De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Halfjaarcijfers 2009 Amsterdam, 26 augustus 2009 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Halfjaarcijfers 2009 Amsterdam, 26 augustus 2009 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."— Transcript van de presentatie:

1 Halfjaarcijfers 2009 Amsterdam, 26 augustus 2009 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

2 Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen Omzet met 28,2% gedaald naar 93,4 m Vraaguitval halfgeleidersector heeft zware stempel gedrukt Ook andere marktsectoren geraakt Orderportefeuille met 8% gedaald naar 52,6 m Netto resultaat exclusief bijzondere lasten naar -3,2 m (2008: 2,3 m) Bijzondere lasten met name voor integratie NEA / NIS 1,0 m (netto) Kostenbasis sterk verlaagd door reductie personeel; per ultimo juni 203 FTE’s minder dan ultimo 2008 Balansverhoudingen sterk Solvabiliteit 43,6% (ultimo 2008: 45,3%) Afname eigen vermogen grotendeels gecompenseerd door afbouw voorraden, debiteuren en investeringsbeperking Netto cash flow -9,9 m ( ,2 m) Financiering verlies en reorganisaties Sterke afbouw kortlopende schulden Voorgenomen overname activiteiten Bosch Security Systems niet doorgegaan Hoofdpunten H1 2009

3 Kerncijfers H * Exclusief bijzondere lasten (EUR m) H1 2009H1 2008Mutatie2008 Bruto-omzet102,1142,8-28%267,2 Netto-omzet93,4130,0-28%242,8 Bedrijfresultaat*)-3,14,45,9 Bijzondere lasten-1,3-0,54,5 Netto resultaat*)-3,22,33,1 Netto resultaat-4,21,9-0, Bruto marge / netto-omzet40,7% 41,0% Operationele marge*)-3,3%3,4%2,4% Netto marge*)-3,4%1,8%1,3% WPA (EUR)-0,430,20-0,05

4 Vraaguitval halfgeleiderindustrie Ook terugval omzet en orderintake in andere marktsectoren Eerste orders verkregen voor bekabeling van VDL busproject in Dubai Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Netto-omzet (EUR m)Orderportefeuille (EUR m) per ultimo % % H2 H1

5 Omzetverdeling per marktsector (EUR m)H1 2009%H2 2008%H1 2008%H2 2007% Industrieel Medisch Halfgeleider Automotive Telecom Defensie Overige Totaal

6 Bedrijfsresultaat* (EUR m)Nettoresultaat* (EUR m) * 2008 / 2009 inclusief bijzondere lasten Resultaatontwikkeling 16,7 21,0 1,4 11,2 14,5 -0,5 Eenmalige herstructureringskosten van 1,3 m (bruto) Ingezette kostenmaatregelen dempen terugval van resultaten Breakeven niveau (op basis van netto-omzet) sterk verlaagd van 210 m per ultimo 2008 naar EUR 195 m per ultimo juni 2009

7 Ontwikkeling operationele marge Substantieel lagere omzet Aanzienlijke onderbezetting Sterke afbouw van personeel * Exclusief bijzondere lasten 7%

8 Verbeterpotentieel operationele marge Betere bezetting Verlaging vaste kostenstructuur Leveranciersreductie / preferred suppliership Uitbreiding componenteninkoop in Azië Capaciteitsuitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD- capaciteit / testequipment) Groei ontwikkelings- en engineeringsactiviteiten en protobouw Toename onderlinge leveringen t.g.v. one-stop-providership / interne samenwerking Groei defensie-opdrachten  hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet

9 Balans Eigen vermogen (-9%) afgenomen door gerealiseerd verlies Balansverkorting (-6%) door afbouw voorraden, debiteuren en investeringsbeperking Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 41,3% (ultimo 2008: 43,7%) Solvabiliteit* * garantievermogen / totaal vermogen * 2008/2009: garantievermogen = eigen vermogen

10 Werkkapitaal Te lage omloopsnelheid voorraden door planverlagingen klanten Druk op betalingstermijnen debiteuren toegenomen Aanzienlijk lagere inkoop: Crediteuren en overige kortlopende schulden sterk afgebouwd (EUR m) per ultimo H H Voorraden42,355,047,1 Omloopsnelheid in dagen7776 Debiteuren32,040,533,7 Omloopsnelheid in dagen Werkkapitaal45,254,740,0

11 Financiering gerealiseerde verliezen en reorganisaties Toename werkkapitaal Modern machinepark; investeringsniveau laag Nieuwe huisvesting Neways Wuxi in China Cashflow Netto cashflow (EUR m)

12 (Bank)schulden (EUR m)

13 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers Kenniscomponent steeds belangrijker Sterke afbouw inhuur flexibele krachten Afvloeiïng vaste medewerkers Aantal medewerkers per ultimo teruggebracht met 10% van naar (203 FTEs) Rond 40% van totaal aantal medewerkers actief in Oost- Europa en Azië 2097 * waarvan inhuur

14 Gegevens per aandeel EUR H Bedrijfsresultaat-0,460,142,26 Nettoresultaat -0,43-0,051,56 Dividend--0,47 Eigen vermogen4,384,795,26 Aantal uitstaande aandelen (x ultimo)

15 EMS - markttrends Internationale ontwikkeling / Toename outsourcing OEM ’ s (extra o.i.v. economische teruggang) Meer toegevoegde waarde bieden; vraag naar life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-providership) Steeds kortere product levenscycli Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging Toenemende productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China) Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant (in West-Europa)

16 Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities Uitbouw one-stop-provider concept / verhoging toegevoegde waarde –Versterking ontwikkelingstak en systeembouw –Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten Meer evenwichtige spreiding activiteiten naar marktsectoren gericht op meer stabiele omzet- en rendementontwikkeling –Medische sector –Defensie markt Verbetering efficiency –Optimalisatie uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen –Voortgaande nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing Lange termijn strategie

17 Uitgangspositie en aandachtpunten H Balansverhoudingen / solvabiliteit sterk Beschikking over moderne vestigingen / machinepark, relatief lage capex voor komende periode Voortgaande kostenreductieprogramma ’ s; verdere verlaging van kosten o.a. mogelijk door deeltijd-WW en verdere afbouw flexibele schil Afronding fysieke integratie NEA en NIS in augustus; structurele kostenverlaging 1,5 m (op jaarbasis) Gerichte sturing op cashflow en werkkapitaal / balansverkorting

18 Vooruitzichten H  Halfgeleiderindustrie kruipt uit het dal  Prognoses klanten automobielindustrie laten herstel zien  Relatief veel ontwikkel- en prototypingtrajecten in eerste helft 2009 geven goede uitgangspositie voor vervolgorders (serieproductie, engineering) in tweede helft  Orderintake in juli toegenomen  3 e kwartaal nog geen echt herstel, maar 4 e kwartaal ziet er mede onder invloed van aantrekkende vraag uit halfgeleiderindustrie beter uit  Verdere verlaging van netto-omzet break-even niveau (< 195 m) met enkele miljoenen  Geen ingrijpende reorganisaties voorzien  Resultaat in de 2 e helft van het jaar beter dan de 1 e helft


Download ppt "Halfjaarcijfers 2009 Amsterdam, 26 augustus 2009 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."

Verwante presentaties


Ads door Google