De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Vertrouwelijke hand out” Algemene ledenvergadering ASL Donderdag 22 december 2005, 16.00-18.00 uur Oranjerie Roermond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Vertrouwelijke hand out” Algemene ledenvergadering ASL Donderdag 22 december 2005, 16.00-18.00 uur Oranjerie Roermond."— Transcript van de presentatie:

1 “Vertrouwelijke hand out” Algemene ledenvergadering ASL Donderdag 22 december 2005, 16.00-18.00 uur Oranjerie Roermond

2 “Vertrouwelijke hand out” De aanbesteding eindverwerking Toelichting door Huub Keijzers Afvalsamenwerking Limburg Roermond 22 december 2005

3 “Vertrouwelijke hand out” Inhoud 1.Algemeen 2.Proces en aanbestedingsdocumenten –Het proces –De documenten: Strategienota aanbesteding eindverwerkingvertrouwelijk Inrichtingnota aanbesteding eindverwerkingvertrouwelijk –beslispunten Uiteindelijke aanbestedingsdocumententer inzage 3.Beëindiging vigerend contract 4.Besluitvorming door de Limburgse gemeenten 5.De uitvoering van de aanbesteding na besluitvorming Binding

4 “Vertrouwelijke hand out” 1. Algemeen Vertrouwelijk Solidariteit Voortransport Gunningplicht Looptijd Verwachtingen

5 “Vertrouwelijke hand out” Vertrouwelijkheid (algemeen) Advies van mr. Chantal Bartels (Bartels, Sueters Fischer Aanbestedingsadvocaten) Alle aanbestedingsstukken vertrouwelijk behandelden: –Pijler van het aanbestedingsrecht: gelijkheid van marktpartijen. –Als een van de partijen eerder (en over meer) informatie beschikt, kan dit worden uitgelegd als ongelijke behandeling. –Achteraf kan dit de uitkomsten van de aanbesteding teniet doen.

6 “Vertrouwelijke hand out” Solidariteit (algemeen) Verwerkingskosten per ton (GFT en HRA) voor iedereen gelijk. –Gunning aan die som van percelen die leidt tot de economisch meest voordelige aanbieding. –Egalisatie van tariefverschillen. –Egalisatie van verschillen in voortransport. Gezamenlijk optrekken in het proces van aanbesteden. –Na start is uittreden of toetreden niet meer aan de orde. –Eventuele claims als gevolg van uittreden voor rekening uittreders.

7 “Vertrouwelijke hand out” Voortransport (algemeen) Maximale afstanden naar overslag 25 km. (gemiddeld per inzamelgebied) Rekenmethode om logistiek concept te wegen. –Kosten voortransport hangen samen met: het aantal overslagpunten, de locatie van de overslagpunten. –Meer overslagpunten: minder voortransport kilometers. –Kosten voortransport onderdeel van de prijsweging

8 “Vertrouwelijke hand out” Gunningplicht (algemeen) Bestek: ASL heeft het recht de aanbesteding te stoppen. –geheel of gedeeltelijk –om haar moverende redenen Dit is een standaard bestekvoorwaarde. Er is in die zin dus geen gunningplicht. Prijsplafond in bestek werkt belemmerend. –Prijsplafond heeft risico’s met betrekking tot marktwerking. –Boven dit prijsplafond zijn onderhandelingen onmogelijk. –Prijsplafond is een “schijnzekerheid” met belemmeringen Op basis van gunningadvies neemt ALV gunningbesluit

9 “Vertrouwelijke hand out” Looptijd (algemeen) Er worden biedingen gevraagd met verschillende looptijd. Kans op contracten met verschillende looptijden. Verschillende looptijden is ongunstig: –Extra werk door voorbereiden van meer aanbestedingen. –Massa is kassa effect komt onder druk. Verlengingsopties (maximaal 5 jr.) brengen looptijden weer bijeen. Kostenvoordeel interessant genoeg is: geen probleem. Norm voor voldoende interessant: –voordeel Limburg breed € 500.000 per stroom (gehele periode).

10 “Vertrouwelijke hand out” Verwachtingen (algemeen) Marktverkenning (HRA en GFT) Kostprijzen, huidige tarieven en mogelijke marktprijzen Strategische waarde Limburgs afval (investeringszekerheid) Duurzaamheid (gevarieerd van traditioneel tot innovatiever) Aantal aanbieders (HRA ca. 5; > 1 grote buitenlandse aanbieder) Risico van prijsafspraken Tot nu toe geen signalen over Informatie Nma; overleg met ervaringsdeskundigen Europese ontwikkelingen Duits stortverbod Stortbelasting Duitsland (lijkt in aantocht) Onbekend niveau van stortbelasting Open grenzen per 2007 (ongeclausuleerd) Risico van ongeclausuleerd en eenzijdig openen grenzen Overleg VROM / VNG / Minister / Kamercommissie

11 “Vertrouwelijke hand out” 2. Proces en aanbestedingsdocumenten Proces Strategienota Inrichtingsnota Beslispunten inrichtingsnota

12 “Vertrouwelijke hand out” Het proces naar de aanbesteding okt. nov. dec. jan. febr. mrt. april A. Voorbereiding aanbesteding afronden strategiedocument regiobijeenkomsten opstellen criteria- en aan- bestedingsdocumenten brede ambtelijke bijeenkomsten bespreking in ALV besluitvorming in en man- datering door gemeenten B. Voorbereiding contractbeëindiging brief aan Essent + evt. overleg mandatering tot opzegging door gemeenten C. Formele opzegging contract D. Verzending aankondiging aanbesteding 22 1 15 42

13 “Vertrouwelijke hand out” Adviezen “Strategienota” Verouderde contractrelatie Niet zelf ondernemen Moment in de markt benutten Geen tonnageverplichting Creativiteit markt benutten Verantwoordelijk risico’s Prijs als zwaarste gunninggrondslag Aandacht voor bedrijfszekerheid & duurzaamheid.

14 “Vertrouwelijke hand out” Adviezen “Inrichtingsnota” HRA en GFT aparte stromen. Grof HRA onderdeel van het HRA. Contractduur 5 of 10 jaar met verlengingsopties. Inclusief overslagstructuur en bulktransport. Marktpartijen maximale vrijheid voor logistieke structuur. Meerdere percelen, maximale concurrentiekracht. Europese 'openbare procedure' (toetsing geschiktheid marktpartijen en beoordeling aanbiedingen in één). “Prijs”: belangrijkste criterium, naast andere criteria. Uitgangspunt gunning: 'economisch voordeligste aanbieding'.

15 “Vertrouwelijke hand out” Beslispunten “Inrichtingsnota” Definitie afvalstromen Perceelindeling Criteriastructuur Wijze van gunnen Juridische aandachtspunten

16 “Vertrouwelijke hand out” Definitie afvalstromen HRA uit minicontainer, huisvuilzak, verzamelcontainer of duobak. (inclusief gelijktijdig ingezameld KWD - afval) Inclusief de restfractie van grof huishoudelijk restafval (ingezameld aan huis of via milieustraat) GFT uit minicontainer, verzamelcontainer, of duobak. Keuzevrijheid voor grof tuinafval om dit wel of niet onder het verwerkingscontract te laten vallen. Maximale scheidingsvrijheid om de hoeveelheid huishoudelijk restafval tot een minimum te beperken. Scheidingsvrijheid strekt zich uit tot en met nascheiden op de deelstroom grof huishoudelijk restafval.

17 “Vertrouwelijke hand out” Perceelindeling Parkstad: Vaals aan perceel Parkstad toedelen gezien inzameling door RD4

18 “Vertrouwelijke hand out” Criteriastructuur Selectiecriteria en gunningcriteria Uitsluitend en onderscheidend karakter De Gunningcriteria: Criteriumtypegewicht Kosten en prijsOnderscheidend80 % BedrijfszekerheidUitsluitendnvt Duurzaamheid/innovatieUitsluitend/onderscheidend15 % ContractvoorwaardenUitsluitend/onderscheidend5 % De percentages zijn indicatief bedoeld. Testruns kunnen nog leiden tot (kleine) wijzigingen in de definitieve gewichten)

19 “Vertrouwelijke hand out” Wijze van gunnen De gunning- en beoordelingsystematiek in ‘n apart document. (“document beoordelingstructuur“). De volgende punten worden hierin uitgewerkt: –nadere operationalisering van de (sub)criteria; –de scoreschalen en scoretoekenning; –de organisatie van de beoordeling: ASL en K plus V Toetsingscie beoordeelt duurzaamheid / innovatie / contractvoorwaarden; –checklists /afvinklijsten ten behoeve van de beoordeling; –beschrijving rekensoftware en resultaten van gevoeligheids­analyse. Resultaat: gunningadvies

20 “Vertrouwelijke hand out” Wijze van gunnen (proces) Aanbiedingen: –Beoordeling aanbiedingen –Gunningadvies (ASL + K plus V + deskundigengroep) –Algemene Ledenvergadering –Voorlopige gunning –Definitieve gunning

21 “Vertrouwelijke hand out” Juridische aandachtspunten Vóór start aanbesteding volmacht van Limburgse gemeenten om: –Europese aanbesteding uit te voeren; –Beoordeling offertes conform aanbestedingsstukken; –Bepaling aan welke marktpartij(en) het beste gegund kan worden; –Na gunningbesluit ALV het gunnen aan geselecteerde marktpartij(en). In de volmacht is ook opgenomen:het solidariteitsprincipe. Gemeenten zijn de uiteindelijke contractpartners. ASL verzorgt de coördinatie van het contractbeheer.

22 “Vertrouwelijke hand out” Afronding “Inrichtingsdocument” Inrichtingdocument wordt op basis van overleggen definitief gemaakt. –Ambtelijk overleg 4 november en 2 december 2005 –ALV 22 december 2005 Definitief inrichtingdocument wordt op uiterlijk 2 januari 2006 vertrouwelijk aan u toegezonden. Aanbestedingsdocumenten vertrouwelijk ter inzage bij ASL.

23 “Vertrouwelijke hand out” 3. Beëindiging vigerend contract Brief Essent Milieu Beëindiging juni 2006 Machtigen bestuur ASL

24 “Vertrouwelijke hand out” 4. Besluitvorming tot aanbesteding. Brief ASL aan college Format Collegebrief Format raadsvoorstel Format raadsbesluit Vertrouwelijke bijlagen Gevraagde besluiten Waarborgen van besluit in februari 2006

25 “Vertrouwelijke hand out” Gevraagde besluiten: 1.Onderschrijven strategienotitie "Aanbesteding verwerking HRA, GHA en GFT“. 2.Onderschrijven van het rapport "Inrichting Aanbesteding“. 3.Besluit tot deelname aan de gezamenlijke aanbesteding afvalverwerking. 4.Akkoord met beleid gericht op uniforme voorwaarden voor alle Limburgse gemeenten. 5.ASL bestuur machtigen om aanbesteding namens deelnemende gemeenten uit te voeren. 6.Instemmen met het voornemen tot opzeggen van het contract met Essent en het ASL bestuur hiertoe machtigen. Waarborgen besluitvorming in februari 2006

26 “Vertrouwelijke hand out” 5. De uitvoering van de aanbesteding Vervolgproces

27 “Vertrouwelijke hand out” Communicatie en besluitvorming Publicatie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding Resultaat collegebesluiten: Bestuur ASL is geautoriseerd om aan te besteden en te gunnen namens de 46 gemeenten op basis van eerder verstrekte machtiging ASL, K plus V, Projectgroep: PublicatieBeoordelingGunningadvies Bestuur ASL PublicatiebesluitBeoordelingsbesluitVoorlopige gunning Definitieve gunning Nieuwsbrief / communicatie Informatie ALV Vereniging ASL Gunningbesluit januari ’06maartapril augustus - september november ‘06 Collegebesluiten Besluitvorming 46 colleges / gemeenteraden


Download ppt "“Vertrouwelijke hand out” Algemene ledenvergadering ASL Donderdag 22 december 2005, 16.00-18.00 uur Oranjerie Roermond."

Verwante presentaties


Ads door Google