De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Accreditatie Middeleeuws latijn Accreditus = het vertrouwen hebbend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Accreditatie Middeleeuws latijn Accreditus = het vertrouwen hebbend."— Transcript van de presentatie:

0 ILOW symposium Monitoring en Innovatie Het laboratorium in het veld
Gevalideerd en geaccrediteerd werken begint in het veld 24 april 2013 Peter van de Leemput

1 Accreditatie Middeleeuws latijn Accreditus = het vertrouwen hebbend

2 Accreditatie in de markt
Toezicht ILAC IAF Europese Accreditatie RvA Conformiteitsbeoordeling CBI (Conformiteitsbeoordelings-instantie) Markt Producent of dienstverlener Product of dienst International Laboratory Accrediation Coöperation International Accrediation Forum Afnemer vertrouwen

3 Werkgebieden RvA Laboratoria Inspectie Ringonderzoeken Certificatie
Test- en Kalibratielaboratoria; ISO/IEC Medische laboratoria; ISO Inspectie inspectie-instelling ; ISO/IEC 17020 Ringonderzoeken Organisator van een gestructureerd ringonderzoek; ISO/IEC Certificatie ISO/IEC (NEN-EN 45011;ISO/IEC Guide 65) voor producten, processen en diensten; ISO/IEC voor managementsystemen; ISO/IEC voor personen. Schema-eigenaren Acceptatie schema’s SZW Aanwijzing certificatie arbeidsomstandigheden (RvA adviseert Min. SZW) CPR Aanwijzing certificatie Bouwproducten verordening (RvA adviseert Min. BZK) Asbest (persoons- en procescertificatie); - Liften (nieuwbouw- en gebruiksfase); - Drukapparatuur; - CE-Markering Machines; - CE-Markering Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s); - CE-Markering ATEX (explosieveilig materieel); - Certificatie arbodeskundigen / arbodiensten; - Keuren Hijskranen; - Certificatie (Hijskraan)Machinisten;

4 Beoordelingscyclus 4 jaar Positief besluit Positief Negatief Initieel
Controle Herbeoordeling Positief Positief besluit Uitbreidingen 4 jaar Negatief Schorsen / Intrekken

5 Beoordeling RvA zegt niet hoe het moet RvA beoordeelt Risco’s:
Managementsysteem Technische competentie Onpartijdigheid Deskundigheid Scope van verrichtingen Risco’s: Wijziging van management Reorganisatie Overnames / Fusie Verhuizing Verbouwingen …..

6 Vertrouwen in de competentie van het Laboratorium
Door: Geschoold en goed ingewerkt (gekwalificeerd) personeel Validatie Werken volgens normen, procedures, instructies, … Uitvoeren van controles (1e, 2e, 3e lijns) Jezelf te controleren (interne audit) Je laten controleren (collegiale peer audit) Uitvoeren van externe beoordeling (RvA) …… Weet wat, waarom en waarvoor je het doet

7 Blauwalg in 10% zwemwater vrijdag 17 aug 2012

8 Innovatie Zonder innovatie geen analyseresultaten
Accreditatie mag innovatie niet in de weg staan Ook een ‘Eigen methode’ kan worden geaccrediteerd

9 Vraag Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (KRW) Artikel 5
Een oppervlaktewaterlichaam verkeert in een goede chemische toestand indien overeenkomstig het monitoringsprogramma is vastgesteld dat is voldaan aan alle ingevolge bijlage 1 bij dit besluit daarvoor geldende richtwaarden. uitvoering van milieudoelstellingen

10 Vraag (bijlage 1) Monster genomen in een zwemvijver.
Analyse benzeen (geaccrediteerd): 9,8 ± 0,5 µg/l. Voldeed de zwemvijver aan de milieukwaliteitsnorm voor Benzeen of niet?

11 Geen idee ……

12 Vraag (vervolg) Zijn de monsters representatief genomen?
Wie heeft het monster genomen Is monsternemer gekwalificeerd? Was het monsterpunt homogeen? Conform een referentienorm of eigen methode? Is veldapparatuur geschikt en gekalibreerd? Zijn de veldmetingen gevalideerd? Ringonderzoeken veldmetingen uitgevoerd? Interne audits monsterneming uitgevoerd? Conservering en verpakking Houdbaarheid monsters Beschikt de monsternemer over de meest actuele documentatie op locatie? Hoe gaat de monsternemer om met verrassende onverwachte situaties Oneigenlijke werkdruk …..

13 Vraag (vervolg) Monsteromstandigheden onbekend ….. dan alleen uitspraak over inhoud monsterverpakking ….. en niet over het bemonsterde object. Monsterneming en analyse onder accreditatie geeft vertrouwen

14 Verder nog dit Veel effort bij analyse kan tenietgedaan worden bij monsterneming Analist doet vaak uitspraak over meetonzekerheid, hoe zit het met monsterneming? Meetonzekerheid a.g.v. monsterneming vaak groter dan bij analyse Lees analyserapporten goed (analyse of beiden onder accreditatie)

15 Afwijkingen monsterneming onderzoeken ILOW labs
6 ILOW labs onderzoeken 2011 of 2012

16 Afwijking opheffen 4 x O systematiek Oorzaak Omvang Oplossing
Operationaliteit

17 Een afwijking, is dat erg?
Soms wel …. … het gaat tenslotte om vertrouwen

18

19 Afwijking Managementsysteem
In een monsterbus is een verouderd document (geldigheidsdatum tot/met 2003) aangetroffen, nog afkomstig van een rechtsvoorganger Terug

20 Afwijking Verwijzen en claimen accreditatie
Het monster is expliciet aangemerkt als 'pekelwater' en is ten onrechte in behandeling genomen en onder accreditatie gerapporteerd als zijnde 'afvalwater'. Het laboratorium is niet geaccrediteerd voor de desbetreffende analyses in 'pekelwater' Terug

21 Afwijking Interne audits
De frequentie van de veldinspecties en de bij de veldinspecties beoordeelde aspecten voldoen niet aan de eisen uit AS 2000. Terug

22 Afwijking Deskundigheid personeel
Er kon niet worden aangetoond dat voor iedere erkende monsternemer wordt voldaan aan de minimum eisen uit AS 2000 met betrekking tot het aantal uit te voeren monsternemingen of het minimum aantal veldwerkdagen uit AS 2000 Terug

23 Afwijking Kwalificatie personeel
Een deel van de verrichting (aflezing maatcilinder na 30 minuten) wordt in dit geval (incident), omdat de monsternemer te laat was om de maatcilinder af te lezen, uitgevoerd door een, niet bevoegde, medewerker van de RWZI Terug

24 Afwijking Vastgestelde en geschikte methode
De beoordeling van de resultaten van de blanco bemonstering grondwater zoals voorgeschreven in AS2000 worden onvoldoende effectief beoordeeld en geïnterpreteerd. Terug

25 Afwijking Kalibratie meetmiddelen
De thermometers waarmee de koelingen worden gecontroleerd worden jaarlijks gekalibreerd. Deze kalibratie wordt uitgevoerd bij 0, 25 en 45 °C. Voor de controle van de werking van een koeling is alleen de kalibratie bij 0 °C relevant. Het gehanteerde afkeurcriterium (som van de verschillen < 1,5 graden) is niet geschikt om aan te tonen dat de thermometers geschikt zijn om de koelingen te controleren. Terug

26 Afwijking Blijvende geschiktheid van middelen
De ingebouwde thermometer en barometer van de zuurstofsensor zijn niet en worden niet periodiek gecontroleerd. Terug

27 Afwijking Monsterneming en behandeling van monsters
De pH in grondwater wordt gemeten tijdens doorstroming van de doorstroomcel. Dit is in afwijking van de ISO waarin is aangegeven dat de pH in stilstaand water moet worden gemeten. Terug

28 Afwijking Controles van proces en kwaliteit
Als de temperatuur bij transport niet voldoet aan de eisen, wordt geen actie ondernomen betreffende de consequentie hiervan voor de betrouwbaarheid van het analyseresultaat. Terug

29 Afwijking Rapportage van resultaten
Uit de rapportages naar de opdrachtgever is niet eenduidig af te leiden of alle veldwerkzaamheden volgens AS 2000 zijn uitgevoerd. Terug

30 Afwijking Beoordeling en review resultaten
Indien een veldwerkformulier door de weersomstandigheden vuil wordt, wordt door de monsternemer soms besloten de gegevens over te schrijven op een nieuw formulier. De overgenomen gegevens worden niet aantoonbaar gecontroleerd. Terug


Download ppt "Accreditatie Middeleeuws latijn Accreditus = het vertrouwen hebbend."

Verwante presentaties


Ads door Google