + SVO-afgevaardigde: Ton van Waardenburg, Kine de Weerd en Jan van Berkum Deelnemers/belanghebbenden proces Managementraad SWV VO VO + VSO -locatiedirecties regio (incl. Praktijkscholen en OPDC) Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO VSO-locatiedirecties buiten regio West-Friesland (Hendrik Mol) REC Gemeenten Jeugdhulpverlening

6 Bestuurlijk stappenplan
Oriëntatiefase: Oktober - december DB AB Voorbereidingsfase: december februari DB AB Besluitfase 1 - hoofdlijnen: april DB ?? A B ??.04.12 Uitwerkingsfase: april - mei 2012 Besluitfase 2 - inrichting: juni-juli DB AB Inrichtingsfase: september-oktober 2012

7 Oriëntatiefase Regio-indeling is bekend: West-Friesland
VO-besturen worden betrokken via bestuur SWV VO W-F VSO-besturen: De Spinaker (zmok): Bestuurscie. Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar Rubenslaan 2, 1816 MB Alkmaar, afgevaardigde: dhr. S. ten Brink De Stormvogel (zmlk): Bestuurscommissie Speciaal Onderwijs, Postbus 353, 1620 AJ Hoorn, afgevaardigde dhr. J. van Berkum Optioneel: VSO-besturen buiten regio + REC-besturen: vso Hendrik Mol (slechthorend), Stichting Surplus, Postbus 394, 1740 AJ Schagen, mw. J. Vosbergen / dhr. M. van Lee Rec 4.5., Castricummer Werf 40, 1901 RV Castricum - dhr. P. Mol Rec 3.7, Postbus 9913, 1006 AB Amsterdam - dhr. S. de Ridder

8 Oriëntatiefase Principe: West-Friese manier van aanpak
Benutten van het bestaande Anticiperend starten met inhoudelijke ontwikkelingen Vanuit de inhoud naar de structuur/vorm Eigen beleidskeuzes als uitgangspunt, niet afhankelijk stellen van landelijke ontwikkelingen Effectiviteit voor samenstelling en agenda van overleggremia Lean & mean als leidraad voor bestuurs- en organisatiestructuur Meerwaarde van gezamenlijke zorgontwikkeling & autonomie voor individuele onderwijsontwikkeling Eenvoudige overlegstructuur met gemeenten en jeugdhulpverlening Smart formuleren van uitgangspunten en notities

9 Oriëntatiefase   Afronding met intentieverklaring: afspraken over het proces Besturen die in proces worden betrokken Stappenplan dat wordt gevolgd Ambitie & visie Wie doet de regie Welke mijlpalen zijn nodig Welke onderwerpen zijn onderdeel van proces Waar bepaalde expertise wordt benut (werkgroepen/platform po-vo) Verdeling aanloopbudget Passend Onderwijs w.o. proceskosten

10 Voorbereidingsfase Afronding met Uitgangspuntennotitie: Visie
Bestuurlijke inrichting Zorgstructuur w.o. zorgplan en onderwijszorgprofielen Zorgtoewijzing w.o. toelaatbaarheid van het vso Verdeling zorgmiddelen (school, expertise- of leerlingmodel) Toerusting personeel Ouderbetrokkenheid Samenwerking met gemeenten Samenwerking met jeugdhulpverlening Medezeggenschap

11 Voorbereidingsfase Visie-ontwikkeling:
Welke beelden bestaan er van elkaar (VO en VSO) Wat is belangrijk voor passend onderwijs Wat vinden wij thuisnabij onderwijs Wat verstaan wij onder een onderwijszorg continuüm in de regio Hoe maken we een dekkend onderwijszorgaanbod Wat verstaan wij onder onderwijszorgprofielen Hoe betrekken wij ouders in het proces Hoe betrekken wij personeel in het proces

12 Besluitfase 1 - hoofdlijnen
Afronden met Uitwerkingsnotitie: Bestuurlijke inrichting Zorgstructuur w.o. zorgplan Zorgtoewijzing w.o. toelaatbaarheid van het vso Verdeling zorgmiddelen (school, expertise- of leerlingmodel) Toerusting personeel Ouderbetrokkenheid Samenwerking met gemeenten Samenwerking met jeugdhulpverlening Medezeggenschap

13 Besluitfase 1 - uitwerking
Uitwerkingsnotitie via projectgroep -> stuurgroep -> bestuur SWV VO + vso-besturen voor accorderen concept Uitwerkingsnotitie naar alle afzonderlijke schoolbesturen VO + VSO voor instemming Voorleggen aan medezeggenschapsraden (advies)

14 Uitwerkingsfase Opstellen totaal besturingsconcept:
- Bestuursstatuten - Management/directiestatuut - Huishoudelijke reglementen Organisatiestructuur invullen Zorgstructuur inrichten Transitie-aspecten uitwerken voor: SWV VO West-Friesland OPDC Praktijkscholen VSO-scholen REC’s

15 Besluitfase 2 - Inrichting
Uitwerkingen via projectgroep -> stuurgroep -> bestuur SWV VO +VSO-besturen voor accorderen concept Uitwerkingen naar alle afzonderlijke schoolbesturen VO + VSO voor instemming Voorleggen aan medezeggenschapsraden (advies)

16 Inrichtingssfase Definitieve samenstelling bestuur Notaris-traject(en)
Bestuur in oprichting Per 1 november 2012 is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-SVO West-Friesland een feit

17 Transitie aspecten Stichting Samenwerkingsverband VO West-Friesland
- Statutenwijziging of opheffing Stichting Centrale Dienst SWV VO West-Friesland OPDC West-Friesland - Positie en juridische onderbrenging Praktijkscholen Westfriesland in Hoorn & Stede Broec Positie VSO-scholen - Participatie nieuw swv-bestuur en positie scholen onder schoolbestuur Positie REC’s - Positie ambulante begeleiding en juridische onderbrenging Positie VSO-scholen buiten regio o.a. Hendrik Mol - Eventuele participatie in nieuw swv-bestuur of gesprekspartner

18 Bestuursmodellen Keuze uit: Scheiding bestuur en toezicht: Stichting
Vereniging Coöperatie Scheiding bestuur en toezicht: One-tier-model met bestuur/toezicht-model Raad van beheer model Raad van toezicht model

19 Betrokken schoolbesturen VO in de regio
Stichting Atlas College, Dampten 14, 1624 NR Hoorn (dhr. N. ‘t Hooft) Stichting Clusius College , Voltastraat 1, 1817 DD Alkmaar (dhr. G. Oud) Stichting SIVO - Martinuscollege, Postbus 37, 1610 AA Grootebroek (K. van Bergeijk) Stichting SG Tabor, Postbus 34, 1620 AN Hoorn (dhr. W. Zoethout) Stichting RSG Enkhuizen, Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen (dhr. B. Sluis) Stichting SWV VO West-Friesland, Postbus 3057, 1620 GB Hoorn - Praktijkscholen Stichting Centrale Dienst SWV VO W-F, Postbus 3057, 1620 GB Hoorn - OPDC Bestuurscie. Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar, Rubenslaan 2, 1816 MB Alkmaar (dhr. S. ten Brink) (zmok Spinaker) Bestuurscommissie Speciaal Onderwijs, Postbus 353, 1620 AJ Hoorn (dhr. J. van Berkum) (zmlk De Stormvogel) Rec 4.5., Castricummer Werf 40, 1901 RV Castricum - dhr. P. Mol? Rec 3.7, Postbus 9913, 1006 AB Amsterdam - dhr. S. de Ridder? vso Hendrik Mol (slechthorend), Stichting Surplus, Postbus 394, 1740 AJ Schagen, mw. J. Vosbergen

20 Ambitie & visie De ambitie van het Samenwerkingsverband is:
De regio West-Friesland biedt elke leerling een onderwijsaanbod dat past! De achterliggende visie is dat Passend Onderwijs West-Friesland staat voor: Leerling-ontplooiing! Ieder die werkt met leerlingen gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling (niet van de beperkingen). Doen wat werkt! Ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling worden vertaald in haalbare onderwijs-, scholings- en ondersteuningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter. Samenwerken! Alle partners in deze regio gaan voor resultaatgerichte samenwerking en leggen naar elkaar verantwoording af. Partners zijn leerlingen, ouders en professionals in het onderwijs, in de zorg en bij gemeenten.

21 Overzicht van uitwerkingen m.b.t. Referentiekader
Aanpassen samenwerkingsverband regio-indeling samenstelling uit schoolbesturen privaatrechtelijke rechtspersoon toegekende taken medezeggenschap Realiseren zorgplicht onderwijsprofiel locaties + swv (basis – breedte – dieptezorg) ontwikkelingsperspectief leerling aanmelding leerling toelating en verwijdering leerling rechtsbescherming leerling/ouders Participatie vso-scholen regio huidige scholen uitgangspunt: vso-zmok Spinaker + vso-zmlk De Stormvogel en 2e ring: vso Hendrik Mol, Molenduin, Gunningschool; Mytyl De Ruimte REC’s opgeheven, scholen ondergebracht in SWV (wel eigen schoolbestuur) CvI’s opgeheven, toelating in vso via SWV (budgetfinanciering) Speciaal vervoer alleen voor leerling met handicap

22 Overzicht van uitwerkingen m.b.t. Referentiekader
Overzicht van uitwerkingen m.b.t. Referentiekader Participatie jeugdketen afstemming met gemeenten/CJG zorg in en om de school met jeugdhulpverlening Zorgplan met realisatie passend onderwijs i.c. onderwijszorgprofielen verdeling en besteding van zorgmiddelen (procedure + criteria) afspraken over toewijzing ondersteuning voor reguliere leerlingen procedure plaatsing cluster 3 + 4 wijze informeren ouders Docenten scholing ondersteuning structuur Bron: Informatie-notitie Managementraad – Bijlage 5

23 Leden stuurgroep + projectgroep
Leden stuurgroep + projectgroep Stuurgroep Passend Onderwijs VO West-Friesland Stefan ten Brink, bestuursvertegenwoordiger vso-zmok De Spinaker Nico ‘t Hooft – DB voorzitter SWV VO en bestuurslid Atlas College Bram Sluis – DB secretaris SWV VO en bestuurslid RSG Enkhuizen Projectgroep Jan van Berkum – vertegenwoordiger vso-zmlk De Stormvogel Ton van Waardenburg - algemeen directeur SWV VO West-Friesland Kine de Weerd – coördinator SWV VO West-Friesland (contactpersoon OC&W) Informatie -> klik boven aan: activiteiten -> klik links aan: Passend Onderwijs en scroll in deze pagina


Download ppt "Samenwerkingsverband VO West-Friesland"

Verwante presentaties


Ads door Google