De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozua Hoofdstuk 11 Reactie op het volk van God  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozua Hoofdstuk 11 Reactie op het volk van God  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4."— Transcript van de presentatie:

1 Jozua Hoofdstuk 11 Reactie op het volk van God  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4

2 Typologie is dat Bijbels ?  De vraag kwam wanneer u zegt dat moderne theologen de beste typologen zijn is het dan verantwoord om nog verder de typologie in het boek Jozua uit te leggen?  Het verschil tussen Vrijzinnige moderne typologie en Rechtzinnige Bijbelse Typologie

3 Voorbeelden.  Vrijzinnige moderne Typologie. Opstanding is beeld van de levenskracht in de natuur. Winter lente. ( Je laat kinderen lammetjes tekenen en lentebloemen en de zon)  Rechtzinnige Bijbelse typologie = schrift met schrift vergelijken. Opstanding is de levenskracht die Jezus geeft. Dit nu is het eeuwige leven. ( Je laat kinderen een leeg graf tekenen en misschien drie kruizen op de achtergrond)  Hermeneutisch (uitlegkundig) principe. Je moet schrift met schrift vergelijken. Zo kun je ook de rode draad zien door de hele bijbel heen.

4 Wat is de Reactie ?  Zij vergaderen zich tegen Jozua en Israël.  Deze tekst heeft hier al een eschatologische betekenis. Het optrekken tegen Israël 1. Dit is altijd zo geweest. 2. Is nu actueel. Denk aan Hammas en Chesbolah 3. Zal ook zo zijn in de eindtijd. Zac 12:3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

5 Herhaling Waar gaat de strijd om? De bezittingen van het Heilige Land dus het land  God heeft aan Israël het land beloofd. 1. Van het land van de Hetieten (Turkije ) 2. Tot de Eufraat en Tigris ( Irak ) 3. Tot Egypte.  Joz 1:3 Van de woestijn en dezen Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frath, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee, tegen den ondergang der zon, zal ulieder landpale zijn.

6 Wat is het uiteindelijke doel toen en nu? De totale vernietiging van de staat Israël.  Ahmad Nasser, Secretaris van de Palestijnse Wetgevende Raad, geïnterviewd op de PA-tv op 6 feb. 2004: Geeft deze mening als volgt weer:

7  Nasser: "Israël schrikt nergens voor terug. Israël is gesticht op basis van diefstal.  Israël, de staat Israël, is de nakomeling van Satan, een satanskind.  Israël is gesticht op diefstal vanaf het eerste moment.  Het is gesticht op basis van roof, terreur, doodslag, marteling. Moord, dood, landroof en moord op mensen.  Op basis hiervan is Israël gesticht en het zal op deze weg voortgaan en nooit in staat zijn te bestaan omdat hun [Israëls] geboorte onnatuurlijk was, een satanische nakomeling, dat niet kan bestaan onder de menselijke wezens….  Alleen zo kan Israël bestaan. Het is niet in staat op een natuurlijke wijze te bestaan als alle andere landen in de wereld."

8 Samenleven met het volk  Let op wat er in het boekje staat.  De Gibeonieten onderwerpen zich met tegenzin aan de Israëlieten en bedriegen hen.  Ze hebben geen enkele zin om hun slechte verleden de rug toe te keren.  Met tegenzin het koninkrijk van God bewonderen zonder je eraan te onderwerpen.

9 Heeft dat iets te zeggen voor de eindtijd?  Ja zeker. Deze Gibeonieten staan typologisch voor de volken die in het duizendjarige rijk zullen doen alsof ze de Koning Messias gehoorzaam zullen zijn.  Psalm 66:3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U onderwerpen

10 Straf in het duizendjarig rijk  Zij die zullen doen als of ze de koning gehoorzaam zijn en in opstand zullen komen.  Moeten een levende dood moeten ondergaan.  Jes 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen.

11 Uiteindelijke Opstand Harmagedon  Openb 20:7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.  8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee.  9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad.

12  Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen.  10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

13 Doen wat Rachab deed.  In de eindtijd zullen er ook mensen zijn die zich werekelijk bekeren tot de Koning ( Melech Jesjoea Hamasiach).  De Joden zullen de vissers zijn die mensen vangen. ( Let op net als de discipelen)  De zee zal weer gezond worden. Typologisch beeld voor de volken zee. Psalm 65 : 8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.  Maar er zullen ook plaatsen blijven waar de dood zal heersen.

14 Ezechiël schildert de vissers bij de dode zee  Ez47: 8 Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galiléa, en dalen af in het vlakke veld; daarna komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond.  9 Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarhenen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, waarhenen deze beek zal komen.  10 Ook zal het geschieden, dat er vissers aan dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot En-eglaïm toe; daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten; haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig.  11. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven.

15 Eigen kracht kan God niet gebruiken  Ze hadden God om advies moeten vragen.  Het lijkt Gods wil te zijn.  Ondanks onze fouten gaat God door met zijn plannen.


Download ppt "Jozua Hoofdstuk 11 Reactie op het volk van God  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4."

Verwante presentaties


Ads door Google