De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDEZEGGENSCHAP veel meer dan een maandelijks uurtje gemengd zwammen

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDEZEGGENSCHAP veel meer dan een maandelijks uurtje gemengd zwammen"— Transcript van de presentatie:

1 MEDEZEGGENSCHAP veel meer dan een maandelijks uurtje gemengd zwammen
Martin van Gessel CNV Universiteiten

2 medezeggenschap is een grondrecht
evenwichtige arbeidsverhoudingen betrokkenheid operationaliseren (deelnemen aan) medezeggenschap is een arbeidsvoorwaarde medezeggenschap gaat over belangen

3 kwaliteit & aandacht zekerheid,
>> medezeggenschap is belangenbehartiging << zekerheid, kwaliteit & aandacht werknemersbelangen: studentenbelangen: bijvoorbeeld * rechtszekerheid * rechtszekerheid * verzekerde werkgelegenheid * continuïteit programma * gelijke betaling voor gelijk werk * studeerbaarheid curriculum * kwaliteit van het werk * kwaliteit van het onderwijs * gelijke behandeling * gelijke behandeling

4 ontwikkelingen universiteiten
we hadden 'arbeiderszelfbestuur' WUB > WWO > WHW 1990 met ministeriële bemoeienis geoormerkte budgetten top-formatie kader gebouw-/infrastruktuur >> kosten op deklaratie-basis en radenstruktuur (U-raad & F-raad) <++ bestuursorganen !! (Diensten >> zwakke medezeggenschap) bevoegdheid: begroting (hoofdlijnen van) het beleid jaren '90 ==> diskussie over effektiviteit minister (parlement) wil: effectiviteit slagvaardigheid doelmatigheid

5 decentralisatie & deregulering
ontwikkelingen universiteiten we kregen: ==> WHW MUB 1997 eigenmeesterschap decentralisatie & deregulering Raad van Toezicht ( => de minister op afstand gezet !) integraal management ( => versterking top-down struktuur) bestuursorganen ++> medezeggenschapsraden ( => medezeggenschap volgt zeggenschap) gedeelde keuze ==> medezeggenschap ongedeelde

6 medezeggenschap <==> zeggenschap
STRUKTUUR medezeggenschap <==> zeggenschap Raad van Toezicht | College van Bestuur <==> lokaal overleg | | | met bonden | | | UR òf (C)OR + USR Dekaan of ==> dir. opleiding Faculteitsbestuur <==> dir. onderzoek (integraal management) (hoofd van dienst) | | FR òf OR / OC + FSR & DR | gezamenlijk overleg

7 Faculteitsbestuur OC / OR Diensthoofd
struktuurkeuze OR overlegrelatie CvB OR / COR bevoegdhedenrelatie Dekaan Faculteitsbestuur OC / OR Diensthoofd Overwegingen: medezeggenschap volgt zeggenschap positie: omgaan met geschillen

8 ++> kiezen voor WOR !! werknemersorganisaties
waarde van medezeggenschap bepaald door de impact van de regeling t.a.v. meeweten, meepraten & meebeslissen werknemersorganisaties ++> kiezen voor WOR !! duidelijke positie medezeggenschap personeel <++> studenten gekwalificeerde samenspraak <++> 'gezamenlijk overleg' * instellingsplan, * kwaliteitszorgsysteem, * bestuurs- en beheersreglement. SR-bevoegdheden gekwalificeerd geen oneigenlijke invloed en/of beïnvloeding medezeggenschap personeel op alle nivo's beter gewaarborgd de ondernemingsraad is een rechtspersoon!!

9 universitaire, facultaire zaken m.b.t. onderwijs en onderzoek
Korte vergelijking WHW WOR eigen kiesreglement instemmingsrecht vaststellen universitaire, facultaire zaken m.b.t. onderwijs en onderzoek Instemmingsrecht, adviesrecht - begroting aangelegenheden algemeen belang rechtspositie personeel formeel adviesrecht1 advies- soms instemmingsrecht bespreking gekwalificeerd arbeidsvoorwaarden aangaan van externe samenwerking bespreking2 formeel adviesrecht studentenstatuut, financiële ondersteuning studenten, studentenzaken studenten voorzieningen bespreking soms instemming2 geschillen geschillencommissie, bestuursrechtspraak kantonrechter, ondernemings-rechtspraak 1 Wordt uitgeoefend door de Universiteitsraad, veelal na bespreking met / door de faculteitsraden 2 Zowel onder de WHW als onder de WOR hebben de medezeggenschapsorganen het recht tot “bespreking van de algemene gang van zaken en het doen van voorstellen over alle aangelegenheden de organisatie betreffende”. Echter onder de WHW is het Bestuur verplicht te reageren op een ongevraagd advies of initiatief. Onder de WOR is dit niet het geval.

10 Belangrijkste Bevoegdheden
Faculteitsraad FR Ondernemingsraad OR Instemmingsrecht WHW art en 9.38 het bestuur behoeft voorafgaande instemming over te nemen besluit m..b.t. vaststelling of wijziging: Faculteitsreglement Onderwijs en Examenregeling WHW art (zie art. 9.37): arbeids- en dienstvoorwaarden, personeelsbeleid Arbo-aangelegenheden, technische en economische dienstuitvoering organisatie en werkwijze (nadat advies is uitgebracht) Voorgenomen besluiten Bestuur m.b.t. wijziging, vaststelling of intrekking van regelingen op het gebied van rechtspositie/ sociaal beleid Zoals : werktijd- of een vakantieregeling; belonings- of een functiewaarderingssysteem; arbeidsomstandigheden; aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; regelingen op het gebied van personeelsopleiding; - beoordeling, bedrijfsmaatschappelijk werk; werkoverleg; (WOR, art. 27, lid 1) Adviesrecht Zie WHW art instemmingsrecht WHW, art en art. 9.35, 9.37 overleg over algemene gang van zaken, voorstellen, standpunten over alle aangelegenheden m.b.t. facultaire onderwijs- en onderzoekzaken Besluiten op sociaal-/financieel-economisch vlak, zoals fusies en samenwerking, inkrimping/uitbreiding activiteiten, organisatiewijzigingen, zorg voor milieu WOR art. 25 lid 1 Initiatiefrecht WHW art lid 2 Alle zaken die men van belang acht. Bestuurder moet binnen 3 maanden met voorstel reageren Bestuurder kan initiatief naast zich neerleggen. In de WOR moet het initiatief van de Bestuurder komen. Informatierecht WHW art lid 5 al dan niet gevraagd, worden tijdig alle inlichtingen verstrekt die de Raad redelijkerwijze voor zijn taakuitvoering nodig heeft. schriftelijk: gevoerd beleid (jaarlijks), beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied, en alle voornemens beschreven in het instellingsplan Tijdig alle informatie die redelijkerwijs nodig is om zijn taak uit te kunnen oefenen.

11 Politiek - meer inhoudelijke armslag medezeggenschap
WHW-wijziging 2010 (WOR evolutie) - meer inhoudelijke armslag medezeggenschap - sterkere positie opleidingscommissie - verbeterd geschillenrecht - nadrukkelijker en preciezer scholingsrecht (à la WOR) - werknemers- en student-’commissaris’ in RvT - grotere openbaarheid van stukken

12 WHW positie medezeggenschap
spanning in het belangen regelen: WHW positie medezeggenschap CAO positie lokaal Overleg

13 arbeidsvoorwaardenvorming
ontwikkelingen universiteiten arbeidsvoorwaardenvorming 1974 COPWO-besluit ++> overlegverplichting op instellingsniveau jaren '80 decentralisatie KB en instemmingsrecht 1994 vastlegging instemmingsrecht op basis sectoralisatieprotocol nov. '95 RWOO april ' decentralisatieconvenant & -besluit ++> CAO NU 'Georganiseerd Overleg' >> CAO-overleg   minister >> CvB's <++> werknemersorganisaties sektor universiteiten (aanvankelijk sektor onderwijs) per universiteit (aanvankelijk muv. VUA, KUN, KUB) taak en bevoegdheden: - bijzondere rechtspositie-regelingen en arbeidsvoorwaarden - overeenstemming over alle regelingen waaruit individuele rechten en plichten volgen

14 CAO NU 2007 - 2010 standaard i.p.v. kader-CAO
het moet conform de CAO-bepalingen tenzij er een keuze is voor het ‘lokaal overleg’ minder ruimte voor instellingsregelingen effectieve medezeggenschap één onderwerp op één tafel LO versus UR c.q. OR

15 Dilemma Verhouding medezeggenschap Lokaal Overleg
Lokaal Overleg (WHW 4.5 en overlegprotocol bijlage C CAO NU) overleg /overeenstemming over: "bijzondere regels de algemene rechtspositie van het instellingspersoneel betreffende" "regelingen/besluiten met rechten cq. plichten voor individuele personeelsleden“ OR / COR (WOR art. 27 ) overleg / advies / overeenstemming over: ‘arbeidsvoorwaardenregelingen ≠ CAO’ UR (WHW art. 9.36) instemmingsrecht m.b.t. “aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel” *) *) voorbehoud m.b.t. CAO-bepalingen en overlegprotocol tussen VSNU & werknemersorganisaties

16 INTENTIEVERKLARING LO <> UR TU/e mei 1998
De vakorganisaties, vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg, en de Universiteitsraad verklaren hiermee dat zij, elk vanuit eigen achtergrond en positie, streven naar volwaardige medezeggenschap aan de TU/e. Daarbij richten de vakorganisaties zich in eerste aanleg op arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, zoals geformuleerd in het Overlegprotocol en relevante CAO-bepalingen. De Universiteitsraad richt zich in eerste aanleg op aangelegenheden die de bedrijfsvoering betreffen of bedrijfseconomische aspecten bevatten. Voorts verklaren zij het gemeenschappelijk streven naar volwaardige medezeggenschap mede vorm te geven door middel van geregeld, onderling vooroverleg.

17 CAO-partijen (VSNU en werknemersorganisaties)
konklusies / initiatieven CAO-partijen (VSNU en werknemersorganisaties) knelpunten inventariseren en zo mogelijk oplossen - impact ‘interne’ versus ‘externe’ medezeggenschap - achterliggende posities en belangen van betrokkenen nader afbakenen - bevoegdheden helder maken en helder verdelen - optimale overlegprocessen benoemen - betrokkenheid en draagvlak vergroten werknemersorganisaties effectief faciliteren/waarderen medezeggenschapswerk - werktijd vrijstelling - financiële tegemoetkoming (‘compensation of benefits’)

18 adequate (mede)zeggenschap
 maar het belangrijkste is en blijft adequate (mede)zeggenschap voor personeel en studenten  is effektief, slagvaardig, doelmatig en dus waken voor: een inspraaktijger een maandelijks uurtje gemengd zwammen


Download ppt "MEDEZEGGENSCHAP veel meer dan een maandelijks uurtje gemengd zwammen"

Verwante presentaties


Ads door Google