De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 132: 1,2,6,7,10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 132: 1,2,6,7,10."— Transcript van de presentatie:

1

2 cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 132: 1,2,6,7,10

3 Gebed

4 Psalm 132:1 (vrouwen) O HEER, gedenk aan Davids leed, aan al de moeite, die hij deed. Houd in gedachtenis de eed, gezworen bij uw grote naam. U Jakobs Sterkte, riep hij aan:

5 Psalm 132:2 (mannen) Ik keer niet in mijn woning weer, geen slaap gun ik mijn ogen meer, tot ik een plaats vind voor de HEER, een woning, door mij toegedacht aan Jakobs Sterke, groot in macht

6 Psalm 132: 4 (allen) Sta op, o HERE, in uw macht. Uw ark, de zetel van uw kracht, zij in uw huis tot rust gebracht. Bekleed met recht uw priesters, Heer, laat vromen juichen tot uw eer.

7 Psalm 132:7 (vrouwen) Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft hij haar begeerd. Eens sprak Hij, die het al regeerd: Hier woon ik tot in eeuwigheid, dit is mijn rustplaats voor altijd.

8 Psalm 132: 9 (mannen) Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van redding, eer en macht doen rijzen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn knecht een lamp bereid, zijn licht zal stralen voor altijd.

9 schepping herschepping zonde de grote lijn van de bijbel

10 rechtersdavid israël juda egypteAssur babel na de ballingschap

11 rechters david israël juda egypteAssur babel na de ballingschap 1)Abraham 2)Uittocht-intocht 3)David-Sion

12 rechters david israël juda egypteAssur babel na de ballingschap 1400 1300 1200 1000 Intocht 1100 David Dood van Jozua

13 rechters david israël juda egypteAssur babel na de ballingschap 1400 1300 1200 1000 Intocht 1100 David Dood van Jozua Othniël Ehud Samgar Debora & Barak

14 rechters david israël juda egypteAssur babel na de ballingschap 1400 1300 1200 1000 Intocht 1100 David Debora & Barak Gideon Tola Jaïr

15 rechters david israël juda egypteAssur babel na de ballingschap 1400 1300 1200 1000 Intocht 1100 David Jaïr Jefta, Ibzan, Elon, Abdon Simson Eli

16 rechters david israël juda egypteAssur babel na de ballingschap 1400 1300 1200 1000 Intocht 1100 David Samuël

17 rechters david israël juda egypteAssur babel na de ballingschap 1400 1300 1200 1000 Intocht 1100 David Samuël Saul

18 Terugblik Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn Per tafel: – evt. één vraag voor bespreking inleveren

19 Intocht en inname Kanaän veldtocht tegen de koningen van het noorden (Jozua 11) Inname van Jericho, ver- nieuwing van verbond bij Sichem (Jozua 6-8) Gibeon ontzet, veldtocht tegen de koningen van het zuiden (Jozua 9-10) Sichem

20 Intocht en inname Kanaän God geeft het land Hij opent de deur (Jordaan) Hij is de aanvoerder Hij bepaalt de strategie Hij oordeelt Kanaän

21 Intocht en inname Kanaän Genesis 15: 13 en 16 Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. … Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’

22 Intocht en inname Kanaän Gen. 15 Oordeel (voorlopig geduld) Jozua 6 Belofte (voorlopig vreemdeling)

23 Intocht en inname Kanaän Oordeel (voorlopig geduld) Laatste oordeel Belofte (voorlopig vreemdeling)

24 Intocht en inname Kanaän vijandschap Kanaän Israël Rachab Achan

25 Pauze

26 Rechters Kanaän tijdens de rechters Deborah & Barak Gideon Jefta Ehud Simson

27 Rechters Het patroon: Het volk ging achter de afgoden aan De Heer gaf ze in de handen van vijanden Ze smeekten om ontferming De Heer zorgt voor een rechter, die hen bevrijdt Er volgt een periode van vrede

28 Rechters Hfst 10 : 9-16 De Israëlieten kregen het zo zwaar te verduren dat ze de HEER te hulp riepen en zeiden: ‘We hebben tegen u, onze God, gezondigd door u de rug toe te keren en de Baäls te dienen.’ De HEER antwoordde: ‘Ik heb jullie vaak genoeg gered: van de Egyptenaren en de Amorieten, en van de Ammonieten en de Filistijnen. Ook toen jullie onderdrukt werden door de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten hebben jullie mij te hulp geroepen en heb ik jullie uit hun greep bevrijd.

29 Rechters Maar telkens keren jullie mij weer de rug toe om andere goden te dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet meer. Roep die goden maar te hulp aan wie jullie de voorkeur hebben gegeven. Laten zij jullie nu maar uitkomst brengen!’ Toen zeiden de Israëlieten tot de HEER: ‘Wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u goeddunkt, alleen, bevrijd ons nog deze ene keer.’ En ze deden de vreemde goden weg en dienden de HEER. Toen kon de HEER niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had.

30 Rechters De spits: In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.

31 Ruth De spits: ……en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

32

33 David en Saul Saul De koning, die het volk wil Ging uiteindelijk steeds meer op zichzelf vertrouwen David De koning, die God geeft Bleef ondanks alles zich aan God overgeven De twee gezalfden/ messiassen

34 david israël juda egypteAssur babel David en Matteüs 1 3 x 14 geslachten

35 David Jeruzalem wordt hoofdstad  het Nieuwe Jeruzalem Het heiligdom komt in Jeruzalem  Jezus; de kerk ; geen tempel meer Een eeuwig koningschap beloofd  de Messias, de Zoon van David Een nieuwe fase in de geschiedenis

36 Een eeuwig koningschap beloofd  de Messias, de Zoon van David Lukas 1:31-33 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

37 MensAarde AbrahamKanaan Nieuw mens Nieuwe aarde Juda Juda David Sion-Tempel David op de lijn van de bijbel

38 Psalm 72 :1, 2, en 6 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht.

39 Psalm 72 :1, 2, en 6 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt.

40 Psalm 72 :1, 2, en 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood.

41 Wel thuis en tot 6 december (dus over 2 weken)


Download ppt "cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 132: 1,2,6,7,10."

Verwante presentaties


Ads door Google