De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Timo Kroon RWS Waterdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Timo Kroon RWS Waterdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Timo Kroon RWS Waterdienst
Samenwerking modellen regio en rijk Timo Kroon RWS Waterdienst Houten

2 Inhoud: samenwerken waarom ook al weer ? inventarisaties samenwerking
stand van zaken concept overeenkomst landelijke lijnen NHI, NWKi, pilots rol adviesgroep modelleren: bevorderen samenwerking regio’s / regio- rijk

3 Waarom ook alweer samenwerken ?
Efficiency (€) Consistentie regionaal + landelijk beleid Samen betere watersysteemanalyses We hebben elkaar nodig Kennis borgen Enkele voorbeelden …

4 Waarom ook alweer samenwerken ?
Efficiency (€) Belasting burger  laag houden: beperkt aantal gelijksoortige modellijnen Rijk, provincies, waterschappen, waterleiding samenwerking B&O Voorbeeld: prov. Groningen / NZV / HA’s eigen waterverdelingmodel Gr. gestopt, in NHI

5 Waarom ook alweer samenwerken ?
2) Consistentie regionaal + landelijk beleid ook wens vanuit landelijk waterbeleid nationaal regionaal integratie nat, droog, kwaliteit afstemming nationaal - regionaal Planning Werkprogramma NBW liever vooraf eens over uitgangspunten dan achteraf discussie hierover

6 Waarom ook alweer samenwerken ?
3) Samen betere watersysteemanalyses Vb watervraag WS Zuiderzeeland – RWS WD regionale droogtestudie + landelijke analyse samen verbetering wateraanvoer

7 Waarom ook alweer samenwerken ?
4) We hebben elkaar nodig: landelijke modellen hebben regionale data nodig peilbeheer doorspoeling capaciteiten kunstwerken metingen kwaliteit en kwantiteit Etc. + regionale watersysteemkennis !!!

8 Waarom ook alweer samenwerken ?
4) We hebben elkaar nodig: grensoverschrijdend 70 20 60 1000 35 waterschaarste IJsselmeer 700 Vb Rijkswater Randvoorwaarden klimaatverandering

9 Waarom ook alweer samenwerken ?
4) Rijk : vooruit denken complexe onderzoeksthema’s Vb Kennissysteem effecten van hydrologische en bronmaatregelen op N en P uitspoeling

10 Waarom ook alweer samenwerken ?
4) We hebben elkaar nodig: Samen kennis borgen  model = kennisdrager Het wiel niet opnieuw uitvinden …. Voorbeeld gesprek Brabant Water - NHI grondwaterflux uit België beperkt

11 Inventarisaties samenwerking modellen ?
Gesprekken Hogewoning (2006 – 2008): waterschappen (2007) waterleiding, adviesbureaus, onderzoeksbureaus (2007) RWS-diensten, vervolg adviesbureaus, waterleiding (2008) In ieder geval veel steun voor meer delen kennis en ervaring, publieke domein gedachte, landelijke informatiesysteem voorwaarden inhoudelijke visie organisatorisch praktisch technisch juridisch

12 Voorwaarden samenwerking
inhoudelijk, organisatorisch Eenduidig gedragen visie + heldere doeleinden Optimaal en concreet: wie doet wat ? Strakke regie (Rijk of Deltares) Inschakelen koepelorganisaties; IDSW, UvW, STOWA praktisch Houd alvast de vaart er in; pilots, quick wins Criteria: actieve samenwerking, regelmatig contact, transparantie, vertrouwen, flexibiliteit (maatwerk mogelijk) technisch, juridisch Acties tot behoud hoogwaardige kennis, ervaring (toekomst) Wettelijke vastlegging overeengekomen standaarden

13 Stand van zaken Concept samenwerkingsovereenkomst (juli 09):
voor duurzame samenwerking modellen waterkwantiteit, kwaliteit, ecologie Deltares, Alterra, RWS WD, PBL, STOWA Expliciet ruimte voor: o.a. LNV, VROM, V&W+ UvW

14 Inhoudelijke visie: uitgangspunten
Focus op landelijke modellen voor LNV, VROM, V&W verkenningen, beleidsvoorbereiding, operationeel Samenhangend / samenwerkend geheel van modellen Waterkwantiteit (NHI) Waterkwaliteit (NWKi) Ecologie Bevorderen consistentie nationaal-regionaal beleid: toegang tot zelfde basisinformatie Afspraak: transparante uitgangspunten modellen; bevorderen (nationale) kennisdoorstroming

15 Organisatorisch Beheer en onderhoud Ontwikkeling Deltares / Alterra
financiers bepalen (afstemmen) Nu WD, PBL, Alterra, STOWA Straks V&W, VROM, LNV, UvW ?+ beschikbaar voor betrokken partijen Kosten: gedeeld door gebruikers

16 Organisatorisch (2) Stuurgroep (accorderen)  o.a. STOWA (UvW?)
Programmaoverleg (toetsen)  o.a. adviesgroep Projectgroep (Deltares, Alterra) Begeleidingsgroepen  o.a. ws-ers Gebruikersgroepen

17 Stand van zaken: NWKi plannen gemaakt:
Emissie landelijk gebied, waterkwaliteit superregionaal – landelijk Aansluitend op NHI / SOBEK Aansluiting zoeken met KRW-verkenner spoor Betrokkenheid adviesgroep modelleren, via STOWA: Nationaal – Regionaal zelfde vragen, ander detailnivo Gewenst meer regionale insteek (bottum-up) Verdere concretisering + start verwacht na de zomer Interactie regio

18 Ecologie en KRW-verkenner
Ecologie nog verdere uitwerking nodig ecologische expertise bij voorbereiding Ontwikkeling KRW-verkenner Wordt nader afgestemd met NHI, NWKi Opdracht DGW herbouw 3e kwart 09 –eind 2010 Pilots 2011

19 Stand van zaken NHI: Landelijk model opgeleverd (2009)
Verdere uitwerking visie: Deltares – Alterra validatie, calibratie, regionalisatie regionale + landelijke overheden zelfde basisdata schaal (lokaal – regionaal – nationaal) toepassing van basisdata naar goede modelschematisatie Regionale pilots

20 consistentie landelijk – regionaal - lokaal
Landelijk 4 lagen 2009 Pilots Voorbeeld Regis reproduceerbaar Consistente schaling ! Verfijnd regionaal model consistentie landelijk – regionaal - lokaal Uitdaging kennisinstituten ontwikkelen schalingsprocedures Eerst ervaring opdoen pilots

21 Pilots gestart (STOWA)
HH Stichtse Rijnlanden WS Peel en Maasvallei WS Rivierenland Vragen: vergelijken landelijke – regionale modellen Meerwaarde consistent maken ? Invulling verschilt per pilot, nu nader afgestemd adviesgroep modellering - NHI

22 Verdere initatieven samenwerking NHI
Brabant Water: NHI als raammodel Verbetering grensgebied Belgie Calibreren, verfijnen rond pompstations Waternet: NHI als raammodel Zelf uitbouwen, eigen methode verzilting Ervaring/ terugkoppeling naar landelijk Noord-Nederland regionale validatie NHI (adviesburo) regionale aanbevelingen voor calibratie Meeliften met landelijke sommen waterverdeling

23 Verkenning hoe zou het kunnen ? (Royal Haskoning 2008 / STOWA)
Internet NHI database NHI portal Regis AHN Dino IRIS KNMI Open GIS geodata waterbeheerders NL Lokale Database Aanvullende data Speciale Geodata IRIS/INTWIS Stuwpeilen Polderpeilen ..etc.. Niet-NHI-data Selectie uit NHI database schaling en conversie Modellen op gewenste schaal Vanzelfsprekend Modflow, (Meta)Sobek, (Meta)SWAP, voor liefhebbers ook AEM, FEM ....

24 Conclusies Belangrijk krachtenveld, samenwerking landelijke partijen
Voortgang soms traag (waterkwaliteit, NHI-pilots), maar gestaag besluitvorming nog beperkt door vooral financiële r.v.w. STOWA adviesgroep modellering wil samenwerking landelijk – regionaal bevorderen wil verbindende schakel zijn tussen regio’s en regio-rijk Door (regionale) betrokkenheid bij alle lijnen NHI (Joost, Gé, Nila, Timo) NWKi (Gé , vacature) KRW-verkenner (Ronald) Ecologie (vacature) beschikbare middelen strategisch in te zetten voor stimuleren

25 Aankondiging: 1e landelijke gebruikersdag oktober ‘09 NHI en regionale modellen
STOWA adviesgroep modellering & NHI-p.g. ervaringen NHI pilots / gebruikers interactie tussen regionale modellen  bijv. samenwerking B&O, gebruikerschil - Inhoudelijk bijpraten ontwikkelingen


Download ppt "Timo Kroon RWS Waterdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google