De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalsamenwerking Limburg “een wereld te winnen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalsamenwerking Limburg “een wereld te winnen”"— Transcript van de presentatie:

1 Afvalsamenwerking Limburg “een wereld te winnen”
U bent & blijft de architect

2 Agenda ALV Opening Mededelingen
Presentatie (proces, waarom, waarin, hoe) Procesverloop Doelen (strategienota) Programmering en werkprogramma Organisatiewijziging VvC AVL V-ASL Hoofdlijnen statutenwijziging Financiering 2004; 2005 t/m 2008 en na 2008 Richtinggevende besluitvorming Strategie, programma en werkplan Statutenwijziging Financiering 2004 respectievelijk 2005 t/m 2008 Rondvraag Sluiting Uitlooplunch

3 Resultaten 1e Limburgse Afvaldag
(Vrijdag 4 april 2003 in Oranjerie Roermond) Meer dan 200 deelnemers uit Limburgse gemeenten Strategienota ASL breed gedragen (> 90 %) Gemeenten willen financieel (€ 0,25 pp) bijdragen(> 85 %) Nader uitwerken “waarin” samenwerken (programmering ASL)

4 Agenda ALV Opening Mededelingen
Presentatie (proces, waarom, waarin, hoe) Procesverloop Doelen (strategienota) Programmering en werkprogramma Organisatiewijziging VvC AVL V-ASL Hoofdlijnen statutenwijziging Financiering 2004; 2005 t/m 2008 en na 2008 Richtinggevende besluitvorming Strategie, programma en werkplan Statutenwijziging Financiering 2004 respectievelijk 2005 t/m 2008 Rondvraag Sluiting Uitlooplunch

5 Afvalsamenwerking Limburg “een wereld te winnen”
U bent & blijft de architect

6 Inhoud presentatie: Proces Waarom Waarin Hoe

7 } } Proces & processtappen Bewustwordingsproces juli ’02 – april ‘03
(Ontwerp van het totaalproces) Bewustwordingsproces juli ’02 – april ‘03 Strategie Uitwerking programmering mei – sept. ‘03 Organisatieomvorming VvC okt. ‘03 – apr. ‘04 Voorbereiding statutaire wijziging jan. ’04 – apr. ‘04 Besluitvorming Uitvoering & beheerfase } 4 April 2003: 1e Limburgse Afval Conferentie } 28 januari 2004: ALV (richtinggevend) 8 April 2004: ALV en 2e Limburgse Afval Conferentie Proces Waarom Waarin Hoe

8 Essentiële veranderingen:
Provincie doet een stap terug: Einde provinciale beleidsafstemming gemeenten (HAAS-BIS) Gemeenten verantwoordelijk voor resultaatsmeting en rapportages (Anker / Bram) Gemeenten verantwoordelijk voor succes door samenwerking Gemeenten verantwoordelijk voor invloed in Den Haag / Brussel AVL Essent Milieu terug naar “core business” (energie) Verzakelijking relatie; beëindiging rol Essent Milieu als “comaker” Noodzaak tot zelfstandig deskundig opdrachtgever en regievoerder VvC wil onzuivere verhouding met contractpartner beëindigen De “aannemer” adviseert en faciliteert de “opdrachtgever” (onzuiver) Gemeenten betalen hiervoor per ton afval (sturingkosten € 2,37) Contractvernieuwing Limburgse afvalverwerking vereist Proces Waarom Waarin Hoe

9 Doelstellingen & strategie
(Door krachtenbundeling “een wereld te winnen”) K r a c h t e n b u n d e l i n g K e n n i s Betere preventie en nuttige toepassing Nog substantiële resultaten te boeken Leidt tot kleiner aanbod restafval (lagere kosten) Sterkere regierol gemeenten Vanuit professioneel opdrachtgeverschap Krachtenbundeling noodzakelijk: Om voldoende kennis en inzicht te verwerven; Om in complexe markt alert te reageren; Om beleidsplatforms effectief te beïnvloeden Inkoopkracht Versterkte marktverkenning Markt maken Om positie in te nemen als aanbieder A d v i e s B e l a n g M a r k t Proces Waarom Waarin Hoe

10 Programmering ASL * Proces Waarom Waarin Hoe

11 Doelstellingen m.b.t. kwantiteit
(in kg per inwoner) * Proces Waarom Waarin Hoe

12 Doelstellingen m.b.t. kwaliteit
(relatieve verhouding in %) * Proces Waarom Waarin Hoe

13 Doelstellingen m.b.t. kosten
(kosten per huishouden in €) 115 mio Verwerking 50 mio Logistiek 30 mio Componenten 25 mio Belasting 10 mio KCA OPK textiel glas GFT restafval GHA 207 KTON 105 KTON Oplopende kosten per kg * Proces Waarom Waarin Hoe

14 Acties Kennisbundeling
Opzetten Kennisnetwerk Afvalsamenwerking Limburg (“KAL”) Traditioneel: Vasthouden en uitbouwen gezamenlijke kennis Continuering monitoren (samen met provincie) Verbetering gegevenverzameling Ankerplus (BRAM) Nieuw: Inventariseren: inzamelcontracten, inzamelsystemen, componentenafzet & systematiek Analyseren kansen door krachtenbundeling Benutten kansen door samenwerkingsafspraken Kenniscentrum: helpdesk internetsite Proces Waarom Waarin Hoe

15 Acties adviesfunctie Traditioneel: Nieuw: Proces Waarom Waarin Hoe
Contractaspecten zoals o.a. tarievennota en tariefadvies Nieuw: Advisering afvalscheiding: Doelstellingen, Huidige resultaten Nieuwe kansen Advisering markt-alternatieven Advisering verbetermogelijkheden in de afvalketen (3 K’s) Advisering m.b.t. beleid van Europa en Rijksoverheid Proces Waarom Waarin Hoe

16 Acties belangenbehartiging
Traditioneel: Vertegenwoordiging in netwerken Nieuw: Doelrealisatie via (afval) netwerken ASL kanaliseert ‘t Limburgse bestuurlijke netwerk: Informatie-uitwisseling tussen (afval)netwerken Bezetten (afval)netwerken (VLG, RAOZ, AOO, VROM, Euregio’s, Europa) Ondersteuning bestuurders in netwerken ASL onderhoudt goede ambtelijke & bestuurlijke contacten: Provincie, Rijksoverheid, Europa Partners in afval (NVRD, AOO) Proces Waarom Waarin Hoe

17 Acties marktbenadering
Traditioneel: Beoordeling (tarief)voorstellen contractant (Klantenraad) Adviezen aan gemeenten over tarieven Essent Restafval & GFT (raamcontract) Componenten (cafetariamodel) Nieuw: Intergemeentelijke contractvorming (makelaar) Evaluatie vastgestelde tarievenmodel raamcontract (2004) Tarievenmodel herijken Parameters herijken zoals: Kosten “Sturing, Nazorg, Logistiek” Opbrengsten “Energie” Studie’s naar alternatieven eindverwerking Scan van marktmogelijkheden Uitdiepen kansrijke opties Zonodig “Markt maken” Proces Waarom Waarin Hoe

18 Werkplan VvC / ASL 2004 Algemeen:
Coördinatie, sturing en secretariaat afvalbureau Huisvesting en facilitering afvalbureau Secretariaat vereniging Inhoudelijk (naar prioriteitsvolgorde): Voorbereiding 2 ALV’s en Limburgse afvaldag Juridische analyse huidig raamcontract Voorbereiding statutenwijziging Start kennisnetwerk afvalsamenwerking Limburg Communicatie (nieuwsbrieven) Herijking tarievenmodel en parameters Scan eindverwerking (rest & GFT) & verdiepingsonderzoek Ondersteuning bestuurlijk netwerk Monitoren Limburgse resultaten (Anker plus / BRAM) Verdere professionalisering gegevenverzameling Proces Waarom Waarin Hoe

19 ASL Wat is ‘t niet Wat is ‘t wel Wel of geen diftar in uw gemeente
Afvalbeleid binnen uw gemeente Aanbesteding van uw inzameling Zwerfvuil in uw gemeente Tarievenbeleid in uw gemeente Wat is ‘t wel Kennisuitwisseling gemeenten Gezamenlijke voordelen behalen Belangenbundeling gemeenten Kostenreductie door krachtenbundeling Onderzoek & coördinatie eindverwerking Proces Waarom Waarin Hoe

20 Van praten naar  doen ! Van: De “Neuzen” een kant op. Naar:
De “Handen” ineen. Proces Waarom Waarin Hoe

21 Vereniging van Contractanten AVL Vereniging Afvalsamenwerking Limburg
Uitgangspunt: Omvorming Vereniging van Contractanten AVL Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Motieven : Één vereniging, geen versnippering Rol VvC is onderdeel van bredere doelstelling ASL VvC is eenvoudig uit te bouwen tot Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Proces Waarom Waarin Hoe

22 Verbreding statutaire taak
Hoe omvormen Verbreding statutaire taak Motieven: Rol VvC is belangenbehartiging gemeenten in relatie tot Raamcontract Rol VvC loopt slechts tot 2008 VvC heeft geen ondersteunend apparaat VvC heeft geen eigen financiële middelen Er liggen opgaven na 2008 ASL (zie strategienota en programma) heeft veel bredere doelstelling VvC is nu volgend en niet regisserend Gemeenten zullen als regisserende opdrachtgever in de markt moeten staan Proces Waarom Waarin Hoe

23 Statutaire wijziging van:
Statutaire doelstelling Handhaven bestaande doelstelling Toevoeging 4 programmalijnen Criteria lidmaatschap Mogelijk extra criteria toevoegen Bepaling jaarlijkse bijdrage Opnemen in huishoudelijk reglement (nieuw) Bepaling bestuur Verhoudingen bestuur, directeur vereniging en werknemers Betrokkenheid leden (o.a. Klantenraad, KAL) Overige bepalingen Wijzigingen niet nodig Huishoudelijk reglement Regelen van details Proces Waarom Waarin Hoe

24 Te volgen procedure omvorming
Publiekrechtelijke voorschriften Het betreft geen oprichting nieuwe vereniging Het betreft geen grammaticale aanpassing van de statuten Wel ingrijpende inhoudelijke wijziging statuten Bevoegdheid colleges Wensen en bedenkingen raad gehoord hebbende Toestemming GS (art. 160 lid 3 gemeentewet) Civielrechtelijke voorschriften Besluit door Algemene Leden Vergadering (ALV) Statuten op agenda Vooraf toegezonden en ter inzage gelegd Quorum en 2/3 meerderheid Geen quorum, nieuwe vergadering met 2/3 meerderheid Wijziging notarieel vast te leggen Proces Waarom Waarin Hoe

25 Kostenraming ASL 2004 Zie uitgereikt werkprogramma Samenvattend:
Kosten algemeen € Kosten inhoudelijke acties € Kosten professionalisering PM Totaal € Proces Waarom Waarin Hoe

26 Financiering Startjaar 2004
Voorschot uit opslag tarief Essent voor apparaatskosten: (≥ € ,=) Risicodragende voorfinanciering via de regio’s: (≥ € ,=) Verzoek om projectbijdragen bij provincie: (≥ € ,=) Structureel 2005 t/m 2008 Via tarievenstructuur 2005 t/m 2008 Uit opslag ad € 2,37 per ton (apparaatskosten AVL) Besluitvorming 3e kwartaal 2004 Na 2008 Besluitvorming in 2007 Proces Waarom Waarin Hoe

27 Bedankt voor uw aandacht.
De handen ineen ??!! Huub Keijzers Roermond, januari 2004

28 de Strategienota “Een wereld te winnen”.
ALV besluit 1 Stemt u in met: de Strategienota “Een wereld te winnen”.

29 (zie toegezonden programmering en bijgesteld werkplan 2004)
ALV besluit 2 Stemt u in met: de Programmering ASL, het Werkprogramma 2004. (zie toegezonden programmering en bijgesteld werkplan 2004)

30 ALV besluit 3 Stemt u in met:
De aanpak financiering van werkplan 2004. De aanpak financiering van de werkplannen 2005 t/m 2008. (zie toegezonden besluitvormingsvoorstel)

31 (zie toegezonden beslisnotitie)
ALV besluit 4 Stemt u in met: Het voorbereiden van een statutaire wijziging zoals richtinggevend is weergegeven in de presentatie en overeenkomstig de geschetste procedure. (zie toegezonden beslisnotitie)


Download ppt "Afvalsamenwerking Limburg “een wereld te winnen”"

Verwante presentaties


Ads door Google