De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door: Genevieve Yeboah-Grep 7 Oktober 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door: Genevieve Yeboah-Grep 7 Oktober 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Door: Genevieve Yeboah-Grep 7 Oktober 2012

2 Rechten van het kind

3 Wettelijk kader Internationale wetten
Nederlandse wetten en richtlijnen Protocol ZDA kindermishandeling Standpunten GC SDA Bij twijfel: overleg.

4 Overzicht wetten en richtlijnen
Internationale wetgeving: VN-verdrag inzake rechten van het kind (IVRK) Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op de jeugdzorg Wettelijk verplichte meldcode (pending) Burgerlijk Wetboek (BW): kinderbeschermingswetten bestuursrecht: Wet tijdelijk huisverbod strafrecht Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld en Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling rechten en plichten slachtoffers

5 Enkele aandachtspunten uit wettelijk kader m.b.t. het kind
VN-verdrag: 0 tot 18 jaar. Kind heeft recht op bescherming, voorzieningen en participatie. Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Gemeenten zorgen o.a. voor aanpak huiselijk geweld, hulp in opvoeding, voorschoolse educatie, schoolmaatschappelijk werk.

6 Enkele aandachtspunten uit wettelijk kader m.b.t. het kind
Een kind heeft recht op zorg wanneer Bureau jeugdzorg hiervoor een indicatie opgesteld heeft. (Wjz). 4. Verbod op ‘pedagogische tik’ of ‘corrigerende klap’. Per 25 april 2007 toevoeging BW: ‘In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.’) Iedere tik is bij de wet verboden.

7 Enkele aandachtspunten uit wettelijk kader m.b.t. het kind
5. Politie kan een pleger van huiselijk geweld of kindermishandeling ook buiten heterdaad aanhouden en in voorlopige hechtenis nemen. Politie kan ook iemand aanhouden als er geen aangifte is gedaan door slachtoffer. Uit: De kleine gids signalering huiselijk geweld, 2010, Kluwer.

8 Enkele aandachtspunten uit wettelijk kader m.b.t. het kind
Per 1 januari 2009 Wet tijdelijk huisverbod (Bestuursrecht). Burgemeester heeft bevoegdheid om huisverbod op te leggen bij (dreigend) huiselijk geweld of (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Pleger mag in dat geval 10 dagen (verlengbaar tot max. 4 weken) het huis niet in en mag geen contact opnemen met slachtoffer of kinderen. Dit biedt mogelijkheid afkoelingsperiode + op gang brengen nodige hulpverlening + escalatie kan voorkomen worden. Uit: De kleine gids signalering huiselijk geweld, 2010, Kluwer.

9 kindermishandeling

10 Definitie Kindermishandeling
‘Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die door de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Artikel 1, sub m Wet op de Jeugdzorg

11 Vaak gehanteerde indeling kindermishandeling:
Lichamelijke mishandeling Psychische mishandeling Seksueel misbruik Lichamelijke verwaarlozing Psychische verwaarlozing

12 Vaak gehanteerde indeling kindermishandeling:
Lichamelijke (fysieke) mishandeling Slaan (met of zonder een voorwerp) Bijten Duwen Schoppen Schudden (ook ITBI /shaken-babysyndroom) Verbranden Laten vallen Ook  Münchhausen by proxy-syndroom

13 Vaak gehanteerde indeling kindermishandeling:
Psychische mishandeling Verbaal geweld Uitschelden Beledigen of kleineren Afwijzen of minderwaardig laten voelen Vernederende uitspraken over het kind tegenover anderen, waar het kind zelf bij is

14 Vaak gehanteerde indeling kindermishandeling:
Seksueel misbruik Dwingen om te participeren in seksuele handelingen Dwingen om seksuele handelingen toe te laten Dwingen om seksuele handelingen te verrichten Dwingen om getuige te zijn van seksuele handelingen

15 Vaak gehanteerde indeling kindermishandeling:
Lichamelijke verwaarlozing Geen/onvoldoende verzorging m.b.t. voedsel, onderdak, hygiëne, kleren, toegang tot medische zorg Psychische verwaarlozing Geen/onvoldoende aandacht, genegenheid, liefde geven Het kind aan zijn/haar lot overlaten Het kind negeren

16 Vaak gehanteerde indeling kindermishandeling:
Verwaarlozing (zowel psychisch als fysiek) komt het meeste voor. Seksueel misbruik komt het minste voor. Bijna de helft van de mishandelde kinderen is slachtoffer van meerdere vormen van mishandeling. Bron: De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010)

17 Getuige van huiselijk geweld
Getuige zijn van geweld/misbruik ook vorm van kindermishandeling. Kind kan (per ongeluk) geraakt worden. Kind kan het geweld horen, voelen of zien zonder dat men het doorheeft. Overige gevolgen voor het kind: aantasting gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Angst voor herhaling, posttraumatische klachten, gedragsproblemen, terugtrekken, depressie, zelfverminking, pesten, onhandelbaar gedrag, agressie, sociale problemen, geïsoleerd, etc.

18 Handige adressen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Tel (5 ct per minuut). U wordt automatisch doorgeschakeld naar het AMK in uw eigen regio


Download ppt "Door: Genevieve Yeboah-Grep 7 Oktober 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google