De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P ROFESSIONELE ZORG VOOR OUDEREN Zeven verpleegkundige rollen volgens de CanMEDS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P ROFESSIONELE ZORG VOOR OUDEREN Zeven verpleegkundige rollen volgens de CanMEDS."— Transcript van de presentatie:

1 P ROFESSIONELE ZORG VOOR OUDEREN Zeven verpleegkundige rollen volgens de CanMEDS

2 V ERPLEEGKUNDIG B EROEPSPROFIEL 1988 Verpleegkundig Beroepsprofiel van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid  Dit profiel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering en profilering van het verpleegkundig beroep  Het beroep van verpleegkundige wordt met name beschreven in termen van taken, verrichtingen, kennis en vaardigheden met daaraan gekoppeld de verantwoordelijkheden (deskundigheidsniveaus Voor een compleet overzicht uit de geschiedenis zie: http://www.lcwz.nl/bronnenmateriaal.htm

3 V ERPLEEGKUNDIG B EROEPSPROFIEL 1999 Verpleegkundig Beroepsprofiel  Geactualiseerde versie van het profiel uit 1988  Het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst vormt hiervoor een belangrijke bouwsteen  Afscheid van deskundigheidsniveaus  Eén ongedeeld beroepsprofiel van de verpleegkundige  Kwalificatieniveaus: verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer  Taakgebieden: zorgvragergebonden en voorwaardescheppend

4 J AREN 2000: HBO ROLLEN Met het oog op de toekomst (Pool et al. 2001)  Beschrijving van verpleegkundige competenties, geordend in vijf rollen  Zorgverlener  Regisseur  Ontwerper  Coach  Beroepsbeoefenaar

5 V ERPLEEGKUNDIGEN 2020 Ontwikkeling nieuw beroepsprofiel door de beroepsorganisatie zelf (geconsulteerde deskundigen en stakeholders en deelnemers binnen rondetafelbijeenkomsten, presentaties, symposia, werkconferenties en invitational conferences (V&VN2020 deel 5) Vast staat dat gebruik wordt gemaakt van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists) Wereldwijd gebruikt als standaard voor medisch specialisten Ook verpleegkundig specialisten hebben gekozen voor deze systematiek waarmee zij aansluiten bij het medisch opleidingscontinuüm (eis van de minister VWS) (V&VN2020 deel 5)

6 C AN MEDS EN ‘ OUDE ’ ROLLEN EEN GLOBALE VERGELIJKING Zorgverlener Zorgregisseur Communicator Samenwerkingspartner Gezondheidsbevorderaar/ Netwerker Kenniswerker Professional en kwaliteitsbevorderaar Zorgverlener Regisseur Coach Coach en regisseur Zorgverlener (preventie) Ontwerper Beroepsbeoefenaar CanMEDSOude rollen

7 C AN MEDS 7 VERPLEEGKUNDIGE ROLLEN 1. Zorgverlener 2. Communicator 3. Samenwerkingspartner 4. Reflectieve ‘EBP’- professional 5. Gezondheidsbevorderaar 6. Organisator 7. Professional en kwaliteitsbevorderaar 1. Zorgverlener 2. Communicator 3. Zorgregisseur 4. Samenwerkingspartner 5. Netwerker 6. Kenniswerker 7. Professional en kwaliteitsbevorderaar V&VN 2020HBO-VGG

8 HBO-VGG C OMPETENTIEPROFIEL RolCompetenties gericht op: Zorgverlener Mentaal welbevinden Lichamelijk welbevinden Woonleefsituatie Sociale participatie Communicator Gespreksvoering Onderhouden van relaties Empowerment Coaching Zorgregisseur Zorgindicatie Zorgplanning Zorgcoördinatie Zorgprogrammering Samenwerkingspartner Collegiale samenwerking Integrale samenwerking Ketenzorg Informele zorg Netwerker Sociale netwerken Sociale kaart Sociale media Collectieve preventie en GVO Kenniswerker Ontwerpen Onderzoek Zorginnovatie Deskundigheidsbevordering Professional en kwaliteitsbevorderaar Beroepsethiek Juridische, financiële en organisatorische kaders Kwaliteitszorg Beroepsinnovatie

9 De nieuwe zorgprofessional… is vakprofessional, inhoudsdeskundig en staat betrokken, ondernemend, coöperatief en innovatief in het vak is gericht op voortdurend verbeteren van de zorgverlening aan ouderen (Van Velsen & Gloudemans, 2012) werkt adhv laatste kennis (evidence based / best practices) kan verder kijken dan professie en vakkennis kan samenwerken, onderhandelen en verbinden (T-shaped professional) en…durft fouten te maken http://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM http://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM

10 Z ORGVERLENER M ENTAAL WELBEVINDEN L ICHAMELIJK WELBEVINDEN W OONLEEFSITUATIE S OCIALE PARTICIPATIE http://www.hbo-vgg.net/ http://www.hbo-vgg.net/ Publicaties: HBO verpleegkundige kennis ouderenzorg

11 C OMMUNICATOR G ESPREKSVOERING O NDERHOUDEN VAN RELATIES E MPOWERMENT C OACHING

12 Z ORGREGISSEUR Z ORGINDICATIE Z ORGPLANNING Z ORGCOÖRDINATIE Z ORGPROGRAMMERING

13 S AMENWERKINGSPARTNER C OLLEGIALE SAMENWERKING I NTEGRALE SAMENWERKING K ETENZORG I NFORMELE ZORG

14 N ETWERKER S OCIALE NETWERKEN S OCIALE KAART S OCIALE MEDIA C OLLECTIEVE PREVENTIE EN GVO

15 K ENNISWERKER O NTWERPEN O NDERZOEK Z ORGINNOVATIE D ESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

16 P ROFESSIONAL EN KWALITEITSBEVORDERAAR B EROEPSETHIEK J URIDISCHE, FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE KADERS K WALITEITSZORG B EROEPSINNOVATIE

17 W AT IS JULLIE ERVARING MET DE UITVOERING VAN DEZE ZEVEN ROLLEN ? Komen jullie aan alle rollen toe? Vinden jullie alle rollen behoren tot het verpleegkundig domein? Vinden jullie dat alle rollen in één functie aan bod moeten (kunnen) komen, of moeten ze onderverdeeld worden in aparte functies? Heb je voldoende kennis en vaardigheden voor alle rollen? Zo nee welke kennis/vaardigheden mis je? Zijn de randvoorwaarden aanwezig om aan alle rollen te kunnen werken?

18 B ELANGRIJKE DOCUMENTEN OP HBO-VGG NET Competentieprofiel HBO-VGG volgens de CanMEDS systematiek HBO verpleegkundige kennis ouderenzorg VVT: waarin de vier domeinen van kwaliteit van leven worden voor zien van competenties, kennisinhoud en een combinatie van de verpleegkundige rollen Checklist voor uw eigen kennis m.b.t. ouderenzorg http://www.hbo-vgg.net/

19 Every one benefit in societies where older people thrive & Good health adds life to years (WHO, 2012) petra.huizenga@nhl.nl


Download ppt "P ROFESSIONELE ZORG VOOR OUDEREN Zeven verpleegkundige rollen volgens de CanMEDS."

Verwante presentaties


Ads door Google