De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INSIDE BELEGGEN Beleggen voor de toekomst! Investir pour l’avenir!

Verwante presentaties


Presentatie over: "INSIDE BELEGGEN Beleggen voor de toekomst! Investir pour l’avenir!"— Transcript van de presentatie:

1 INSIDE BELEGGEN Beleggen voor de toekomst! Investir pour l’avenir!
BREAKING LUNCH INSIDE BELEGGEN Beleggen voor de toekomst! Investir pour l’avenir!

2 Beleggen voor de toekomst Investir pour l’avenir
Danny Reweghs Directeur Strategie Alain Deneef Hoofdredacteur Inside Beleggen/ Rédacteur en chef de l’Initié de la Bourse Zellik  18 november 2006 Niets uit deze presentatie mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de directie van publicaties Cash en Inside Beleggen. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite sans l’autorisation de la direction des rédactions de Cash et de l’Initié de la Bourse.

3 2003-06 goede beursjaren 2003-06 : bonnes années boursières
De hamvraag: voor hoe lang nog? Weinig ruimte voor teleurstelling Tijd voor reflectie Transferperiode is open Pour combien de temps encore ? Peu de place pour des déceptions Le temps de la réflexion est venu La période de transfert a commencé

4 Mogelijke stoorzenders Eventuels éléments perturbateurs
Harde landing in de VS: recessiegevaar: zie inverse rentecurve. Optimistische winstverwachtingen: herzien van winstschattingen in 2007 Hogere grondstoffen- en olieprijzen Voldoende pricing power bedrijven? Atterrissage forcé aux USA : risque de récession (cf. courbe des taux inversée) Prévisions bénéficiaires optimistes : révisions en 2007 Flambée des prix des matières premières et du pétrole Suffisamment de pricing power pour les entreprises ?

5 Thema’s voor de komende jaren Les thèmes des prochaines années
Belangrijk: thema’s van vandaag zijn niet de winnaars van morgen Olie- en energieproblematiek in het algemeen Veroudering, vergrijzing Azië, ASEAN Value boven alles! Attention : les thèmes d’aujourd’hui ne sont pas les gagnants de demain ! Le pétrole et la problématique de l’énergie dans l’ensemble Le vieillissement de la population L’Asie et les pays ASEAN Le value avant tout !

6 Olie: schaars en duur Le pétrole : rare et cher
Olieprijzen zijn de jongste maanden weken gedaald met 25% Voor hoe lang? Tijdelijk Belangrijkste maatstaf: enorme vraag vanuit Azië, krimpende reserves zullen olieprijzen hoog houden Vandaag gebrek aan negatieve exogene factoren: Iran, Korea, natuurrampen Les prix du pétrole ont baissé de 25% ces derniers mois Pour combien de temps ? Provisoirement L’énorme demande en provenance d’Asie et les réserves en baisse vont soutenir les prix Les facteurs négatifs se font discrets en ce moment : l’Iran, la Corée et les catastrophes naturelles

7 Hoe op inspelen? Comment miser ?
20% van de LT portefeuille A) olie- en gasmajors: grote oliemaatschappijen, gasbedrijven 5 tot 6% B) alternatieve energie: biomassa, zon, wind, kernenergie, ethanol, steenkool, palmolie,… 5% à 6% C) onrechtstreeks: olietransporteurs, energietechniek, oliediensten, bedrijven die olie stockeren: 5 à 6% 20% du portefeuille à LT A) Les majors du pétrole et du gaz : grandes compagnies pétrolières, compagnies du gaz : 5 à 6% B) Energies alternatives (biomasse, solaire, éolienne, nucléaire, éthanol, charbon, huile de palme…) : environ 5 ou 6% C) Indirectement : transporteurs pétroliers, technique énergétique, services pétroliers, entreprises qui stockent le pétrole : 5 à 6%

8 Interessante bedrijven (1) Entreprises intéressantes (1)
Oliemajors Total Ondanks dalende olieprijzen: steun op 50 EUR, doorbrak weerstand. Total heeft een indrukwekkende reeks projecten in de pijplijn op het gebied van olie- en gaswinning: beste in de sector Inkoop eigen aandelen: > 4% per jaar Dividend: 3,8% Koers-winstverhouding: 8,8 als we rekening houden met olieprijs van 50 USD/vat Majors du pétrole Malgré les prix du pétrole en baisse : soutien à 50 EUR, percée de la résistance Pipeline de Total impressionnant pour l’extraction de pétrole et de gaz (le meilleur dans le secteur) Rachat d’actions propres : > 4% par an Dividende : 3,8% Rapport cours/bénéfice : 8,8 si nous tenons compte d’un prix de 50 USD/baril

9 Interessante bedrijven (2) Entreprises intéressantes (2)
Alternatieve energie Niet alles is echter interessant omwille van de waardering Voorlopig vinden we volgende subthema’s interessant Steenkool, palmolie, specialisten in CLT, vervoer van olie,… Energies alternatives Tout n’est pas intéressant en raison de la valorisation Pour le moment, nous estimons que ces segments valent la peine : charbon, huile depalme, spécialistes CLT, transport de pétrole…

10 Steenkool Charbon Peabody Energy
de grootste steenkoolproducent ter wereld koershalvering sinds mei: doorprikken van de alternatieve-energiehype en de sterke daling van de olieprijs deed de koers meer dan halveren aanzienlijke steenkoolreserves: de bewezen reserves bedragen 9,8 miljard ton, dat is het dubbele van de naaste concurrentie. Le plus grand producteur de charbon au monde Division par deux du cours depuis mai : éclatement de la bulle énergies aletrnatives et dégringolade du cours du pétrole Réserves de charbon raisonnables : les réserves prouvées se montent à 9,8 milliards de tonnes (soit le double de la concurrence proche)

11 Coal-to-liquids technologie (CLT)
Proces van steenkool tot bruikbare energie We nemen de marktleider: Sasol technologisch leiderschap: marktleider en enige ter wereld met een bewezen trackrecord voor het volledige proces van de coal-to-liquids technologie (CLT). ijzersterke marktpositie: zorgt voor ruim 1/3 van de voertuigbrandstof in Zuid-Afrika; met barrels per dag de grootste producent van synthetische brandstof ter wereld. lage waardering: op basis van de winstverwachting voor het boekjaar (afsluitdatum 30/6) bedraagt de koers-winstverhouding slechts 9; lage waardering gezien groeiprofiel. groei- en valuekenmerken: dividendrendement 3%; inkoopprogramma van eigen aandelen (10%); groeiaspect is de massale(re) toepassing van de CLT in VS en vooral China. bijkomend groeipotentieel: starten met GLT: gas-to-liquid technologie; enkele samenwerkingsverbanden moeten hier een nieuwe groeimarkt aanboren. Du charbon à l’énergie utilisable Leader du marché : Sasol Leader technologique : leader du marché et le seul au monde à afficher un trackrecord pour le processus total de la technologie coal-to-liquid Position de marché solide : 1/3 de la consommation de carburant en Afrique du Sud ; le plus grand producteur de carburants synthétiques au monde avec barils par jour Faible valorisation : sur base du bénéfice attendu pour (clôture au 30/06), seulement 9 (faible valorisation au vu du profil de croissance) Caractéristiques de croissance et value : rendement de dividende de 3%, rachat d’actions propres (10%) ; aspect de croissance avec l’utilisation massive de la CLT aux USA et en Chine. Potentiel de croissance supplémentaire : lancer la GLT (gas-to-liquid technology), accords de coopération

12 Interessante bedrijven (3) Entreprises intéressantes (3)
Palmolie: in aantal landen, vooral voorlopig in Azië, wordt palmolie als alternatief gebruikt Hoe op inspelen? Socfinasia voor de LT, traders of speculanten via Turbo’s Biopetrol: na zware winstwaarschuwing viel het aandeel terug van boven de 30 EUR naar 7,5 EUR. Vrees dat 4de kwartaal zwak zal zijn, maar correctie biedt wel opportuniteiten. Transport: Euronav (schepen 31 EUR waard) +dividend 6,5% L’huile de palme : dans plusieurs pays, surtout en Asie pour le moment Comment miser ? Socfinasia pour le LT ; via les turbos pour les spéculateurs ou les traders Biopetrol : après un avertissement sur bénéfice, l’action a chuté de 30 à 7,5 EUR. Crainte d’un 4e trimestre faible, mais la correction est créatrice d’opportunités Transport : Euronav (les navires valent 31 EUR) + dividende 6,5%

13 Vergrijzing Vieillissement
Belangrijk thema: kunnen er niet aan uit. Hoe op inspelen? O.a. door farma en biotech Andere voordelen van farma en biotech: zullen ook profiteren van hogere levensstandaard in groeilanden Thème central : inéluctable Comment miser ? Pharma et biotech, entre autres Autres avantages de ces deux sceteurs : profiteront de la hausse du niveau de vie dans les pays émergents

14 Weging portefeuille Poids dans le potrefeuille
Ook 20% van de totale portefeuille 11% van de totale portefeuille: grote farmabedrijven 9% beloftevolle biotechbedrijven Aussi 20% du poids total 11% dans les grandes sociétés pharma 9% dans des entreprises biotech prometteuses

15 Farmabedrijven Les entreprises pharma
2 grote namen die gemiddeld 15 tot 20% ondergewaardeerd zijn tgv. de sectorgenoten Sanofi-Aventis en Pfizer K/w 13 en 12 Dividend: 2,5% en bijna 4% Indrukwekkende kostenbesparingen Indrukwekkende pijplijnen LT belegging bij uitstek 2 grands noms sous-valorisés de 15 à 20% par rapport au secteur : Sanofi-Aventis et Pfizer C/B de 13 et 12 Dividende : 2,5% et presque 4% Economies impressionnantes Pipelines bien remplis Investissements à long terme par excellence

16 Biotechbedrijven Les biotech
Blijf dicht bij huis We bezochten onlangs 3 beloftevolle bedrijven Biotech is speculatiever, maar rendementen kunnen spectaculair zijn Gok nooit op één paard Koop een drietal aandelen voor de LT Onze favorieten: OncoMethylome, Thrombogenics en DevGen Lezers konden wel met korting van 20 tot 30% instappen: maar nog potentieel Il ne faut pas aller loin Récemment rencontré 3 entreprises prometteuses Les biotech sont plus spéculatifs mais les rendements peuvent être spectaculaires Ne jamais miser sur un seul cheval ! Acheter un trio d’actions pour le LT Nos favoris : OncoMethylome, Thrombogenics et DevGen Nos lecteurs ont pu acheter avec une décote de 20 à 30% mais le potentiel est encore présent

17 OncoMethylome Sciences
OMS ontwikkelt diagnosticatests om kanker (oncologie) of de doeltreffendheid van kankergeneesmiddelen op te sporen Technologie = waardevol en heeft zijn efficiëntie meermaals bewezen. Momenteel heeft OMS negen tests op zes verschillende kankertypes (prostaat, darm, galblaas, long, hersenen en borst) in uiteenlopende stadia van de pijplijn zitten. Twee van die tests zitten in het laatste ontwikkelingsstadium: fase 3 Verwachte nieuws op KT: deal met Johnson&Johnson Développe des tests diagnostiques pour dépister le cancer ou évaluer l’efficacité de médicaments contre le cancer Technologie prometteuse qui a fait ses preuves. 9 tests en pipeline pour 6 types de cancers différents (prostate, intestin, vésicule, poumon, cerveau, sein) à divers stades. 2 dans la dernière phase de développement (phase 3) Nouvelles attendues à CT : deal avec Johnson&Johnson

18 DevGen Devgen: goed uitgebalanceerd activiteitenpallet dat bestaat uit een agrarische en therapeutische poot: veel nieuws in de pijplijn dus. Anno 2006 telt Devgen drie activiteiten: landbouwgewassen beschermen tegen nematociden (parasitaire wormen), het ontwikkelen van gewassen die intrinsiek bescherming bieden tegen pestorganismen en de zoektocht naar geneesmiddelen tegen inflammatoire, metabole ziekten (zoals diabetes (suikerziekte) en obesitas (zwaarlijvigheid) en hartaandoeningen. Vanaf 2009 al inkomsten. Palette d’activités bien diversifiée (pôle plantes et thérapeutique) : beaucoup de nouvelles En 2006, Devgen compte trois activités : protection des plantes contre les nématocides (vers parasites), développement de plantes intrinsèquement protégées contre les parasites et recherche de médicaments contre les maladies inflammatoires et du métabolisme (comme le diabète) ainsi que l’obésité et les affections cardiaques. Revenus dès 2009

19 Thrombogenics Mijn persoonlijke favoriet
Prof Desiré Collen is CEO: een van de grondleggers van Genentech Thrombogenics bouwt voort op zijn kennis en expertise van weleer en ontwikkelt nieuwe trombolytica: Microplasmine. Het is een klonteroplosser die Thrombogenics ontwikkelt voor oogafwijkingen en de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen -> mogelijke blockbuster. Bedoeling is om de ontwikkeling zo lang mogelijk in huis te houden. Interessante pijplijn: kans op positieve verrassingen Mon favori Le Prof Desire Collen est CEO : un des fondateurs de Genentech Le groupe se base sur son expertise et ses connaissances et déeloppe la Microplasmine (nouveau thrombolytique). Ce médicament dissout les caillots de sang et est élaboré pour les affections oculaires et cardiovasculaires  blockbuster potentiel. Objectif d’aller le plus loin possible en interne Pipeline intéressant : surprises positives possibles

20 Azië en Asean L’Asie et les pays ASEAN
Hoe op inspelen? Niet enkel China en India, maar ook ASEAN Trackers, fondsen Bank: DBS Group Comment miser ? La Chine et l’Inde, mais aussi les pays ASEAN Trackers et fonds Banque : DBS Group

21 Value 20 à 30% bestaat uit aandelen met valuekenmerken: onder boekwaarde, som der delen is veel hoger dan huidige beurskoers, holding met discount, onterechte achterblijvers 20 à 30% se composent d’actions présentant des caractéristiques value : sous la valeur comptable, somme des parties largement supérieure au cours actuel, holding avec décote, restés injustement à la traîne

22 Een paar voorbeelden Quelques exemples
Kinepolis: vastgoed + operationele activiteiten zijn 48 EUR waard. Wind in de zeilen, nieuw concept, digitale cinema, vastgoed -> meerwaarde(creatie) Tubize: holding met 1 participatie: UCB (27% ondergewaardeerd) = te veel. Koersdoel op KT: 55 EUR; LT 70 EUR Punch: som der delen is ook minstens 120 EUR waard. KT = 100 EUR LT = 115 Systemat: turnaround achter de rug, maakt bescheiden winsten, maar noteert bijna 8% onder boekwaarde KT = 6,25 LT = 7 tot 8 EUR Kinepolis : immobilier + activités opérationnelles = 48 EUR. Vent en poupe, nouveau concept, cinéma numérique, immobilier  (création de) plus-value Tubize : monoholding UCB (sous-valorisation de 27%) = trop importante. Objectif de cours à CT : 55 EUR, LT : 70 EUR Punch : somme des parties = au moins 120 EUR. Objectif CT : 100 EUR, LT : 115 Systemat : turnaround terminé, bénéfices raisonnables mais cote près de 8% sous la valeur comptable. Objectif à CT : 6,25, LT : 7 à 8 EUR

23 Een paar microcaps Quelques micro caps
Kunnen ze onmogelijk in portefeuille steken om koersen niet te ontwrichten Fountain: turnaround is aan de gang: nu rond de 18 EUR. Koerspotentieel: 25 à 26 EUR Rosier: Koers rond de 140 EUR overname afgelopen zomer: Koerspotentieel: 200 EUR Texaf: Congospeler, vastgoed, vorderingen nog te goed voor ongeveer 200 EUR p.a. (dubbele van de koers). Nous ne pouvons pas les prendre en portefeuille pour éviter de trop influencer les cours Fountain : turnaround bat son plein : actuellement environ 18 EUR. Potentiel de cours : 25 à 26 EUR Rosier : cours aux environs de 140 EUR reprise l’été dernier. Potentiel de cours : 200 EUR Texaf : pour miser sur le Congo, immobilier, créances qui valent à elles seules environ 200 EUR p.a. (le double du cours)

24 Ten slotte Conclusion Hebben we regelmatig 25-30% cash
Verwachten we op KT en in 2007 moeilijkere beursmaanden Welke aandelen dan kopen zal afhankelijk zijn van de overdrijving van de dag/maand De lezers van Inside weten dat we onmiddellijk op opportuniteiten inspelen. Nous avons régulièrement 20 à 30% de cash Nous attendons un contexte boursier plus difficile à CT et en 2007 Les actions à acheter et vendre dépendront des excès du jour/mois Les lecteurs de l’Initié de Bourse savent que nous misons sans tarder sur les opportunités qui se présentent

25 Q&A Questions/réponses
Vragen zijn steeds welkom Na de presentatie in de stand, in de zaal… in het Nederlands of en français… Vergeet uw portefeuillescreening niet in te vullen of via/par Bedankt voor uw aandacht! Les questions sont toujours les bienvenues Au stand après la présentation, dans la salle, en français aussi N’oubliez pas de remplir le formulaire de screening de votre portefeuille Par mail : Merci de votre attention !


Download ppt "INSIDE BELEGGEN Beleggen voor de toekomst! Investir pour l’avenir!"

Verwante presentaties


Ads door Google