De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs- en Examenreglement Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs- en Examenreglement Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs- en Examenreglement Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming

2 Inhoud 1.Onderwijsreglement 2.Examenreglement 3.Bijlage 1.Opdrachtverklaring HUB-EHSAL vzw 2.Begrippenlijst De integrale tekst van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) is terug te vinden op: www.hubrussel.be/gpv

3 1.Onderwijsreglement 1.1 Toepassingsgebied: Postgraduaten georganiseerd door GPV in 2009- 2010 1.2 Inschrijvingen: Dienstverlening: Inschrijven op het secretariaat van GPV ECTS-fiches (evaluatiemodaliteiten opleidingsonderdelen) op website GPV, www.hubrussel.be/gpv www.hubrussel.be/gpv

4 Examens verplaatsen wegens overmacht via programmacoördinator Stage zelf organiseren in overleg met docent Op aanvraag: toegang tot HUB-wise 1.3 Traject: Regel: standaardtraject = alle opleidingsonderdelen opnemen in je individueel jaarprogramma, zonder afwijkingen Flexibel traject is mogelijk

5 1.4 Voorwaarden: Je bent ingeschreven als je: Voldoet aan toelatingsvoorwaarden Inschrijvings- en examengeld betaald hebt Administratief in orde bent (zie punt 8.2. Administratieve kalender) Je individueel jaarprogramma bezorgd hebt aan programmacoördinator (flexibel traject) Wie inschrijvings- en examengeld na aanmaning niet betaalt voor gestelde datum  wanbetaler, geschorst, kan niet deelnemen aan examens

6 1.5 Betaald educatief verlof: Is het recht van voltijdse en sommige deeltijdse werknemers in de privésector en contractuele werknemers bij de overheid, die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. Arbeidsvoorwaarden Welke opleidingen hebben een erkenning  via secretariaat GPV

7 1.6 Informatie m.b.t. opleidingen: ECTS-fiche: Inhoudelijke studie-informatie van een opleidingsonderdeel Raadplegen via website: www.hubrussel.be/gpv, onder ‘ECTS- fiches’ www.hubrussel.be/gpv Verwachte aanvangscompetenties, doelstellingen, niveau, competenties, leerinhoud, flexibiliteit, leertrajecten, onderwijsmethoden, studie- en verwerktijd, evaluatiemodaliteiten, studiemateriaal Timing: vanaf januari 2010

8 Studiepunten: Een studiepunt  gemiddelde studie- en verwerktijd van 25 à 30 uur per jaar Lessen volgen, stagelopen, studeren, opzoekingswerk doen, projectwerken schrijven, examens afleggen,… Structuurdecreet: elke postgraduaatopleiding moet een studieomvang hebben van minstens 20 studiepunten

9 1.7 Vrijstellingen aanvragen  Bij de programmacoördinator door het invullen van een ‘aanmeldingsformulier EVK’, beschikbaar op het secretariaat van GPV Aanvragen uiterlijk 3 weken na de start van de opleiding

10 1.8 Studiebegeleiding Studenten kunnen bij de programmacoördinator terecht voor: Begeleiding bij flexibel traject Begeleiding bij EVK – EVC aanvragen Vakinhoudelijke begeleiding Studievorderingstests / proefexamens Nabespreking examenresultaten Problemen met examenplanning

11 1.9 Examens Op elk moment in het academiejaar kunnen evaluaties georganiseerd worden  aangekondigd in ECTS-fiche Evaluaties en examens afgenomen tussen begin academiejaar en einde juni  beraadslagingsperiode juni Evaluaties en examens afgenomen in augustus en september  beraadslagingsperiode september

12 Naargelang opleidingsonderdeel  verschillende evaluatiemodaliteiten mogelijk Evaluatiemodaliteiten van elk opleidingsonderdeel  zie ECTS-fiches Permanente evaluatie en opdrachten: Voor bepaalde opleidingsonderdelen zijn in de loop van het academiejaar een of meer opdrachten mogelijk. Ook een permanente evaluatie, ter aanvulling of vervanging van een klassiek examen, is mogelijk. Concrete planning  ECTS-fiche

13 Inschrijven voor examens: Voor deelname aan examens: apart inschrijven via secretariaat van GPV Na ontvangst van resultaat beraadslagingsperiode juni: beslissen welke opleidingsonderdelen je opnieuw wil afleggen in augustus/september Je kan enkel inschrijven voor de opleidingsonderdelen van je individueel jaarprogramma Opnieuw inschrijven via het secretariaat van GPV

14 Resultaten: Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je ten minste 10 op 20 of pass behaalde  resultaat op resultatenblad Resultaat op resultatenblad voor opleidingsonderdelen EN voor delen Wanneer 10 of meer voor een DEEL van een opleidingsonderdeel, maar geen 10 op 20 voor het volledige opleidingsonderdeel  resultaat wordt overgedragen naar volgende examenperiode van zelfde academiejaar

15 Resultaten: Enkel de delen van het opleidingsonderdeel waarvoor je in de beraadslagingsperiode juni minder dan 10 behaalde, moet je opnieuw afleggen in de beraadslagingsperiode september Wanneer je alle nodige studiepunten hebt behaald  postgraduaatgetuigschrift

16 1.10 Academische kalender: Start van de opleidingZie folder van de opleiding Examens beraadslagingsperiode juni Zie folder van de opleiding, alle examens zijn afgenomen ten laatste één maand na de laatste onderwijsactiviteit Bekendmaking van de examenresultaten Ten laatste zes weken na de laatste onderwijsactiviteit Examens beraadslagingsperiode september Tussen 16 augustus 2010 en 5 september 2010 Bekendmaking van de examenresultaten Tussen 5 september 2010 en 15 september 2010

17 1.11 Rechten en plichten, rechtsbescherming, behandeling van klachten Rechten en plichten van de student: Recht op gelijke behandeling Recht op openbaarheid van bestuur Recht op een onpartijdige behandeling Recht op verdediging Motiveringsplicht Specifieke rechten en plichten Inspraakregeling Bescherming van persoonsgegevens Tuchtregeling, zie tekst (OER)

18 Interne beroepsprocedure betreffende vrijstellingen en bekwaamheidsbewijzen: Groepsvoorzitter van de professionele opleidingen of Academisch coördinator van de onderwijsgroep academische opleidingen treden op als interne beroepsinstantie Materiële vergissing: Wanneer je een vergissing vermoedt bij beslissing m.b.t. toekennen van vrijstellingen of bekwaamheidsbewijzen  dit melden bij het secretariaat van GPV

19 Behandeling van klachten: Te volgen weg: 1.Docent 2.Programmacoördinator GPV 3.Diensthoofd GPV

20 2.Examenreglement 2.1 Toepassingsgebied: Examens postgraduaatopleidingen georganiseerd door GPV in 2009-2010 2.2 Examenperiodes: Per academiejaar: 2 examenperiodes Eerste periode: binnen de maand na de laatste onderwijsactiviteit Tweede periode: in augustus/september

21 2.3 Beraadslagingsperiodes: Examencommissies komen samen Per academiejaar: twee beraadslagingsperiodes, telkens binnen de zes weken na laatste onderwijsactiviteit Beraadslagingsperiode juni: resultaten vaststellen van volledige opleidingsonderdelen en delen, geregistreerd tijdens examens afgenomen voor einde juni Beraadslagingsperiode september: resultaten vaststellen, geregistreerd tijdens examenperiode van augustus/september

22 2.4 Bijzondere examineertijdstippen: Kunnen buiten de voorziene examenperiode georganiseerd worden: Permanente evaluatie Opdrachten, aangekondigd in ECTS-fiche Evaluaties doorheen academiejaar Vooruitgeschoven examens Inschrijving voor vooruitgeschoven examen = eerste examenkans

23 2.5 Openbaarheid: Mondeling examen: Student, examinator en/of programmacoördinator hebben recht om voor ieder mondeling examen aanwezigheid van derde te vragen  Schriftelijk verzoek aan diensthoofd GPV (bepaalt modaliteiten)  Derde: ≠ student die examen over zelfde opleidingsonderdeel in dat academiejaar moet afleggen ≠ student die in dat academiejaar door betrokken examinator moet ondervraagd worden ≠ bloed- of aanverwant tot de 4e graad

24 Schriftelijk examen: Mogelijkheid tot inzage in examenkopij na bekendmaking examenresultaten Beeld- en/of geluidopname van een examen of mondelinge verdediging van een eindproef is alleen toegelaten mits vooraf verkregen schriftelijke toestemming van alle belanghebbende partijen Opnames kunnen niet gebruikt worden als bewijsmateriaal bij intern beroep

25 2.6 Inschrijving voor examens en examenplanning: Voor deelname aan examens: apart inschrijven via secretariaat van GPV Examenplanning wordt bekendgemaakt via examenkaart, ten laatste 4 weken voor betrokken examen Examenplanning voor eindproef wordt ten laatste één kalenderweek voor examen bekendgemaakt

26 2.6 Inschrijving voor examens en examenplanning: Examenkaart = individueel overzicht van de examenplanning waarop het (deel van het) opleidingsonderdeel, de dag, datum en dagdeel waarop de student examen moet afleggen, vermeld staan. Voor een mondeling examen wordt dagdeel aangeduid door algemeen aanvangsuur

27 2.7 Deelnemingsvoorwaarden: Student moet: Ingeschreven zijn, conform onderwijsreglement Administratieve voorwaarden volbracht hebben Ingeschreven zijn voor de betrokken beraadslagingsperiode, conform het onderwijsreglement Verschuldigde inschrijvings- en examengeld betaald hebben  zoniet: schorsing Deelname aan examen  mogelijke voorwaarden: Aanwezigheidsplicht praktische onderdelen Voldoende deelname aan groepsverplichtingen Werkstukken tijdig indienen  zie ECTS-fiche

28 2.8 Examenkansen: In één academiejaar: twee examenkansen over eenzelfde opleidingsonderdeel Tenzij de aard van het opleidingsonderdeel niet toelaat dat het tijdens hetzelfde academiejaar tweemaal geëxamineerd wordt  niet- herkansbaar Niet-afgelegd examen = opgenomen examenkans Eerste examenkans  opgenomen voor beraadslagingsperiode juni Tweede examenkans  voor beraadslagingsperiode september

29 2.9 Ombudsdienst: Ombudsdient wordt waargenomen door diensthoofd GPV Student heeft recht op: Objectief, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek van probleem of klacht Discrete behandeling (beroepsgeheim) Klantvriendelijke en respectvolle behandeling

30 2.10 Verloop van de examens: Examinator = lid onderwijzend personeel, belast met toekennen examenresultaat (van een deel) van een opleidingsonderdeel van betrokken academiejaar en groep Examenresultaat: komt tot stand door evaluatieactiviteiten, uitgevoerd door examinator en mede-evaluatoren

31 2.11 Examenvorm, examenduur: zie ECTS-fiche (Deels) mondeling examen: schriftelijke voorbereidingstijd van minstens 20 minuten (uitzondering: toetsen van spontane taalvaardigheid in taalexamen) Voorzitter van examencommissie kan omwille van bijzondere omstandigheden in hoofde van een student/docent een afwijking van de examenvorm toestaan in overleg met de ombudsdienst

32 2.12 Beoordeling: Eindbeoordeling elk opleidingsonderdeel: geheel getal van 0 tot 20, op 20 Tenzij voor opleidingsonderdelen waarvoor in aanvullend examenreglement pass/fail beoordeling Examenresultaat van opleidingsonderdeel (= delen): gewogen a.d.h.v. studiepunten van de delen Niet deelnemen aan examen van deel van opleidingsonderdeel = niet deelgenomen aan volledig opleidingsonderdeel

33 Niet deelnemen aan één van de meerdere examens van (een deel van) een opleidingsonderdeel = niet deelgenomen aan het volledige (deel of) opleidingsonderdeel Tenzij in ECTS-fiche anders bepaald

34 2.13 Scores: HUB codeHUB scoreKwalitatieve omschrijving A≥ 17 UITSTEKEND, prestatie op niveau grootste onderscheiding B15-16 ZEER GOED, grote onderscheiding C13-14 GOED, onderscheiding D11-12 RUIM VOLDOENDE E10 VOLDOENDE, prestatie beantwoordt aan minimale criteria FX8-9 LICHTE ONVOLDOENDE, prestatie benadert minimale criteria maar voldoet er niet helemaal aan F≤ ZWARE ONVOLDOENDE

35 Veel Succes! Naam – programmacoördinator – e-mail Naam – secretariaat GPV – e-mail, tel Anja D’hoe – diensthoofd GPV - anja.dhoe@hubrussel.beanja.dhoe@hubrussel.be


Download ppt "Onderwijs- en Examenreglement Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming."

Verwante presentaties


Ads door Google