De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs- en Examenreglement 2011-2012 Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs- en Examenreglement 2011-2012 Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs- en Examenreglement 2011-2012 Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming

2 Inhoud Opdrachtverklaring HUB-EHSAL vzw Titel I Begrippenlijst Titel II Onderwijsreglement Titel III Examenreglement Titel IV Inwerkingtreding en overgangsbepalingen De integrale tekst van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en presentatie zijn terug te vinden via www.hubrussel.be/gpv > Informatie postgraduaten

3 Titel II Onderwijsreglement Toepassingsgebied Alle opleidingen, onderwijsactiviteiten en dienstverlening die aangeboden worden door de Hogeschool-Universiteit Brussel.  Afwijkingen voor postgraduaten in afdeling 12 (p. 111)

4 Afdeling 1 Soorten inschrijvingen Soorten inschrijvingen (1.2) Standaardtraject = alle opleidingsonderdelen (OOD) van de opleiding. Flexibel traject = volgen van minder OOD’s Max. te spreiden over drie academiejaren Individueel jaarprogramma aanvragen Uitschrijven (1.4)  Contact opnemen met programmacoördinator

5 Afdeling 2 Inschrijvingsregels en studiegelden Inschrijvingsregels (2.1) Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden Bevestigingsbrief ontvangen Gedurende een academiejaar Les volgen enkel indien ingeschreven Laattijdig, kan geweigerd worden door diensthoofd Studiegeld (2.3) Inschrijfgeld voor deelname onderwijsactiviteiten en ongevallenverzekering.

6 Betaald educatief verlof (2.4) Sommige cursisten kunnen betaald educatief verlof (BEV) aanvragen bij werkgever.  Opleidingen binnen GPV met een erkenning te vragen via secretariaat GPV Bijzonder statuut (2.5) Dit kan aangevraagd worden voor cursisten met een functiebeperking (2.5.3)  Via programmacoördinator

7 Afdeling 3 Toelatingsvoorwaarden Taal & diplomavoorwaarden (3.1 & 3.2) Deze voorwaarden staan vermeld in de opleidingsbrochure van het GPV.  Afwijkingen kunnen na schriftelijke gemotiveerde vraag aan het diensthoofd.

8 Afdeling 4 Opleidingen Overzicht via www.hubrussel.be/gpv 1. Postgraduaten Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Faculteit Taal & Letteren 2. Trajecten van permanente vorming die leiden tot een getuigschrift 3. Trajecten van permanente vorming die leiden tot een attest van deelname

9 Opleidingsprogramma (4.1.10): Bestaat uit verschillende OOD’s met een totaal aantal studiepunten (SP) van 20 (min.). Per OOD  ECTS-fiche Studiepunten en studietijd (4.3) Een studiepunt = studie- en verwerktijd van 25 à 30 uur per jaar Studie- en verwerktijd = lessen volgen, stagelopen, studeren, opzoekingswerk doen, projectwerken schrijven, examens afleggen,…

10 ECTS-fiche (4.2.2) Inhoudelijke studie-informatie van een OOD. Aantal studiepunten & docent(en) Verwachte aanvangscompetenties Doelstellingen Leerinhoud Flexibiliteit Onderwijsmethoden Evaluatiemodaliteiten Studiemateriaal  Te raadplegen via www.hubrussel.be/gpv > postgraduaten praktisch > ECTS-ficheswww.hubrussel.be/gpv

11 Afdeling 5 Individueel jaarprogramma  Aanvragen een week na de start van het postgraduaat. Vrijstellingen aanvragen (5.7) 1. Via Eerder Verworven Kwalificaties  Aanmeldingsformulier EVK via www.hubrussel.netwww.hubrussel.net >vrijstellingen aanvragen  Aanvragen uiterlijk 1 week na de start van de opleiding via programmacoördinator aanvragen 2. Via Eerder Verworven Competenties  Aanmeldingsformulier EVC via www.hubrussel.netwww.hubrussel.net >vrijstellingen aanvragen  Bekwaamheidsonderzoek (online beschreven)

12 Afdeling 6 Trajectbegeleiding Cursisten kunnen bij de programmacoördinator terecht voor: Begeleiding bij flexibel traject Begeleiding bij EVK – EVC aanvragen Nabespreking examenresultaten Problemen met examenplanning Afwezigheid doorgeven Afdeling 7 Examens, credits en diploma’s  In de ECTS-fiche is de evaluatiemodaliteit opgenomen: examens, opdrachten,…  Twee beraadslagingsperiode:  april/mei/juni: start opleiding tem juni  september: evaluaties in augustus/ september

13  Geen gebruik van credits  Geen diploma maar een getuigschrift Inschrijving voor de examens Voor beraadslaging in juni: inschrijving (administratieve) september: extra inschrijving (via mail) Resultatenblad Op dit blad komen de OOD’s en delen met score en HUB-codes. Ten miste 10/20 of pass  geslaagd  score is overdraagbaar naar volgende beraadslagingsperiode

14 Resultatenblad (vervolg)  Enkel de delen van het opleidingsonderdeel waarvoor je in de beraadslagingsperiode juni minder dan 10 behaalde, moet je opnieuw afleggen in de beraadslagingsperiode van september.  Wanneer je alle nodige studiepunten hebt behaald  postgraduaatgetuigschrift Attest van deelname Het attest wordt gegeven aan cursisten die ten minste 80% van een opleidingstraject volgden.

15 Afdeling 8 Academische – administratieve kalender: Start van de opleidingZie folder van de opleiding online Eén week na de startVastleggen individueel jaarprogramma – via PC Examens beraadslagings- periode juni Zie ECTS-fiche of examenrooster Inschrijving via secretariaat GPV, in orde zijn met betaling Bekendmaking van de examenresultaten Resultatenblad Toegestuurd na beraadslaging Uitnodiging proclamatie Examens beraadslagings- periode september Examenrooster toegestuurd Inschrijven is nodig Bekendmaking van de examenresultaten Resultatenblad – toegestuurd Uitnodiging proclamatie

16 Afdeling 9 Rechten en plichten, rechtsbescherming en tuchtreglement Rechten en plichten van de cursist (9.1) Recht op gelijke behandeling Recht op openbaarheid van bestuur Recht op een onpartijdige behandeling Recht op verdediging Motiveringsplicht Specifieke rechten en plichten Inspraakregeling Bescherming van persoonsgegevens

17 Interne beroepsprocedure betreffende toelating en studievoortgang (9.2) Groepsvoorzitter van de professionele opleidingen of academisch coördinator van de onderwijsgroep academische opleidingen treden op als interne beroepsinstantie. Vijf kalenderdagen na kennisname van beslissing beroep aantekenen. Materiële vergissing: Wanneer je een vergissing vermoedt bij beslissing m.b.t. toekennen van vrijstellingen of bekwaamheidsbewijzen  dit melden bij het secretariaat van GPV

18 Rechtsbescherming en behandeling van klachten (9.3) Te volgen weg: 1.Docent 2.Programmacoördinator GPV (ombudsdienst) 3.Diensthoofd GPV Tuchtregeling (9.4)  Zie tekst (p 98 -102 & 121) Afdeling 13 Verzekeringen Verantwoordelijke: Barbara De Ridder

19 Titel III Examenreglement Onderafdeling 3 Toepassingsgebied Examens postgraduaatopleidingen georganiseerd door GPV in 2011-2012. Examenperiodes: Per academiejaar: 2 examenperiodes Eerste periode: begin academiejaar tot eind juni Tweede periode: augustus/ september

20 Beraadslagingsperiodes: Examencommissies komen samen Beraadslagingsperiode april/mei/juni: resultaten vaststellen van volledige opleidingsonderdelen en delen, geregistreerd tijdens examens afgenomen voor einde juni Beraadslagingsperiode september: resultaten vaststellen, geregistreerd tijdens examenperiode van augustus/september Openbaarheid De openbaarheid wordt gegarandeerd voor mondeling en schriftelijke vormen van evaluatie/examen (p 125). Beeld- en/of geluidopname is alleen toegelaten mits vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Opnames kunnen niet gebruikt worden als bewijsmateriaal bij intern beroep.

21 Inschrijving voor examens en examenplanning (zie administratieve kalender).  Bij problemen met inleveringstermijn PC tijdig contacteren. Voorwaarden om aan examens deel te nemen Ingeschreven zijn voor de opleiding Ingeschreven voor de beraadslagingsperiode Inschrijvings- en examengeld is in orde Er zijn twee examenkansen

22 Onderafdeling 6 Ombudsdienst De programmacoördinator treedt op als ombudspersoon Onderafdeling 7 Verloop van de examens Examinator Lid onderwijzend personeel, belast met toekennen examenresultaat (van een deel) van een OOD van betrokken academiejaar en groep. Examenresultaat Dit komt tot stand door evaluatieactiviteiten, uitgevoerd door examinator en mede-evaluatoren

23 Examenvorm, examenduur  ECTS-fiche Beoordeling Eindbeoordeling elk opleidingsonderdeel: geheel getal van 0 tot 20 Examenresultaat van opleidingsonderdeel (= delen): gewogen a.d.h.v. studiepunten van de delen Niet deelnemen aan examen van deel van opleidingsonderdeel = niet deelgenomen aan volledig opleidingsonderdeel Niet deelnemen aan één van de meerdere examens van (een deel van) een opleidingsonderdeel = niet deelgenomen aan het volledige (deel of) opleidingsonderdeel

24 HUB code HUB score Kwalitatieve omschrijving A≥ 17 UITSTEKEND, prestatie op niveau grootste onderscheiding B15-16 ZEER GOED, grote onderscheiding C13-14 GOED, onderscheiding D11-12 RUIM VOLDOENDE E10 VOLDOENDE, prestatie beantwoordt aan minimale criteria FX8-9 LICHTE ONVOLDOENDE, prestatie benadert minimale criteria maar voldoet er niet helemaal aan F≤ ZWARE ONVOLDOENDE Waarderingsschaal

25 Onderafdeling 8 De examencommissie Samenstelling en bevoegdheid Voorzitter/secretaris/ ombudsmedewerker en 2 examinatoren aangeduid door het diensthoofd GPV De examencommissie beslist of de student al dan niet geslaagd is voor het geheel van de opleiding en kent eventueel een graad toe. Onderafdeling 9 Beraadslaging Geslaagd voor een OOD: ten minste 10 op 20 Geen creditbewijs voor een OOD Geslaagd voor opleiding: ontvangen van postgraduaat- getuigschrift. Beraadslagingsverslag in een proces-verbaal

26 Onderafdeling 10 Onregelmatigheden en fraude  Definite – procedure – sancties (p140) Onderafdeling 11 Mededelingen en bespreking examenresultaten Na examencommissie ontvangt cursist resultatenblad, ondertekend door diensthoofd. Recht op feedback over het examen  vraag richten aan PC.

27 Veel Succes! Coördinaten Katrien De Maegd – programmacoördinator – katrien.demaegd@hubrussel.be Tina Van Mieghem – secretariaat GPV – tina.vanmieghem@hubrussel.be, 02-609 37 41 Hilde Vanacker – diensthoofd GPV – hilde.vanacker@hubrussel.be


Download ppt "Onderwijs- en Examenreglement 2011-2012 Postgraduaten Groepscentrum Permanente Vorming."

Verwante presentaties


Ads door Google