De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudstafel 1 Afspraken 2 Soorten overheidsopdrachten 3 Procedures 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudstafel 1 Afspraken 2 Soorten overheidsopdrachten 3 Procedures 4"— Transcript van de presentatie:

0 De nieuwe wetgeving inzake de overheidsopdrachten CURSUS
Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van de Cel Overheidsopdrachten

1 Inhoudstafel 1 Afspraken 2 Soorten overheidsopdrachten 3 Procedures 4
De geschikte formule kiezen - principes 5 De open offerteaanvraag - kenmerken 5.1. Overzicht van de procedure 6 De open aanbesteding - kenmerken 6.1. Overzicht van de procedure 7 De beperkte offerteaanvraag - kenmerken 7.1. Overzicht van de procedure

2 Inhoudstafel (2) 8 De beperkte aanbesteding - kenmerken
8.1. Overzicht van de procedure 9 De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking - kenmerken 9.1. Overzicht van de procedure 10 De onderhandelingsprocedure met bekendmaking - kenmerken 10.1. Overzicht van de procedure 11 De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - kenmerken 11.1 Overzicht van de procedure 12 De raamovereenkomst - kenmerken 12.1 Overzicht van de procedure – eerste scenario 12.2 Overzicht van de procedure – tweede scenario 12.3 Overzicht van de procedure – derde scenario

3 Inhoudstafel (3) 13 De concurrentiedialoog - kenmerken
13.1. Overzicht van de procedure 14 Het dynamisch aankoopsysteem - kenmerken 14.1. Overzicht van de procedure 15 De milieuvriendelijkheid als gunningscriterium 16 De ethische criteria als uitsluitingsgrond 17 De ethische en sociale criteria als uitvoeringsclausule 18 De elektronische veiling 19 De elektronische veiling toegepast op alle procedures 20 Bijkomende nuttige tips 21 Bedragen van de opdrachten en mogelijke procedures - drempels

4 Inhoudstafel (4) 22 Bedragen van de opdrachten en mogelijke procedures – de tussen- komst van de Inspectie van Financiën 23 Termijnen 24 Naar de Ministerraad! 25 Te verwachten wijzigingen aan de reglementering 26 Vragen

5 1. Afspraken Voorstelling van de belangrijkste aspecten van de overheidsopdrachten Enkele aandachtspunten: Wij spreken vandaag over leveringen en diensten in het klassiek stelsel Over werken wordt tijdens deze meeting niet gesproken Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende procedures die voor leveringen en diensten kunnen worden gekozen De kenmerken van elke procedure krijgen tevens aandacht Vragen mogen gesteld worden na elke slide Deze PowerPoint presentatie bevindt zich op de website van ABA Eventuele vragen die rijzen na het afsluiten van deze meeting blijven vanzelfsprekend welkom en zullen met genoegen door ABA worden beantwoord ( 02/ –

6 2. Soorten overheidsopdrachten
Werken bv. bouwwerken, werken van burgerlijke bouwkunde, …. Leveringen bv. levering van kantoorbenodigdheden, meubelen, brandstoffen, voertuigen, …. Indien de goederen of installaties bij de levering onroerend worden door bestemming, dan moet de opdracht worden gezien als een opdracht voor werken! Diensten bv. schoonmaakdiensten, consultancydiensten, drukwerken (papier niet inbegrepen), maaien van gras, het kappen van bomen, … Gemengde opdrachten = Een gemengde opdracht moet worden gekwalificeerd als een opdracht voor leveringen of voor diensten naargelang deze in hoofdzaak leveringen dan wel diensten omvat. Bij een gemengde opdracht voor leveringen en diensten bepaalt het hoofdaandeel de kwalificatie van de overheidsopdracht. Tijdens deze meeting spreken we dus verder enkel over leveringen en diensten

7 3. Procedures De volgende procedures kunnen worden gekozen bij leveringen en diensten: Open offerteaanvraag Open aanbesteding Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking1 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Concurrentiedialoog (nieuwe procedure) Nieuwe modaliteiten volgens dewelke deze procedures kunnen verlopen: Raamovereenkomst Dynamisch aankoopsysteem Elektronische veiling 1 De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking is een variante van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking (enkel voor opdrachten beneden de Europese drempel)

8 4. De geschikte formule kiezen - principes
De offerteaanvraag en de aanbesteding zijn de algemene regel omdat deze procedures de beste garantie bieden voor een zo groot mogelijke concurrentie. De onderhandelingsprocedure moet een uitzondering blijven (in welke gevallen? Zie artikel 26 van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet) De raamovereenkomst biedt de aanbestedende overheid de mogelijkheid om een opdracht te gunnen tegen de economisch voordeligste voorwaarden van het ogenblik, aan één van de ondernemingen die voor een bepaalde behoefte een offerte hebben ingediend, zonder dat opnieuw een volledige procedure moet worden doorlopen op het ogenblik dat de invulling van de behoefte zich opdringt. Men kan kiezen voor de concurrentiedialoog in geval van zeer complexe opdrachten waarbij de aanbestedende overheid niet in staat is om te bepalen met welke middelen haar behoeften moeten worden ingevuld en een dialoog met de geselecteerde kandidaten ervoor kan zorgen dat de technische voorschriften in het bestek, op kleine vervolmakingen na, met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden beschreven. Men kan kiezen voor een dynamisch aankoopsysteem voor standaardartikelen betreft die de aanbestedende overheid kan verwerven op basis van catalogi van verschillende leveranciers

9 5. De open offerteaanvraag - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) Het bestek moet beschikbaar zijn vanaf de publicatie De opening van de offertes is voor iedereen toegankelijk. De prijzen worden niet bekendgemaakt De procedure bestaat uit één enkele fase onderverdeeld in drie opeenvolgende stappen (de selectie van de inschrijvers, het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt) De offertes worden getoetst aan meerdere gunningscriteria De meest voordelige (prijs/kwaliteit) offerte komt voor de gunning van opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

10 5.1. De open offerteaanvraag - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunning- criteria Motivering gun- ning opdracht Voorleggen voorstel gun- nen opdracht aan advies IF Kennisgeving van de Gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning op- dracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet ge- kozen inschrij- vers Publicatie ge- gunde op- dracht in BDA en In PBEU

11 De open offerteaanvraag – kennisgeving van de intentie van de gunning van de opdracht aan de niet voor gunning gekozen inschrijvers (deze regel geldt voor alle procedures) Bijkomende stap in de procedure ingevolge het arrest ‘Alcatel’ Verplichting van informatie aan de niet voor de gunning van de opdracht gekozen inschrijvers vooraleer de opdracht wordt gegund Enkel van toepassing voor: Overheidsopdrachten waarvan de aankondiging van de opdracht gepubliceerd werd in het Europees publicatieblad van de Europese Unie Procedure: niet voor gunning weerhouden inschrijvers worden via het snelst mogelijk communicatiekanaal in het bezit gesteld van de gunningsbeslissing. Op dezelfde dag wordt de gunningsbeslissing per aangetekend schrijven aan deze inschrijvers gezonden. De niet voor de gunning van de opdracht gekozen inschrijvers krijgen 15 kalenderdagen om een procedure in kortgeding in te dienen voor bij de Raad van State. De betrokken inschrijvers zijn niet verplicht om de aanbestedende overheid in te lichten van het feit dat zij een beroep hebben ingediend. Bijgevolg moet de aanbestedende overheid na afloop van de 15 kalenderdagen voldoende tijd wachten vooraleer tot de gunning van de opdracht over te gaan. Indien een niet voor de gunning van de opdracht gekozen inschrijver een beroep heeft ingediend, moet de aanbestedende overheid wachten tot de uitspraak van de Raad van State om tot de gunning van de opdracht over te gaan, tenzij de Raad van State het beroep van de verzoeker heeft ingewilligd. In dat geval moet de aanbestedende overheid de gunningsbeslissing aanpassen of, indien dit niet mogelijk zou zijn zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden, moet de aanbestedende overheid de lopende procedure stopzetten en eventueel een nieuwe procedure opstarten.

12 6. De open aanbesteding - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) Het bestek moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de publicatie De opening van de offertes is voor iedereen toegankelijk. De prijzen worden bekendgemaakt De procedure bestaat uit één enkele fase onderverdeeld in drie opeenvolgende stappen (de selectie van de inschrijvers, het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt) De offertes worden getoetst aan één enkel gunningscriterium, de prijs De regelmatige offerte met de laagste prijs komt voor gunning van de opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

13 6.1. De open aanbesteding - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BA (en in PBEU) Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Vaststelling- regelmatige offerte met de- laagste prijs Motivering gun- ning opdracht Voorleggen voorstel gun- nen opdracht aan advies IF Kennisgeving van de Gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning op- dracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet geko- zen inschrijvers Publicatie ge- gunde op- dracht in BDA en in PBEU

14 7. De beperkte offerteaanvraag - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) De procedure wordt opgesplitst in twee fasen: selectie van de kandidaten en indienen van offertes Het bestek wordt opgezonden aan de geselecteerde kandidaten De opening van de offertes is enkel voor de geselecteerde kandidaten toegankelijk (de prijzen worden niet medegedeeld) Het tweede deel van de procedure bestaat uit één enkele fase onderverdeeld in twee opeenvolgende stappen (het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt) De offertes worden getoetst aan meerdere gunningcriteria De meest voordelige (prijs/kwaliteit) offerte komt voor gunning van de opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

15 7.1. De beperkte offerteaanvraag - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid offertes Kennisgeving van de Gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Onderzoek technische regelmatigheid offertes Onderzoek offertes in het raam van de gunningscriteria Motivering gunning opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PBEU

16 8. De beperkte aanbesteding - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) De procedure wordt opgesplitst in twee delen: selectie van de kandidaten en indienen van offertes Het bestek wordt opgezonden aan de geselecteerde kandidaten De opening van de offertes is enkel voor de geselecteerde kandidaten toegankelijk (de prijzen worden medegedeeld) Tijdens het tweede deel van de procedure gebeuren het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt, in één fase, gesplitst in twee opeenvolgende stappen. De offertes worden getoetst aan één enkel gunningcriterium, namelijk de prijs De regelmatige offerte met de laagste prijs komt voor gunning van de opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

17 8.1. De beperkte aanbesteding - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid offertes Kennisgeving van de Gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Onderzoek technische regelmatigheid offertes Vaststelling offerte met de laagste prijs Motivering gunning opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PBEU

18 9. De onderhandelingsprocedure met bekendmaking - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) De procedure wordt opgesplitst in twee delen: selectie van de kandidaten en indienen van offertes Het bestek wordt opgezonden aan de geselecteerde kandidaten De opening van de offertes is enkel voor de geselecteerde kandidaten toegankelijk indien de aanbestedende overheid een publieke opening van de offertes wenst te organiseren. De prijzen worden niet bekendgemaakt. Het tweede deel van de procedure behelst één fase, onderverdeeld in twee stappen: de regelmatigheid van de offertes en het inhoudelijk onderzoek van de offertes, teneinde te weten met welke inschrijvers de aanbestedende overheid zal onderhandelen Onderhandelingen grijpen plaats. Nadien wordt definitieve offerte neergelegd door inschrijvers die betrokken waren bij de onderhandelingen (BAFO’s = Best and Final Offers) De Best and Final Offers worden getoetst aan de gunningscriteria vermeld in het bestek De meest voordelige (prijs/kwaliteit) offerte komt voor gunning van de opdracht in aanmerking

19 9.1. De onderhandelings- procedure met bekendmaking - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek admi- nistratieve + tech- Nische regelmatig- heid offertes Inhoudelijk onderzoek of- fertes in raam van de shortlist Motivering samenstelling shortlist Kennisgeving aan de voorlopig niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging onder- handeligen aan de in de short- list opgenomen inschrijvers Onderhandelingen Kennisgeving van de Gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Verslag van de onderhandelingen Onderzoek of- fertes na onder- handelingen in het raam van de gunningcriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan de inspectie van financiën Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PBEU

20 10. De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen Ingevolge de aankondiging van de opdracht worden er onmiddellijk initiële offertes door de inschrijvers ingediend. Bij de opening van de offertes worden de prijzen niet bekendgemaakt Het onderzoek van deze offertes gebeurt in één enkele fase: Vooreerst worden de inschrijvers getoetst aan de selectiecriteria vermeld in het bestek Nadien worden de offertes van de geselecteerde inschrijvers onderzocht in het raam van de administratieve en technische regelmatigheid De administratief regelmatige offertes worden inhoudelijk onderzocht in het raam van de shortlist Er worden onderhandelingen gevoerd met de inschrijvers opgenomen in de shortlist Na het afsluiten van de onderhandelingen worden de definitieve offertes ingediend (= de best and final offers) De BAFO’s worden getoetst aan de gunningscriteria vermeld in het bestek De meest voordelige (prijs/kwaliteit) offerte komt voor gunning van de opdracht in aanmerking Deze procedure kan enkel worden gevolgd voor overheidsopdrachten die onder de Europese drempel blijven

21 10.1. De vereenvoudigde onderhandelings-procedure met bekendmaking - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek admi- nistratieve en technische regelmatigheid Onderzoek regel- matige offertes in het raam van de shortlist Motivering samenstelling shortlist Kennisgeving aan de voorlopig niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging onder- handeligen aan de in de short- list opgenomen inschrijvers Onderhandelingen + verslag van de onderhandelingen Onderzoek of- fertes na onder- handelingen in het raam van de gunningcriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan de inspectie van financiën Vastlegging uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers

22 11. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - kenmerken
Er gebeurt geen publicatie. De aanbestedende overheid kan maar moet geen selectiefase voorzien Er moet aan ten minste drie potentiële kandidaten worden gevraagd om een offerte in te dienen op basis van het bestek Het bestek wordt dus opgezonden aan de kandidaten die de aanbestedende overheid heeft uitgekozen De opening van de offertes gebeurt normaal achter gesloten deuren, maar er mag ook een opening van de offertes plaatsgrijpen waarop enkel de geselecteerde kandidaten aanwezig mogen zijn (de prijzen worden niet bekendgemaakt) Er grijpt een onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en een inhoudelijk onderzoek van de offertes plaats, teneinde te weten met welke inschrijvers de aanbestedende overheid zal onderhandelen Onderhandelingen grijpen plaats. Nadien wordt definitieve offerte neergelegd door inschrijvers die betrokken waren bij de onderhandelingen (BAFO’s = Best and Final Offers) De Best and Final Offers worden getoetst aan de gunningscriteria vermeld in het bestek De meest voordelige (prijs/kwaliteit) offerte komt voor gunning van de opdracht in aanmerking

23 11.1. De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - overzicht van de procedure
Voorbereiden bestek Advies inspectie van financiën Verzenden bestek aan uitgekozen kandidaten Opening offertes Onderzoek administratieve en technische regelmatigheid Inhoudelijk onderzoek of- fertes in raam van shortlist Motivering samenstelling shortlist Kennisgeving aan de voorlopig in de shortlist niet opgenomen inschrijvers Uitnodiging voor onderhandelingen aan de in de shortlist opgenomen inschrijvers Onderhandelingen Verslag van de onderhandelingen Onderzoek of- fertes na onder- handelingen in het raam van gunningcriteria Motivering gun- ning opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan inspectie van financiën Vastlegging uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PBEU

24 12. Raamovereenkomst - kenmerken
De raamovereenkomst is een modaliteit en geen procedure De modaliteit ‘raamovereenkomst’ is mogelijk bij: open offerteaanvraag open aanbesteding beperkte offerteaanvraag beperkte aanbesteding open onderhandelingsprocedure met bekendmaking onderhandelingsprocedure (met of zonder bekendmaking) Hierna wordt elke gekozen procedure besproken

25 12. Raamovereenkomst – kenmerken (2)
De raamovereenkomst bestaat uit twee afzonderlijke fasen: het sluiten van de raamovereenkomst (fase 1) en de gunning van de opdracht op basis van de gesloten raamovereenkomst (fase 2) In het raam van fase 1 worden de ingevolge een aankondiging van opdracht ingediende offertes geopend en onderzocht Het onderzoek van de offertes gebeurt in drie delen: de selectie van de inschrijvers, het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en het toetsen van de regelmatige offertes in het raam van de gunningscriteria vermeld in het bestek (indien men gekozen heeft voor de procedure van de open offerteaanvraag) De gequoteerde offertes worden gerangschikt op basis van hun behaalde eindquotatie Voor fase 2 kunnen één of meerdere gegadigden uitgenodigd worden om een eindofferte in te dienen Indien slechts één gegadigde wordt gecontacteerd tijdens fase 2 van de procedure, is dit steeds de inschrijver die op het einde van fase 1 de hoogste eindquotatie heeft behaald (scenario 1) Indien er meer dan één gegadigde wordt gecontacteerd tijdens fase 2, moeten dit ten minste drie gegadigden zijn. De rangschikking op het einde van fase 1 bepaalt wie tijdens fase 2 zal worden gecontacteerd om een eindofferte in te dienen (scenario 2)

26 12. Raamovereenkomst – kenmerken (3)
Fase 2 kan verschillende keren herhaald worden tijdens de geldigheidsduur van de opdracht, afhangend van het aantal opdrachten dat tijdens de geldigheidsduur van de opdracht moet worden toegewezen Het trapsgewijs contacteren van gegadigden is ook mogelijk. In dit geval wordt eerst de op het einde van fase 1 best geklasseerde gegadigde gecontacteerd om een eindofferte in te dienen. Indien deze niet geïnteresseerd is voor de specifieke opdracht, wordt de tweede best geklasseerde gegadigde gevraagd om een eindofferte in te dienen, enz… (scenario 3) Fase 2 verloopt als volgt: uitnodiging om een eindofferte in te dienen voor een specifieke opdracht op basis van de afgesloten raamovereenkomst (1), opening eindoffertes (2), onderzoek eindoffertes op het vlak van de regelmatigheid (3), toetsen van eindoffertes aan de gunningscriteria vermeld in het bestek (4). De gunning van de opdracht geschiedt ten gunste van de gegadigde die de eindofferte heeft ingediend met de hoogste eindquotatie (indien er werd gekozen voor de procedure van de open offerteaanvraag).

27 12. Raamovereenkomst – kenmerken (4)
Indien gekozen wordt voor een beperkte procedure of voor een gewone onderhandelingsprocedure met bekendmaking, geschiedt de procedure in drie fasen: de kandidaturenfase, de fase waarbij initiële offertes ingediend en onderzocht worden in het raam van het sluiten van de raamovereenkomst en de fase waarbij een eindofferte wordt ingediend en onderzocht met het oog op de gunning van een opdracht op basis van de gesloten raamovereenkomst. Na het afsluiten van de raamovereenkomst geschiedt een publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie. Voor de contracten die afgesloten worden op basis van de raamovereenkomst gebeurt geen aankondiging van de gegund opdracht

28 SCENARIO 1

29 SCENARIO 1 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

30 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open offerteaanvraag FASE 1: HET LANCEREN VAN DE PROCEDURE MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening initiële offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek Initiële offertes in raam van de gunningcriteria Motivering sluiten raamovereen- komst Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigde Kennisgeving aan niet ge- kozen inschrij- vers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

31 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (2)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open offerteaanvraag FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan enige be- gunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek eind- offerte in raam van de gunning- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

32 SCENARIO 1 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

33 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (3)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open aanbesteding FASE 1: HET LANCEREN VAN DE PROCEDURE MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening initiële offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek initiële offertes in raam van van gunningscri- terium ‘prijs’ Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering sluiten raamovereen- komst Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigde Kennisgeving aan niet ge- kozen inschrij- vers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

34 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (4)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open aanbesteding FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan enige be- gunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

35 SCENARIO 1 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

36 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (5)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte offerteaanvraag FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

37 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (6)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte offerteaanvraag FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Onderzoek initiële offertes in het raam van de gunningscriteria Motivering sluiten raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigde Kennisgeving aan niet geko- zen inschrij- vers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

38 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (7)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte offerteaanvraag FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan enige be- gunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek eind- offerte in raam van de gunning- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

39 SCENARIO 1 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

40 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (8)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte aanbesteding FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

41 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (9)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte aanbesteding FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Onderzoek initiële offertes in het raam van gunningscri- terium ‘prijs’ Motivering sluiten raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigde Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

42 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (10)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte aanbesteding FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan enige be- gunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

43 SCENARIO 1 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

44 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (11)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

45 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (12)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening van de initiële offertes Onderzoek administratieve + technische regelmatigheid Onderzoek ini- tiële offertes in het raam van de shortlist Motivering shortlist Kennisgeving aan de niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging on- derhandelingen aan de in de shortlist opgenomen inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO’s in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van het sluiten van de raamovereenkomst Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het voorstel tot sluiten van de raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving aan de begunstigde waarmede de raamovereenkomst wordt gesloten Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

46 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (13)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan enige be- gunstigde om een eindofferte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de enige inschrijver Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

47 SCENARIO 1 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

48 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (14)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA Opening initiële offertes Onderzoek ini- tiële offertes in het raam van de selectiecriteria Onderzoek administratieve + technische regelmatigheid Onderzoek initële offertes in het raam van de shortlist Motivering shortlist Kennisgeving aan de niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging on- derhandelingen aan de in de shortlist opgenomen inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van het sluiten van de raamovereenkomst Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het voorstel tot sluiten van de raamovereenkomst Kennisgeving aan de begunstigde waarmede de raamovereenkomst wordt gesloten Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA

49 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (15)
Scenario 1: de aanbestedende overheid beslist om slechts één begunstigde toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan enige be- gunstigde om een eindofferte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de enige inschrijver Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

50 SCENARIO 2

51 SCENARIO 2 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

52 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (20)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open offerteaanvraag FASE 1: HET LANCEREN VAN DE PROCEDURE MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening initiële offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunning- criteria Motivering sluiten raamovereen- komst Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

53 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (21)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open offerteaanvraag FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan begun- stigden om een eindofferte in te dienen Opening eindoffertes Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunning- criteria Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen begunstigden Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

54 SCENARIO 2 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

55 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (22)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open aanbesteding FASE 1: HET LANCEREN VAN DE PROCEDURE MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening initiële offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van gunningscri- terium ‘prijs’ Motivering sluiten raamovereen- komst Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

56 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (23)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open aanbesteding FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan begun- stigden om een eindofferte in te dienen Opening eindoffertes Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van gunningscri- terium ‘prijs’ Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen begunstigden Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

57 SCENARIO 2 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

58 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (24)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte offerteaanvraag FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

59 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (25)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte offerteaanvraag FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Onderzoek initiële offertes in het raam van de gunningscriteria Motivering sluiten raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

60 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (26)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte offerteaanvraag FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan begun- stigden om een eindofferte in te dienen Opening eindoffertes Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunning- criteria Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen begunstigden Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

61 SCENARIO 2 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

62 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (27)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte aanbesteding FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

63 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (28)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte aanbesteding FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Onderzoek initiële offertes in het raam van gunningscri- terium ‘prijs’ Motivering sluiten raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

64 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (29)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de beperkte aanbesteding FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan begun- stigden om een eindofferte in te dienen Opening eindoffertes Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van gunningscri- terium ‘prijs’ Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen begunstigden Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

65 SCENARIO 2 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

66 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (30)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

67 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (31)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening van de initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek offertes in het raam van de shortlist Motivering shortlist Kennisgeving aan de niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging on- derhandelingen aan de in de shortlist opgenomen inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO’s in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van het sluiten van de raamovereenkomst Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het voorstel tot sluiten van de raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving aan de begunstigden waarmede de raamovereenkomst wordt gesloten Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

68 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (32)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de derde fase. Ze kiest voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan be- gunstigden om een eindofferte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Onderzoek van de regelmatige offertes in het raam van de shortlist Motivering van de samenstelling van de shortlist Kennisgeving inzake niet opname in de shortlist van de inschrijvers Uitnodiging on- derhandelingen aan de inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO’s in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan de niet gekozen begunstigden Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

69 SCENARIO 2 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

70 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (33)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA Opening initiële offertes Onderzoek ini- tiële offertes in het raam van de selectiecriteria Onderzoek administratieve en technische regelmatigheid Onderzoek offertes in het raam van de shortlist Motivering shortlist Kennisgeving aan de niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging on- derhandelingen aan de in de shortlist opgenomen inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van het sluiten van de raamovereenkomst Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het voorstel tot sluiten van de raamovereenkomst Kennisgeving aan de begunstigden waarmede de raamovereenkomst wordt gesloten Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers

71 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (34)
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan begun- stigden om een eindofferte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO’s in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen begunstigden Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

72 SCENARIO 3

73 SCENARIO 3 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

74 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (35)
Scenario 3: de aanbestedende overheid beslist om één begunstigde toe te laten tot de tweede fase met dien verstande dat de tweede begunstigde zal kunnen worden toegelaten tot de tweede fase indien de eerste begunstigde beslist heeft geen eindofferte in te dienen. Indien de eerste en tweede begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen, kan een derde begunstigde worden toegelaten tot de tweede fase van de procedure. De aanbestedende overheid kiest voor de open offerteaanvraag. Aandacht: de aanbestedende overheid kan ook beslissen om meer dan drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase van de procedure. Zij moet in het bestek aangeven hoeveel begunstigden tot de tweede fase van de procedure zullen worden toegelaten.

75 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (36)
FASE 1: HET LANCEREN VAN DE PROCEDURE MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening initiële offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunning- criteria Motivering sluiten raamovereen- komst Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

76 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (37)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Eerste geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de best geklasseerde begun- stigde om een eind- offerte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- ferte in raam van de gunning- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

77 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (38)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Tweede geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de tweede best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- ferte in raam van de gunning- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de eerste fase best geplaatste begunstigde beslist heeft om geen eindofferte in te dienen.

78 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (39)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Derde geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die tevens beslist heeft om geen eindofferte in te dienen. Tenslotte neemt de aanbestedende overheid contact met de derde best geklasseerde begunstigde die beslist heeft om een eindofferte in te dienen. Verzenden ver- zoek aan de derde best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- ferte in raam van de gunning- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de eerste fase best geplaatste en de tweede best geplaatste begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen.

79 SCENARIO 3 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

80 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (40)
Scenario 3: de aanbestedende overheid beslist om één begunstigde toe te laten tot de tweede fase met dien verstande dat de tweede begunstigde zal kunnen worden toegelaten tot de tweede fase indien de eerste begunstigde beslist heeft geen eindofferte in te dienen. Indien de eerste en tweede begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen, kan een derde begunstigde worden toegelaten tot de tweede fase van de procedure. De aanbestedende overheid kiest voor de open aanbesteding. Aandacht: de aanbestedende overheid kan ook beslissen om meer dan drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase van de procedure. Zij moet in het bestek aangeven hoeveel begunstigden tot de tweede fase van de procedure zullen worden toegelaten.

81 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (41)
FASE 1: HET LANCEREN VAN DE PROCEDURE MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening initiële offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van het enig gunningscriterium ‘prijs’ Motivering sluiten raamovereen- komst Voorleggen voorstel sluiten raamovereenkomst aan advies IF Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

82 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (42)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Eerste geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de best geklasseerde begun- stigde om een eind- offerte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

83 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (43)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Tweede geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de tweede best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de eerste fase best geplaatste begunstigde beslist heeft om geen eindofferte in te dienen.

84 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (44)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Derde geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die tevens beslist heeft om geen eindofferte in te dienen. Tenslotte neemt de aanbestedende overheid contact met de derde best geklasseerde begunstigde die beslist heeft om een eindofferte in te dienen. Verzenden ver- zoek aan de derde best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de eerste fase best geplaatste en de tweede best geplaatste begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen.

85 SCENARIO 3 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

86 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (45)
Scenario 3: de aanbestedende overheid beslist om één begunstigde toe te laten tot de derde fase met dien verstande dat de tweede begunstigde zal kunnen worden toegelaten tot de derde fase indien de eerste begunstigde beslist heeft geen eindofferte in te dienen Indien de eerste en tweede begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen, kan een derde inschrijver worden toegelaten tot de derde fase van de procedure. De aanbestedende overheid kiest voor de beperkte offerteaanvraag. Aandacht: de aanbestedende overheid kan ook beslissen om meer dan drie begunstigden toe te laten tot de derde fase van de procedure. Zij moet in het bestek aangeven hoeveel begunstigden tot de derde fase van de procedure zullen worden toegelaten

87 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (46)
FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

88 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (47)
FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Onderzoek initiële offertes in het raam van de gunningscriteria Motivering afsluiten raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Voorleggen voorstel afsluiten raamovereenkomst aan advies IF Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie afge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

89 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (48)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Eerste geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de best geklasseerde begun- stigde om een eind- offerte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- ferte in raam van de gunning- criteria Motivering van de toewijzing van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

90 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (49)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Tweede geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de tweede best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- ferte in raam van de gunning- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de tweede fase best geplaatste begunstigde beslist heeft om geen eindofferte in te dienen.

91 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (50)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Derde geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die tevens beslist heeft om geen eindofferte in te dienen. Tenslotte neemt de aanbestedende overheid contact met de derde best geklasseerde begunstigde die beslist heeft om een eindofferte in te dienen. Verzenden ver- zoek aan de derde best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- ferte in raam van de gunning- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de tweede fase best geplaatste en de tweede best geplaatste begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen.

92 SCENARIO 3 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

93 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (51)
Scenario 3: de aanbestedende overheid beslist om één begunstigde toe te laten tot de derde fase met dien verstande dat de tweede begunstigde zal kunnen worden toegelaten tot de derde fase indien de eerste begunstigde beslist heeft geen eindofferte in te dienen Indien de eerste en tweede begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen, kan een derde inschrijver worden toegelaten tot de derde fase van de procedure. De aanbestedende overheid kiest voor de beperkte aanbesteding. Aandacht: de aanbestedende overheid kan ook beslissen om meer dan drie begunstigden toe te laten tot de derde fase van de procedure. Zij moet in het bestek aangeven hoeveel begunstigden tot de derde fase van de procedure zullen worden toegelaten

94 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (52)
FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

95 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (53)
FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening initiële offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Onderzoek ini- tiële offertes in het raam van het gun- ningscriterium ‘prijs’ Motivering afsluiten raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Voorleggen voorstel afsluiten raamovereenkomst aan advies IF Kennisgeving afsluiten raamovereen- komst aan begunstigden Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie afge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

96 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (54)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Eerste geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de best geklasseerde begun- stigde om een eind- offerte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- Ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

97 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (55)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Tweede geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de tweede best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de tweede fase best geplaatste begunstigde beslist heeft om geen eindofferte in te dienen.

98 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (56)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Derde geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen eindofferte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die tevens beslist heeft om geen eindofferte in te dienen. Tenslotte neemt de aanbestedende overheid contact met de derde best geklasseerde begunstigde die beslist heeft om een eindofferte in te dienen. Verzenden ver- zoek aan de derde best geklasseerde begunstigde om een eindofferte in te dienen Opening enige eindofferte Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst, op voorwaarde dat de op het einde van de tweede fase best geplaatste en de tweede best geplaatste begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen.

99 SCENARIO 3 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

100 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (57)
Scenario 3: de aanbestedende overheid beslist om één begunstigde toe te laten tot de derde fase met dien verstande dat de tweede begunstigde zal kunnen worden toegelaten tot de derde fase indien de eerste begunstigde beslist heeft geen eindofferte in te dienen Indien de eerste en tweede begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen, kan een derde inschrijver worden toegelaten tot de derde fase van de procedure. De aanbestedende overheid kiest voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Aandacht: de aanbestedende overheid kan ook beslissen om meer dan drie begunstigden toe te laten tot de derde fase van de procedure. Zij moet in het bestek aangeven hoeveel begunstigden tot de derde fase van de procedure zullen worden toegelaten.

101 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (58)
FASE 1: HET LANCEREN VAN EEN OPROEP TOT DE KANDIDATEN Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kan- didaten + bestek in bijlage Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten

102 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (59)
FASE 2: HET ONDERZOEK VAN DE INITIËLE OFFERTES MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST Opening van de initiële offertes Onderzoek administratieve en technische regelmatigheid Onderzoek offertes in het raam van de shortlist Motivering shortlist Kennisgeving aan de niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging on- derhandelingen aan de in de shortlist opgenomen inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO’s in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van het sluiten van de raamovereenkomst Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het voorstel tot sluiten van de raamovereenkomst Standstill Kennisgeving van de beslissing van het afsluiten van de raamovereenkomst aan de niet gekozen inschrijvers Kennisgeving aan de begunstigden waarmede de raamovereenkomst wordt gesloten Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie ge- sloten raamover- eenkomst in BDA en PBEU

103 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (60)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Eerste geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de best geklasseerde begun- stigde om een nieuwe initiële offerte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de begunstigde Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

104 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (61)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Tweede geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen nieuwe initiële offerte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een nieuwe initiële offerte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de tweede best geklasseerde begunstigde om een nieuwe initiële offerte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de begunstigde Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

105 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (62)
FASE 3: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Derde geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 2 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen nieuwe initiële offerte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die tevens beslist heeft om geen nieuwe initiële offerte in te dienen. Tenslotte neemt de aanbestedende overheid contact met de derde best geklasseerde begunstigde die beslist heeft om een nieuwe initiële offerte in te dienen. Verzenden ver- zoek aan de derde best geklasseerde begunstigde om een nieuwe initiële offerte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de begunstigde Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze derde fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

106 SCENARIO 3 Open offerteaanvraag Open aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

107 12.2. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (63)
Scenario 3: de aanbestedende overheid beslist om één begunstigde toe te laten tot de tweede fase met dien verstande dat de tweede begunstigde zal kunnen worden toegelaten tot de tweede fase indien de eerste begunstigde beslist heeft geen eindofferte in te dienen Indien de eerste en tweede begunstigde beslist hebben om geen eindofferte in te dienen, kan een derde inschrijver worden toegelaten tot de tweede fase van de procedure. De aanbestedende overheid kiest voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Aandacht: de aanbestedende overheid kan ook beslissen om meer dan drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase van de procedure. Zij moet in het bestek aangeven hoeveel begunstigden tot de tweede fase van de procedure zullen worden toegelaten.

108 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (64)
FASE 1: HET SLUITEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA Opening initiële offertes Onderzoek ini- tiële offertes in het raam van de selectiecriteria Onderzoek administratieve en technische regelmatigheid Onderzoek offertes in het raam van de shortlist Motivering shortlist Kennisgeving aan de niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging on- derhandelingen aan de in de shortlist opgenomen inschrijvers Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van het sluiten van de raamovereenkomst Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het voorstel tot sluiten van de raamovereenkomst Kennisgeving aan de begunstigden waarmede de raamovereenkomst wordt gesloten Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers

109 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (65)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Eerste geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een eindofferte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de best geplaatste begun- stigde om een nieuwe initiële offerte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de begunstigde Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

110 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (66)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Tweede geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen nieuwe initiële offerte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die beslist heeft om een nieuwe initiële offerte in te dienen Verzenden ver- zoek aan de tweede best geplaatste begun- stigde om een nieuwe initiële offerte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de begunstigde Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

111 12.1. Raamovereenkomst – Overzicht van de procedure (67)
FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Derde geval: de aanbestedende overheid contacteert de op het einde van de fase 1 best geplaatste begunstigde, maar deze heeft beslist om geen nieuwe initiële offerte in te dienen. Bijgevolg contacteert zij de tweede best geplaatste begunstigde, die tevens beslist heeft om geen nieuwe initiële offerte in te dienen. Tenslotte neemt de aanbestedende overheid contact met de derde best geklasseerde begunstigde die beslist heeft om een nieuwe initiële offerte in te dienen. Verzenden ver- zoek aan de derde best geplaatste begun- stigde om een nieuwe initiële offerte in te dienen Opening van de nieuwe Initiële offerte Onderzoek administratieve regelmatigheid Onderzoek technische regelmatigheid Uitnodiging on- derhandelingen aan de begunstigde Voeren van on- derhandelingen + opstellen verslag onderhandelingen Onderzoek BAFO in het raam van de gun- ningscriteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen aan de Inspectie van Finan- ciën van het gunningsvoorstel Vastlegging uitgave Kennisgeving aan de gunning van de opdracht (toewijzing) Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

112 13. Concurrentiedialoog - kenmerken
De concurrentiedialoog is een procedure waaraan alle ondernemers mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde gegadigden zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen

113 13. Concurrentiedialoog – kenmerken (2)
Voor bijzondere complexe opdrachten kunnen de aanbestedende diensten, voor zover deze van oordeel zijn dat de toepassing van openbare of niet openbare procedures het niet mogelijk maakt de opdracht te gunnen, gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog. De gunning van de overheidsopdracht geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de economische meest voordelige inschrijving. Let op! In het beschrijvend document worden de gunnings-criteria (die ook in het finaal bestek worden vermeld) reeds opgenomen! Om vast te stellen welke oplossingen kunnen worden geselecteerd, worden de voorgestelde oplossingen getoetst aan de gunningscriteria vermeld in het beschrijvend document.

114 13.1. De concurrentiedialoog – overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatiebericht en beschrijvend document Advies inspectie van financiën Publicatie van het advies in het BDA (en in het PBEU) Opening van de kandidaturen Onderzoek van de minimum- vereisten Motivering van de selectie van de kandidaten Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten Verzending van een uitnodiging voor de dialoog aan de geselecteerde gegadigden + beschrijvend do- cument in bijlage Voeren van een dialoog met de geselecteerde gegadigden Selectie van één of meerdere op- lossingen als output van de ge- voerde dialoog Sluiten van de dialoog met de geselecteerde gegadigden Finaliseren van het bestek Opzenden van het bestek aan de gegadigden waarmede een dialoog werd gevoerd Opening van de offertes Onderzoek van de administra- tieve en technische regelmatigheid van de offertes Onderzoek van de offertes in het raam van de gunningscriteria vermeld in het bestek Motivering van de gunning van de opdracht Laatste overleg met de toekomstige opdrachtnemer betreffende bepaalde aspecten van de offerte Advies van de Inspectie van Financiën inzake het gunnings- voorstel Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode)

115 13.1. De concurrentiedialoog – overzicht van de procedure (vervolg)
Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers Publicatie van de aankondiging van de gegunde opdracht in het BDA en in het PBEU Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode)

116 14. Dynamisch aankoopsysteem - kenmerken
Een dynamisch aankoopsysteem is een geheel elektronisch proces voor aankopen voor courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenkomen met de behoeften van de aanbestedende overheid, beperkt in de tijd en gedurende de gehele looptijd open voor elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria en die overeenkomstig de eisen van het bestek een indicatieve inschrijving heeft ingediend Voor de instelling van een dynamisch aankoopsysteem volgt de aanbestedende overheid de voorschriften van alle fasen van de open offerteaanvraag tot aan de plaatsing van de opdrachten die in het kader van dit systeem worden gegund. Alle inschrijvers die aan de selectiecriteria voldoen en overeenkomstig het bestek en de eventuele aanvullende documenten een indicatieve inschrijving hebben ingediend, mogen te allen tijde hun indicatieve inschrijving verbeteren op voorwaarde dat zij niet afwijken van het bestek. Er worden uitsluitend elektronische middelen gebruikt.

117 14. Dynamisch aankoopsysteem – kenmerken (2)
Wat betreft de publicatie van de geplaatste opdrachten heeft de aanbestedende overheid twee mogelijkheden: Ofwel publiceert zij na elke toewijzing een aankondiging van de geplaatste opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en, indien de Europese drempel wordt bereikt of overschreden, in het Publicatieblad van de Europese Unie en dit binnen de 48 dagen na de toewijzing van elke opdracht Ofwel publiceert zij elke drie maanden een samenvattend bericht met de gedurende de drie afgelopen maanden toegewezen opdrachten op basis van het dynamisch aankoopsysteem en dit binnen de 48 dagen na het einde van het kwartaal

118 14.1. Het dynamisch aankoopsysteem - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PBEU) Opening indica- tieve offertes Onderzoek selec- tiecriteria v/d indicatieve offertes Onderzoek ad- ministratieve en technische regelmatigheid Motivering selectie ge- gadigden en van dead- ministratieve en technische regelmatigheid van inidicatieve offertes Kennisgeving van selectie Kennisgeving niet gekozen gegadigden De aanbesteden- de overheid heeft een behoefte in te vullen op basis van het DPS Publicatie vereenvoudigde oproep tot bijko- mende gegadigden Onderzoek bijkomende indicatieve offertes Kennisgeving van de selectie of niet selectie van de indica- tieve offertes Verzenden van de uitnodiging tot mededinging Opening offertes Onderzoek ad- ministratieve en technische regel- matigheid offertes Motivering ad- ministratieve en technische regelmatigheid Onderzoek offertes in het raam van de gunningscriteria Motivering gunning opdracht Voorleggen gunningvoorstel aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Periodieke publicatie ge- gunde opdrachten opdracht in BDA en in PBEU

119 15. De milieuvriendelijkheid als gunningscriterium
De ecologische criteria kunnen als gunningscriterium gebruikt worden op voorwaarde dat er een rechtreekse band bestaat tussen dit gunningscriterium en het voorwerp van de opdracht Indien de aanbestedende overheid dus ecologische criteria als gunningscriterium wenst te doen gelden, is het aangewezen om het voorwerp van de opdracht in die zin te omschrijven

120 16. De ethische criteria als uitsluitingsgrond
Ethische overwegingen kunnen als uitsluitingsgrond worden aangewend. De aanbestedende overheden dienen in dit verband de volgende clausule op te nemen in de aankonddiging van de opdracht of/en in het bestek: De ethische criteria kunnen als uitsluitingsgrond worden aangewend. De aanbestedende overheden dienen in dit verband de volgende clausule op te nemen in de aankondiging van de opdracht of/en in het bestek: De kandidaat/inschrijver verbindt zich, door de ondertekening van zijn kandidaat/offerte, tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder: 1.het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948);

121 16. De ethische criteria als uitsluitingsgrond (2)
3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 43 of 69, 4° van het KB van 8 januari De bovenvermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikelen 43 en 69 van het hierboven vermeld besluit.

122 17. De ethische criteria als uitvoeringsgrond
Teneinde te kunnen verzekeren dat de aannemer, leverancier of dienstverlener de 8 basisconventies van de IAO ook zal respecteren tijdens de uitvoering van de opdracht, dient er een clausule te worden opgenomen in het bestek, luik ‘uitvoeringsvoorwaarden’. Een mogelijke formulering zou de volgende kunnen zijn: De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, zoals ze opgenomen zijn in de rubriek ‘uitsluitingscriteria’ van dit bestek, te respecteren. Het niet respecteren van dit engagement kan, op basis van artikel 20, § 1, 4° van de Algemene aannemingsvoorwaarden, bijgevoegd bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, aanleiding geven tot de toepassing van maatregelen van ambtswege voorzien in § 6 van hetzelfde artikel en meer bepaald tot de eenzijdige verbreking van de opdracht.

123 18. De elektronische veiling
De elektronische veiling heeft betrekking op: — hetzij alleen de prijzen wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de laagste prijs; — hetzij de prijzen en/of de waarden van de elementen van de inschrijvingen zoals aangegeven in het bestek wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de economisch voordeligste offerte. De aanbestedende diensten die beslissen gebruik te maken van een elektronische veiling, maken daarvan melding in de aankondiging van de opdracht.

124 18. De elektronische veiling (2)
Alle inschrijvers die een administratief en technisch regelmatige offerte hebben ingediend (voor open en beperkte procedures en voor de competitiedialoog) en inschrijvers waarmede onderhandelingen werden gevoerd en afgerond (voor onderhandelingsprocedures), worden tegelijkertijd langs elektronische weg uitgenodigd om nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden in te dienen. het verzoek bevat alle relevante informatie voor de individuele verbinding met het gebruikte elektronische systeem en preciseert het tijdstip en het aanvangsuur van de elektronische veiling. De elektronische veiling kan in verschillende fasen verlopen. De elektronische veiling kan op zijn vroegst twee werkdagen na de datum van verzending van de uitnodigingen beginnen.  Na het sluiten van de elektronische veiling worden de offertes, met inbegrip van de resultaten van de elektronische veiling, getoest aan het gunningscriterium ‘prijs’ of aan de gunningscriteria vermeld in het bestek.

125 19. De elektronische veiling toegepast op alle procedures De open offerteaanvraag
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in OPEU) Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunnings- criteria Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van de gunningscriteria Motivering gun- ning opdracht Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Voorleggen voorstel gun- ning opdracht aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht Kennisgeving aan de niet ge- kozen inschrijvers Publicatie ge- gunde opdracht in BDA en in OPEU

126 19. De elektronische veiling toegepast op alle procedures De open aanbesteding
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in OPEU) Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van het gunnings- criterium ‘prijs’ Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criterium ‘prijs’ Motivering gun- ning opdracht Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Voorleggen voorstel gun- ning opdracht aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht Kennisgeving aan de niet ge- kozen inschrijvers Publicatie ge- gunde opdracht in BDA en in OPEU

127 19. De elektronische veiling toegepast op alle procedures De beperkte offerteaanvraag
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in OPEU) Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid offertes Onderzoek technische regelmatigheid offertes Onderzoek offertes in het raam van de gunningscriteria Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criteria Motivering gunning opdracht Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving Gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in OPEU

128 19. De elektronische veiling toegepast op alle procedures De beperkte aanbesteding
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in OPEU) Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek administratieve regelmatigheid offertes Onderzoek technische regelmatigheid offertes Onderzoek of- fertes in het raam van gunningscri- terium ‘prijs’ Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criterium ‘prijs’ Motivering gunning opdracht Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in OPEU

129 t 19. De elektronische veiling toegepast op alle procedures De onderhandelingsprocedure met bekendmaking Voorbereiden Publicatiebericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in OPEU Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Motivering selectie kandidaten Kennisgeving geselecteerde kandi- daten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek ad- Ministratieve regel- Matigheid offertes Inhoudelijk onderzoek of- fertes in raam van shortlist Motivering samenstelling shortlist Kennisgeving aan de voorlopig niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodigng onder- handeligen aan de in de short- list opgenomen inschrijvers Onderhandelingen Verslag van de onderhandelingen Onderzoek of- fertes na onder- handelingen in het raam van de gunningcriteria Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan de inspectie van financiën Kennisgeving va, de gunningsbe- Beslissing aan de niet-gekozen Inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de Gunningsbeslissing aan de gekozeninschrijver (wachtperiode) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in OPEU

130 19. De elektronische veiling toegepast op alle procedures De vereenvoudigde onderhandelings-procedure met bekendmaking Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek regel- matige offertes in het raam van de shortlist Motivering samenstelling shortlist Kennisgeving aan de voorlopig niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodigng onder- handeligen aan de in de short- list opgenomen inschrijvers Onderhandelingen + verslag van de onderhandelingen Onderzoek of- fertes na onder- handelingen in het raam van de gunningcriteria Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan de inspectie van financiën Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers

131 19. De elektronische veiling toegepast op alle procedures De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Voorbereiden bestek Advies inspectie van financiën Verzenden bestek aan uitgekozen kandidaten Opening offertes Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Inhoudelijk onderzoek of- fertes in raam van shortlist Motivering samenstelling shortlist Kennisgeving aan de voorlopig in de shortlist niet opgenomen inschrijvers Uitnodiging voor onderhandelingen aan de in de shortlist opgeno- men inschrijvers Onderhandelingen Verslag van de onderhandelingen Onderzoek of- fertes na onder- handelingen in het raam van gunningcriteria Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criteria Motivering gun- ning opdracht Voorleggen gunningsvoorstell aan de inspectie van financiën Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van de gunning van de opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers Publicatie toegewezen opdracht in BDA en in OPEU

132 19. De elektronische veiling toegepast op de modaliteit raamovereenkomst
Scenario 2: de aanbestedende overheid beslist om drie begunstigden toe te laten tot de tweede fase. Ze kiest voor de open offerteaanvraag FASE 2: EEN BEHOEFTE WORDT INGEVULD OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST Verzenden ver- zoek aan begun- stigden om een eindofferte in te dienen Opening eindoffertes Onderzoek ad- ministratieve regelmatigheid Onderzoek tech- nische regelma- tigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunning- criteria Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criteria Motivering van de gunning van de opdracht Voorleggen gun- ningsvoorstel aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen begunstigden Opmerking: deze tweede fase wordt normaliter verschillende malen herhaald tijdens de geldigheidsduur van de raamovereenkomst

133 19. De elektronische veiling toegepast op het dynamisch aankoopsysteem
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van financiën Publiceren be- richt in BDA (en in OPEU) Opening indica- tieve offertes Onderzoek selectie- criteria en regelmatig- heid indicatieve offertes Motivering selectie en regelmatigheid Kennisgeving van selectie Kennisgeving niet geselecteerde gegadigden De aanbesteden- de overheid heeft een behoefte in te vullen op basis van het EAS Publicatie vereenvoudigde oproep tot bijko- mende gegadigden Onderzoek bijkomende indicatieve offertes Kennisgeving van selectie of niet se- lectie van de initiële offertes Verzenden van de uitnodiging tot mededinging Opening offertes Onderzoek ad- ministratieve en technische regel- matigheid offertes Onderzoek offertes in het raam gunningscriteria Uitnodiging tot de e-auctions Het voeren van de e-auctions Het sluiten van de e-auctions Nieuw onder- zoek offertes in raam van gunnings- criteria Motivering gunning opdracht Voorleggen gunningsvoorstel aan advies IF Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet- gekozen inschrijvers (wachtperiode) Kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de gekozen Inschrijver (wachtperiode) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving gunning opdracht (toewijzing) Kennisgeving aan niet gekozen inschrijvers Periodieke publicatie gegunde opdracht in BDAen in OPEU

134 20. Bijkomende nuttige tips
Billijkheid en gelijke behandeling van alle kandidaten/inschrijvers zijn van primordiaal belang Na betekening hebben de niet geselecteerde/gekozen kandidaten/inschrijvers het recht om de motivering te kennen van hun niet selectie of van het niet kiezen voor gunning van hun offerte (ook op het vlak van de regelmatigheid). De motivering dient hen te worden opgezonden bij aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag Wat betreft de selectie: voor beperkte aanbestedingen en offerteaanvragen en voor onderhandelingsprocedures wordt er tussen de opening van de kandidaturen en de betekening van de beslissing van de aanbestedende overheid geen contact opgenomen met de kandidaten. De enige uitzondering is het inwinnen van bijkomende inlichtingen (schriftelijk - aangetekend - deadline vermelden) Er wordt tussen de opening van de offertes en de toewijzing van de opdracht geen contact opgenomen met de inschrijvers, behalve voor het inwinnen van bijkomende info en voor het voeren van de noodzakelijke onderhandelingen (bij onderhandelingsprocedures) De publicatie van de aankondiging van de opdracht wordt bij voorkeur op hetzelfde ogenblik verzonden aan het Bulletin der Aanbestedingen en aan het Publicatieblad van de Europese Unie. Indien eProcurement wordt gebruikt, zijn alle publicaties niet alleen gratis, maar worden de berichten tegelijkertijd verzonden naar de twee voormelde publicatie-instanties

135 20. Bijkomende nuttige tips (2)
Er wordt steeds een verslag gemaakt door de aanbestedende overheid van: het onderzoek van de kandidaturen (bij beperkte offerteaanvraag en aanbesteding en bij onderhandelingsprocedures) het onderzoek van de selectie van de inschrijvers (bij open offerteaanvragen en open aanbestedingen) het administratief onderzoek van de offertes (alle procedures) het technisch onderzoek van de offertes (alle procedures) het inhoudelijk onderzoek van de offertes in het raam van de shortlist (enkel onderhandelingsprocedures) het inhoudelijk onderzoek van de offertes (of best and final offers) in het raam van de gunningcriteria vermeld in het bestek (open en beperkte offerteaanvraag alsook onderhandelingsprocedures) i.v.m. de vaststelling wie de laagste regelmatige offerte heeft ingediend (bij open en beperkte aanbestedingen)

136 20. Bijkomende nuttige tips (3)
In een technisch luik wordt steeds een realistische omschrijving van het product of van de dienst gegeven. Dit mag niet leiden tot ongeoorloofde uitsluiting van potentiële leveranciers of dienstverleners. DOE DUS EEN DEGELIJK EN VOLLEDIG MARKTONDERZOEK. De marktverkenning wordt trouwens officieel vermeld in het nieuwe KB ter vervanging van het KB van 8 januari 1996 Snelheid bij het afwerken van de procedure is vooral een kwestie van een goede proactiviteit Gebruik de typebestekken die ABA heeft ontwikkeld (enkel administratief-juridisch luik) Contacteer ABA bij elke twijfel. Indien we niet op uw vraag kunnen antwoorden zenden we ze door naar Claude Dardenne van de Afdeling Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, een autoriteit op dit vlak sinds vele jaren

137 21. Bedragen van de opdrachten en mogelijke procedures - drempels
Tot 5.500,00 euro, exclusief BTW: de aanbestedende overheid kan de opdracht eenvoudig gunnen op aanvaarde factuur Vanaf 5.500,00 euro, excl. BTW, tot ,00 euro, incl. BTW: er moeten steeds drie potentiële kandidaten worden aangeschreven. De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is de ideale formule. De inspectie van financiën moet niet om advies worden gevraagd Vanaf ,00 euro, incl. BTW, tot en met ,00 euro, excl. BTW: er moeten steeds drie potentiële kandidaten worden aangeschreven. De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is de ideale formule. De inspectie van financiën moet wel om advies worden gevraagd Vanaf ,00 euro, excl. BTW, tot ,00 euro, excl. BTW: de open offerteaanvraag of open aanbesteding is algemene regel. Enkel publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen Vanaf euro, excl. BTW, en meer: de open offerteaanvraag of open aanbesteding is de algemene regel. Publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie

138 22. Bedragen van de opdrachten en mogelijke procedures – de tussenkomst van de Inspectie van Financiën U moet het gunningvoorstel aan de Inspectie van Financiën voor advies voorleggen indien: -    voor open offerteaanvragen en open aanbestedingen: het totaal bedrag van de te gunnen opdracht, inclusief BTW, meer dan ,00 euro bedraagt; -    voor beperkte offerteaanvragen en beperkte aanbestedingen: het totaal bedrag van de te gunnen opdracht, inclusief BTW, meer dan ,00 euro bedraagt; -    Voor onderhandelingsprocedures met en zonder voorafgaande bekendmaking: het totaal bedrag van de te gunnen opdracht, inclusief BTW, meer dan ,00 euro bedraagt.

139 23. Termijnen A) Europese publicatie verplicht (raming opdracht: Eur, excl. BTW of meer). Open offerteaanvraag en open aanbesteding: zonder vooraankondiging: opening offertes na 52 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) met vooraankondiging: opening offertes na 36 dagen (algemene regel) of 22 dagen (strikt minimum) (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) Deze termijnen mogen met 7 dagen ingekort worden indien de aankondiging van de opdracht met behulp van eProcurement wordt verzonden Indien het bestek bij de publicatie van de aankondiging van de opdracht elektronisch beschikbaar is voor iedereen, en zonder belemmeringen kan worden gedownload, worden de termijnen met 5 dagen ingekort In totaal kunnen de termijnen dus met 12 dagen worden ingekort. IN ELK GEVAL MAG DE TERMIJN NIET MINDER BEDRAGEN DAN 15 DAGEN!

140 23. Termijnen (2) Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (gewone procedure): opening kandidaturen: na 37 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 40 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) of 36 dagen indien vooraankondiging is gebeurd. Indien vooraankondiging is gebeurd kan de termijn van 36 dagen ingekort worden tot 22 dagen De kandidaturentermijn mag met 7 dagen ingekort worden indien de aankondiging van de opdracht met behulp van eProcurement wordt verzonden Indien de kennisgeving van de selectie van de kandidaten met behulp van eProcurement aan de geselecteerde kandidaten wordt verzonden en indien het bestek onmiddellijk en zonder enige hinder kan worden gedownload door de geselecteerde kandidaten, kan de termijn voor de opening van de offertes worden verkort met 5 dagen

141 23. Termijnen (3) Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) De kandidaturentermijn mag met 5 dagen ingekort worden indien de aankondiging van de opdracht met behulp van eProcurement wordt verzonden Concurrentiedialoog (gewone procedure): opening kandidaturen: na 37 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 40 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) of 36 dagen indien vooraankondiging is gebeurd. Indien vooraankondiging is gebeurd kan de termijn van 36 dagen ingekort worden tot 22 dagen

142 23. Termijnen (4) De kandidaturentermijn mag met 7 dagen ingekort worden indien de aankondiging van de opdracht met behulp van eProcurement wordt verzonden Indien de start van de tweede fase van de procedure (offertefase) aan de geselecteerde kandidaten wordt aangekondigd met behulp van eProcurement en indien op dat ogenblik de definitieve versie van het bestek onmiddellijk en zonder enige hinder kan worden gedownload door de geselecteerde kandidaten, kan de termijn voor het indienen van de offertes worden verkort met 5 dagen onderhandelingsprocedure met bekendmaking (gewone procedure): opening kandidaturen: na 37 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 40 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) of 36 dagen indien vooraankondiging is gebeurd. Indien vooraankondiging is gebeurd kan de termijn van 36 dagen ingekort worden tot 22 dagen

143 23. Termijnen (5) De kandidaturentermijn kan met 7 dagen ingekort worden indien de aankondiging van de opdracht met behulp van eProcurement wordt verzonden Indien de kennisgeving van de selectie van de kandidaten met behulp van eProcurement aan de geselecteerde kandidaten wordt verzonden en indien het bestek onmiddellijk en zonder enige hinder kan worden gedownload door de geselecteerde kandidaten, kan de termijn voor de opening van de offertes worden verkort met 5 dagen onderhandelingsprocedure met bekendmaking (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) De kandidaturentermijn mag met 5 dagen ingekort worden indien de aankondiging van de opdracht met behulp van eProcurement wordt verzonden

144 23. Termijnen (6) onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (gewone procedure): geen termijn vermeld in de wetgeving inzake de overheidsopdrachten, maar voorzie een billijke termijn die de inschrijvers moet toelaten om een degelijke offerte in te dienen! elektronische veiling: De elektronische veiling mag slechts te vroegste beginnen na het verlopen van twee werkdagen na de dag van verzending van de uitnodigingen aan de inschrijvers die met de elektronische veiling worden betrokken dynamisch aankoopsysteem: zonder vooraankondiging: opening indicatieve offertes: na 52 dagen (dag van het opzenden van de publicatie van de aankondiging en van de opening van de indicatieve offertes niet inbegrepen) met vooraankondiging: opening indicatieve offertes na 36 dagen (algemene regel) of 22 dagen (strikt minimum) (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de indicatieve offertes niet inbegrepen)

145 23. Termijnen (7) Deze termijnen mogen met 7 dagen ingekort worden indien de aankondiging van de opdracht met behulp van eProcurement wordt verzonden Indien het bestek bij de publicatie van de aankondiging van de opdracht elektronisch beschikbaar is voor iedereen, en zonder belemmeringen kan worden gedownload, worden de termijnen met 5 dagen ingekort In totaal kunnen de termijnen dus met 12 dagen worden ingekort! IN ELK GEVAL MAG DE TERMIJN NIET MINDER BEDRAGEN DAN 15 DAGEN! Een aanbestedende overheid wenst een opdracht te gunnen op basis van het dynamisch aankoopsysteem. Vooraleer de opdracht in mededinging te stellen publiceert ze een nieuw aankondigingsbericht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie opening indicatieve offertes (vooraleer er wordt gestart met de oproep tot mededinging): na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie van de vereenvoudigde aankondiging en de opening van de indicatieve offertes niet inbegrepen)

146 23. Termijnen (8) opening van de offertes (ingevolge de oproep tot mededinging): geen termijn vermeld in de reglementering op de overheidsopdrachten, maar deze moet voldoende lang zijn om de inschrijvers toe te laten om een degelijke offerte in te dienen

147 23. Termijnen (9) B) Enkel publicatie op Belgisch niveau (raming opdracht minder dan Eur, excl. BTW). Open offerteaanvraag en open aanbesteding: opening offertes na 36 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) mits 7 dagen bekendmaking: 10 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) indien hoogdringendheid kan worden ingeroepen Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (gewone procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 15 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 10 dagen (voor zover de opdracht minimum 7 dagen werd bekendgemaakt, dag van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen)

148 23. Termijnen (10) Concurrentiedialoog (gewone procedure):
opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 15 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) Concurrentiedialoog (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 10 dagen (voor zover de opdracht minimum 7 dagen werd bekendgemaakt, dag van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen)

149 23. Termijnen (11) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: geen termijn vermeld in de wetgeving inzake de overheidsopdrachten, maar voorzie een billijke termijn die de inschrijvers moet toelaten om een degelijke offerte in te dienen! Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (gewone procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: 15 dagen (dag van het opzenden van het bestek en dag van de opening van de offertes niet inbegrepen) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 10 dagen (voor zover de opdracht minimum 7 dagen werd bekendgemaakt, dag van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en dag van de opening van de offertes niet inbegrepen)

150 23. Termijnen (12) elektronische veiling:
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (gewone procedure): opening offertes na 36 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) mits 7 dagen bekendmaking: 10 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) indien hoogdringendheid kan worden ingeroepen elektronische veiling: De elektronische veiling mag slechts ten vroegste beginnen na het verlopen van twee werkdagen na de dag van verzending van de uitnodigingen aan de inschrijvers die met de elektronische veiling worden betrokken

151 23. Termijnen (13) Dynamisch aankoopsysteem:
opening indicatieve offertes: na 36 dagen (dag van het opzenden van de publicatie van de aankondiging en van de opening van de indicatieve offertes niet inbegrepen)

152 23. Termijnen (14) Een aanbestedende overheid wenst een opdracht te gunnen op basis van het dynamisch aankoopsysteem. Vooraleer de opdracht in mededinging te stellen publiceert ze een nieuw aankondigingsbericht in het Bulletin der Aanbestedingen opening indicatieve offertes (vooraleer er wordt gestart met de oproep tot mededinging): na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie van de vereenvoudigde aankondiging en de opening van de indicatieve offertes niet inbegrepen) opening van de offertes: geen termijn vermeld in de reglementering op de overheidsopdrachten, maar deze moet voldoende lang zijn om de inschrijvers toe te laten om een degelijke offerte in te dienen

153 19. Naar de Ministerraad! Algemene offerteaanvragen en openbare aanbestedingen: leveringen: het geraamd bedrag van de opdracht bedraagt meer dan ,00 euro Diensten: het geraamd bedrag van de opdracht bedraagt meer dan ,00 euro Beperkte offerteaanvragen en beperkte aanbestedingen: leveringen: het geraamd bedrag van de opdracht bedraagt meer dan ,00 euro Diensten: het geraamd bedrag van de opdracht bedraagt meer dan ,00 euro Onderhandelingsprocedures met voorafgaande bekendmaking: Onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking: leveringen: het geraamd bedrag van de opdracht bedraagt meer dan ,00 euro Diensten: het geraamd bedrag van de opdracht bedraagt meer dan ,00 euro alle bedragen zijn exclusief BTW De raming van de opdracht dient maximalistisch te worden benaderd. Indien een overeenkomst voor meerdere jaren wordt afgesloten of wanneer en één of meerdere verlengingen van de opdracht mogelijk zijn, dient de geraamde uitgave voor de maximale duur in aanmerking te worden genomen.

154 20. Te verwachten wijzigingen aan de reglementering
Implementatie van de nieuwe Europese Richtlijn inzake de overheidsopdrachten van 31 maart 2004 in de Belgische reglementering, in het bijzonder: Het KB ter vervanging van het KB van 8 januari 1996. Het KB ter vervanging van het KB van 26 september 1996 Nieuwe algemene aannemingsvoorwaarden Het KB tot wijziging van het KB van 14 oktober 1996 met betrekking tot de bevoegdheid tot gunnen van overheidsopdrachten (Ministerraad of niet)

155 21. Vragen Zijn er nog vragen?


Download ppt "Inhoudstafel 1 Afspraken 2 Soorten overheidsopdrachten 3 Procedures 4"

Verwante presentaties


Ads door Google