De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelbekkenbeheerplannen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelbekkenbeheerplannen"— Transcript van de presentatie:

1 Deelbekkenbeheerplannen
Wat ? Waarom ? Hoe ? ...

2 Deelbekkenbeheerplannen
Overzicht 1. De Europese Kaderrichtlijn Water 2. Het Decreet Integraal Waterbeleid 3. Concreet voor Waarschoot en onze Milieuraad

3

4 De Europese Kaderrichtlijn Water
Inleiding Milieudoelstellingen Kernbegrip “stroomgebiedbenadering” Uitvoering

5 De Europese Kaderrichtlijn Water Inleiding
Goedkeuring Kaderrichtlijn Water door het Europees Parlement en Raad in 2000 Doel: watervoorraden en kwaliteit van de stroomgebieden in de lidstaten op lange termijn veilig stellen

6 De Europese Kaderrichtlijn Water Milieudoelstellingen
Eind 2015 moet in alle Europese wateren een ‘goede oppervlaktewatertoestand’ en een ‘goede grondwatertoestand’ worden bereikt. Oppervlaktewater: begrippen ecologische toestand, ecologisch potentieel en chemische toestand Grondwater: begrippen kwantitatieve aspecten en chemische toestand Beschermde gebieden

7 De Europese Kaderrichtlijn Water Stroomgebiedbenadering
Indeling in: stroomgebied deelstroomgebied (deelbekken) stroomgebieddistrict

8 De Europese Kaderrichtlijn Water Stroomgebiedbenadering
Gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, rivieren en meren door één riviermond, estuarium of delta, in zee stroomt. In Vlaanderen: de Ijzer, de Brugse Polders, de Schelde en de Maas.

9 De Europese Kaderrichtlijn Water Stroomgebiedbenadering
Deelstroomgebied Gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water een reeks stromen, rivieren en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in de waterloop. In Vlaanderen kunnen de bestaande rivierbekkens worden beschouwd als deelstroomgebieden (zie verder).

10 De Europese Kaderrichtlijn Water Stroomgebiedbenadering
Stroomgebieddistrict Gevormd door één of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met bijhorende grond- en kustwateren Internationale samenwerking is noodzakelijk In Vlaanderen is enkel het stroombebied van de Brugse polders niet grensoverschrijdend Oprichting ICBS (Internationale commissie voor de Bescherming van de Schelde) Oprichting ICBM voor de Maas

11 De Europese Kaderrichtlijn Water Uitvoering
Voorbereiding: Analyse van de bestaande toestand Opstelling en uitvoering van: stroomgebiedbeheerplannen maatregelenprogramma Controle: Monitoring: controle op de uitvoering van de richtlijn

12 De Europese Kaderrichtlijn Water Uitvoering
Elke lidstaat dient ten laatste eind 2009 beheerplannen per stroomgebied op te maken. Dit plan moet voor de bevolking ter inzage liggen eind 2008 De stroomgebiedbeheerplannen zullen om de 6 jaar getoetst en bijgesteld worden

13 Het Decreet Integraal Waterbeleid

14 Het Decreet Integraal Waterbeleid
Inleiding Implementatie van de Kaderrichtlijn: Stroomgebiedbenadering op Vlaams niveau Opmaak beheerplannen Wie doet wat? Opmaak Deelbekkenbeheerplannen

15 Het Decreet Integraal Waterbeleid Inleiding
De Europese Kaderrichtlijn Water wordt omgezet in de Vlaamse wetgeving door het Decreet Integraal Waterbeleid. Het is een kaderdecreet en brengt de grote lijnen voor het beleid aan. Om het concreet te maken, komen er uitvoeringsbesluiten. Dit decreet staat garant voor een respectvolle omgang met watersystemen, wat beheer, ontwikkeling en herstel inhoudt en is ruimer dan de Kaderrichtlijn.

16 Het Decreet Integraal Waterbeleid Inleiding
Deze nieuwe aanpak vereist een samenwerking tussen de waterbeheerders op alle niveaus en medezeggenschap van de watergebruikers. Dit laatste wordt gecoördineerd door de Coördinatencomissie Integraal Waterbeleid (CIW)

17 Het Decreet Integraal Waterbeleid Stroomgebiedbenadering op Vlaams niveau
2 stroomgebieddistricten: van de Schelde en de Maas. (De 2 kleinere stroomgebieden van de Ijzer en de Brugse Polders zijn opgenomen in het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.) 11 deelstroomgebieden of bekkens: van de Ijzer, de Leie, de Brugse polders, de Boven-Schelde, de Genste kanalen, de Dender, de Beneden-Schelde, de Dijle en de Zenne, de Nete, de Demer en de Maas Verdere opdeling van de bekkens in deelbekkens.

18 Het Decreet Integraal Waterbeleid Stroomgebiedbenadering op Vlaams niveau
Voor de provincie Oost-Vlaanderen: 29 deelbekkens die geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de provincie zijn gelegen.

19 Het Decreet Integraal Waterbeleid Opmaak beheerplannen
Het Decreet stelt dat de opmaak van de bekkenbeheerplannen moet afgerond zijn tegen eind 2006 zodat deze als insteek kunnen dienen voor de opmaak van de stroomgebiedsbeheerplannen. Eveneens tegen eind 2006 dient voor elk deelbekken een deelbekkenbeheerplan klaar te zijn. De opmaak van deze plannen loopt bijgevolg parallel met de opmaak van de bekkenbeheerplannen. De code van goede praktijk voor Duurzaam Lokaal Waterbeheer vormt de leidraad voor het opstellen van de deelbekkenbeheerplannen.

20 Het Decreet Integraal Waterbeleid Wie doet wat?

21 Het Decreet Integraal Waterbeleid Opmaak Deelbekkenbeheerplan
Stap 1: Projectorganisatie - Afspraken tussen de partners worden vastgelegd in een startnota Stap 2: Inventaris en visievorming - Opmaak basisinventaris op basis van bestaande gegevens - Opmaak knelpuntenoverzicht d.m.v. bevraging van gemeentebesturen besturen van polders en wateringen lokale landbouworganisaties per regio lokale milie- en natuurorganisaties per regio - Opmaak doelstellingennota

22 Het Decreet Integraal Waterbeleid Opmaak Deelbekkenbeheerplan
Na opmaak doelstellingennota: - Inspraakmoment gMiNa en pMina-raden, formele goedkeuring door de betrokken besturen I.k.v. milieujaarprogramma Stap 3: Actieplan - Inspraakmoment gMiNa en pMina-raden, formele goedkeuring door de betrokken besturen via het waterschap

23 Concreet voor Waarschoot en onze Milieuraad

24 Waarschoot Waarschoot valt in het Bekken van de Gentse kanalen.
Dit bekken bevat de deelbekkens Krekenland, Poekebeek, Oude Kale, Gentse Binnenwateren, Moervaart, Kanaal van Stekene en Burggravenstroom. Waarschoot valt volledig in het deelbekken Burggravenstroom. Voor dit deelbekken zijn momenteel al de projectorganisatie en de basisinventarisatie voltooid

25 Waarschoot

26 Waarschoot Andere gemeenten die (al dan niet volledig) in het deelbekken Burggravenstroom gelegen zijn: Maldegem, Eeklo, Kaprijke, Assenede, Evergem(bijna volledig), Gent, Lovendegem(heflt), Zomergem (bijna volledig), Knesselaere Samenwerking met deze gemeenten is vereist! Zijn eveneens betrokken bij de opmaak: Watering De Burggraevenstroom Watering van de Wagemakerstroom Watering Zomergem-Lovendegem

27 Waarschoot De Milieuraad dient rond augustus 2005 advies aan de gemeente te leveren over het ontworpen bekkenbeheerplan. We krijgen daarvoor 3 maanden de tijd. Aangezien er samenwerking moet zijn met de andere gemeenten zullen meerdere vergaderingen nodig zijn en is de tijd dus beperkt. Er werd vanuit de provinciale Minaraad O-VL herhaaldelijk vermeld dat men graag een MiNa-raad advies zou hebben dat het belang van het deelbekken weerspiegelt en dus de gemeentegrenzen overstijgt. Dit vereist een samenwerking of een gezamelijke werking van de betrokken MiNa-raden. De opmaak van ons bekkenbeheerplan is extern uitbesteed aan Belconsulting.

28 Waarschoot Er is een overlegstructuur die zich zal uitspreken over het deelbekkenplan: de waterschap. Dit is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, bestaande uit vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest, provincie(s), gemeente(n) en polder(s) en watering(en). Het MiNa-advies zal dus worden gegeven aan het college en niet aan de waterschap. Dus: secretariaat waterschap -> provinciale en gemeentleijke MiNa-raden voor goedkeuring -> waterschap met deelnemende besturen voor goedkeuring -> ontwerp naar bekkensecretariaat -> ... Het DBBP zou moeten kunnen verwijzen naar het milieujaarprogramma.

29 Concreet voor Waarschoot Meer info
De progressie van de opmaak van de DBBP kan per deelbekken gevolgd worden op de website van rubriek “water en bodem”. Brochure “De Europese Kaderrichtlijn Water” Brochure “ Het Decreet Integraal Waterbeleid” Nota’s van de infoavond over deelbekkenbeheerplannen georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen .


Download ppt "Deelbekkenbeheerplannen"

Verwante presentaties


Ads door Google