De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST…

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST…"— Transcript van de presentatie:

1 HET UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST…
VERWACHTING: ONTVANGEN VAN DE HEILIGE GEEST SPREKEN IN TONGEN

2 Het ontvangen van de Heilige Geest
Voorbeeld: Auto die van de lopende band komt is een auto en tegelijk geen auto Tal van technische voorzieningen om hem te kunnen laten rijden, auto te laten zijn !

3 Het ontvangen van de Heilige Geest
Heilige Geest werkt aan een persoon terwijl deze nog ongelovig is. Heilige Geest overtuigt: Zonde Gerechtigheid Oordeel (Joh.16:8)

4 Het ontvangen van de Heilige Geest
Het toestaan dat de Here Jezus (= Heilige Geest) binnenkomt in alle kamers van je levenshuis... Is gevolg v.d. wedergeboorte Het toestaan dat de Here Jezus (= Heilige Geest) in alle kamers van je levenshuis mag doen wat Hij wil… Gevolg hiervan heet: VRUCHT

5 Spreken in tongen… Meer ruimte in alle kamers van je levenshuis
Gevolg: Mogelijkheid voor de Gaven v.d. Heilige Geest Tongentaal is één v.d. gaven v.d. Heilige Geest Belangrijke lessen uit Cor.12: Het spreken in tongen is geen BEWIJS van het ontvangen v.d. Heilige Geest. Vers 11: Ieder mag/kan Gaven ontvangen HIJ bepaalt welke v.d. Gaven Hij aan wie toebedeelt

6 HET UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST…
Overtuigend werk Vrijmaking Gezindheid Zoonschap

7 1. Overtuigend werk ZONDE: schuldbesef (ellende) Joh.16:8
GERECHTIGHEID: schuld MOET worden verzoend en is plaatsvervangend verzoend door de Here Jezus (verlossing) OORDEEL: Grote Witte Troon (zegel/bazuin/schaal gerichten) Joh.16:8 Heilige Geest zal de wereld overtuigen van: ZONDE GERECHTIGHEID OORDEEL

8 HET UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST…
Overtuigend werk: Joh.16:8 Vrijmaking: Rom.8: 2 Gezindheid: Rom.8: 5 Zoonschap: Rom.8:15

9 Rom 8 1 t/m17: 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. 3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. 5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

10 7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 10 Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

11 12 Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

12 2. Vrijmaking VRIJGEMAAKT van der wet der zonde en des doods (Rom.8:2)
Gen.2 vs 17: maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Gen.3 vs 22: En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.

13 VRIJGEMAAKT: VRIJ VAN DE EEUWIGE DOOD
VRIJE TOEGANG TOT DE BOOM DES LEVENS WERK VAN DE HEILIGE GEEST DIE MIJ TOT LEVEN BRACHT UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST !!

14 3. GEZINDHEID Van nature: Van de Heilige Geest:
IK zet mijn zinnen op alles waar IK zin in heb: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen (Gal.5:19-21) Van de Heilige Geest: LEVEN VREDE WERK VAN DE HEILIGE GEEST DIE MIJ TOT LEVEN BRACHT UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST !!

15 4. ZOONSCHAP Vader - kind relatie:
Bij alles wat Vader doet blijft het kind roepen ABBA VADER !! Bij alles : Bij liefdevolle ervaringen Bij het lijden dat de Here God in je leven toelaat… Voorbeeld ??

16 Voorbeeld van de Here Jezus aan het kruis:
Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Vrouw, zie uw zoon. en Zoon, zie uw moeder. Eloï, Eloï, lama sabachtani Mij dorst. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel Ik Mijn geest. DIT IS DE GEEST VAN HET ZOONSCHAP HET UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST !!


Download ppt "HET UNIEKE VAN DE HEILIGE GEEST…"

Verwante presentaties


Ads door Google