De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen Beleid m.b.t. verrekening, betalingsregeling, beslag en schuldsanering John Gronski.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen Beleid m.b.t. verrekening, betalingsregeling, beslag en schuldsanering John Gronski."— Transcript van de presentatie:

1 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen Beleid m.b.t. verrekening, betalingsregeling, beslag en schuldsanering John Gronski & Henk Koster Landelijk Congres Sociaal raadsliedenwerk

2 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Inhoud Betalingsregeling Toeslagen Verrekening Toeslagschuld Beslag op tegemoetkoming Samenloop verrekening en beslag Samenloop verrekening en schuldsanering Belastingdienst en schuldsanering Restschulden uit de boedelperiode

3 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen3 Betalingsregeling Belastingdienst/Toeslagen biedt elke belanghebbende voor elke individuele terugvordering een betalingsregeling aan van € 20 per maand; indien deze regeling niet leidt tot betaling binnen 24 maanden, luidt het aanbod: maandelijks 1/24 van het teruggevorderde bedrag Belastingdienst/Toeslagen biedt primair aan de aangeboden regeling uit te voeren door middel van verrekening van het lopende voorschot van dezelfde inkomensafhankelijke regeling Is verrekening niet mogelijk of vindt belanghebbende verrekening niet gewenst, kan nakoming van de betalingsregeling plaats vinden door tijdige betaling van de termijnbedragen Op verzoek kan een betalingsregeling op maat worden gesloten; déze regeling kan alleen door middel van (tijdige) betaling worden nagekomen. In het geval van afwezigheid betalingscapaciteit/ vermogen wordt afgezien van de invordering

4 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen4 Verrekenen I Belastingdienst/Toeslagen is bevoegd tot verrekening van een uit te betalen tegemoetkoming of voorschot met een door belanghebbende verschuldigd bedrag aan terugvordering, ongeacht de inkomensafhankelijke regeling die het betreft en ongeacht het berekeningsjaar Belastingdienst/Toeslagen is bevoegd tot verrekening van een uit te betalen bedrag Inkomstenbelasting/Pvv met een door belanghebbende verschuldigd bedrag aan terugvordering De verrekening vindt niet eerder plaats dan nadat de betalingstermijn van het door belanghebbende verschuldigde bedrag aan terugvordering is verstreken (art. 30 Awir)

5 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen5 Verrekenen II Verrekenbaar met teruggevorderde toeslagen Een uit te betalen tegemoetkoming of voorschot, ongeacht soort of tijdvak Een teruggave Inkomstenbelasting/Pvv met inbegrip van de heffingsrente, ongeacht tijdvak Verrekening met fiscale vorderingen? Een uit te betalen tegemoetkoming of voorschot kan niet worden verrekend met een te betalen belastingaanslag

6 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen6 Beslag I Een tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag waaronder begrepen beslag ingevolge faillissement of toepassing WSNP tenzij: het beslag een vordering betreft “wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming” Het beslag een terugvordering (Belastingdienst/Toeslagen) betreft die betrekking heeft op dezelfde inkomensafhankelijke regeling (art. 45 Awir)

7 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen7 Samenloop I Verrekening en beslag Is verrekening (door Belastingdienst/Toeslagen) mogelijk nadat door een derde beslag is gelegd onder de Belastingdienst/Toeslagen? Standpunt Belastingdienst Ja, voor alle gevallen waarin de “beslagen” uit te betalen tegemoetkoming c.q. voorschot van dezelfde soort is als de in te vorderen terugvordering (zorg/zorg, huur/huur enz.) In het geval van “afwijkende soort”: Ja, indien de in te vorderen terugvordering (Belastingdienst/Toeslagen) ten tijde van het beslag opeisbaar was Nee, in alle andere gevallen

8 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen8 Samenloop II Door samenloop van beslag op het loon / de uitkering èn verrekening van een uit te betalen voorschot, kan een situatie ontstaan waarin de beslagvrije voet wordt aangetast De beslagvrije voet wordt immers verhoogd met de premie van de ziektekostenverzekering en met de woonkosten, echter “verminderd met resp. de ontvangen zorgtoeslag en de ontvangen huurtoeslag” Standpunt Belastingdienst: voor zover de zorgtoeslag of de huurtoeslag wordt verrekend, dient laatstbedoelde “vermindering” achterwege te blijven M.a.w. de beslagleggende deurwaarder dient bij het bepalen van de beslagvrije voet rekening te houden met lopende verrekening van voorschotten door de Belastingdienst/Toeslagen

9 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen9 Samenloop III Door uitspraak WSNP worden alle invorderingsmaatregelen (w.o. verrekening) en betalingsregelingen beëindigd Door kennisgeving MSNP (van NVVK-schuldhulpverlener) worden invorderingsmaatregelen (w.o. verrekening) en betalingsregeling tijdelijk opgeschort. “Kennisgeving MSNP” stabilisatieovereenkomst of de schriftelijke mededeling van de NVVK schuldhulpverlener dat hij activiteiten ontplooit die erop zijn gericht de financiële situatie van de schuldenaar op korte termijn te stabiliseren

10 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen10 Samenloop IV Complicatie: Belastingdienst/Toeslagen verrekent (technisch) op het tijdstip dat (nieuw) voorschot wordt vastgesteld voor een jaar vooruit Bij uitspraak WSNP resp. kennisgeving MSNP moet verrekening dus in veel gevallen (gedeeltelijk) worden teruggedraaid

11 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen11 Samenloop V In afwijking van het voorgaande is: Een uit te betalen bedrag tegemoetkoming (niet zijnde een voorschot) verrekenbaar met een verschuldigd bedrag aan terugvordering mits vordering en schuld beide zijn opgekomen vóór toepassing van de WSNP / MSNP Een uit te betalen bedrag tegemoetkoming of voorschot verrekenbaar met een verschuldigd bedrag aan terugvordering mits vordering en schuld beide zijn opgekomen na toepassing van de WSNP / MSNP

12 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen12 Belastingdienst en schuldsanering 1 Voorwaarden deelname akkoord: Op schuldenaar is WSNP van toepassing verklaard òf schuldenaar “kwalificeert” voor WSNP Uitkering bedraagt dubbel percentage van concurrenten Positieve vooruitzichten situatie na akkoord Belastingdienst wordt niet achtergesteld in tempo betaling Praktijk: akkoordpenningen in beginsel direct beschikbaar (art. 19a Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990)

13 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen13 Belastingdienst en schuldsanering 2 Voorwaarden deelname (minnelijke) schuldregeling: Uitvoering schuldhulpverlening door (namens) gemeente of door lid NVVK Schuldenaar is natuurlijke persoon (waaronder ex-ondernemers) Nieuwe verplichtingen vanaf schuldregelingsovereenkomst worden nagekomen

14 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen14 Belastingdienst en schuldsanering 3 Stabilisatie Start: verzoek/mededeling schuldhulpverlener Opschorten alle invorderingsmaatregelen; afbreken verrekeningsreeksen gedurende periode van 120 dagen Onder bijzondere omstandigheden in overleg met schuldhulpverlener verlenging “stabilisatieperiode” met nog eens 120 dagen Invorderingsproces wordt na afloop 4-/8-maandenperiode “automatisch” hervat tenzij: Schuldregelingsovereenkomst tot stand is gekomen

15 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen15 Belastingdienst en schuldsanering 4 Schuldregeling Start: schuldregelingsovereenkomst en verzoek opgaaf vorderingen Schuldregeling betreft alle belasting- en toeslagschulden ontstaan tot datum overeenkomst/verzoek opgaaf vorderingen Opgaaf vorderingen in beginsel definitief (zonodig d.m.v. schatting) tenzij: aangifte ten onrechte niet ingediend of schuldenaar/schuldhulpverlener behoorde(n) te weten dat opgaaf te laag is (Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2011) Uitstel van betaling: 36 maanden Waarna kwijtschelding onder voorwaarden die gelden voor akkoord

16 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen16 Schuldsanering en schuldige nalatigheid Wanbetaling premie AOW wordt gesanctioneerd met korting uitkering van max 2% per jaar (art. 61 WFSv) Belastingaanslagen waarin begrepen premie AOW waarvoor schuldig nalatigverklaring heeft plaatsgevonden worden in zoverre niet “aangemeld” bij bewindvoerder/schuldhulpverlener Schone lei geen reden schuldig nalatigverklaring te herzien (beleid SVB) Onbetaald gebleven aanslagen waarin begrepen premie AOW waarvoor schone lei (wettelijk) of kwijtschelding (minnelijk) worden door de Belastingdienst niet voorgedragen voor schuldig nalatigverklaring (Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2011)

17 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen17 Afhechting schuldsanering Uitgangspunt: Belasting- en toeslagvorderingen waarop de wettelijke of minnelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, hoeven niet meer te worden betaald: òf de schone lei is van toepassing (wettelijk) òf er is kwijtschelding verleend (minnelijk) E.e.a. ongeacht of deze vorderingen zijn aangemeld

18 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen18 Restschulden uit de ”boedelperiode” 1 Schuldenaar ontvangt gedurende de WSNP een voorlopige teruggaaf IB; na afloop blijkt voorlopige teruggaaf onterecht/te hoog. Opgelegde (definitieve) aanslag IB moet worden betaald (daarvoor géén schone lei) Schuldenaar ontvangt gedurende de WSNP voorschotten ingevolge de huur- en zorgtoeslag; na afloop blijken voorschotten onterecht/te hoog. Terugvorderingen moeten worden betaald (daarvoor géén schone lei)

19 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen19 Restschulden uit de ”boedelperiode” 2 Belastingdienst is bereid af te zien van invordering definitieve aanslag IB en terugvorderingen t.z.v. toeslagen mits aannemelijk is dat: Bewindvoerder voorlopige aanslagen en/of voorschotten op juistheid heeft getoetst en Over resultaten toetsing zonodig contact heeft opgenomen met de Belastingdienst (Leidraad Invordering 2008; 1 juli 2010) Hetgeen voor de wettelijke schuldsaneringregeling geldt, geldt ook voor de minnelijke

20 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen20 Restschulden uit de ”boedelperiode” 3 Ex-ondernemer (in de WSNP) doet na ommekomst van de schuldsaneringsregeling alsnog aangifte IB. In verband met verliesverrekening wordt over belastingjaren vóór uitspraak WSNP teruggaaf verleend aan ex-saniet Leidraad Invordering 2008, 1 juli 2010: Teruggaven < € 500 worden uitbetaald aan ex-saniet Teruggaven > € 500 worden vooraf ter kennis gebracht van ex- bewindvoerder

21 Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Vragen & discussie


Download ppt "Toeslagen en kwijtscheldingen | 12 januari 2011 Terugvordering Toeslagen Beleid m.b.t. verrekening, betalingsregeling, beslag en schuldsanering John Gronski."

Verwante presentaties


Ads door Google