De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIELLS Sytske Postma Van project tot portal. 15 juni 2010Van project tot portal 2 Hoe is BIELLS begonnen? UP Beleidsbrief bodem: duurzaam bodemgebruik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIELLS Sytske Postma Van project tot portal. 15 juni 2010Van project tot portal 2 Hoe is BIELLS begonnen? UP Beleidsbrief bodem: duurzaam bodemgebruik."— Transcript van de presentatie:

1 BIELLS Sytske Postma Van project tot portal

2 15 juni 2010Van project tot portal 2 Hoe is BIELLS begonnen? UP Beleidsbrief bodem: duurzaam bodemgebruik Probleem: versnippering, slechte toegang BIELLS: ontsnipperen, vraaggestuurd ontsluiten, ondersteunen bodemgebruikers

3 Vraagsturing?? Wens om niet het hele aanbod te ontsluiten, maar het te ontsluiten aanbod te koppelen aan praktijkvragen. Praktijktoepassing vraagt ‘vertaling’ van de informatie naar de taal van de eindgebruiker. Opdracht aan project BIELLS de vraagsturing in beeld te brengen. 15 juni 2010Van project tot portal 3

4 Startprojecten 2005-2007 RO: omvorming industrie naar woningbouw Buiksloterham (NH) en zoekgebieden woningbouw Waterland (NH) Landbouw: uitspoeling fosfaat Gelderse Vallei via grondwater naar Eemmeer (Gld) Natuur: welke delen PEHS die qua bodem- /grondwaterkwaliteit voldoen niet aan criteria natuurdoeltypen (ZH, Zld) Natuur/grondverzet: realisme beoogde natuurdoeltypen in de Venen en grondstromen i.r.t. toemaakdek (ZH) Grondwater: bodem als bedreiging voor KRW- kwaliteit grondwater in Groenekan (Ut) 15 juni 2010Van project tot portal 4

5 Visienotitie 2006-2007 Highlights: Streefbeeld: In 2009 is het informatiebeheer van bodem & ondergrond in Nederland efficiënt, gestructureerd en zowel in kwalitatieve als organisatorische zin geborgd voor een multidisciplinaire groep van gebruikers. Centrale regierol informatiebeheer bodem en ondergrond Aansluiting op INSPIRE, NORA, BRO en relevante netwerken en projecten Aansluiting op RO en andere beleidsvelden Stimulering en facilitering toepassingen Kwaliteitsbeheer 15 juni 2010Van project tot portal 5

6 Visienotitie 15 juni 2010Van project tot portal 6

7 15 juni 2010Van project tot portal 7 Resultaten BIELLS Produkten Webportaal Interactieve BKK & toetsingsmodule Kwartiermaken informatiebeheer bodem & ondergrond Kennis & ervaring vraagsturing Startprojecten RO-natuur-landbouw-water ILG informatiepilots door provincies ROO-pilots VROM Ontwikkeling Ontsluiting passend in NGII Verbinding, partnership geo-wereld

8 15 juni 2010Van project tot portal 8 Webportaal BIELLS Paar belangrijke begrippen: Website ≠ webportaal! Metainformatie = informatie over de echte gegevens/kaarten. Webservice = applicatie waarmee vanaf eigen computer via internet een dienst kan worden opgevraagd aan een andere server (bijv. online boeken van een hotel) WMS = Web Map Service, service die opgemaakte kaartbeelden (als plaatje) uitlevert (dienst) op basis van een actuele database, zodat je deze in een viewer (bijv. in BIELLS) kan zien. url = adres van de informatiebron (van metadata, WMS)

9 Principe van data-ontsluiting 15 juni 2010Van project tot portal 9 data server Catalogus metadata en wms binnenbuiten

10 Principe van BIELLS 15 juni 2010Van project tot portal 10 BIELLS BIELLS zoekt naar treffers in metadata en ontsluit kaart d.m.v. services

11 Voordelen BIELLS-portaal Centraal: inzicht in de beschikbare informatie over bodem en ondergrond in Nederland via één centraal punt Bodembreed: meer dan alleen chemische informatie Gebiedsgericht: informatie van meerdere bronhouders binnen een gebied centraal toegankelijk Vraaggestuurd: gerichte hulp via zoekmachine (aansluiten op type gebruiker) ‘Stand-together’: BIELLS sluit aan bij andere initiatieven, zowel op technisch vlak (Nationaal GeoRegister, Gideon, metadatarichtlijnen) als op inhoudelijk vlak (Atlas Leefomgeving, RO-online) en legt dwarsverbindingen aan BIELLS is geen database of beheerder! 15 juni 2010Van project tot portal 11

12 Ontsluiten via BIELLS Wat is nodig? Per kaart of bestand metadata conform ISO 19115 (gegevenssets) en ISO 19119 (services) -> publicatie in catalogus of register url (in metadata) waar de kaart, bestand of service te vinden is -> url is van buiten af te bereiken Wie heb je nodig? Afdeling geo-informatie voor hulp en advies bij metadata. Investering? Ja, maar opstellen metadata is lopende trein in kader van INSPIRE, NGR en PGR -> geen dubbel werk. 15 juni 2010Van project tot portal 12

13

14 15 juni 2010 14 Van project tot portal

15 15 juni 2010 15 Van project tot portal

16 15 juni 2010 16 Van project tot portal

17 15 juni 2010 17 Van project tot portal

18 15 juni 2010 18 Van project tot portal

19 15 juni 2010 19 Van project tot portal

20 15 juni 2010 20 Van project tot portal

21 15 juni 2010 21 Van project tot portal

22 15 juni 2010 22 Van project tot portal

23 15 juni 2010 23 Van project tot portal

24 15 juni 2010 24 Van project tot portal

25 Positie BIELLS webportaal 25 Webportaal BIELLS

26 Hoe zit ‘bodem’ nu in dit speelveld? 15 juni 2010Van project tot portal 26 Uitwisselstructuur bodem- en ondergronddata

27 Wat is er wel/niet bereikt? WEL: Werkende datamakelaar Vulling met aantal kaarten, vooral metadata Positionering in geo-netwerk Inbreng eindgebruikers bij ontwikkeling, zij het beperkt NIET Data bij de bron ontsluiten mondjesmaat (nu: BIELLS metadatacatalogus) De ‘weg terug’ Kwaliteitsbeheer en structureel beheer applicatie Voldoende aansluiting bij data-aanbieders en gebruikers 15 juni 2010Van project tot portal 27

28 Aanbevelingen Regel bestuurlijke inbedding en zorg voor mandaat Ga allianties aan met lopende ontwikkelingen (strategisch en operationeel) Herijk doelstelling en ambitie en zorg voor draagvlak Breng focus aan in aanbod (‘behapbaar’) en stimuleer proces data-ontsluiting Maak heldere scenario’s voor bronhouders en goed stappenplan Betrek meer eindgebruikers bij interface-ontwikkeling Focus op interface en gebruik, minder op techniek Positioneer! 15 juni 2010Van project tot portal 28


Download ppt "BIELLS Sytske Postma Van project tot portal. 15 juni 2010Van project tot portal 2 Hoe is BIELLS begonnen? UP Beleidsbrief bodem: duurzaam bodemgebruik."

Verwante presentaties


Ads door Google