De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdag 17 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdag 17 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdag 17 juni 2011

2 Programma 9:00 Welkom 9:15 Het jonge kind 10:15 Pauze
10:30 De plusfunctie 11:15 Beelden toekomstige brede scholen 12:00 Lunch 13:00 Presentatie resultaten van de brede school 13:30 Workshop 1 Het jonge kind (Thomas) 14:30 Workshop 2 Plusfunctie (Peter) 15:30 Workshop 3 Uitwisseling oud en nieuw (Gemma) 16:30 Borrel

3 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn
Wat doen we nu? Waar gaan/willen we heen? Stellingen: Wat is daar voor nodig?

4 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Wat doen we nu?
Afgelopen jaren groei kinderopvang van 0-4 jaar. Forse investering in methodisch werken bij kov en psz Surplus. Met expertise bibliotheek, consultatiebureau. Bereik doelgroep 97%. Inzet ICPer. Nadruk op taalontwikkeling. Brede scholen sturen op samenwerking voor- en vroegschools. Blijft nog wat ad-hoc. Overdracht via dit-kan-ik-al en ICPer. Aantal initiatieven warme overdracht kinderen. Peuterspeelzaal basisingrediënt brede school

5 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Wat doen we nu?
Toeleiding naar VVE door consultatiebureau Extra dagdelen en begeleiding voorschools Scholing taallijn door bibliotheek Boekstart, boekenpret, Jan Klaassen gaat op stap, taallijn, themakratten bibliotheek VVE werkgroep 3+ mediatheek Kennismaking met elkaar, gezamenlijke thema’s Overdracht: dit kan ik al, ICP-er.

6 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Conclusies ff checken
Er gebeurt al veel. Nadruk op taal, minder op de andere ontwikkelingsgebieden. Nadruk op voorschoolse voorzieningen van Surplus. Onduidelijk wat het aanbod is in de kleuterklassen. Beperkte uitwisseling van verwachtingen. Doorgaande lijn in methodes beperkt. Doorgaande lijn in (informatie-) overdracht beperkt. Aantal brede school initiatieven wat ad-hoc.

7 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
OKE wet Beleidsplan VVE “en nu is het OKE” Ombuigingsbesluit peuterspeelzalen Kwaliteitseisen onderwijsinspectie Bezuinigingen Kinderopvang

8 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
OKE: Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Alle leidsters SPW3 en scholing VVE Afspraken maken over gegevensoverdracht naar PO Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op VVE locaties Gemeenten krijgt sterkere regierol: verplicht voldoende aanbod doelgroepkinderen afspraken maken over definiëring en toeleiding doelgroep, doorgaande lijn en resultaten VVE. Ouderbijdrage wordt gemaximeerd.

9 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
Beleidsplan VVE “en nu is het OKE”: Deelname doelgroepkinderen aan VVE prog, 4 dagdelen Voorschoolse educatie van goede kwaliteit en fin. toegankelijk Toezicht is goed geregeld Tegengaan van segregatie Doorgaande lijn naar vroegschoolse educatie, tevens samenwerking met ICP-er en JGZ Concrete resultaatafspraken vroegschoolse educatie

10 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
Ombuigingsbesluit peuterspeelzalen Er komt een geïntegreerde voorschoolse voorziening. (Peuterspeelzaal en kinderopvang gaan samen) Doelgroepkinderen blijven deelnemen aan voorschoolse voorziening Vanaf 2012 taakstelling € minder subsidie. Geen m2 peuterspeelzaal meer bekostigd vanuit gemeente in Spoorzone, Hasselbraam, Centrum en Banakkers

11 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
Kwaliteitseisen onderwijsinspectie: Ouderbetrokkenheid (verbinding met het gezin) Kwaliteit educatie Ontwikkeling, zorg en begeleiding Kwaliteitszorg van voor- en vroegschool Doorgaande lijn tussen voor en vroegschool

12 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
Kwaliteitseisen onderwijsinspectie doorgaande lijn: Er is VVE coördinatie tussen de voor- en vroegschool. Voldoende kinderen stromen door naar een vroegschool met een vergelijkbare VVE aanpak. De voorschool zorgt voor doelmatige informatie voor de basisschool waar de peuters naartoe gaan. Zeker bij zorgkinderen is er een warme overdracht. De basisschool wint doelmatige informatie in bij de voorschool over de instromende peuters en maakt daar aantoonbaar gebruik van. Het aanbod van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd. Het pedagogisch en educatief handelen van de voor en vroegschool zijn op elkaar afgestemd. De voor- en vroegschool gaan op vergelijkbare wijze met ouders om. De zorg en begeleiding is op de voor- en vroegschool op een vergelijkbare wijze georganiseerd.

13 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
Wat zijn de consequenties van de bezuinigingen op de kinderopvang?

14 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Waar gaan we heen?
Intermezzo (5 min)

15 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Besluit:
 Alle brede scholen in Etten-Leur hebben straks een aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. Een geïntegreerde voorschoolse voorziening wordt een basisingrediënt. Kanttekeningen:

16 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Besluit:
 Er komt 1 VVE plan van 0-6 jaar. Een deel van dit plan wordt bekostigd vanuit de gemeente, het andere deel vanuit het onderwijs. Op deze manier hebben we inzicht in het gehele VVE beleid, van zowel peuterspeelzalen, kinderdagverblijven als het primair onderwijs.

17 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Besluit:
 Elk kind heeft recht op deelname aan een voorschoolse voorziening. We moeten dan ook streven naar een bereik van 100% van de kinderen van 2,5- 4 jaar, niet alleen de doelgroepkinderen. Kanttekeningen: Zijn er nu kinderen die tussen wal en schip vallen? Of is die toegang voor alle kinderen verzekerd?

18 Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn Besluit:
 Alle voorschoolse instellingen aangesloten bij de brede scholen voldoen aan de wet OKE en dragen bij aan het VVE beleid zoals geformuleerd in het beleidsplan  Kanttekeningen:

19 Kaders Wat doen we nu? Waar gaan we heen?
De Plusfunctie Kaders Wat doen we nu? Waar gaan we heen?

20 De Plusfunctie Kaders Accommodatienota Elk cluster heeft:
Een brede school plus. Met ruimten opgenomen voor ontmoeting voor de wijk, en ruimte voor bijzondere doelgroepen. De ambitie is om in iedere cluster ontmoetingsplaatsen te creëren voor jong en oud. Een zorgkruispunt: het centrum voor de wijk voor dienstverlening en zorg. Beiden worden waar mogelijk in samenhang gerealiseerd.

21 De Plusfunctie Kaders Accommodatienota
“Met de komst van de brede school + liggen er voor de gemeente Etten-Leur veel kansen om het wijkgerichte werken in de vier clusters verder uit te bouwen (…). In de wijk kunnen we alle denkbare maatschappelijke vraagstukken vinden én ligt menig aanknopingspunt voor het aanpakken van die vraagstukken.” “Een multifunctionele accommodatie in de wijk die voor bewoners- jong en oud- heel herkenbaar is en een spil vormt voor allerlei naschoolse en buurtoverstijgende activiteiten.” “Het wordt eenvoudiger om de bewoners te activeren en te laten participeren bij wijkzaken, ook voor de netwerkpartners van het wijkgerichte werken – de wijkagent, opbouwwerk, jongerenwerk, zorginstanties, de woningcorporatie, scholen- vormt een brede school plus het hart van de wijk. Met de komst van een brede school plus kan de integrale benadering vanuit de verschillende disciplines gestalte krijgen door bijvoorbeeld het organiseren van spreekuren op locatie.”

22 De Plusfunctie Kaders Visie brede scholen. De brede school draagt bij aan: Bevordering sociale competenties Actieve deelname aan de samenleving Vrije tijdsvoorzieningen Zorg voor kwaliteit van de leefomgeving

23 De Plusfunctie Kaders Accommodatienota: geplande brede scholen PLUS
De Pijler (ism Avoord en Turfschip) De Spoorzone Hooghuis Grauwe Polder Mogelijk ook het Centrum (ism Palet, Appelgaarde)

24 De Plusfunctie Kaders in ontwikkeling
Uit gespreksnotitie woonservicegebieden Etten-Leur: “Een woonservicegebied is een gewone wijk waarin optimale condities zijn geschapen waardoor mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen.” “De zorg wordt gecoördineerd vanuit een wijkservicepunt of zorgkruispunt” “Aan elk wijkservicepunt wordt een sociaal wijkteam gekoppeld, met mensen uit verschillende disciplines: welzijn, GGZ, vrijwilligers, woningcorporatie etc…” “Daarnaast moet een collectief dienstenaanbod worden gedaan op het gebied van Ontmoeting, recreatie en ontspanning Informatie en advies over wonen welzijn en zorg Gezamenlijke maaltijden.” “Voor de ontmoetingsactiviteiten kijken we in eerste instantie naar de brede scholen plus”

25 De Plusfunctie Kaders in ontwikkeling
Wijkgericht werken gemeente Etten-Leur Elke wijk krijgt een WijkOntwikkelPlan (WOP) Hieraan gekoppeld een wijkagenda Hierin kunnen ook voor de brede school plus belangrijke opdrachten geformuleerd worden (Zie hooghuis).

26 De Plusfunctie Kaders in ontwikkeling
Gemeente verantwoordelijk voor beleid plusfunctie Uitvoering door partners zoals Surplus Welzijn en Avoord Afstemming met brede schoolpartners noodzakelijk Het is niet alleen een kwestie van huisvesting, ook van kruisbestuiving van functies

27 De Plusfunctie Wat doen we nu?
Verlevendiging van de wijk door grote deelname naschoolse activiteiten. Samenwerking met wijkorganisaties. Combifunctie sociaal-cultureel werk en brede schoolcoördinator in Zuid met kantoor in wijkgebouw. Dit werkt uitstekend. Maar: beperkte inbreng van andere partners. Samenwerking met Avoord in Pijler en Zuid. WOP Hooghuis belangrijke leidraad voor beleid brede school plus. Betrokkenheid bij ontwikkeling pand en park.

28 De Plusfunctie Waar gaan we heen?

29 De Plusfunctie Waar gaan we heen?
Brede school plus Hooghuis Hooghuis Park Koersbal MASS inloop Kindermiddag Solo moeders samen Oecomenische inloop Frans Bergmans WOP Wijkagent WEL Jongensavond Meidenwerk berging Frituur Volleybaltoernooi JOP

30 De Plusfunctie Waar gaan we heen?
Groepsbrainstorm (Flap) Welke elementen moet de PLUS bevatten om bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de wijk? Wat hoort er niet in thuis?

31 Toekomstige brede scholen (+)
Hoe zien wij het campusmodel? (Centrum en Grauwe Polder) Kunnen we basisingrediënten garanderen bij kleinere schaal (Centrum, Beukenlaan)

32 Campusmodel Centrum, cluster zuidwest

33 Toekomstige brede scholen (+) Campusmodel
Centrum, Cluster Zuidwest Locatie: Lambertusstraat, verbouwing d’n Overkant, Appelgaarde en stationsstraat. Partners: Vincent van Goghschool, Kober Kinderopvang, Ouderensociëteit dn Appelgaarde en wijkvereniging Centrum Oost. Status: voorbereidende gesprekken Gereed: eind 2014? Bijzonderheden: Campus met school, gymzaal en kinderopvang op 1 terrein, plusfunctie aan de andere kant van de straat. Brede school met maar 1 onderwijsrichting. Streven naar Integraal kindcentrum met 1 directeur.

34 Campusmodel Grauwe Polder, Cluster Zuidwest

35 Toekomstige brede scholen (+) Campusmodel
Grauwe Polder, Cluster Zuidwest Locatie: Hobodreef Partners: Melodie, Klankhof, Carillon, Surplus Welzijn, Surplus Kinderopvang Status: onderzoek locatie Gereed: onbekend Vragen: Hoe is ons beeld bij het campus model? Gong en gymzaal blijven gehandhaafd, worden scholen uitgebreid of nieuw gebouwd? Blijft kindercentrum DoReMi op afstand, of willen we deze ook op locatie? Geldt dit voor BSO, PSZ en KDV?

36 Toekomstige brede scholen (+) Schaalgrootte
Kunnen we basisingrediënten garanderen bij de brede scholen met een kleiner schaalniveau? (Centrum, Beukenlaan)


Download ppt "Beleidsdag 17 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google