De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 14: Macro-economische analyse: Wat en Waarom?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 14: Macro-economische analyse: Wat en Waarom?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 14: Macro-economische analyse: Wat en Waarom?
Economie, een Inleiding Hoofdstuk 14: Macro-economische analyse: Wat en Waarom?

2 Macro-economische analyse: Wat en Waarom?
Micro-economie: Gedragsmodellen van individuele economische agenten Macro-economie: Grotere geheel van alle output in een economie Ook andere aggregaten Totale tewerkstelling / werkloosheid Wisselkoers Aggregaten = optelsom van economische variabelen op individueel niveau van gezinnen en bedrijven Micro-economie volstaat? Geen macro-economie nodig?

3 Macro-economische analyse: Wat en Waarom?
De vraag die zich onmiddellijk opdringt is of we schommelingen en veranderingen in die heel grote aggregaten niet kunnen terugbrengen tot veranderingen in de onderliggende delen. Aggregaten zijn toch gewoon een optelsom van economische variabelen op het individuele niveau van gezinnen en bedrijven? Dus is het verleidelijk te concluderen dat we buiten micro-economie geen bijkomende analyse meer nodig hebben. In dit hoofdstuk gaan we zien dat macro-economie niet zomaar de optelsom is van wat er gebeurt op het micro-economische vlak en dat een macro-economische analyse bijkomende inzichten oplevert. We geven in dit hoofdstuk drie redenen waarom het geheel meer is dan de samenstellende delen.

4 Macro-economische analyse: Wat en Waarom?
Macro-economie niet zomaar optelsom van wat er op micro-economisch vlak gebeurt Bijkomende inzichten Drie redenen: Band tussen markten van finale goederen en markten van productiefactoren Economische kringloop Wet van Say Gebruik van geld Ontregeling van geldstroom kan reële goederen- en dienstenstroom beïnvloeden (financiële crisis) Studie van informatie- en coördinatieproblemen

5 Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel
De economische kringloop en de wet van Say Het belang van geld Informatie- en coördinatieproblemen Van Keynes naar de klassieken en terug

6 Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel
De economische kringloop en de wet van Say Het belang van geld Informatie- en coördinatieproblemen Van Keynes naar de klassieken en terug

7 1. De economische kringloop en de wet van Say
Onderzijde van kringloop Bedrijven verkopen hun goederen en diensten in markten van finale goederen en diensten Totale opbrengst van deze verkopen: Opbrengst wordt gebruikt om productiefactoren te betalen

8 1. De economische kringloop en de wet van Say
Bovenzijde van kringloop Bedrijven kopen productiefactoren op factormarkten Arbeiders worden vergoed met loon Eigenaars van land worden vergoed met huur of pacht Verschaffers van kapitaal krijgen interest en/of dividend Opbrengst van verkoop van finale goederen en diensten wordt uitbetaald aan Diegenen die aan productieproces hebben bijgedragen Dit zijn consumenten

9

10 1. De economische kringloop en de wet van Say
Tegenover productiestroom van goederen en diensten (‘de benedenloop’) staat inkomensstroom die terecht komt bij consumenten (‘de bovenloop’) Gezinnen verkrijgen inkomens, hiermee kan men Consumptiegoederen kopen Inkomen opzij zetten = Sparen

11 1. De economische kringloop en de wet van Say
Veronderstel prijsstijging van alle finale goederen en diensten Zal Q dalen? Niet noodzakelijk, gezinnen krijgen nu hoger inkomen uitbetaald Veel vragen: Effect op productie? Effect op spaargedrag? Simultane interactie van alle markten Macro-economie Soms ook in micro-economie: theorie van algemeen evenwicht

12 1. De economische kringloop en de wet van Say
Macro-economisch effect niet gelijk aan som van micro-economische effecten Wet van Say “Elk aanbod creëert zijn eigen vraag” Indien consumenten niet sparen Alle inkomen wordt besteed aan consumptie Productiestroom vloeit terug in vorm van vraag naar goederen en diensten

13 1. De economische kringloop en de wet van Say
In werkelijkheid zullen gezinnen ook sparen Deel van inkomen wordt dan aan kringloop van goe-deren en diensten onttrokken Een ‘lek’

14 Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel
De economische kringloop en de wet van Say Het belang van geld Informatie- en coördinatieproblemen Van Keynes naar de klassieken en terug

15 2. Het belang van geld Geld: ons algemeen ruilmiddel Aan kringloop van goederen en diensten beantwoordt kringloop van geld Dubbele kringloop wordt weergegeven in Figuur 14.2.

16

17 2. Het belang van geld Beide kringlopen geven dezelfde onderliggende eco-nomische realiteiten weer en hebben dezelfde waarde Geld is neutraal? Verstoringen in geldkringloop hebben vaak effecten op onderliggende reële grootheden

18 Hoeveelheid geld die mensen op bepaald moment aanhouden: M
2. Het belang van geld Hoeveelheid geld die mensen op bepaald moment aanhouden: M Voorraadvariabele Geldwaarde van productie: PQ: stroom van goederen en diensten die (gedurende bepaalde periode) worden verhandeld op outputmarkten Stroomvariabele Omloopsnelheid V: meet aantal keren dat bestaande geldvoorraad wordt gebruikt in transacties van goe-deren en diensten gedurende bepaalde periode

19 Identiteit van Fisher:
2. Het belang van geld Identiteit van Fisher: Stel: omloopsnelheid van geld (V) daalt Als M ongewijzigd blijft  P en/of Q moet dalen Potentieel effect op goederenstroom

20 Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel
De economische kringloop en de wet van Say Het belang van geld Informatie- en coördinatieproblemen Van Keynes naar de klassieken en terug

21 3. Informatie- en coördinatieproblemen
Volmaakte mededinging Vraagoverschot Prijs zal stijgen Gevraagde hoeveelheid zal afnemen Dus: coördinatie via prijsmechanisme Macro-economie: dikwijls situaties waarin coördinatie- mechanisme niet goed functioneert Oorzaak: informatieproblemen Inderdaad, realiteit wijkt vaak sterk af van ijkmodel van perfecte mededinging

22 3. Informatie- en coördinatieproblemen
Voorbeeld 1: investeringen Motivatie voor investeringen Verwachting dat toekomstige vraag zal stijgen Echter: onzekerheid m.b.t. Toekomst Omwille van onzekerheid zullen bedrijven ‘naar elkaar kijken’ B zet grote investeringen op Blijkbaar ziet B toekomst optimistisch tegemoet Signaal voor bedrijf A om te investeren Investeringsboom met zelfvoedend karakter Door vele investeringen stijgt totale productie. Optimisme wordt bevestigd

23 3. Informatie- en coördinatieproblemen
Voorbeeld 1: investeringen Omwille van onzekerheid zullen bedrijven ‘naar elkaar kijken’ B schroeft investeringen terug Blijkbaar schat B toekomst pessimistisch in Signaal voor bedrijf A om niet te investeren Investeringsboom met zelfvoedend karakter Door gebrek aan investeringen daalt totale productie. Negativisme wordt bevestigd ‘Animal spirits’ Informatie vaak gebrekkig Cyclische bewegingen in productie Vlagen van pessimisme en optimisme

24 3. Informatie- en coördinatieproblemen
Voorbeeld 2: spaarders Sparen = Niet-consumeren Spaargedrag afhankelijk van verwachting Pessimisme: sparen Vraag neemt af Productie neemt af Inkomen neemt af (zie kringloop) Neiging om meer te sparen leidt uiteindelijk tot minder (mogelijkheid tot) sparen Pessimisme wordt bevestigd Dit is ‘spaarparadox’ van Keynes

25 3. Informatie- en coördinatieproblemen
Voorbeeld 2: spaarders Spaarparadox gevolg van falende coördinatie van gedrag van spaarders Individuele spaarder houdt te weinig rekening met collectief effect van zijn toegenomen sparen Individuele rationaliteit kan tot collectief ongunstig resultaat leiden Opnieuw zelfvoedend mechanisme Pessimisme  minder consumptie  daling van productie en inkomen  reden tot pessimisme

26 Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel
De economische kringloop en de wet van Say Het belang van geld Informatie- en coördinatieproblemen Van Keynes naar de klassieken en terug

27 4. Van Keynes naar de klassieken en terug
Klassieke economen: Prijsveranderingen zorgen ervoor dat verschillen tussen vraag en aanbod verdwijnen en dat evenwicht altijd hersteld wordt Wet van Say: vermits aanbod zijn eigen vraag creëert kunnen er geen langdurige macro-economische oneven-wichten zijn

28 4. Van Keynes naar de klassieken en terug
Geheel van fenomenen die evenwichtsherstel kunnen belemmeren Bij overgang van micro-economische dimensie naar macro-economische geheel Permanente werkloosheid mogelijk ook in het evenwicht Context: Grote Depressie in jaren dertig Daling van totale productie met 20% tot 40% Stijging van werkloosheid tot 25% (en meer) van de actieve bevolking

29 4. Van Keynes naar de klassieken en terug
Grote Depressie in jaren dertig Ineenstorting van aandelenprijzen in 1929 Pessimisme bij consumenten Sparen neemt toe Productie en inkomen dalen (‘spaarparadox’)

30 4. Van Keynes naar de klassieken en terug
Keynes: vicieuze cirkel van pessimisme doorbreken Met overheidsuitgaven Consumptiegoederen Investeringsgoederen Optimisme neemt dan weer over Invloedrijk na Tweede Wereldoorlog Tijdens recessies Overheidsuitgaven laten toenemen Belastingen laten dalen Tijdens hoogconjunctuur Overheidsuitgaven laten afnemen Belastingen laten toenemen (onpopulair)

31 4. Van Keynes naar de klassieken en terug
Einde jaren zeventig: Keynesiaanse analyse verworpen Moderne versie van klassieke economische theorie Terugkeer naar micro-economische grondslagen Individuen zijn rationeel Representatieve economische agent Jaren negentig Vernieuwde klassieke theorie werkelijkheidsgehalte ge-ven Loon- en prijsrigiditeiten Nieuw-Keynesiaanse modellen Dynamic Stochastic General Equilibrium modellen

32 4. Van Keynes naar de klassieken en terug
Financiële en economische crisis anno 2007 Moderne macro-economische modellen onder druk Wereldvreemd Hypothese van rationele individuen?? Vlagen van euforie en pessimisme? Dit zijn ‘animal spirits’ Negeert coördinatieproblemen Niet geloofwaardig Keynes komt terug


Download ppt "Hoofdstuk 14: Macro-economische analyse: Wat en Waarom?"

Verwante presentaties


Ads door Google