De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding ‘Gezag en Macht’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding ‘Gezag en Macht’"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding ‘Gezag en Macht’

2 Programma Opening Inleiding Mededelingen Pauze Forum Sluiting
Zingen: Psalm 2 : 1, 3 en 6 Lezen: Romeinen 13 Inleiding Zingen: Psalm 99 : 1 en 2 Mededelingen Pauze Forum Sluiting Zingen: Psalm 19 : 1

3 Opening 1 Wat drift beheerst het woedend heidendom,
Zingen: psalm 2 : 1,3 en 6 1 Wat drift beheerst het woedend heidendom, En heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich alom, De vorsten zijn vermetel saamgekomen, Om God, den HEER', zelfs naar de kroon te steken, En tegen Zijn Gezalfde op te staan. Zij spreken saam: "Laat ons hun banden breken, En van hun juk en touwen ons ontslaan."

4 Opening 3 Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht?
Zingen: psalm 2 : 1,3 en 6 3 Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht? Zal nietig stof Mij 't hoog gezag ontwringen, Of weerstand bien aan Mijn geduchte macht? Ontziet Mijn toorn, verdoolde stervelingen. Gij zult vergeefs Mijn rijksbestel weerstreven. Mijn Koning is gezalfd door Mijn beleid; Hij, door Mijn hand op Sions troon verheven, Heerst op den berg van Mijne heiligheid."

5 Opening 6 Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Zingen: psalm 2 : 1,3 en 6 6 Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, En kust den Zoon, van ouds u toegezeid; Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen, U op uw' weg tot stof doe wederkeren; Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, Tot staving van Zijn langgehoond gezag.

6 Opening Lezen: Romeinen 13
1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. 2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. 3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; 4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. 6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. 7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.

7 Opening Lezen: Romeinen 13
Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. 10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. 11 En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. 12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. 13 Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; 14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

8 Inleiding Casus + actualiteiten Wat is gezag en macht?
Wat zegt de Bijbel over gezag en macht? De praktijk: Het gezin De school De kerk

9 Casus + actualiteiten

10 Wat is gezag en macht?

11 Gezag en macht in de Bijbel

12 De praktijk

13 Het gezin

14 De school

15 De kerk

16 Zingen 1 God, de HEER', regeert. 2 God, die helpt in nood,
Psalm 99 : 1 en 2 1 God, de HEER', regeert. Beeft, gij volken eert, Eert Zijn hoog bestel, Die bij Israel, Tussen Cherubs woont En Zijn grootheid toont; Dat zich d' aard bewege. Hij is Isrels zege! 2 God, die helpt in nood, Is in Sion groot. Aller volken macht, Niets bij Hem geacht; Buigt u dan in 't stof, En verheft met lof 't Heilig Opperwezen; Wilt het eeuwig vrezen..

17 Registreer je snel Op JVAmbacht.nl Mededelingen

18 Pauze

19 Forum Dhr. Snoep Ds. Joosse Dhr. Troost Politieagent predikant Docent
Kerkenraadslid Ds. Joosse predikant Dhr. Troost Docent Forum

20 Sluiting 1 Het ruime hemelrond Vertelt, met blijden mond,
Zingen: psalm 19 : 1 1 Het ruime hemelrond Vertelt, met blijden mond, Gods eer en heerlijkheid. De held´re lucht en 't zwerk, Verkondigen Zijn werk, En prijzen Zijn beleid, Dus kan ons dag bij dag, Tot roem van Gods gezag, Zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht Zijn onbegrensde macht. En wijsheid af te malen.


Download ppt "Inleiding ‘Gezag en Macht’"

Verwante presentaties


Ads door Google