De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk

Verwante presentaties


Presentatie over: "prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk"— Transcript van de presentatie:

1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk
Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman  Dr. Van Dijk 20e druk 1

2 Hoofdstuk 1 Het functioneren van organisaties Organisatie Leiding
Doelbepaling Doelrealisatie Control Besluitvorming Communicatie Administratieve organisatie 2 Inleiding AO 5

3 Organisaties Onder een organisatie wordt verstaan:
een groepering mensen die - in onderlinge samenwerking - met behulp van middelen activiteiten ontplooien om - op doelmatige wijze - overeengekomen doelstellingen te realiseren. Kenmerken: Doelbewustheid Doelgerichtheid Doelmatigheid 6

4 Leiding Functies van de leiding (onder meer): - Doelbepaling
- Doelrealisatie Doelbepaling (WAT) Doelrealisatie (HOE) Kernbegrippen hierbij zijn: Planning Control Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

5 De organisatie als systeem
SAMENLEVING ORGANISATIE Een systeem omvat ‘een stel elementen tezamen met een stel onderlinge relaties die een geïntegreerd geheel vormen’. Kenmerken organisatie: open en dynamisch systeem Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

6 De organisatie als proces
Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

7 Processen bestaan uit activiteiten
Bestuurlijke => besluitvormingsprocessen Technische (uitvoering) => functioneel processen Functioneel processen (organisatieprocessen) Primaire (kernactiviteit) Secundaire (ondersteunend) Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

8 Transformatieproces input Transformatieproces output Grondstoffen
Hulpstoffen Arbeid Gegevens Goederen Diensten Informatie Doelstelling: verkrijgen van toegevoegde waarde of winst Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

9 Waardekringloopproces handelsonderneming
Verkopen Inkopen Goederen Schulden Vorderingen Ontvangsten Betalingen Geld Goederenbeweging Geldbeweging Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

10 Functies van de leiding
PLANNEN: Doelen ORGANISEREN: Structuur van mensen, middelen en procedures DIRIGEREN: Gekwantificeerde taakstellingen COÖRDINEREN: Afstemming van plannen, procedures en taken MGT. CONTROL: Bewaking van organisatie, activiteiten en resultaten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

11 Functies van de leiding: plannen
Missie / visie / KSF KSF => SWOT-analyse analyse van de eigen mogelijkheden (intern) sterke punten (strengths) zwakke punten (weaknesses) vb. omgevingsanalyse (extern) kansen (opportunities) bedreigingen (threats) Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

12 Functies van de leiding: plannen
Ondernemingsplan/meerjarenplan: inzicht in onder meer activiteiten vd organisatie (komende 3-5 jaar) welke kosten, verwachte opbrengsten? financiering gebruik van scenario’s Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

13 Functies van de leiding: plannen
Niveau’s van plannen Strategisch: doelstellingen zelf Tactisch: wijze waarop, middelen waarmee Operationeel: voorbereiden en regelen van de uitvoering Begroting! Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

14 Balanced Scorecard individueel
vertalen bedrijfsstrategie naar uit te voeren activiteiten om doelstellingen te bereiken waarom? toenemende complexiteit ondernemingsomgeving overzichtelijk prestatiesysteem van financiële en niet-financiële prestaties van de onderneming voor de 3 belangrijkste belangengroepen (financiers, klanten en werknemers) individueel elke onderneming heeft eigen kritieke succesfactoren en meetpunten sluit aan bij de noden van de onderneming Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

15 Balanced Scorecard inzicht in de prestaties en op de relatie tussen 4 essentiële invalshoeken voor de onderneming

16 Balanced Scorecard

17 Organiseren Structurering: nood aan arbeidsverdeling
Functie- en taakbeschrijvingen, functieprofiel Kennismanagement (lerende organisatie) Delegatie: overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van hoogste leiding naar lagere niveau’s (zie schema) verantwoording afleggen coördinatie van de gedelegeerde bevoegdheden controle van de gedelegeerde bevoegdheden Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

18 Organiseren Niveaus in een organisatie (p. 38)
Strategisch niveau delegatie verantwoording Managementniveau Operationeel niveau Uitvoerend niveau Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

19 Organisatiestructuren (p. 40)
structuurschema Functionele indeling: inkoop – verkoop – productie – fin. – HR Indeling volgens product – klant – markt - ... Fit tss structuur organisatie en haar omgeving 3

20 Dirigeren en coördineren
procedures werkinstructie afstemmen van verantwoordelijkheden Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

21 Management-control systeem
Gehele systeem van beheersingsmaatregelen ten behoeve van management INSTRUMENTEN Selectie van personeel Opleiden van personeel Organisatiecultuur Beloningssysteem Regels en procedures Interne controle STRATEGISCHE KEUZES Veel of weinig control? Baseren op risico-analyse? Basis van control? Controle van gedrag of resultaten? Alleen financiële resultaten? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

22 Control  Controle Doel Realisatie (SOLL-situatie) (IST-situatie)
Control  doel: procesbeheersing Control omvat Controle (vgl, vastleggen)  doel: melden van fouten Analyse van afwijkingen Bijsturing (correctieve maatregelen) Doel Realisatie (SOLL-situatie) (IST-situatie) Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

23 liquiditeitsbegroting
Budgettering (p.52) Verkoop- budget Producten Personeel Kosten/ uitgaven Kapitaals- uitgaven Productie- budget Grond- stoffen Personeel Kosten/ uitgaven Kapitaals- uitgaven Administr. plan Personeel Kosten/ uitgaven Kapitaals- uitgaven Inkoop- en voorraadbudget Personeels- budget Kosten- budget Kapitaals- uitgaven liquiditeitsbegroting Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

24 Besluitvorming Soorten beslissingen Strategisch
Organisatorisch (= tactisch) Operationeel Beslissingshiërarchie (niet) programmeerbare beslissingen (on)gestructureerde beslissingen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

25 Besluitvormingsproces
impuls Probleem- onderkenning en formulering Ontwikkelen alternatieve oplossingen Bepalen consequenties alternatieven Doen van een keuze (beslissen) Beslissings- overdracht Beslissingen zijn het resultaat van besluitvormingsprocessen. Daarna moet de besluitvorming leiden tot veranderingsprocessen. Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

26 Communicatie Overdracht van gegevens Extern Intern
Communicatieprocessen Formeel Informeel Wijze van communicatie Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten


Download ppt "prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk"

Verwante presentaties


Ads door Google