De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets)"— Transcript van de presentatie:

0 Mest, mestverwerking en mestwetgeving
Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken 20 maart 2013

1 Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets)
Mestbeleid: koers stas Bleker (2 sheets) Traject wetswijziging (1 sheet) Mestbeleid: koers stas Dijksma (2 sheets) Mestverwerkingsplicht (3 sheets) Hoe nu verder? (1 sheet) Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

2 Feiten en cijfers Mestproductie: = 170 miljoen kilogram fosfaat
= 477 miljoen kilogram stikstof = 70 miljard kilogram mest Mestproductie niet gelijkelijk verdeeld over Nederland Landbouwgrond in Nederland = hectare bouwland = grasland Plaatsingsruimte dierlijke mest: = +/- 140 miljoen kilogram fosfaat (2013) Mestproductie in Nederland: Circa 2 miljoen vrachtwagens (van 35 kuub) = file van kilometer Normen voor fosfaat: Vierde AP Vijfde AP Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

3 Feiten en cijfers Jaarlijks circa 800.000 mesttransporten
Export in 2012: 27,7 miljoen kg fosfaat, waarvan: = 15,7 mln. kg Duitsland = 6,7 mln. kg België = 5,2 mln. kg Frankrijk = 0,1 mln. kg overig Export naar mestsoort: = varkens: 5 mln. Kg fosfaat = rundvee: 0,6 mln. kg = pluimvee: 11,7 mln. kg = overig: 10,3 mln. kg Overige mestsoorten  daarvan is circa 2,7 miljoen kg champost Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

4 Huidige beleidsinstrumenten: Europees kader
Kader: EU-Nitraatrichtlijn (12 december 1991) Vierjaarlijks actieprogramma (AP), nu het vierde AP ( ) Tevens derogatie voor bedrijven met minimaal 70% grasland (gebruiksnorm dierlijke mest 250 kg N/ha i.p.v. 170 kg N/ha) Voorwaarde huidige derogatie: mestproductieplafond (referentiejaar: 2002) Onderhandelingen met Europese Commissie over vijfde actieprogramma ( ) pas gestart In Nitraatrichtlijn staat: Lidstaten treffen (naast de gebruiksnormen) aanvullende of verscherpte maatregelen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te realiseren Derogatie: hectare = 67 miljoen kilogram stikstof extra uit dierlijke mest = ruim 20 miljoen kilogram fosfaat = circa vrachten rundveedrijfmest Mestproductieplafond  overschreden in 2008, 2009 en In 2011 nipt onder plafond (171 miljoen kg fosfaat i.p.v. 172 mln.)  daling is voor 50% toe te schrijven aan voerspoor (wat er niet in gaat, komt er ook niet uit) Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

5 Huidige Meststoffenwet: sturing langs twee sporen
Sturing op gebruik van mineralen: Stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften Gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat Gebruiksvoorschriften voor moment van bemesten, wijze van toediening, vanggewassen, etc. Regulering van transport/afzet van mest (bemonstering, GPS) 2. Sturing op productie van dierlijke mest: Stelsel van productierechten voor pluimvee en varkens (nationaal); vervaldatum in Meststoffenwet: 1 januari 2015 Melkquotering (Europees), eindigt op 1 april 2015 circa 90% van de mestproductie op die manier gereguleerd Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

6 Beleidsbrief 28 september 2011 van staatssecretaris Henk Bleker (1)
Uitgangspunten Sturing op mestproductie blijft (voorlopig) nodig Verantwoorde groei van de veehouderij moet mogelijk zijn Nieuwe stelsel moet stimulans vormen voor mestverwerking Beleid langs drie sporen Mestverwerkingsplicht (wetsvoorstel nu in de Tweede Kamer) Voerspoor (bedrijfsleven aan zet) Mineralenconcentraat (pilots) Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

7 Beleidsbrief 28 september 2011 (2)
Doel Verlichten van druk op de nationale mestmarkt en daarmee op stelsel van gebruiksnormen Stimuleren van mestverwerking Alle veehouders met overschot dragen bij aan oplossing Instrumenten Koppeling mestproductie aan beschikbare plaatsingsruimte voor mest (grond in eigen gebruik, mestplaatsingsovereenkomsten (MPO's)) Mestverwerkingsplicht (mestplaatsingsovereenkomsten (MVO's)) Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

8 Traject wetsvoorstel / wetswijziging
Goedkeuring Ministerraad Advies Raad van State (RvS) Voorstel tot wijziging Meststoffenwet  2 juli 2012 (inclusief Memorie van Toelichting, advies RvS + nader rapport) Schriftelijke vragen Tweede Kamer (het verslag) Reactie Regering op schriftelijke vragen (nota naar aanleiding van het verslag) Aanpassingen wetsvoorstel  nota van wijziging Wetsbehandeling Tweede Kamer Wetsbehandeling Eerste Kamer Uitvoeringsbesluit (AmvB) Uitvoeringsregeling Inwerkingtreding op Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

9 Voornemen verdere behandeling wetsvoorstel (1) (beleidsbrief 18 jan
Voornemen verdere behandeling wetsvoorstel (1) (beleidsbrief 18 jan van staatssecretaris Dijksma) Aanleiding: bedenkingen bij sector over meerwaarde mestplaatsings-overeenkomsten (MPO’s), naast de mestverwerkingsplicht (MVO's) Regering onderschrijft dit, in het licht van sturing door nog van kracht zijnde dierrechten en melkquotering Conclusie: verplichting tot afsluiten MPO’s uit wetsvoorstel Blijft over: mestverwerkingsplicht Hoe: nota van wijziging (maar eerst instemming van de Tweede Kamer met deze lijn) Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

10 Voornemen verdere behandeling wetsvoorstel (2)
Bedrijfsleven gevraagd te komen met concrete plannen voor mestverwerking en maatregelen ter realisatie milieudoelen Als mestverwerking niet van de grond komt, dan is ingrijpen “in de omvang van de veestapel onvermijdelijk” Eind 2013 keuzen uit 3 opties voor mest beleid voor de periode vanaf 1 januari 2015: Alleen mestverwerkingsplicht Mestverwerkingsplicht in combinatie met MPO’s Mestverwerkingsplicht i.c.m. dierrechten voor varkens en pluimvee, aangevuld met rechten voor rund-/melkvee Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

11 Instrument mestverwerkingsplicht
Definitie verwerken: Zodanig behandelen van dierlijk mest dat het resultaat geen dierlijke mest meer is (verbranden, vergassen en in de toekomst mogelijk mineralenconcentraat) Export Minister stelt jaarlijks een verwerkingspercentage vast per regio In brief juni 2012 staan verwerkingspercentages voor Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

12 Overige bepalingen Verplichtingen:
Veehouder moet de hoeveelheid die verwerkt moet worden daadwerkelijk naar een verwerker (laten) afvoeren Verwerker moet de hoeveelheid mest die hij ontvangt ook daadwerkelijk verwerken Veehouder kan zijn verwerkingsplicht overdragen op andere veehouder door middel van vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO's)  wel schot tussen sectoren (zie volgende sheet) Er geldt een drempelwaarde voor de verwerkingsplicht: bedrijven die minder dan 100 kg fosfaat zouden moeten verwerken vallen niet onder de plicht. Dierrechten vervallen op bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

13 Schot tussen sectoren bij VVO's
Bij VVO's komt er een schot tussen pluimvee en overige diercategorieën In de praktijk: pluimveehouder kan alleen VVO afsluiten met andere pluimveehouder; rundveehouder met alle andere sectoren, behalve pluimvee Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

14 Hoe nu verder? Op 6 maart was er Algemeen Overleg tussen staatssecretaris en Tweede Kamer  uitkomst: Steun van meerderheid voor ingezette koers. Zo snel mogelijk wetsbehandeling  toezegging is nota van wijziging vóór zomerreces. Tweede Kamer wil snel duidelijkheid over criteria voor plannen over mestverwerking  toezegging is z.s.m. overleg met sector. Inzet is mestverwerkingsplicht per 1 januari 2014. Over periode vanaf 1 januari 2015 moet eind dit jaar besloten worden. Tweede Kamer wil geen stapeling van beleid. Wat verwacht EZ van de melkveesector 20 maart 2013

15 Dank voor uw aandacht! Wat verwacht EZ van de melkveesector
20 maart 2013


Download ppt "Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets)"

Verwante presentaties


Ads door Google