De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Jaarverslag bodemsanering 2007” Mark in ‘t Veld Senior adviseur Milieu & R.O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Jaarverslag bodemsanering 2007” Mark in ‘t Veld Senior adviseur Milieu & R.O."— Transcript van de presentatie:

1 “Jaarverslag bodemsanering 2007” Mark in ‘t Veld Senior adviseur Milieu & R.O.

2 Onderwerpen Belangrijkste ontwikkelingen in 2007 Belangrijkste conclusies en bevindingen Bevindingen ter toetsing aan de vergadering Discussiepunten

3 Ontwikkelingen 2007 Politiek belangrijk jaar: nieuw kabinet, nieuwe Provinciale Staten Minder nieuwe regels als in 2006, wel uitbreiding BUS, Wkpb Veranderingen in aanpak bedrijfsterreinen: Einde BSB Start Bodemcentrum/Netex EU Bodemrichtlijn uitgesteld, start implementaties Grondwaterrichtlijn Start 2008:Nieuw Besluit Bodemkwaliteit, Brief minister VROM van 4 januari

4 Perspectief komende jaren Combineren bodemsanering met maatschappelijke ontwikkeling goed geland op bestuurlijk niveau bij decentrale overheden Minster VROM spreekt in brief 4 januari haar zorg uit over aandacht voor aanpak milieuhygiënische redenen (spoed locaties) Perspectief voor de komende jaren: decentraal balans zoeken en keuzes maken ten aanzien van verdeling capaciteit en middel tussen beide doelen Onderwerp staat centraal in Bestuurconferentie van komend voorjaar

5 Belangrijkste conclusies en bevindingen Voortgang inventarisatie en data-analysetraject in 2007 Potentieel ernstig verontreinigde locaties Lucht & massa: 130.000 afvoeren van lijst potentieel verontreinigde locaties Eind 2007 teller teruggebracht tot circa 270.000 nog te onderzoeken potentieel ernstig verontreinigde locaties Potentiële spoedlocaties Op basis resultaten van ondermeer PRISMA aantal te onderzoeken potentiële spoedlocaties teruggebracht tot 25.000 Schatting aantal spoed locaties nog steeds op ongeveer 11.000

6 Belangrijkste conclusies en bevindingen Voortgang in onderzoekstraject in 2007 het aantal afgeronde historische onderzoeken is duidelijk toegenomen tot circa 10.500 in 2007. het aantal oriënterende onderzoeken is duidelijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren (2004, 2005 en 2006). het aantal nader onderzoeken ligt al een aantal jaren op een vergelijkbaar niveau van 1600 tot 1800 NO’s per jaar. Op basis van de doorlooppercentages van de onderzoeken wordt geschat dat op basis van de resultaten van de onderzoeken circa 7000 locatie zijn afgevoerd uit de werkvoorraad circa 22% van de N.O.’s (circa 400 onderzoeken) had betrekking op potentiële spoed locaties

7 Belangrijkste conclusies en bevindingen Voortgang in het saneringstraject in 2007 Het totaal aantal afgeronde saneringen blijft stijgen, de aantallen afgeronde BUS-saneringen blijven echter achter Naast de in totaal 1645 locaties die zijn gesaneerd is ook bij 105 beschikkingen op een nazorgplan afgegeven waarvoor bij bijna 60 locaties sprake was van een besluit tot actieve zorg Het aantal saneringen op spoedlocaties beperkt: tussen de 200 en 600 Ruimtelijke dynamiek in het stedelijk gebied bleek ook in 2007 weer verreweg de belangrijkste aanleiding voor de bodemsanering Er zijn begin 2008 in totaal circa 10.000 aanmeldingen voor de bedrijvenregeling binnengekomen bij de bevoegde overheden Wbb, waarvan 1.638 via Bodemcentrum

8 Belangrijkste conclusies en bevindingen Financiële voortgang in 2007 in 2007 is in totaal bijna 0.4 miljard euro besteed aan onderzoek en sanering. Hiermee liggen de uitgaven op een iets lager niveau dan in 2006 De multiplier (verhouding tussen uitgave uit Rijksbudget en door overige “markt”partijen) lag in 2007 op 2,2. De multiplier lag daarmee in 2007 op een vergelijkbaar niveau als in 2006 en eerdere jaren

9 Belangrijkste conclusies en bevindingen Voortgang ten opzichte van de beleidsdoelstellingen Aanpak spoedlocaties voor 2015, identificatie uiterlijk in 2010 Tempo ligt nu nog te laag De identificatie en aanpak van spoedlocaties zal de komende jaren nadrukkelijk in een versnelling komen. Dit kan alleen als de benodigde capaciteit en middelen hiervoor kunnen worden vrijgemaakt Aanpak saneringslocaties via maatschappelijk spoor voor 2030 Bij huidig tempo niet voor 2030 Tempo kan omhoog door gerichte stimulering en ondersteuning

10 Bevindingen ter toetsing aan de vergadering Achterblijven BUS sanering in vergelijking met aantallen BUS meldingen (224 evaluaties BUS t.o.v. 458 meldingen) Groot verschil tussen aantallen afgegeven beschikkingen met spoed (600) en aantal locaties met aanleiding spoed (circa 200) Achterblijven uitgaven bodemsanering: trend of jaarlijkse fluctuatie

11 Discussiepunten In de komende jaren komen er veel nieuwe gegevens beschikbaar uit: Rapporten bedrijvenregeling, identificaties spoedlocaties (PRISMA/FOCUS), data-uitwisseling met niet-rechtstreekse gemeenten, inhaalslag Wkpb Actuele data van groot belang voor monitoring beleidsdoelen. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe brengen we de omvang (in aantallen en financiën) in beeld van de reeds bestaande nazorgproblematiek

12 EINDE


Download ppt "“Jaarverslag bodemsanering 2007” Mark in ‘t Veld Senior adviseur Milieu & R.O."

Verwante presentaties


Ads door Google