De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ILOW symposium Monitoring en Innovatie Het laboratorium in het veld Gevalideerd en geaccrediteerd werken begint in het veld 24 april 2013 Peter van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ILOW symposium Monitoring en Innovatie Het laboratorium in het veld Gevalideerd en geaccrediteerd werken begint in het veld 24 april 2013 Peter van de."— Transcript van de presentatie:

1 ILOW symposium Monitoring en Innovatie Het laboratorium in het veld Gevalideerd en geaccrediteerd werken begint in het veld 24 april 2013 Peter van de Leemput

2 Accreditatie Middeleeuws latijn Accreditus = het vertrouwen hebbend

3 Accreditatie in de markt Conformiteitsbeoordeling Toezicht Markt Producent of dienstverlener Product of dienst CBI (Conformiteitsbeoordelings- instantie) RvA Europese Accreditatie Afnemer vertrouwen IAF ILAC

4 Werkgebieden RvA Schema-eigenaren Acceptatie schema’s SZW Aanwijzing certificatie arbeidsomstandigheden (RvA adviseert Min. SZW) CPR Aanwijzing certificatie Bouwproducten verordening (RvA adviseert Min. BZK) Laboratoria Test- en Kalibratielaboratoria; ISO/IEC 17025. Medische laboratoria; ISO 15189. Inspectie inspectie-instelling ; ISO/IEC 17020 Ringonderzoeken Organisator van een gestructureerd ringonderzoek; ISO/IEC 17043. Certificatie ISO/IEC 17065 (NEN-EN 45011;ISO/IEC Guide 65 ) voor producten, processen en diensten; ISO/IEC 17021 voor managementsystemen; ISO/IEC 17024 voor personen.

5 Beoordelingscyclus Positief besluit Positief Negatief 4 jaar

6 Beoordeling RvA zegt niet hoe het moet RvA beoordeelt Managementsysteem Technische competentie Onpartijdigheid Deskundigheid Scope van verrichtingen Risco’s: Wijziging van management Reorganisatie Overnames / Fusie Verhuizing Verbouwingen …..

7 Vertrouwen in de competentie van het Laboratorium Door: -Geschoold en goed ingewerkt (gekwalificeerd) personeel -Validatie -Werken volgens normen, procedures, instructies, … -Uitvoeren van controles (1 e, 2 e, 3 e lijns) -Jezelf te controleren (interne audit) -Je laten controleren (collegiale peer audit) -Uitvoeren van externe beoordeling (RvA) -…… -Weet wat, waarom en waarvoor je het doet

8 Blauwalg in 10% zwemwater vrijdag 17 aug 2012 http://nos.nl/artikel/407946-blauwalg-in-10-zwemwater.html

9 Innovatie Zonder innovatie geen analyseresultaten Accreditatie mag innovatie niet in de weg staan Ook een ‘Eigen methode’ kan worden geaccrediteerd

10 Vraag Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (KRW) Artikel 5 Een oppervlaktewaterlichaam verkeert in een goede chemische toestand indien overeenkomstig het monitoringsprogramma is vastgesteld dat is voldaan aan alle ingevolge bijlage 1 bij dit besluit daarvoor geldende richtwaarden.

11 Monster genomen in een zwemvijver. Analyse benzeen (geaccrediteerd): 9,8 ± 0,5 µg/l. Voldeed de zwemvijver aan de milieukwaliteitsnorm voor Benzeen of niet? Vraag (bijlage 1)

12 Geen idee ……

13 Zijn de monsters representatief genomen? Wie heeft het monster genomen Is monsternemer gekwalificeerd? Was het monsterpunt homogeen? Conform een referentienorm of eigen methode? Is veldapparatuur geschikt en gekalibreerd? Zijn de veldmetingen gevalideerd? Ringonderzoeken veldmetingen uitgevoerd? Interne audits monsterneming uitgevoerd? Conservering en verpakking Houdbaarheid monsters Beschikt de monsternemer over de meest actuele documentatie op locatie? Hoe gaat de monsternemer om met verrassende onverwachte situaties Oneigenlijke werkdruk ….. Vraag (vervolg)

14 Monsteromstandigheden onbekend ….. dan alleen uitspraak over inhoud monsterverpakking ….. en niet over het bemonsterde object. Monsterneming en analyse onder accreditatie geeft vertrouwen

15 Veel effort bij analyse kan tenietgedaan worden bij monsterneming Analist doet vaak uitspraak over meetonzekerheid, hoe zit het met monsterneming? Meetonzekerheid a.g.v. monsterneming vaak groter dan bij analyse Lees analyserapporten goed (analyse of beiden onder accreditatie) Verder nog dit

16 Afwijkingen monsterneming onderzoeken ILOW labs 6 ILOW labs onderzoeken 2011 of 2012

17 4 x O systematiek –Oorzaak –Omvang –Oplossing –Operationaliteit Afwijking opheffen

18 Soms wel …. Een afwijking, is dat erg? … het gaat tenslotte om vertrouwen

19

20 Afwijking Managementsysteem Terug In een monsterbus is een verouderd document (geldigheidsdatum tot/met 2003) aangetroffen, nog afkomstig van een rechtsvoorganger

21 Afwijking Verwijzen en claimen accreditatie Terug Het monster is expliciet aangemerkt als 'pekelwater' en is ten onrechte in behandeling genomen en onder accreditatie gerapporteerd als zijnde 'afvalwater'. Het laboratorium is niet geaccrediteerd voor de desbetreffende analyses in 'pekelwater'

22 Afwijking Interne audits Terug De frequentie van de veldinspecties en de bij de veldinspecties beoordeelde aspecten voldoen niet aan de eisen uit AS 2000.

23 Afwijking Deskundigheid personeel Terug Er kon niet worden aangetoond dat voor iedere erkende monsternemer wordt voldaan aan de minimum eisen uit AS 2000 met betrekking tot het aantal uit te voeren monsternemingen of het minimum aantal veldwerkdagen uit AS 2000

24 Afwijking Kwalificatie personeel Terug Een deel van de verrichting (aflezing maatcilinder na 30 minuten) wordt in dit geval (incident), omdat de monsternemer te laat was om de maatcilinder af te lezen, uitgevoerd door een, niet bevoegde, medewerker van de RWZI

25 Afwijking Vastgestelde en geschikte methode Terug De beoordeling van de resultaten van de blanco bemonstering grondwater zoals voorgeschreven in AS2000 worden onvoldoende effectief beoordeeld en geïnterpreteerd.

26 Afwijking Kalibratie meetmiddelen Terug De thermometers waarmee de koelingen worden gecontroleerd worden jaarlijks gekalibreerd. Deze kalibratie wordt uitgevoerd bij 0, 25 en 45 °C. Voor de controle van de werking van een koeling is alleen de kalibratie bij 0 °C relevant. Het gehanteerde afkeurcriterium (som van de verschillen < 1,5 graden) is niet geschikt om aan te tonen dat de thermometers geschikt zijn om de koelingen te controleren.

27 Afwijking Blijvende geschiktheid van middelen Terug De ingebouwde thermometer en barometer van de zuurstofsensor zijn niet en worden niet periodiek gecontroleerd.

28 Afwijking Monsterneming en behandeling van monsters Terug De pH in grondwater wordt gemeten tijdens doorstroming van de doorstroomcel. Dit is in afwijking van de ISO 10523 waarin is aangegeven dat de pH in stilstaand water moet worden gemeten.

29 Afwijking Controles van proces en kwaliteit Terug Als de temperatuur bij transport niet voldoet aan de eisen, wordt geen actie ondernomen betreffende de consequentie hiervan voor de betrouwbaarheid van het analyseresultaat.

30 Afwijking Rapportage van resultaten Terug Uit de rapportages naar de opdrachtgever is niet eenduidig af te leiden of alle veldwerkzaamheden volgens AS 2000 zijn uitgevoerd.

31 Afwijking Beoordeling en review resultaten Terug Indien een veldwerkformulier door de weersomstandigheden vuil wordt, wordt door de monsternemer soms besloten de gegevens over te schrijven op een nieuw formulier. De overgenomen gegevens worden niet aantoonbaar gecontroleerd.


Download ppt "ILOW symposium Monitoring en Innovatie Het laboratorium in het veld Gevalideerd en geaccrediteerd werken begint in het veld 24 april 2013 Peter van de."

Verwante presentaties


Ads door Google