De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVB ALGEMENE LEDENVERGADERING

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVB ALGEMENE LEDENVERGADERING"— Transcript van de presentatie:

1 NVB ALGEMENE LEDENVERGADERING
24 APRIL 2007 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

2 Programma 11.00 uur 12.30 uur – Lunch 13.30 uur 14.30 uur – Pauze
Inleiding & programma Toelichting beleidsplan Contributieregeling Statuten, HR & verkiezing bestuur Voorstel interim bestuur 12.30 uur – Lunch 13.30 uur Jaarrekening 2006 Jaarplan & begroting 2007 Afsluiting 14.30 uur – Pauze 15.00 uur – 3 films in 3 zalen 17.00 uur – Borrel Marc Canisius Philipp Wolff Wim Stolwerk Danny Portier (Deloitte) Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

3 “Een vernieuwde basis voor de toekomst”
Beleidsplan “Een vernieuwde basis voor de toekomst” Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

4 Aanpak 4 Thema’s Input van A-, B- en C-leden Individuele gesprekken
Strategische koers Bestuurlijke organisatie Ondersteunend bureau Nieuwe voorzitter Input van A-, B- en C-leden Individuele gesprekken Tussen- en eindrapportage Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

5 Missie De NVB wil als branchevereniging voor alle bioscoopexploitanten in Nederland een blijvende toegevoegde waarde leveren. De NVB wil haar leden ondersteunen in de uitoefening van hun onderneming op het gebied van collectiviteiten die van belang zijn voor de continuïteit van hun onderneming. Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

6 De NVB wil dit doen door De regiefunctie te vervullen ten aanzien van collectieve activiteiten zoals CAO, filmtransport en Buma Leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen in de branche (technologisch, organisatorisch, marketing- en omgevingsgebied) Actief te participeren in overlegstructuren met stakeholders zoals overheden, distributeurs e.d. Zij doet dit tegen zo laag mogelijke financiële lasten voor haar leden. Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

7 Takenpakket Doelstelling Behoefte Toegevoegde waarde Kosten Sluit activiteit aan bij de doelstellingen / missie van de NVB? Voorziet activiteit in collectieve behoefte? Draagt activiteit bij aan unieke positionering van de NVB richting haar leden? Betreft het een activiteit die de leden zelf niet kunnen uitvoeren? Kan de activiteit leiden tot conflicterende situaties met de NVB leden? Kan de NVB de activiteit uitvoeren tegen acceptabele kosten? Ondersteunt de NVB-structuur de uitvoering van de activiteit? Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

8 Kerntaken Collectieve afspraken Participatie in overlegstructuren
Nationale Bioscoopbon MaccsBox Communicatie met de leden Helpdesk voor wat betreft kerntaken van de NVB Generieke marketing acties Onderhouden relatie met NVF Lidmaatschap Unic Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

9 Verenigingsstructuur
Afschaffen onderscheid tussen A-, B- en C-leden. Benoemen (tijdelijke) externe voorzitter die boven partijen staat Algemeen bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de plannen, ondersteunt de directeur op basis van competenties en speelt in op tussentijdse (beleids)zaken (= bestuur op afstand). Dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter/secretaris en penningmeester bereidt samen met de directeur de bestuursvergaderingen voor. Het dagelijks bestuur heeft geen mandaat. Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering inzake de behaalde resultaten. Directeur stelt – onder toezicht van het bestuur - een jaarplan op dat goedkeuring behoeft van de algemene ledenvergadering. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

10 Schematisch Leden ALV Bestuur Besluitvorming Dagelijks bestuur
Verantwoording Communicatie Directeur & Bureau Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

11 Contributieregeling 1 Samenvoeging contributie en NFF-bijdrage
Nieuwe regeling: Doekbijdrage € 600 Bijdrage per stoel: Stoelen € per stoel Totaal Cumulatief < 200 nihil 201 – 1.000 10,00 8.000 1.000 – 8,00 72.000 80.000 > 2,50 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

12 Contributieregeling 2 Overige bepalingen
Stijging/daling afgetopt op 50% Doekbijdrage incidentele vertoners € 350 Overgangsregeling 2 jaar Voorstel ingangsdatum: 1 januari 2008 Nieuwe regeling 100% per 1 januari 2010 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

13 Stemmenverhouding totaal beschikbaar 276 stemmen
Contributie in € Aantal stemmen < 1 3 5 15 25 > 35 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

14 Statuten Huishoudelijk reglement Verkiezing bestuur
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

15 Statuten Hoofdlijnen Doelstellingen sluiten aan bij missie en kerntaken Leden: exploitanten en, op verzoek, ondernemingen met direct belang in vertoning (bijv. boekingskantoren) ALV, minimaal 2 x per jaar ALV keurt jaarrekening, plannen en begrotingen goed, besluiten bij meerderheid (helft + 1), quorum bij 51% van de mogelijk uit te brengen stemmen Voorzitter/bestuur/dagelijks bestuur Rooster van aftreden, termijn 3 jaar, herverkiesbaar Bevoegdheden zoals gepresenteerd door Ron Sterk Huishoudelijk reglement regelt o.a. contributie en stemmenverhoudingen Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

16 Huishoudelijk reglement
Lidmaatschapseisen 35mm/2k, vaste vertoningsruimte en vast stoelenplan Minimaal 1 vertoning per week Rapportage naar MaccsBox Conformeren aan Kijkwijzer Verkoop/inname Nationale Bioscoopbon, madiwodo Deelname aan collectieve marketingacties Criteria bestuurders en verkiezingsprocedure Commissies Bevoegdheden directeur en bureau Contributieregeling en stemmenverhouding Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

17 Commissies Directiecommissies Marketing en onderzoek Digitaal
Bestuurscommissies CAO Pensioenfonds Filmstimulering 2-voor-1

18 Verkiezing bestuur Procedure aanstellen externe voorzitter
Kandidaatstelling en voordracht bestuursleden Bestuursverkiezing op ALV in november ’07 Interim bestuur Regelen statuten en huishoudelijk reglement Selectie externe voorzitter Voorbereiden ALV en bestuursverkiezingen november ’07 Besturen NVB tot ALV Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

19 Jaarrekening 2006 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

20 Verlies- en winstrekening 2006 Baten en exploitatiekosten

21 Verlies- en winstrekening 2006 Lasten en exploitatiesaldo

22 Balans - Activa

23 Balans - Passiva Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

24 Jaarplan 2007 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

25 Doelstellingen 2007 in hoofdlijnen
Implementatie nieuwe structuur en statuten Collectieve afspraken Buma & Sena: geen verhogingen tarief CAO: onderhandelingen en afsluiten nieuwe CAO Pensioen: berekening VUT-premie vanaf 23 jaar Nicam: trachten 6/9/12 uit sfeer van strafrecht te halen en 16MG in te stellen Airmiles: kaarten Overlegstructuren FSB: onder voorwaarden extra bijdrage Piraterij: Brein en platform ter verbetering wetgeving NVF: regulier overleg bestuur en directie Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

26 Doelstellingen 2007 in hoofdlijnen – vervolg 1
Nationale Bioscoopbon Introductie nieuw ontwerp week 40 Omzet € 10 miljoen Alternatieve verkoopmogelijkheden Verkennend onderzoek naar mogelijke “afstoting” Generieke marketing 2-voor-1 Grote actie Nationale Bioscoopbon MaccsBox Beheer Verbeteringen webapplicatie Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

27 Doelstellingen 2007 in hoofdlijnen – vervolg 2
Communicatie met de leden ALV, nieuwsberichten, en website Dossier “digitaal” en besluitenlijst bestuur op web Website up to date Helpdesk voor kerntaken Opleidingen Onderzoek naar overdracht aan derden Huisvesting Zoeken naar (onder)huurder en mogelijk vertrek naar goedkoper pand Begroting Realisatie exploitatieresultaat Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

28 Begroting Baten Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

29 Begroting 2007 – Expl. kosten
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

30 Begroting Overhead Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

31 Begroting Resultaat Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten


Download ppt "NVB ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Verwante presentaties


Ads door Google