De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Healthy Lifestyle & Hospitality HLH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Healthy Lifestyle & Hospitality HLH"— Transcript van de presentatie:

1 Healthy Lifestyle & Hospitality HLH
Ton Mulder HANNN Judith Veldman-Dam Kenniskringlid Innovatiewerkplaats Innovatie-Werk-Plaats (IWP) = in de praktijk getest op toepasbaarheid Zelf voorstellen Ton Mulder Idem Judith Veldman-Dam

2 Doelgroep ouderen en HLH
Ouder wordende mens in Nederland en Drenthe. Gezondheid beleving ouder wordende mens. Link met HLH. JudithWat is een oudere. Van Dalen zegt :Iemand van ca. 55 jaar en ouder (www.vandale.nl) De overheid hanteert vaak een grens van het ouder zijn vanaf 65 jaar, maar veel studieboeken over dit thema verdelen deze groep nog onder in sub groepen: senioren (65-74 jaar), bejaarden ( jaar) en hoogbejaarden (83 en ouder) ook wel de dubbele vergrijzing genoemd. Ouder wordende mens in Nederland en Drenthe: Landelijk neemt het aantal 65-plussers ongeveer 2,2% per jaar toe en het aantal 75-plussers met 2,4% per jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat het geboorte cijfer daalt en de levensverwachting stijgt (Woittiez, Eggink, Jonker & Sadiraj, 2009). Als deze landelijke gegevens vergeleken wordt met de gegevens voor Drenthe dan blijkt, dat Drenthe sneller vergrijst (16,5 %) als het Nederlands gemiddelde (14,5%) (Bos, Zanden & Campman, 2008). Wereld wijd wordt voorspeld dat in 2050, 33% van de bevolking van de meer ontwikkelde landen 60 jaar of ouder zal zijn. Gezondheid beleving van de ouder wordende mens. In het algemeen gaat het ouder worden samen met het achteruitgang. De termen achtergang en gezondheid zijn subjectieve begrippen die iedereen anders kan ervaren. Gezondheid wordt bepaald door het fysieke, het psychische, de sociale omgeving, de leefstijl en biologische factoren. Nature (aanleg) en nurture (opvoeding) spelen hierbij ook een rol. (HANNN, 2013).  Uit onderzoek (Zantinge, Wilk, Wieren & Schoemaker, 2011) blijkt dat de helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen één of meer chronische aandoeningen heeft. Twee derde van deze groep ervaart geen lichamelijke beperkingen hiervan en meer dan de helft van deze groep voelt zich gezond. 90% van de zelfstandig wonende ouderen ervaart een goede psychische kwaliteit van leven. Bij het ouder worden neemt de grootte van het sociale netwerk af. Doordat ouderen waarschijnlijk veranderen van wensen en verwachtingen over sociale contacten, zijn ouderen niet vaker eenzaam dan jongere mensen. Eenzaamheid neemt wel toe met de leeftijd. Wat is dan de link van ouderen met HLH. Ouderen hebben tijdens de recreatie behoefte aan kwaliteit en service met betrekking tot (medische) zorg, bewegen, voeding en gezondheid. De toeristensector zoekt naar nieuwe concepten om deze ouderen goed te kunnen bedienen. Regionale organisaties uit de sectoren horeca en toerisme krijgen regelmatig vragen van (oudere) klanten naar recreatie in combinatie met een service op het gebied van (medische) zorg, bewegen, voeding en gezondheid. Er bestaat meer behoefte aan een netwerk van kwaliteitsorganisaties die gezamenlijke deze nieuwe vormen van hospitality bieden. Het IWP ontwikkelt dit netwerk met de daarbij behorende diensten en producten. Het IWP definieert tevens aan welke kwalificaties een dergelijk hoogwaardig netwerk moet voldoen (HLH formule) en onderzoek op welke wijze deze formule verder vermarkt kan worden.

3 HLH Ketenformule Kwaliteitslabel Co-maker ship
TON  COEZ Centre of expertise Gezondheidszorg Noord Nederland. Is een inititiatief van de Hogescholen: de HG, NHL van Hal Larenstein en Stenden om te komen tot uiteindelijk ca. 30 Innovatiewerkplaatsen (IWP’s) op verschillende terreinen in de gezondheidszorg (ook het MKB en andere organisaties kunnen hieraan meedoen). Hiertoe is een subsidie beschikbaar dat ongeveer een kwart van de projectkosten dekt. Penvoerder is de HG. In een CEO-commissie wordt gekeken welke projecten c.q. initiatieven hiervoor in aanmerking komen. Het HLH-project is zo’n IWP. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ca. vier jaar na de startdatum de IWP’s op eigen benen kunnen staan. Co- makership. Samenwerken zodat verschillende diensten aan ouderen Een ketenformule , de verschillende bedrijven en het onderwijs, delen kennis onderling. Op een innovatieve wijze werken ze samen om een kwaliteitslabel te creëren die herkenbaar is voor klanten. Dit wordt in het project ontwikkeld.

4 HLH Sport Beleving Cultuur Participatie Gezonde leefstijl Domotica
Wellness Beleving Zorg Gezonde leefstijl Judith Cultuur, sport en uitnodigende participatie ten behoeve van een gezonde leefstijl worden als diensten in dit concept aangeboden. Omdat de beleving (vandaar wellness) bij dit alles centraal staat kunnen technologische hulpmiddelen (domotica) worden ingezet, bovendien kan Zorg hierbij faciliterend zijn. Bijvoorbeeld en hotelkamer die met een afstand bediening aangepast kan worden aan de beperkingen van een gast. Hierdoor kan de oudere gast zichzelf beter redden en kan de ondersteuning in de zorg geminimaliseerd worden. Men kan dan denken aan gordijnen en lichten die met een druk op de knop bedient kunnen worden als dit zelf niet meer lukt. Wat de oudere nog wel kan wordt in het kader van en gezondere levensstijl juist bevorderd. Ton MULDER Geur toepassen bijvoorbeeld de geur van gras. JudithMet de groep discussie wat deze geur bij ze oproept. Associaties. Cultuur

5 HLH Multidisciplinair MBO & HBO innovaties Vermarkten leerbedrijf
Onderzoek universitair, hbo en mbo innovaties Multidisciplinair Vermarkten MBO & HBO Werknemers & studenten JudithOm verblijf en diensten (gemak-, comfort- en zorgdiensten) optimaal te kunnen aanbieden zal multidisciplinair gewerkt gaan worden. Medewerkers werken multidisciplinair actief samen waardoor ze over de grenzen van hun beroep heen gastgericht kunnen werken en zo gastvrijer kunnen optreden. Het mbo en hbo werken samen met de bedrijven. Zij zullen actief bijdragen bij het ontwikkelen van innovaties en het delen van kennis doormiddel van onderzoek, stages en het meenemen van de medewerkers van het bedrijf bij dit proces. De HLH keten moet een erkend leerbedrijf worden voor het mbo en hbo. Tijdens het project wordt daarom intensief samengewerkt met de branchorganisatie. Al doende leren, real life learning hierbij wordt er door alle participanten in de werkelijke situatie geleerd. Dit wordt Onderzocht door open universiteit en lectoraat duurzame innovate in de kenniseconomie. Centraal staan informeel leren en lerende netwerken (in samenwerking met Prof Dr. M. de Laat) 2. innovatieve leerwerkplaatsen (in samenwerking met Prof Dr. L. Nieuwenhuis) Bijvoorbeeld naar het vermarkten van het concept, hoe multidisciplinair samen gewerkt wordt. Wat de voordelen zijn voor de gast, Hoe werkt het concept als leerbedrijf etc. leerbedrijf

6 HLH verrassende, bijzondere combinaties
Bijzondere en zeer goede kwaliteit HLH-verblijfsomgeving Zorg (care en cure) aanvullend, beschikbaar, nabij, divers, meervoudig, kwalitatief hoogwaardig Optimale ongewone, verrassende combinaties van verblijf en diensten (zorg, gemaks- en comfortdiensten) zowel t.b.v. permanent als incidenteel verblijf HLH-arrangementen of menukeuzes o.a. op het terrein van cultuur, sport, vervoer, facilitaire en medische diensten Gastvrij comfort, uitnodigende actieve participatie t.b.v. een gezonde leefstijl Technologische HLH-ondersteuning: sensortechnologie (t.b.v. zelf- en vroegdiagnose), domotica, entertainment, e.d. Bij het Healthy Lifestyle Hospitality initiatief gaat het om diverse aspecten, zoals onderscheidende goede kwaliteit maar ook onderscheidende diensten en vbijzondere accomodaties die er aan bijdragen dat u wordt uitgenodigd om actief te zijn ten behoeve van een gezonde leefstijl. Maar er wordt eveneens de gelegenheid geboden om op gevarieerde wijze te kunnen ontspannen door gebruik te maken van verschillende HLH-arrangementen op het gebied van onder meer kunst en cultuur, sport en zorgfaciliteiten. Hierin hebt u zelf een belangrijke rol: u kunt ook zelf uw gewenste arrangement samenstellen.

7 Het HLH Ontwikkelmodel, prototype lokaal, provinciaal, (inter)nationaal
Onderscheidende HLH Producten en Diensten Research Lab HLH Kennis/onderzoek instellingen Field Lab HLH Innovatieve experimentele wijken/ voorzieningen “Voorlopers” Businessplannen stakeholders Trends/Behoeften eindgebruikers Onderscheidende HLH Efficiëntie en Effectiviteit Wanneer in het “Healthy Lifestyle Hospitality”kader via verrassende, interessante, innovatieve combinaties en initiatieven voor ogen staan, is het belangrijk dat er van meet af aan geanticipeerd wordt op het mogelijke vermarkten van innovatieve diensten, producten en arrangementen. Daartoe is het van belang met de ideeën die er zijn met een kennisinstelling contact te leggen, die over de juiste expertise beschikt om ideeën verder uit te werken tot innovatief prototype. Waarna vervolgens het prototype in een “Living Lab”, “Field Lab” of Innovatie-Werk-Plaats (IWP) in de praktijk kan worden getest op toepasbaarheid. Daarin wordt veelal uitgegaan van zogenaamde “voorlopers” die het idee verder ontwikkelen en uitwerken en indien waardevol en marktrijp, wordt de uit het prototype voortgekomen dienst of het product vermarkt of geïmplementeerd door de mogelijke “volgers”. Het realiseren van innovatieve producten of diensten is geen doel op zich: het is een interventie met het oog op een gewenste of verwachte opbrengst. Die opbrengst is in beginsel gerelateerd aan een doelgroep (eindgebruiker of organisatie) die gebaat is bij de maatschappelijke of commerciële opbrengst. Het vermarkten van innovaties is in hoge mate, zo niet geheel, afhankelijk van de in te schatten opbrengst. Basis HLH wijken/ voorzieningen met geïmplementeerde innovaties “Volgers” Onderscheidende HLH Kwaliteit en Prijs

8 HLH EDR klein regionaal . Euregionaal, over de grens Duitsland Ton
Het HLH keten concept wordt eerst klein opgezet, vooral regionaal. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat dit concept Euregionaal, vooral over de grens in Duitsland wordt uitgerold. EDR= Relatie tussen de 2 projecten uitwerken

9 Deelnemers onderwijs en kenniscentra HLH
Judith er wordt samenwegwerkt met verschillende onderwijs partners en kenniscentra. Een ieder zal in het project een eigen rol en functie krijgen. ?????????? Moet hier ook nog de rol van de Hanze school en het HANNN worden besproken?

10 Deelnemers bedrijven HLH
Parc Sandur Hampshire Hotel – Emmen Judith dit zijn de deelnemende bedrijven. Zij gaan met het onderwijs onderzoeken hoe het HLH label uit gewerkt gaat worden, hoe het kwaliteitslabel gestalte krijgt en hoe het vermarkt kan worden.

11 Fasering HLH 2013 start september 2016 onderzoek afgerond Judith

12 Actuele stand van zaken n.a.v. oploop 4juni.
Ton Selten Gezondheidstoerisme Actuele stand van zaken n.a.v. oploop 4juni.


Download ppt "Healthy Lifestyle & Hospitality HLH"

Verwante presentaties


Ads door Google