De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordeling van ‘evidence- based’ richtlijnen voor de verslavingszorg Dr. Céline Douilliez Université de Lille (Villeneuve d’Ascq, France)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordeling van ‘evidence- based’ richtlijnen voor de verslavingszorg Dr. Céline Douilliez Université de Lille (Villeneuve d’Ascq, France)"— Transcript van de presentatie:

1 Beoordeling van ‘evidence- based’ richtlijnen voor de verslavingszorg Dr. Céline Douilliez Université de Lille (Villeneuve d’Ascq, France) celine.douilliez@univ-lille3.fr [Centre de Recherche en Défense Sociale (Tournai, Belgique)] Studiedag « Evidence-based werken in de verslavingszorg » Brussel, 27 maart 2007

2 OVERZICHT Doelstellingen van het onderzoek Fase 1: evaluatie en selectie van evidence- based richtlijnen Fase 2: evaluatie van de geselecteerde richtlijn door praktijkwerkers Conclusies

3 Voorstelling van de doelstellingen van het onderzoek -1 Inleiding  Vertaling van de Engelse term « clinical practice guidelines »  « richtlijnen voor de klinische praktijk » (RKP)  = « methodisch ontwikkelde voorstellen en richtlijnen om praktijkwerkers en patiënten te helpen bij hun zoektocht naar de meest geschikte zorg, gegeven bepaalde klinische omstandigheden » (Lohr & Field, 1992)  Impliciet, « evidence-based », empirisch onderbouwd

4 Voorstelling van de doelstellingen van het onderzoek - 2 Beantwoorden van 3 vragen:  Welke evidence-based richtlijnen bestaan er voor de verslavingszorg ? Literatuurstudie en selectie van richtlijnen  In welke mate zijn de bestaande richtlijnen wetenschappelijk onderbouwd? Evaluatie met AGREE-instrument  Welke bestaande richtlijn(en) kunnen er aanbevolen worden voor de verslavingszorg in België? Onder welke voorwaarden? Selectie van één richtlijn Bevraging van een aantal praktijkwerkers

5 OVERZICHT Doelstellingen van het onderzoek Fase 1: evaluatie en selectie van evidence- based richtlijnen Fase 2: evaluatie van de geselecteerde richtlijn door praktijkwerkers Conclusies

6 Fase 1: evaluatie en selectie van evidence-based richtlijnen Literatuurstudie van bestaande richtlijnen Beoordeling van de kwaliteit van deze richtlijnen Selectie van één richtlijn

7 Literatuurstudie van evidence-based richtlijnen - 1 Geraadpleegde databanken [laatste trimester 2005] :  Pubmed, Medline, Cochrane Library, Psycinfo, Psycarticles, Web of Science  Combinatie van zoektermen guidelines’, ‘protocols’, ‘evidence based guidelines’, ‘practice guidelines’, ‘effectiveness’, ‘effects’, Alcohol, benzodiazepines, cannabis, opiaten en cocaïne Indeling van de richtlijnen op basis van misbruikte middel(en) en per interventie (+ algemene richtlijnen)

8 Literatuurstudie van evidence-based richtlijnen - 2 MIDDEL/INTERVENTIEAANTAL RICHTLIJNEN% RICHTLIJNEN DIE EVIDENCE-BASED ZIJN Alcohol743 % Cocaïne1100 % Opiaten239 % Benzodiazepines10% Alcohol & cannabis10 % Alcohol, cocaïne en opiaten 2100 % Specifieke interventies 1729% Algemene richtlijnen520 % 5525%

9 Fase 1: evaluatie en selectie van evidence-based richtlijnen Literatuurstudie van bestaande richtlijnen Beoordeling van de kwaliteit van deze richtlijnen Selectie van één richtlijn

10 Instrument voor de beoordeling van richtlijnen Keuze van een evaluatie-instrument: AGREE: Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (the AGREE collaboration, 2002)  Onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Unie Samenwerking tussen 16 Europese landen Instrument vertaald in 13 talen (waaronder Frans en Nederlands)  Doel : ontwikkelen van een instrument voor de evaluatie van richtlijnen en om de bestaande richtlijnen te standaardiseren voor de klinische praktijk over heel Europa  Documenten terug te vinden op: http://www.agreecollaboration.org http://www.agreecollaboration.org

11 AGREE - Doelen en doelgroep Voor het beoordelen van richtlijnen:  Nieuwe richtlijnen  Bestaande richtlijnen  Actualiseren van bestaande richtlijnen Voor verschillende soorten richtlijnen:  voor elk type, ongeacht het probleem, de interventie of zorgvorm Gebruikers?  Beleidsmakers in de gezondheidszorg  Personen die richtlijnen ontwikkelen  Professionnals in de gezondheidszorg  Personen betrokken bij opleiding en vorming

12 AGREE: Structuur van het instrument - 1 23 criteria, ingedeeld in 6 domeinen:  Onderwerp en doelstellingen (3 items) Bv. « De doelstellingen van de richtlijn(en) worden expliciet beschreven »  Betrokkenheid van de beoogde doelgroepen (4 items) Bv. « De groep die de richtlijnen ontwikkelt, bestaat uit vertegenwoordigers van alle beoogde beroepsgroepen »  Methodologie van de opgestelde richtlijn (7 items) Bv. « Er werden systematische methoden gebruikt om de mate van wetenschappelijk bewijs te onderzoeken »

13 AGREE: Structuur van het instrument - 2  Helderheid en presentatie (3 items) Bv. « De richtlijnen zijn duidelijk en bevatten geen ambiguïteit ».  Toepasbaarheid (3 items) Bv. « De potentiële organisatorische barrières bij de toepassing van de richtlijnen worden bediscussieerd ».  Onafhankelijkheid van de opstellers (2 items) Bv. « De opstellers van de richtlijn zijn onafhankelijk van de subsidiërende instantie ».

14 AGREE – scoring Antwoordschaal gaande van 4 (helemaal akkoord) tot 1 (helemaal niet akkoord)  « helemaal akkoord »: indien u zeker bent dat het criterium volledig werd gerespecteerd  « helemaal niet akkoord » : indien u zeker bent dat het criterium helemaal niet van toepassing is of indien er onvoldoende informatie beschikbaar is Handleiding voor gebruikers [in het Engels] : bij elk item, hulpmiddel voor het scoren Berekening van een score voor elk van de 6 domeinen  Geen globale score

15 AGREE - beoordeling Globale beoordeling  Sterk aan te bevelen Scores van 3 of 4 voor de meeste items + de score van de meeste domeinen ligt boven de 60%  Aan te bevelen, met een aantal bedenking of na aanpassingen Ongeveer evenveel items met een hoge (3 of 4) en lage score (1of 2) + de meeste domeinen hebben een score tussen 30 en 60%  Niet aan te bevelen De meeste items krijgen een score van 1 of 2 en de score voor de meeste domeinen ligt lager dan 30%  Onduidelijk

16 AGREE – psychometrische eigenschappen van het instrument the AGREE collaboration, 2003 1  Aanvaardbaarheid: 95%  Betrouwbaarheid: α= 0.64 tot 0.88  Interbeoordelaars-coëfficiënt : 0.57 tot 0.91 (met 4 beoordelaars) 1. The AGREE Project (2003). The AGREE Collaboration. Development and validation of an International Appraisal Instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines. Quality and Safety in Health Care, 12, 18-23.

17 Beoordelingsprocedure Afzonderlijke beoordeling, gevolgd door het zoeken van een consensus tussen de 3 beoordelaars Driedubbele codering van 4 richtlijnen (willekeurig gekozen uit de geselecteerde richtlijnen)  Interbeoordelaarscoëfficient (voor 3 richtlijnen > 0.9; voor de 4de = 0.78) Codering door één enkele beoordelaar bij de overige 51 richtlijnen

18 Beoordeling van geselecteerde richtlijnen: resultaten - 1

19 MIDDEL/INTERVENTIEn+++- Alcohol7100%0% Cocaïne10%100%0% Opiaten2343.5%26.1%30.4% Benzodiazepines10% 100% Alcohol & cannabis10%100%0% Alcohol, cocaïne en opiaten 2100%0% Specifieke interventies1717.7%47.1%35.3% Algemene richtlijnen50%100%0%

20 Fase 1: evaluatie en selectie van evidence-based richtlijnen Literatuurstudie van bestaande richtlijnen Beoordeling van de kwaliteit van deze richtlijnen Selectie van één richtlijn

21 Om in aanmerking te komen voor selectie moest de richtlijn:  Recent zijn  Sterk aan te bevelen zijn volgens AGREE  Bij voorkeur algemeen zijn (zowel voor de behandeling van alcohol-, opiaten- en cocaïnemisbruik)  Selectie van de « Practice guidelines for the treatment of patients with substance use disorders: alcohol, cocaine, opioids » (APA, 2006)  Vertaling in het Frans en Nederlands van de:  Inhoudstafel  Samenvatting (6 pagina’s)

22 OVERZICHT Doelstellingen van het onderzoek Fase 1: evaluatie en selectie van evidence- based richtlijnen Fase 2: beoordeling van de geselecteerde richtlijn door praktijkwerkers Conclusies

23 Navraag bij praktijkwerkers Doelstelling  De mening van praktijwerkers bevragen met betrekking tot de geselecteerde richtlijn Werkwijze:  Beoogde particpanten: geselecteerde voorzieningen die betrokken waren bij het eerste deel van het onderzoek (n=60)  Documentatie die opgestuurd werd naar de participanten: Een samenvatting in het Frans of het Nederlands Een inhoudstafel in het Frans of het Nederlands De integrale richtlijn in het Engels Beoordelingsformulier Respons-rate  Vlaanderen: 22/32 (69%)  Wallonië: 12/28 (43%)

24 Resultaten : inhoud Worden volgens u belangrijk klinische vragen of problemen over het hoofd gezien in de bijgevoegde richtlijn? Zo ja, welke?  Onzekerheid met betrekking tot de toepasbaarheid van deze Amerikaanse richtlijn in de Belgische context  Ontbrekende informatie of onvoldoende uitgewerkte aspecten, bijvoorbeeld: andere misbruikte middelen dan alcohol, opiaten en cocaïne polidruggebruik de rol van motivatie de rol van het sociaal netwerk comorbidteit  Vragen met betrekking tot de juistheid van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot bepaalde onderwerpen

25 Resultaten : algemene beoordeling - 1

26 Resultaten : algemene beoordeling - 2

27 Resultaten: toepassing - 1

28 Resultaten: toepassing - 2 Waarom zou u bereid zijn deze richtlijnen toe te passen?  Omdat dit overeenstemt met wat de voorziening reeds doet  Omdat dit toelaat om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren  Omdat ze voldoende algemeen zijn en ruimte laten voor creativiteit  Omdat ze in het verlengde liggen van de bestaande praktijk  Omdat ze empirisch onderbouwd zijn

29 Resultaten: toepassing - 3

30 Resultaten: mogelijke knelpunten bij implementatie Gebrek aan financiële middelen Beperkingen eigen aan de werkomgeving Gebrek aan kennis over het zorgaanbod in de regio Onmogelijkheid om de richtlijnen in hun geheel daadwerkelijk in de praktijk te implementeren

31 Resultaten: noodzakelijke aanpassingen Welke aanpassingen zijn nodig, opdat u de richtlijnen zou kunnen toepassen binnen de voorziening waar u werkt?  Vorming van het personeel  Extra personeel  Tijd om te overleggen met andere voorzieningen  Motiveren van het personeel  Geleidelijke, progressieve verspreiding  Grootschalige en ruime verspreiding  Meer concrete uitwerking nodig van de voorgestelde effectieve therapieën  Staven van therapeutische modellen met gevalsstudies

32 Taal van de richtlijnen

33 Conclusies


Download ppt "Beoordeling van ‘evidence- based’ richtlijnen voor de verslavingszorg Dr. Céline Douilliez Université de Lille (Villeneuve d’Ascq, France)"

Verwante presentaties


Ads door Google