De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.4 SIMONE OSKAM. Terugkoppeling probleemsignaleringen Onderzoeksvragen formuleren in de sociale wetenschap: Stap voor stap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.4 SIMONE OSKAM. Terugkoppeling probleemsignaleringen Onderzoeksvragen formuleren in de sociale wetenschap: Stap voor stap."— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.4 SIMONE OSKAM

2 Terugkoppeling probleemsignaleringen Onderzoeksvragen formuleren in de sociale wetenschap: Stap voor stap Criteria Typen onderzoeksvragen Vorm en inhoud ToDo PROGRAMMA WC 1.4

3 INLEIDINGEN: WAT VALT OP?  Situatie en probleem sluiten niet op elkaar aan / worden door elkaar gehaald In de tijd van vandaag is het belangrijk, als men in grote bedrijven werkt, goed met andere mensen samen in een groep werken te kunnen. (1) Het is moeilijk voor werkgever uit te vinden welke personen goed samenwerken om het best mogelijke resultaat te produceren. (2) Het probleem bestaat uit de samenstelling van extraverte en introverte mensen en hoe ze met elkaar samenwerken. Om de best mogelijke samenstelling te vinden moet men zich daarop concentreren uit te vinden welke typen van mensen (extraverte/intraverte) een goede constellatie vormen. Doel van de studie is uit te vinden welke constellaties van typen het best werkt om een goede resultaat te ontvangen.

4 INLEIDINGEN: WAT VALT OP?  Situatie en probleem sluiten niet op elkaar aan / worden niet uitgewerkt Iedereen kent het probleem: Je schrijft een boodschrappenlijst, ga naar de supermarkt en als je naar huis komt, heb je toch al weer meer gekocht dan op de lijst stond. Wat zouden de redenen ervoor kunnen zijn? De meeste mensen zouden wel ten eerst aan slimme salesstrategieën denken zoals bepaalde acties. Maar éen subtielere manier om ons koopgedrag te beïnvloeden, lijkt de muziek, die altijd in de achtergrond gespeeld wordt te zijn. * Dus op de éen of andere manier blijken onze emoties door de muziek beïnvloed te worden. Maar welke emoties moeten opgeroepen worden opdat we meer geld en meer tijd in de supermarkt investeren dan nodig? Het doel van het onderzoek is mensen hun consumentengedrag bewust te maken en hen daarmee meer zelfcontrole te geven.

5 Het ‘waarom’ speelt zich op een ander niveau af / is slechts een herhaling van het probleem ipv een motivatie Ze kunnen niet meer goed ‘functioneren’ binnen de samenleving.[…] Zij voelen zich niet goed en kunnen wellicht niet meer werken of zorg dragen voor hun naasten. INLEIDINGEN: WAT VALT OP?

6 Onderbouwing ontbreekt “Omdat gevoelens een grote rol spelen op sociaal gebied, is het van belang dat deze overwegend positief zijn.” Waarom? “Doordat mensen een vertekend ideaalbeeld krijgen en daardoor minder zeker van zichzelf zijn, kan dit leiden tot psychische problemen.” Ja, en dus? Belang is niet duidelijk zichtbaar voor maatschappij/wetenschap Doel van de studie is de ouders uit te legen wat de gevaren van televisie-consumptie kunnen zijn en ze motiveerd worden eruit conclusies te trekken voor hun eigen kinderen. INLEIDINGEN: WAT VALT OP?

7 Stel geen (retorische) vragen (behalve onderzoeksvraag) in de inleiding maar beschrijf situatie, probleem en belang Nu komt de vraag op of deze cijfers kloppen en wat de gevaren zijn van het internet daten. Raken de deelnemers hierdoor niet te gefixeerd op het internet daten zodat ze in een sociaal isolement terecht komen? En is het wel zo succesvol als de sites doen voorkomen? INLEIDINGEN: WAT VALT OP?

8 Beschrijf specifiek wie/wat je bedoelt (wat is ‘tegenwoordig’?) Vermijd vooronderstellingen/aannames/stellingen zonder onderbouwing Onderbouw je beweringen, maak ze aannemelijk Gebruik bronnen (al dan niet wetenschappelijk) voor onderbouwing Stel geen vragen (behalve onderzoeksvraag) in de inleiding maar beschrijf situatie, probleem en belang Schrijf formeel, zakelijk en neutraal Schrijf eenduidig (beweringen, zinnen, verwijswoorden) TIPS VOOR INLEIDINGEN

9 Ga je probleemsignalering na op genoemde punten: Aansluiting situatie en probleem Differentiatie situatie en probleem Uitwerking situatie en probleem Aansluiting ‘waarom’ op ‘wat’ op zelfde niveau ‘Waarom’ vormt geen herhaling van ‘wat’ Ontbreken onderbouwingen Zichtbaar belang voor maatschappij/wetenschap Formulering en schrijfstijl NU JIJ

10

11 Wat is waaraan/aan wie onderzocht? DE ONDERZOEKSVRAAG

12 Eerst lezen dan vragen? Eerst literatuurstudie, daarna uitvoering van het onderzoek. of * Het onderzoek eerst, daarna relevante literatuur erover bestuderen (bijv. Verklaren vanuit bestaande theorie).

13 Waarom eerst literatuur? Voorkomen van ‘Opnieuw het wiel uitvinden’ Identificeren van gaten in de literatuur Nadruk op de NIEUWE INVALSHOEK van het onderzoek (topic, method, data, analysis)

14 Onderzoeksvragen

15 “The essence of science: ask an impertinent question, and you are on the way to a pertinent answer.” (Jacob Bronowski, British mathematician & biologist) “The scientist is not a person who gives the right answers, he’s the one who asks the right questions.” (Claude Levi-Strauss, French anthropologist)

16 Onderzoeksvragen Wetenschap Onderzoek/ vragen

17 Onderzoeksvragen Bestaande vragen Informatie zoeken Nieuwe vragen experiment Verder info zoeken

18 Het belang van onderzoekvragen Stuurt het zoeken naar literatuur Stuurt beslissingen over wat wel/niet Bepaalt data analyse Bepaalt welke data te presenteren Voorkomt dat je onnodige richtingen uitgaat

19 Van probleem naar vraag Huidige situatie / probleem Doel van het onderzoek 1. Theorieën 2. Trends & ontwikkelingen 3. Sociale & organisatie- vraagstukken 4. Persoonlijke ervaringen 5. ‘Gaten’ tussen werkelijkheid en verklaring ervan

20 Stap-voor-stap naar een onderzoeksvraag Onderzoeksgebied Dyslexie Selecteer aspect van onderzoeksgebied Dyslexie op de basisschool Formuleer mogelijke onderzoeksvragen In hoeverre hindert dyslexie het vroege leerproces bij kinderen? Wat zijn vroege indicatoren van dyslexie? Wat zijn de verschillen tussen de diverse dyslexieprotocollen? Selecteer je onderzoeksvraag Wat zijn de verschillen tussen de diverse dyslexieprotocollen voor wat betreft het leerproces van het dyslectische kind?

21 Criteria voor een goede onderzoekvraag S M A R T SPECIFIEK MEETBAAR ACCEPTABEL (‘te beantwoorden’) RELEVANT TIJDGEBONDEN

22 Criteria voor een goede onderzoekvraag Verbonden met bestaande theorie & onderzoek Operationaliseerbaar Bijdragen aan wetenschappelijke ‘body of knowledge’ (vernieuwend)

23 Typen onderzoeksvragen Beschrijvend Verklarend Analyserend Beoordelend Causaal Vergelijkend

24 Typen onderzoeksvragen Beschrijvende vragen Gericht op het in kaart brengen van een huidige situatie ‘In welke mate zijn Nederlanders bezorgd over hun online privacy?’ Verklarende vragen Gericht op het inzicht geven in bepaald gedrag/een bepaald fenomeen ‘Welke factoren dragen bij aan de zorgen van Nederlanders over hun online privacy?

25 Typen onderzoeksvragen Analyserende vragen Gericht op het ‘ontleden’ in zijn samenstellende delen ‘Welke tekstelementen stellen lezers ertoe in staat een samenhangende cognitieve tekstrepresentatie te maken?’ Beoordelende vragen Gericht op de (veronderstelde) effectiviteit van iets In welke mate leidt het behandelen van depressie met elektroshocktherapie tot een vermindering van de depressie?

26 Typen onderzoeksvragen Causale vragen Gericht op het onderzoeken van een verband tussen twee fenomenen ‘In welke mate leidt de houding tegenover allochtonen tot overeenkomstig stemgedrag bij politieke verkiezingen?’ Vergelijkende vragen Gericht op de overeenkomsten en verschillen tussen twee zaken Welke risico’s associëren mensen met e-commerce en e- government?

27 Vorm en inhoud van de vragen VORM Een goede onderzoeksvraag bestaat uit één vraag. Vermijd samengestelde vragen Bijv. In welke mate zijn Nederlands bezorgd over hun online privacy en welke factoren dragen bij aan die bezorgdheid?

28 Vorm en inhoud van de vragen VORM Een goede onderzoeksvraag mag geen valse aanname(s) bevatten. Bijv. Vanaf welke leeftijd stoppen jongens met onderpresteren op school?

29 Vorm en inhoud van de vragen INHOUD: METAFYSISCHE VRAGEN Kunnen niet beantwoord worden via empirisch onderzoek (bijv. Wat is het wezen van…) Waarom-vragen: onduidelijk wat voor type antwoord wordt verwacht → oorzaken, motieven redenen, processen, doelen?

30 Vorm en inhoud van de vragen INHOUD: NORMATIEVE VRAGEN Gelinkt aan oordelen over normen en waarden, gaan vaak over wat ‘zou moeten zijn’ Kunnen niet empirisch beantwoord worden omdat er geen ‘juist’ antwoord mogelijk is Bijv. Moeten lijfstraffen weer worden toegestaan op de middelbare school?

31 Formulering van de vraag Bondig Eén zin (dus niet per definitie ‘kort’) Helder Goede gedefinieerde kernwoorden Geen ambigue taal Geen onnodig gebruik van jargon Niet nodeloos ingewikkeld Precies Concreet en specifiek (t.o. vaag en generiek)

32 Oefening: beoordeel OZ-vragen  Waarom zijn mannen slechtere chauffeurs dan vrouwen?  Waarom hebben zo weinig Nederlanders gestemd tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen?  Op welke wijze kan informatie voor mantelzorgers hen een effectieve ondersteuning bieden bij de uitvoering van hun zorgtaak?  Zijn er overeenkomsten tussen de politieke bewegingen van Fortuyn en van Wilders?

33 OZ-vraag vs. hypothese Een hypothese… is een aanname, afleiding, voorspelling, gefundeerd oordeel, veronderstelling is een bewering die een relatie beschrijft een uitspraak die waar of niet waar is Stellingen hebben altijd twee variabelen: * Onafhankelijke (oorzaak/sturing) * Afhankelijke (gevolg/observatie)

34 Wanneer hypothese? Gebruik een onderzoeksvraag bij exploratief onderzoek. Vgl. het in kaart brengen van onbekend gebied. Gebruik een hypothese als je op basis van uitgevoerd onderzoek een vermoeden van een antwoord hebt én je die veronderstelling kwantitatief wilt toetsen. Met het theoretisch kader leg je doorgaans de basis voor een hypothese.

35 Huiswerk Lezen: 6.1 t/m 6.4 en hfst 13 Herschrijf probleemsignalering indien nodig Formuleer je voorlopige onderzoeksvraag Formuleer binnen dat kader belangrijke thema’s en deelvragen Lever je onderzoeksvraag in op BB

36 References Burns, R.B. & Burns, R.A. (2008). Business research methods and statistics using SPSS. London, UK: Sage Publications Ltd. Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. White, P. (2009). Developing research questions: A guide for social scientists. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.


Download ppt "ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN – WC 1.4 SIMONE OSKAM. Terugkoppeling probleemsignaleringen Onderzoeksvragen formuleren in de sociale wetenschap: Stap voor stap."

Verwante presentaties


Ads door Google