De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 1 Jeugdraad 23 oktober 2012 Stedenfonds III. p. 2 Doelstellingen Advisering en reflectie door alle VGC- adviesraden over de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 1 Jeugdraad 23 oktober 2012 Stedenfonds III. p. 2 Doelstellingen Advisering en reflectie door alle VGC- adviesraden over de beleidsovereenkomst Stedenfonds."— Transcript van de presentatie:

1 p. 1 Jeugdraad 23 oktober 2012 Stedenfonds III

2 p. 2 Doelstellingen Advisering en reflectie door alle VGC- adviesraden over de beleidsovereenkomst Stedenfonds III naast andere inspraak- en adviesmogelijkheden: traject met het werkveld, evaluatie huidige initiatieven Advies en inspiratie voor het beleid in zijn globaliteit Adviezen vinden hun weerslag in de voorbereidende stukken m.b.t. nieuwe beleidsovereenkomst effectieve beleidsbepaling door het VGC-college

3 p. 3 Verloop adviseringstraject 1.Informatie over het Stedenfonds 2.Advisering adhv vragen 3.Formuleren conclusies Adviezen worden integraal verwerkt in beleidsvoorbereidende documenten Terugkoppeling van de nieuwe beleidsovereenkomst stedenfonds III begin 2014

4 p. 4 1. Stedenfonds – wat Stedenfonds: beleidsinstrument Vlaamse Overheid voor aanpak specifieke uitdagingen in steden Bouwt voort op SIF, maar:  uitgaan van potentialiteiten van de stad i.p.v. probleembenadering  Ruimere invalshoek: sociaal, cultureel, economisch, ecologisch, fysiek-ruimtelijk

5 p. 5 1. Stedenfonds – wat Doelstellingen Vlaams Stedenfonds Verhoging van de leefbaarheid, op stads- en wijkniveau Tegengaan van dualisering Verhogen van de kwaliteit van het bestuur

6 p. 6 1. Stedenfonds – wat Krachtlijnen Stedenfonds (Vlaamse Overheid) Integraal en inclusief beleid Complementair beleid Planmatige aanpak Continuïteit via meerjarenplanning Partnerschap Resultaat- en prestatiegericht Maatwerk Beleidsovereenkomst

7 p. 7 1. Stedenfonds II – VGC VGC: duurzaam stedelijk beleid op vlak van gemeenschapsmateries Budget Stedenfonds II (2008-2013): 78,5 miljoen euro 13 miljoen euro per jaar

8 p. 8 1. Stedenfonds II – VGC Strategische doelstellingen beleidsovereenkomst VGC SD1: Ontwikkeling duurzaam beleidsinstrumentarium SD2: Uitbouw gemeenschapsinfrastructuur ter verbetering van de fysieke omgeving SD3: Projecten ter verhoging van de leefkwaliteit, binnen de drie VGC-beleidsdomeinen, ter bewerkstelliging van volgende maatschappelijke effecten: Positieve uitstraling Nederlands Versterken van kansen voor maatschappelijk kwetsbare groepen Brussel als aantrekkelijke leefstad voor gezinnen en ouderen

9 p. 9 1. Stedenfonds II – VGC Operationele doelstellingen beleidsovereenkomst VGC SD3-OD1: Ondersteuningsbeleid ikv gelijke onderwijskansen met nadruk op ouderbetrokkenheid (OCB) SD3-OD2: Vernieuwende en flexibele leertrajecten (CVO Brussel, Huis van het Nederlands) SD3-OD3: Renovatie en verfraaiing schoolinfrastructuur (schoolinterventieteam) SD3-OD4: Maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren via formeel en informeel leren (zomerschool, brede school) SD3-OD5: Opleiding- en werkervaringstrajecten ifv integratie op de arbeidsmarkt van risicowerkzoekenden SD3-OD6: Verhogen van toegankelijkheid van het welzijnsaanbod en de samenwerking tussen welzijnsvoorzieningen (lokaal sociaal beleid, CAW’s)

10 p. 10 1. Stedenfonds II – VGC (vervolg) SD3-OD7: Woonzorgzones en opstart gezondheidsinitiatieven SD3-OD8: Versterking, verdieping en verbreding van de werking van lokale dienstencentra (BOD) SD3-OD9: Uitbouw sociaal vervoer met aandacht voor vrijwilligers SD3-OD10: Uitbouw van een fijnmazig netwerk van kinderzorg (kinderopvang, opvoedingsondersteuning, jeugdhulp) SD3-OD11: Versterking kwaliteit en slagkracht van de gemeenschapscentra (lokale netwerking) SD3-OD12: Uitbouw van een Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor kinderen uit BNO (Aximax, buurtsportinitiatieven, maatschappelijk kwetsbare jongeren) SD3-OD13: Vernieuwing en verdieping van de culturele participatie (ondersteuning verenigingsleven, kunstencentra, cultuurhuizen, …)

11 p. 11 2. Advisering Overgang Stedenfonds II naar Stedenfonds III niet: totale switch in beleid wel: moment voor bijsturing, evaluatie, nieuwe accenten en nieuwe impulsen

12 p. 12 2. Advisering – thema’s Welke zijn de actuele stedelijke uitdagingen en maatschappelijke noden waarop Stedenfonds III prioritair moet inzetten, zowel GLOBAAL als SECTORSPECIFIEK? a.Welke ambitie(s) willen we blijvend nastreven in een volgend stedenfonds? b.Aan welke ambitie(s) moet er meer aandacht besteed worden in Stedenfonds III (t.o.v. Stedenfonds II)?

13 p. 13 2. Advisering - hoe Op welke manier willen we werken aan de opgesomde ambities? -Territoriale focus -Inhoudelijke klemtonen -Ruimte voor impuls en experiment -Geïntegreerd werken -…

14 p. 14 Samenvattend Welke zijn de conclusies vanuit de Adviesraad (naam aanvullen)? Globaal >a. >b. Sectorspecifiek >a. >b. Hoe


Download ppt "P. 1 Jeugdraad 23 oktober 2012 Stedenfonds III. p. 2 Doelstellingen Advisering en reflectie door alle VGC- adviesraden over de beleidsovereenkomst Stedenfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google