De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Handelingsgericht zorgteam op school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Handelingsgericht zorgteam op school"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Handelingsgericht zorgteam op school
Werkwijze: doelstelling & organisatie Noëlle Pameijer & Angeline Gorgels SWV-en Het Gooi e.o en Annie M.G. Schmidt 13 september 2011, Indon te Bussum (startbijeenkomst Pilotscholen + bovenschoolse pool)

2 Doelen en werkvorm Informeren over beoogde werkwijze
Vragen deelnemers beantwoorden Reacties benutten Informatie overdracht en opdrachten In functiegroepen vragen en reacties bespreken  plenair uitwisselen

3 Kansen Passend Onderwijs?
Geen kind tussen wal en schip Van wat een kind heeft/is  wat het nodig heeft Minder en eenvoudiger procedures Expertise leerkracht en IB-er verhogen Ondersteuning in/op de school

4 HGW: 7 uitgangspunten 1. Onderwijs/opvoedbehoeften centraal
2. Wisselwerking en afstemming 3. Leerkracht doet ertoe; ondersteuningsbehoeften? 4. Positieve van kind, school en ouders benutten 5. Samenwerken met elkaar, leerlingen en ouders 6. Doelgericht werken en evalueren 7. Systematiek & transparantie Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen

5 Op alle niveaus HGW Groep: groepsplan met – bespreking en observatie (leerkracht en IB-er) Leerlingenbespreking: enkele leerlingen (leerkracht en IB-er) Zorgteam: 1 leerling (leerkracht, IB-er, ouders en 1 of meer externen) Bovenschoolse pool: multidisciplinair, professionals uit onderwijs en zorg

6 Binnenschools Pilot HG ZT OPP
HGW- cyclus op groepsniveau Binnenschools Pilot HG ZT Groepsbespreking + Groepsobservatie 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben waarnemen 6. Uitvoeren groepsplan Leerlingen Leerlingbespreking realiseren 5. Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht begrijpen OPP Multidisciplinair zorgteam op school; leerkracht, IB-er, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften Casemanager plannen Loketgroep Pilot Bovenschoolse “pool”: begeleiding door AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, SMW, jeugdartsen (+jeugdverpleegkundigen) en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, Sherpa, Versa, RBL. 6

7 Onderwijszorgarrangement
Hoe meer onderwijs- en opvoedbehoeften kind … en hoe meer ondersteuningsbehoeften school, leerkracht, IB-er en ouders … … hoe meer specifieke begeleiding in onderwijs en zorg Schoolnabij, op maat, deskundigen pool

8 Waarom een pilot? Think big, start small (Fullan) Van discussie  doen
Experimenteer en evalueer Van wenselijk  haalbaar? Van inhoud  organisatie? Meerwaarde?

9 Voor welke leerlingen? Na leerlingenbespreking zorgen en vragen
Problemen met leren en gedrag OPP leerlingen met complexe problemen Opvoed/gezinsproblemen Leerlingen die nu bij SWV: CC/begeleiding door AB (SO/SBO), SMW, psycho/ortho (HGD), verwijzing jeugdzorg of SBO/SO (traject)

10 Werkwijze handelingsgericht zorgteam
Reden van aanmelding en hulpvraag: welke deskundige(n) uit pool? (1 bladzijde) Schema HGI (groeidocument bijlage 4) – voor zover mogelijk – invullen Bijlagen: groepsoverzicht en -plan en verslag leerlingbespreking Loketgroep pilot: casemanager Datum zorgteam: wanneer en met wie?

11 Vervolg werkwijze In zorgteam groeidocument samen nalopen en samen aanvullen (intake), met name: Analyse en doelen Onderwijs/opvoedbehoeften kind Ondersteuningsbehoeften school en ouders Aanvullingen en afspraken noteren

12 Waarom ouders erbij? Evaluatie 5 jaar ZAT Gooi
Passend Onderwijs: vergroten ouderbetrokkenheid Samenwerking ouders  welbevinden en prestaties leerling beter (HGW) Ouders als ervaringsdeskundigen Betere samenwerking school – ouders Ervaringen pilots ZT en ZAT: positief

13 Onderwijs-zorg-arrangement
Vanuit HGW op school naar OZA via Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) & Handelingsgericht Indiceren (HGI) Behoeften kind, school en ouders? WAT nodig (wenselijk)? HOE realiseren (haalbaar)? Met groeidocument: OZA inschatten

14 Voorstel taakverdeling
IB-er organiseert bespreking zorgteam IB-er is gespreksleider/voorzitter (eventueel met steun casemanager) IB-er notuleert de afspraken (eventueel met steun casemanager) Casemanager: contact school - pool Bij inzet deskundige uit pool: deze maakt kort verslag

15 14 doelstellingen pilot (par 2.3 notitie)
Is dit een wenselijke werkwijze? Is het haalbaar/te organiseren? Tevredenheid scholen, ouders en deskundigen uit pool? Ondersteunt pilot HGW op school? Bij grenzen school: goed traject  S(B)O? Kosten qua inzet mensen?

16 Wat kan deze pilot niet? Extreme conflicten oplossen
Indicaties en wachtlijsten jeugdzorg en SO omzeilen Verspreiding over schooljaar? Snel en efficiënt?

17 Tenslotte Bij voorbaat veel dank dat jullie met ons deze uitdaging aangaan en veel succes!!

18 Bronnen Notitie handelingsgericht zorgteam
Gele boek HGW voor schoolteam Twee JSW artikelen (uitgangspunten) Drie artikelen Tijdschrift voor RT (werkwijze) Beschrijving werkwijze ZT (in voorbereiding, n.a.v. 13/9/2011)


Download ppt "Pilot Handelingsgericht zorgteam op school"

Verwante presentaties


Ads door Google