De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Timo Kroon RWS Waterdienst Houten 9-6-09 Samenwerking modellen regio en rijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Timo Kroon RWS Waterdienst Houten 9-6-09 Samenwerking modellen regio en rijk."— Transcript van de presentatie:

1 Timo Kroon RWS Waterdienst Houten 9-6-09 Samenwerking modellen regio en rijk

2 Inhoud: samenwerken waarom ook al weer ? inventarisaties samenwerking stand van zaken –concept overeenkomst –landelijke lijnen –NHI, NWKi, pilots rol adviesgroep modelleren: –bevorderen samenwerking regio’s / regio- rijk

3 Waarom ook alweer samenwerken ? 1)Efficiency (€) 2)Consistentie regionaal + landelijk beleid 3)Samen betere watersysteemanalyses 4)We hebben elkaar nodig 5)Kennis borgen Enkele voorbeelden …

4 Waarom ook alweer samenwerken ? 1)Efficiency (€) Belasting burger  laag houden: -beperkt aantal gelijksoortige modellijnen Rijk, provincies, waterschappen, waterleiding -samenwerking B&O Voorbeeld: prov. Groningen / NZV / HA’s eigen waterverdelingmodel Gr. gestopt, in NHI

5 Waarom ook alweer samenwerken ? 2) Consistentie regionaal + landelijk beleid ook wens vanuit landelijk waterbeleid nationaal regionaal integratie nat, droog, kwaliteit afstemming nationaal - regionaal Planning Werkprogramma NBW liever vooraf eens over uitgangspunten dan achteraf discussie hierover

6 Waarom ook alweer samenwerken ? 3) Samen betere watersysteemanalyses Vb watervraag WS Zuiderzeeland – RWS WD -regionale droogtestudie + landelijke analyse -samen verbetering wateraanvoer

7 Waarom ook alweer samenwerken ? 4) We hebben elkaar nodig: landelijke modellen hebben regionale data nodig –peilbeheer –doorspoeling –capaciteiten kunstwerken –metingen kwaliteit en kwantiteit –Etc. + regionale watersysteemkennis !!!

8 Waarom ook alweer samenwerken ? 4) We hebben elkaar nodig: grensoverschrijdend 70 20 60 1000 35 700 waterschaarste IJsselmeer Vb Rijkswater Randvoorwaarden klimaatverandering

9 Waarom ook alweer samenwerken ? 4) Rijk : vooruit denken complexe onderzoeksthema’s Vb Kennissysteem effecten van hydrologische en bronmaatregelen op N en P uitspoeling

10 Waarom ook alweer samenwerken ? 4) We hebben elkaar nodig: Samen kennis borgen  model = kennisdrager Het wiel niet opnieuw uitvinden …. Voorbeeld gesprek Brabant Water - NHI grondwaterflux uit België beperkt

11 Inventarisaties samenwerking modellen ? Gesprekken Hogewoning (2006 – 2008): waterschappen (2007) waterleiding, adviesbureaus, onderzoeksbureaus (2007) RWS-diensten, vervolg adviesbureaus, waterleiding (2008) In ieder geval veel steun voor meer delen kennis en ervaring, publieke domein gedachte, landelijke informatiesysteem voorwaarden inhoudelijke visie organisatorisch praktisch technisch juridisch

12 Voorwaarden samenwerking inhoudelijk, organisatorisch Eenduidig gedragen visie + heldere doeleinden Optimaal en concreet: wie doet wat ? Strakke regie (Rijk of Deltares) Inschakelen koepelorganisaties; IDSW, UvW, STOWA praktisch Houd alvast de vaart er in; pilots, quick wins Criteria: actieve samenwerking, regelmatig contact, transparantie, vertrouwen, flexibiliteit (maatwerk mogelijk) technisch, juridisch Acties tot behoud hoogwaardige kennis, ervaring (toekomst) Wettelijke vastlegging overeengekomen standaarden

13 Stand van zaken Concept samenwerkingsovereenkomst (juli 09): voor duurzame samenwerking modellen waterkwantiteit, kwaliteit, ecologie Deltares, Alterra, RWS WD, PBL, STOWA Expliciet ruimte voor: o.a. LNV, VROM, V&W+ UvW

14 Inhoudelijke visie: uitgangspunten Focus op landelijke modellen voor LNV, VROM, V&W verkenningen, beleidsvoorbereiding, operationeel Samenhangend / samenwerkend geheel van modellen –Waterkwantiteit (NHI) –Waterkwaliteit (NWKi) –Ecologie Bevorderen consistentie nationaal-regionaal beleid: toegang tot zelfde basisinformatie Afspraak: transparante uitgangspunten modellen; bevorderen (nationale) kennisdoorstroming

15 Organisatorisch Beheer en onderhoud Deltares / Alterra Kosten: gedeeld door gebruikers Ontwikkeling Deltares, Alterra, … financiers bepalen (afstemmen) Nu WD, PBL, Alterra, STOWA Straks V&W, VROM, LNV, UvW ?+ beschikbaar voor betrokken partijen

16 Organisatorisch (2) Stuurgroep (accorderen)  o.a. STOWA (UvW?) Programmaoverleg (toetsen)  o.a. adviesgroep Projectgroep (Deltares, Alterra) Begeleidingsgroepen  o.a. ws-ers Gebruikersgroepen

17 Stand van zaken: NWKi plannen gemaakt: Emissie landelijk gebied, waterkwaliteit superregionaal – landelijk Aansluitend op NHI / SOBEK Aansluiting zoeken met KRW-verkenner spoor Betrokkenheid adviesgroep modelleren, via STOWA: Nationaal – Regionaal zelfde vragen, ander detailnivo Gewenst meer regionale insteek (bottum-up) Verdere concretisering + start verwacht na de zomer Interactie regio

18 Ecologie en KRW-verkenner Ecologie nog verdere uitwerking nodig –ecologische expertise bij voorbereiding Ontwikkeling KRW-verkenner –Wordt nader afgestemd met NHI, NWKi –Opdracht DGW herbouw 3 e kwart 09 –eind 2010 –Pilots 2011

19 Stand van zaken NHI: Landelijk model opgeleverd (2009) Verdere uitwerking visie: Deltares – Alterra –validatie, calibratie, regionalisatie –regionale + landelijke overheden zelfde basisdata –schaal (lokaal – regionaal – nationaal) toepassing –van basisdata naar goede modelschematisatie Regionale pilots

20 consistentie landelijk – regionaal - lokaal reproduceerbaar Voorbeeld Regis Landelijk 4 lagen 2009 Verfijnd regionaal model  Uitdaging kennisinstituten ontwikkelen schalingsprocedures  Eerst ervaring opdoen pilots Consistente schaling ! Pilots

21 Pilots gestart (STOWA) HH Stichtse Rijnlanden WS Peel en Maasvallei WS Rivierenland Vragen: vergelijken landelijke – regionale modellen Meerwaarde consistent maken ? Invulling verschilt per pilot, nu nader afgestemd adviesgroep modellering - NHI

22 Verdere initatieven samenwerking NHI Brabant Water: –NHI als raammodel –Verbetering grensgebied Belgie –Calibreren, verfijnen rond pompstations Waternet: –NHI als raammodel –Zelf uitbouwen, eigen methode verzilting –Ervaring/ terugkoppeling naar landelijk Noord-Nederland –regionale validatie NHI (adviesburo) –regionale aanbevelingen voor calibratie –Meeliften met landelijke sommen waterverdeling

23 NHI database Regis AHN Dino IRIS KNMI NHI portal Internet geodata waterbeheerders NL Lokale Database Aanvullende data Speciale Geodata IRIS/INTWIS Stuwpeilen Polderpeilen..etc.. Niet-NHI-data Modellen op gewenste schaal Vanzelfsprekend M odflow, (Meta)Sobek, (Meta)SWAP, voor liefhebbers ook AEM, FEM.... Selectie uit NHI database Open GIS schaling en conversie Verkenning hoe zou het kunnen ? (Royal Haskoning 2008 / STOWA)

24 Conclusies Belangrijk krachtenveld, samenwerking landelijke partijen Voortgang soms traag (waterkwaliteit, NHI-pilots), maar gestaag –besluitvorming nog beperkt door vooral financiële r.v.w. STOWA adviesgroep modellering – wil samenwerking landelijk – regionaal bevorderen – wil verbindende schakel zijn tussen regio’s en regio-rijk Door –(regionale) betrokkenheid bij alle lijnen NHI (Joost, Gé, Nila, Timo) NWKi(Gé, vacature) KRW-verkenner (Ronald) Ecologie (vacature) –beschikbare middelen strategisch in te zetten voor stimuleren

25 Aankondiging: 1 e landelijke gebruikersdag oktober ‘09 NHI en regionale modellen STOWA adviesgroep modellering & NHI-p.g. –ervaringen NHI pilots / gebruikers –interactie tussen regionale modellen  bijv. samenwerking B&O, gebruikerschil - Inhoudelijk bijpraten ontwikkelingen


Download ppt "Timo Kroon RWS Waterdienst Houten 9-6-09 Samenwerking modellen regio en rijk."

Verwante presentaties


Ads door Google