De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !."— Transcript van de presentatie:

1 welkom !

2 opening bijbel lezen cursus welkom Zingen: Psalm 132: 1
Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 132: 1

3 Psalm 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; alles gelukt.

4 de grote lijn van de bijbel
zonde schepping herschepping

5 egypte Assur babel israël juda rechters david na de ballingschap

6 Matteüs 1 egypte Assur babel israël juda david 3 x 14 geslachten

7 Matteüs 1 david Deze les: van David tot de ballingschap egypte Assur
babel israël juda david Deze les: van David tot de ballingschap

8 david rechters David egypte Assur babel israël juda na de ballingschap
1000 900 800 700 600 David Val van Jeruzalem

9 david rechters Elia/Elisa Jerobeam Omri: Samaria Achab Salomo egypte
Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1000 900 800 700 600 Elia/Elisa Salomo Jerobeam Omri: Samaria Achab Val van Jeruzalem

10 david rechters egypte Assur babel israël juda na de ballingschap
1000 900 800 700 600 Val van Samaria Val van Jeruzalem

11 david rechters Hiskia Josia Rechabeam Salomo Asa/Josafat Joas egypte
Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1000 900 800 700 600 Hiskia Rechabeam Josia Salomo Asa/Josafat Joas Val van Jeruzalem

12 david rechters egypte Assur babel israël juda na de ballingschap
filistijnen Aram (Damascus) Assur (Nineve) Babylonië (Babel) 1000 900 800 700 600 Splitsing rijk Val van Jeruzalem

13

14 Terugblik Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn Per tafel: evt. één vraag voor bespreking inleveren

15 Tip Voor wie liever luister dan leest: De hele bijbel (NBV) in Mp3

16 Koningen - Kronieken Koningen Kronieken Na de ballingschap geschreven
In de ballingschap geschreven Doel: laten zien hoe het zover heeft kunnen komen Aandacht voor zowel Juda als Israël Kronieken Na de ballingschap geschreven Doel: troost voor een volk dat niets meer lijkt voor te stellen Aandacht voor: Juda De tempel De positie tov de wereld

17 Pauze

18 Koningen - Kronieken Wat is de boodschap van deze boeken?
Profetische boeken De koningen worden beoordeeld

19 Koningen - Kronieken 2 Koningen 15: 17-18
Menachem, de zoon van Gadi, werd koning van Israël in het negenendertigste regeringsjaar van koning Azarja van Juda. Tien jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: zijn leven lang brak hij niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet.

20 Koningen - Kronieken 2 Koningen 15: 32-35
Jotam, de zoon van Uzzia, werd koning van Juda in het tweede regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu. Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd. Zestien jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jerusa, de dochter van Sadok. Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER en volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Uzzia. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de Judeeërs daar offers brengen en wierook branden.

21 Koningen - Kronieken Wat is de boodschap van deze boeken?
Profetische boeken De koningen worden beoordeeld Tempel en tempeldienst centraal de zonde van Jerobeam tempelbouw en tempeldienst

22 Koningen - Kronieken 2 Samuël 7
Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt.

23 Koningen - Kronieken Wat is de boodschap van deze boeken?
Profetische boeken De koningen worden beoordeeld Tempel en tempeldienst centraal - de zonde van Jerobeam - tempelbouw en tempeldienst De profeten voor het voetlicht m.n. Elia en Elisa ; Jesaja

24 egypte Assur babel israël juda

25 Koningen - Kronieken Wat is de boodschap van deze boeken?
Profetische boeken De koningen worden beoordeeld Tempel en tempeldienst centraal - de zonde van Jerobeam - tempelbouw en tempeldienst De profeten voor het voetlicht Totale mislukking, en toch is er hoop

26 Koningen - Kronieken Slot van 2 Koningen (hfst 25):
In het zevenendertigste jaar van de ballingschap van koning Jojachin van Juda, verleende koning Ewil-Merodach van Babylonië hem ter gelegenheid van zijn troonsbestijging gratie en ontsloeg hij hem uit de gevangenis. … Jojachin hoefde niet langer gevangeniskleren te dragen en werd voor de rest van zijn leven aan het hof opgenomen. In zijn dagelijks onder-houd werd voortaan door de koning voorzien, zijn leven lang.

27 Koningen - Kronieken Slot van 2 Kronieken (hfst 36) (= Ezra 1)
In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken: ‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de HEER, hun God, en daarheen gaan.’

28 De ballingschap Waarom zo erg? Doel deportaties: integratie afdwingen
Gods straf en gevolg van eigen keuze

29 De ballingschap 2 Koningen 17: 13-15
Telkens opnieuw vermaande de HEER Israël en Juda bij monde van de profeten en de zieners: ‘Keer terug van jullie dwaalwegen en houd je aan mijn geboden en bepalingen, aan de wet die ik jullie voorouders heb opgelegd en die jullie door mijn dienaren de profeten is overgeleverd.’ Maar even halsstarrig als hun voorouders, die geen vertrouwen stelden in de HEER, hun God, weigerden de Israëlieten te luisteren. Ze

30 De ballingschap trokken zich niets aan van zijn bepalingen en van het verbond dat hij met hun voorouders had gesloten, en sloegen zijn waarschuwingen in de wind. Ze liepen achter nietige goden aan en werden zo zelf nietswaardig. Ze volgden het voorbeeld van de hen omringende volken, hoewel de HEER hun dat verboden had.

31 De ballingschap Waarom zo erg? Doel deportaties: integratie afdwingen
Gods straf en gevolg van eigen keuze Overgebracht naar domein van de slang

32 Abraham: volk en land beloofd
vijandschap Abraham: volk en land beloofd Bevrijd uit Egypte David overwint filist. Israël in ballingschap Juda in ballingschap De toren van babel Egypte Filistijnen Assur Babel

33 Voor de volgende keer Poëzie en Wijsheidsliteratuur NB: leesrooster
Volgende les: over twee weken

34 Psalm 79 :1, 3, 4, en 5 O God, nu zijn de heidenen gekomen, zij hebben heel uw erfdeel ingenomen, uw heilig huis ontwijd en afgebroken, Jeruzalem, uw stad, in brand gestoken. Uw knechten zijn geveld, gevallen door geweld, tot voedsel voor de gieren. Zij liggen wijd en zijd rondom uw stad verspreid, een prooi voor wilde dieren.

35 Psalm 79 :1, 3, 4, en 5 Gedenk niet meer het kwaad van voorgeslachten
Psalm 79 :1, 3, 4, en 5 Gedenk niet meer het kwaad van voorgeslachten. Zie, hoe wij uw barmhartigheid verwachten. God van ons heil, wij zijn verzwakt door lijden. Het geldt uw eer, kom spoedig ons bevrijden. Verzoen het grote kwaad dat ons voor ogen staat, laat U door ons verbidden. Het geldt uw naam, o God, wanneer de heiden spot: Is God niet in hun midden?

36 Psalm 79 :1, 3, 4, en 5 Wil voor ons oog nog onze zaak beslechten en wreek het bloed van uw verslagen knechten. O Here, hoor gevangenen die zuchten, red wie tot U in doodsgevaren vluchten. Die smaad, U aangedaan, het kwaad dat werd begaan, vegeld het zevenvuldig. Aan U de wraak, o Heer! Hoe schonden zij uw eer. Houdt hen toch niet onschuldig.

37 Psalm 79 :1, 3, 4, en 5 Dan zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid uw roem, uw eer verbreiden. Geslachten lang klinkt dan het lied naar boven van hen die blij uw naam en grootheid loven.

38 • Gebed

39 Wel thuis en tot 20 december (dus over 2 weken)


Download ppt "Welkom !."

Verwante presentaties


Ads door Google