De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgeheim We zwijgen erover Antwerpen 14 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgeheim We zwijgen erover Antwerpen 14 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgeheim We zwijgen erover Antwerpen 14 oktober 2008

2 Beroepsgeheim Art. 458 Strafwetboek ‘Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met geldboeten van 100 tot 500 euro.’ = zwijgplicht Art. 929 Gerechtelijk Wetboek zwijgrecht tov rechter: het beroepsgeheim vormt een wettige reden om te weigeren in rechte te getuigen. Persoonlijke afweging. Het beroepsgeheim houdt in dat men de plicht en het recht heeft om zaken die men louter door professionele bezigheden verneemt of in het bezit krijgt en die vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Dit zelfs ten aanzien van de overheid.

3 Beroepsgeheim van jeugdhulpverleners Art. 8 decreet Integrale Jeugdhulp: ‘Onverminderd artikel 31 en 32, zijn alle personen die hun medewerking verlenen aan de toepassing van dit decreet, gebonden door de geheimhoudingplicht, bedoeld in art. 458 van het Strafwetboek, met betrekking tot de gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis krijgen en die daarmee verband houden.’ Sectorale bepalingen, oa art. 77 JBW, art. 43 gec. Decr BJB

4 Beroepsgeheim Het beroepsgeheim beoogt de bescherming van de cliënt: verbod om behoudens rechtvaardigingsgrond, feiten bekend te maken die aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke vervolging van de cliënt. Daarnaast ook bescherming van het beroep: noodzakelijke vertrouwensrelatie in maatschappelijk belangrijke functie die individueel belang overstijgt. Beroepsgeheim kan je niet inroepen tegen cliënt zelf!

5 Vraag Politie vraagt inzage in verslaggeving m.b.t. jongere - die klacht indiende tegen derden - die verdacht wordt Politie dreigt met onderzoeksrechter, huiszoeking en beslag. Kan dit? Hoe reageer je?

6 Vraag Geldt het beroepsgeheim ook t.a.v. je directeur? Is een stagiair gebonden door het beroepsgeheim? Zijn pleegouders gebonden door het beroepsgeheim? Vrijwillig gastgezin verbonden aan crisisopvang ook?

7 Doorbreken van het beroepsgeheim: spreekplicht Verplichting tot hulp aan personen in nood - schuldig verzuim: art. 422bis SW. (hulp is niet hetzelfde als aangifte doen) bv. kind loopt regelmatig verdachte kwetsuren op, hulpverlener doet niks Aangifte(plicht)recht van ambtenaren voor wanbedrijven en misdaden waar ze kennis van hebben: art. 29 Wb Sv Burgerlijke aangifte(plicht)recht voor getuigen van aanslagen tegen het leven, eigendom of openbare veiligheid: art. 30 Wb Sv Wanneer hogere waarden zoals het leven, de waardigheid en de eer in het gedrang komen, die een onmiddellijke bescherming vragen en niet op een andere manier dan door schending van het beroepsgeheim kunnen worden gevrijwaard, mag men spreken. Noodtoestand.

8 Vraag Gezinsgesprek met moeder en zoon, zoon toont zijn geweer. Wat doe je daarmee? Het kind voor wie begeleiding gevraagd wordt verblijft met zijn ouders illegaal in België. Heb je aangifteplicht?

9 Spreekrecht Art. 458bis SW: ‘Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en die hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de art. 372 tot 377, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door art. 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de Procureur des Konings, op voorwaarde dat hij het slachtoffer heeft onderzocht of door het slachtoffer in vertrouwen werd genomen, er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de psychische of fysieke integriteit van de betrokkene en hij deze integriteit zelf of met hulp van anderen niet kan beschermen.’ (372-377: aanranding van de eerbaarheid en verkrachting; 392-394, 396-405ter, 409: toebrengen van lichamelijk letsel en doodslag; 423,425,426: verlating,verwaarlozing van kinderen en onbekwamen)

10 Vraag Journalist belt om te vragen of het waar is dat vermoord meisje bij jullie in begeleiding was – en waarvoor dan wel

11 Gedeeld beroepsgeheim Buiten team, contacten met andere personen met eenzelfde of strikter beroepsgeheim Need to know (niet nice to know) Gemeenschappelijke opdracht/belang van dezelfde cliënt Vooraf mandaat van cliënt: aan wie wordt wat doorgegeven (geen blanco cheque) Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer tov de verwerking van persoonsgegevens overdracht van gegevens principieel verboden, tenzij toestemming betrokkene of voldoende specifieke wettelijke verplichting.

12 Vraag Advocaat van minderjarige informeert naar inhoud van de begeleiding en evolutie kind. Kan dit? Hoe reageer je? CLB belt het CBJ om te overleggen in verband met maatregel mbt een bepaalde leerling, want hij wil gerust zijn dat er toch iets voor haar gebeurt. Kan dit?

13 Gedeeld beroepsgeheim in integrale jeugdhulp Art. 32 Decreet IJH ‘De toegangspoort, de trajectbegeleiding en de jeugdhulp-aanbieders, wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het oog op de uitvoering van de taken en bevoegdheden geregeld door dit decreet. De wet bescherming verwerking persoonsgegevens en de regelgevingen van de sectoren blijven van toepassing. De gegevensuitwisseling is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 1 de gegevensuitwisseling heeft enkel betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor de jeugdhulp 2 de gegevens worden enkel uitgewisseld in het belang van de personen tot wie de jeugdhulp zich richt 3 de genoemde actoren trachten, in de mate van het mogelijke, de geïnformeerde instemming met de gegevensuitwisseling te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.’

14 Gezamenlijk beroepsgeheim Teamwerking in de hulpverlening: noodzakelijk om informatie te delen binnen eenzelfde dienst. Duidelijke definitie van zorgteam, noodzakelijk dat allen hetzelfde beroepsgeheim hebben

15 Recht op dossier in het decreet rechtspositie “Recht op”dossier DRPM bepaalt niet de inhoud van het dossier –Geen regeling voor ‘persoonlijke notities’ i.t.t. Wet Patiëntenrechten evt. ‘agogische exceptie’, maar enkel uitzonderlijk koppelen aan termijn van toegang tot bepaald niveau of ogenblik maken deze geen deel uit van het dossier –niet: enkel losse notities als geheugensteun –wel: als ze formeel in het dossier worden opgenomen (bv. in een hulpverleningsvoorstel of in een rapport) –wel: als ze zijn ‘ingebracht’ in overleg met collega’s

16 Recht op dossier Toepasselijke reglementering –Wetgeving verwerking persoonsgegevens (WVP) –Sectorale regelgeving –Verplichtingen in artikel 20-22 DRM Onderlinge tegenstrijdigheid? –Voorrang voor de verplichtingen die voor de minderjarige het gunstigst zijn Gezondheidsgegevens –Apart bijhouden –WVP en Wet Patiëntenrechten

17

18 Recht op afschrift of rapport Afschrift –Van gegevens waartoe toegang via inzage Rapport –Van gegevens waartoe toegang op andere wijze dan inzage Afschrift/rapport = persoonlijk & vertrouwelijk –Enkel aan te wenden voor doeleinden van jeugdhulp jeugdhulp > integrale jeugdhulp (bv. ook kinderpsychiater, OCMW’s, jeugdwerk…) –Dossierhouder wijst minderjarige op persoonlijk & vertrouwelijk karakter voegt toelichting in die zin bij afschrift/rapport –Modaliteiten? Kosten? … te bepalen door Vlaamse Regering

19 Recht op verzet Door minderjarige Uitdrukkelijk en gemotiveerd Verzet tegen toegang –tot aangewezen gegevens niet beperkt tot contextuele gegevens –van een persoon van het cliëntsysteem quid andere personen?

20 Ouderlijk gezag en beroepsgeheim: begrensd spreekrecht Recht op informatie betreffende de opvoeding (374 BW) vs recht op privacy minderjarige DRPM: minderjarige kan zich gemotiveerd verzetten tegen toegang tot bepaalde gegevens in dossier Jeugdrechtbank: art 55 JBW

21 Vraag 15-jarige jongen zegt dat hij drugs gebruikt en wil niet dat ouders dit weten. Kan dit? 16-jarig Marokkaans/Belgisch meisje is zwanger van Belgische/Somalische vriend en wil niet dat haar ouders dit weten. Kan je dat respecteren?

22 www.jeugdrecht.be www.jeugdrecht.be voor praktijkwerkers Maandelijks e-zine Databank met artikels vanaf 2000, geupdated Oa: gedeeld beroepsgeheim in de integrale jeugdhulp


Download ppt "Beroepsgeheim We zwijgen erover Antwerpen 14 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google