De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering Woensdag 24 november 2004, 14.00-16.00 uur Oranjerie Roermond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering Woensdag 24 november 2004, 14.00-16.00 uur Oranjerie Roermond."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering Woensdag 24 november 2004, 14.00-16.00 uur Oranjerie Roermond

2 Introductie Bert Kersten Gedeputeerde

3 Agenda 1.Opening (introductie gedeputeerde B. Kersten) 2.Mededelingen 3.Vaststelling agenda 4.Vaststelling conceptverslag ALV d.d. 8 april 2004 5.Stand van zaken Evaluatie tariefmodel Tariefbesprekingen 2005 e.v. Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2004 6.Vaststellen statutenwijziging 7.Contributievoorstel 8.Bestuursmutaties 9.Procespad Europese aanbesteding afvalverwerking 10.Rondvraag 11.Sluiting

4 5.Stand van zaken (Toelichting Harry Govers) Evaluatie tariefmodel 2001 Tariefbesprekingen 2005 e.v. Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2004

5 Evaluatie tariefmodel (Insteek bestuur ASL) Verwerkingstarieven zijn hoog Tariefmodel werkt als prijsgarantie met vaste indexering Tariefmodel moet recht doen aan het doel van het raamcontract Considerans van Raamcontract is buiten werking gesteld Considerans zegt: –verwerken volgens vastgelegde principes: –Wet milieubeheer –Ladder van Lansink –verwerken tegen de laagst mogelijke kosten Feitelijke afvalverwerking is niet meer transparant Tariefmodel bevat geen incentive tot goedkoper verwerken

6 Evaluatie tariefmodel (Insteek Essent) Er is in 2001 besloten tariefmodel te hanteren Gevolg: –Bedrijfsrisico’s bij Essent gelegd –Risico geeft Essent recht op risicoafdekking (reserveren) –Resultaten bedrijfsoptimalisaties voor Essent –Beëindiging van voor- en nacalculatie (basis Raamcontract) Essent mag alle gemaakte kosten in rekening brengen Gemeenten verantwoordelijk voor stortinfrastructuur

7 Evaluatie tariefmodel (Vervolgproces) Posities VvC en Essent leveren twistpunt Nader onderzoek noodzakelijk, vergt tijd Definitief tarief niet 1 oktober maar ultimo 31 december 2004 Onderzoek door onafhankelijk deskundige: –Price Waterhouse en Coopers (focusgroep Afval) Onderzoeksvragen: –Heeft Essent conform contract gepresteerd ? Welke prestaties vraagt het contract Welke prestaties zijn geleverd

8 Evaluatie kwaliteit Nieuwsbrief Verspreiding Informatiewaarde Leesbaarheid Overig

9 6.Statuten (Toelichting Wim Hazeu) Wat doet ASL niet: Inmengen in autonome gemeentelijke aangelegenheden –Inzamelvraagstukken –Contracteren componentenstromen milieustraten Inhoudelijke beleidsbepaling gemeenten Ontwikkelen brede kennisfunctie voor gemeenten Aannemen van WGR-achtige structuren

10 6.Statuten Wat doet ASL wel (zie begroting 2005 – 2009): Coördinatie marktbenadering (GHA, HRA en GFT) Belangenbehartiging Kennisbundeling en communicatie op terrein afvalverwerking –In relatie tot marktverkenning –Blijvend draagvlak gemeenten

11 6.Statuten Hoe doet de ASL dat: Aanpak op projectbasis Stabiele projectorganisatie voor minimaal 3 jaar Gebruik maken van bij gemeenten aanwezige expertise Jaarlijks te accorderen werkplan Duidelijke beslismomenten voor leden Bijdrage gemeenten jaarlijks € 0,27 per inwoner Reëel dekkingsperspectief: terugverdieneffect op contracten

12 6.Statuten Collegestandpunten per 24-11-2004: 30 gemeenten (70 % van inwoners) heeft gereageerd –36,8 % zonder meer instemming –17,2 % instemming, budgettair neutrale contributieheffing –13,4 % instemming, statuten redigeren op bevoegdheid – 2,6 % heeft gereageerd, maar besluit pas op ALV 16 gemeenten (30 % inw) moet nog reageren (daarvan 10 gemeenten op vergadering aanwezig)

13 6. Statuten (stemming) Zie bestuursvoorstel Kader: Quorum: 2/3 van aantal gemeenten 2/3 meerderheid in vergadering Na goedkeuring door ALV volgt notariële goedkeuring Juridisch-technische correcties van ALV worden opgenomen Eventuele amendementen statuten STEMMING OVER STATUTENWIJZIGING 1.Akkoord met voorstel 2.Tegen voorstel

14 7.Contributievoorstel ASL (Toelichting Harry Govers) Zonder contributie geen Samenwerking Continuïteit in de ondersteuning van het bestuur De prioritaire activiteiten: –Project “Europese aanbesteding” 1 e prioriteit –Project “Verbetering huidige contractpositie” 2 e prioriteit –Project “Communicatie” 3 e prioriteit (Huishoudelijke) bestuurlijke ondersteuning Bestuursvoorstel: € 0,27 per inwoner

15 7.Contributievoorstel Zie bestuursvoorstel Kader: In beginsel instemming met voorstel Bij instemming wordt voorstel formeel bij gemeenten voorgelegd Na instemming gemeenten wordt ASL programma 2005 operationeel STEMMING OVER CONTRIBUTIEVOORSTEL 1.Akkoord met voorstel 2.Tegen voorstel

16 8.Bestuursmutaties Terugtredend: Bestuurslid, burgemeester D. Klaverdijk (i.v.m. bereiken statutaire termijn) Bestuursvoorstel (op voordracht van Midden Limburg) Wethouder van der Linden (Ambt Montfort)

17 9.Procespad Europese aanbesteding (Toelichting Huub Keijzers) Dit proces betreft de Raamcontractstromen: HRA, GFT en GHA (reststromen) Kaderstellend: EU - richtlijn Diensten Positie gemeenten vordert “markt maken” en “ marktcompetitie” Concurrenten ook ´n reële kans geven Nieuwe PMC´s vergt investeren (zie voorbeeld Friesland) –Daarom proceduretijd meenemen –Daarom medio 2006 gunnen Ruimte voor regionale concepten Stapsgewijze toename van gemeentelijke binding (trechter)

18 9.Procespad Europese aanbesteding Voorbereidingsfase (beslispunt december 2004 in colleges) –Zie voorliggend bestuursvoorstel (nu aan de orde) –Bekrachtiging procesontwerp en aanpak Bestekfase (beslispunt juni 2005 in ALV, september 2005 in colleges) –Zeer intensieve fase (ambtelijk en bestuurlijk) –Leidt tot eindconcept van bestek en aanbestedingsprocedure –Wordt afgerond met opdracht van gemeenten tot starten aanbesteding Opm. Opdracht van gemeenten leidt tot juridische binding (september 2005 aan de orde) Aanbestedingsfase –Uitvoeren van aanbesteding contract Gunningfase (beslispunt maart 2006 in ALV en april 2006 in colleges) –Leidt tot gunningadvies en gemeentelijke opdracht tot gunning –Wordt afgerond met definitief nieuw contract (juli 2006 in colleges) Operationele fase –Operationele uitvoering en contractbeheer Trechter in mate van binding Informatie (concreet  globaal)

19 Voorbereidingsfase (december 2004) ASL gaat aan de slag Offerteaanvraag 6 bureaus Selectie procesbegeleidend bureau Start communicatie met gemeenten ASL vraagt: –Discipline in de participatie –Schriftelijk bekrachtiging bij gemeenten Brief ASL in december 2004 Bindt gemeenten om samen besteksfase te starten

20 Bestekfase (januari - september 2005) ASL coördineert bestekvoorbereiding Opdracht aan procesbegeleidend bureau Bureau ontwerpt communicatie met gemeenten Meerdere marktconcepten mogelijk ASL organiseert speciale ALV in juni 2005 Resultaten van de bestekvoorbereiding in beeld brengen Marktconcepten en bestek bespreken Aanbestedingsprocedure bespreken Gemeenten bekrachtigen bestek en procedure in september 2005

21 9.Procespad Europese aanbesteding Zie bestuursvoorstel STEMMING OVER PROCESPAD AANBESTEDING 1.Akkoord met voorstel 2.Tegen voorstel

22 Volgende ALV Bijzondere bijeenkomst ASL Centraal thema: Marktconcept Bestek Aanbestedingsprocedure Voorstel: donderdag 16 juni 2005

23 Rondvraag


Download ppt "Algemene ledenvergadering Woensdag 24 november 2004, 14.00-16.00 uur Oranjerie Roermond."

Verwante presentaties


Ads door Google