De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g “een wereld te winnen” Afvalsamenwerking Limburg Afvalsamenwerking Limburg U bent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g “een wereld te winnen” Afvalsamenwerking Limburg Afvalsamenwerking Limburg U bent."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g “een wereld te winnen” Afvalsamenwerking Limburg Afvalsamenwerking Limburg U bent & blijft de architect

2 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Agenda ALV 1.Opening 2.Mededelingen 3.Presentatie (proces, waarom, waarin, hoe) Procesverloop Doelen (strategienota) Programmering en werkprogramma Organisatiewijziging VvC AVL V-ASL Hoofdlijnen statutenwijziging Financiering 2004; 2005 t/m 2008 en na 2008 4.Richtinggevende besluitvorming Strategie, programma en werkplan Statutenwijziging Financiering 2004 respectievelijk 2005 t/m 2008 5.Rondvraag 6.Sluiting 7.Uitlooplunch

3 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Resultaten 1e Limburgse Afvaldag Meer dan 200 deelnemers uit Limburgse gemeenten Strategienota ASL breed gedragen (> 90 %) Gemeenten willen financieel (€ 0,25 pp) bijdragen(> 85 %) Nader uitwerken “waarin” samenwerken (programmering ASL) (Vrijdag 4 april 2003 in Oranjerie Roermond)

4 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Agenda ALV 1.Opening 2.Mededelingen 3.Presentatie (proces, waarom, waarin, hoe) Procesverloop Doelen (strategienota) Programmering en werkprogramma Organisatiewijziging VvC AVL V-ASL Hoofdlijnen statutenwijziging Financiering 2004; 2005 t/m 2008 en na 2008 4.Richtinggevende besluitvorming Strategie, programma en werkplan Statutenwijziging Financiering 2004 respectievelijk 2005 t/m 2008 5.Rondvraag 6.Sluiting 7.Uitlooplunch

5 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g “een wereld te winnen” Afvalsamenwerking Limburg Afvalsamenwerking Limburg U bent & blijft de architect

6 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Proces Waarom Waarin Hoe Inhoud presentatie:

7 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g WaaromWaarinHoe Proces & processtappen Bewustwordingsproces juli ’02 – april ‘03 Strategie Uitwerking programmering mei – sept. ‘03 Organisatieomvorming VvC okt. ‘03 – apr. ‘04 Voorbereiding statutaire wijziging jan. ’04 – apr. ‘04 Besluitvorming Uitvoering & beheerfase 2004 - 2013 (Ontwerp van het totaalproces) 4 April 2003: 1 e Limburgse Afval Conferentie } Proces 8 April 2004: ALV en 2 e Limburgse Afval Conferentie } 28 januari 2004: ALV (richtinggevend)

8 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g ProcesWaaromWaarinHoe Essentiële veranderingen: Provincie doet een stap terug: Einde provinciale beleidsafstemming gemeenten (HAAS-BIS) Gemeenten verantwoordelijk voor resultaatsmeting en rapportages (Anker / Bram) Gemeenten verantwoordelijk voor succes door samenwerking Gemeenten verantwoordelijk voor invloed in Den Haag / Brussel AVL Essent Milieu terug naar “core business” (energie) Verzakelijking relatie; beëindiging rol Essent Milieu als “comaker” Noodzaak tot zelfstandig deskundig opdrachtgever en regievoerder VvC wil onzuivere verhouding met contractpartner beëindigen De “aannemer” adviseert en faciliteert de “opdrachtgever” (onzuiver) Gemeenten betalen hiervoor per ton afval (sturingkosten € 2,37) Contractvernieuwing Limburgse afvalverwerking vereist

9 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Doelstellingen & strategie Betere preventie en nuttige toepassing Nog substantiële resultaten te boeken Leidt tot kleiner aanbod restafval (lagere kosten) Sterkere regierol gemeenten Vanuit professioneel opdrachtgeverschap Krachtenbundeling noodzakelijk: –Om voldoende kennis en inzicht te verwerven; –Om in complexe markt alert te reageren; –Om beleidsplatforms effectief te beïnvloeden Inkoopkracht Versterkte marktverkenning Markt maken Om positie in te nemen als aanbieder (Door krachtenbundeling “een wereld te winnen”) ProcesWaaromWaarinHoe K r a c h t e n b u n d e l i n g M a r k t B e l a n g A d v i e s K e n n i s

10 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g ProcesWaaromWaarinHoe Programmering ASL *

11 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Doelstellingen m.b.t. kwantiteit ProcesWaaromWaarinHoe (in kg per inwoner) *

12 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Doelstellingen m.b.t. kwaliteit ProcesWaaromWaarinHoe (relatieve verhouding in %) *

13 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Doelstellingen m.b.t. kosten (kosten per huishouden in €) ProcesWaaromWaarinHoe * Verwerking 50 mio Logistiek 30 mio Componenten 25 mio Belasting 10 mio KCA OPK textiel glas GFT restafval GHA 207 KTON105 KTON Oplopende kosten per kg 115 mio

14 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Acties Kennisbundeling Opzetten Kennisnetwerk Afvalsamenwerking Limburg (“KAL”) Traditioneel: Vasthouden en uitbouwen gezamenlijke kennis Continuering monitoren (samen met provincie) plusVerbetering gegevenverzameling Anker plus (BRAM) Nieuw: Inventariseren: –inzamelcontracten, inzamelsystemen, componentenafzet & systematiek Analyseren kansen door krachtenbundeling Benutten kansen door samenwerkingsafspraken Kenniscentrum: –helpdesk –internetsite ProcesWaaromWaarinHoe

15 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Acties adviesfunctie Traditioneel: Contractaspecten zoals o.a. tarievennota en tariefadvies Nieuw: Advisering afvalscheiding: »Doelstellingen, »Huidige resultaten »Nieuwe kansen Advisering markt-alternatieven Advisering verbetermogelijkheden in de afvalketen (3 K’s) Advisering m.b.t. beleid van Europa en Rijksoverheid ProcesWaaromWaarinHoe

16 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Acties belangenbehartiging Traditioneel: Vertegenwoordiging in netwerken Nieuw: Doelrealisatie via (afval) netwerken ASL kanaliseert ‘t Limburgse bestuurlijke netwerk: –Informatie-uitwisseling tussen (afval)netwerken –Bezetten (afval)netwerken (VLG, RAOZ, AOO, VROM, Euregio’s, Europa) –Ondersteuning bestuurders in netwerken ASL onderhoudt goede ambtelijke & bestuurlijke contacten: –Provincie, Rijksoverheid, Europa –Partners in afval (NVRD, AOO) ProcesWaaromWaarinHoe

17 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Acties marktbenadering Traditioneel: Beoordeling (tarief)voorstellen contractant (Klantenraad) Adviezen aan gemeenten over tarieven Essent –Restafval & GFT (raamcontract) –Componenten (cafetariamodel) Nieuw: Intergemeentelijke contractvorming (makelaar) Evaluatie vastgestelde tarievenmodel raamcontract (2004) –Tarievenmodel herijken –Parameters herijken zoals: »Kosten “Sturing, Nazorg, Logistiek” »Opbrengsten “Energie” Studie’s naar alternatieven eindverwerking »Scan van marktmogelijkheden »Uitdiepen kansrijke opties »Zonodig “Markt maken” ProcesWaaromWaarinHoe

18 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Werkplan VvC / ASL 2004 Algemeen: Coördinatie, sturing en secretariaat afvalbureau Huisvesting en facilitering afvalbureau Secretariaat vereniging Inhoudelijk (naar prioriteitsvolgorde) : Voorbereiding 2 ALV’s en Limburgse afvaldag Juridische analyse huidig raamcontract Voorbereiding statutenwijziging Start kennisnetwerk afvalsamenwerking Limburg Communicatie (nieuwsbrieven) Herijking tarievenmodel en parameters Scan eindverwerking (rest & GFT) & verdiepingsonderzoek Ondersteuning bestuurlijk netwerk plusMonitoren Limburgse resultaten (Anker plus / BRAM) Verdere professionalisering gegevenverzameling ProcesWaaromWaarinHoe

19 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g ASL Wat is ‘t niet Wel of geen diftar in uw gemeente Afvalbeleid binnen uw gemeente Aanbesteding van uw inzameling Zwerfvuil in uw gemeente Tarievenbeleid in uw gemeente Wat is ‘t wel Kennisuitwisseling gemeenten Gezamenlijke voordelen behalen Belangenbundeling gemeenten Kostenreductie door krachtenbundeling Onderzoek & coördinatie eindverwerking ProcesWaaromWaarinHoe

20 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Van praten naar  doen ! ProcesWaaromWaarinHoe Van: De “Neuzen” een kant op. Naar: De “Handen” ineen.

21 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Uitgangspunt: Motieven : Één vereniging, geen versnippering Rol VvC is onderdeel van bredere doelstelling ASL VvC is eenvoudig uit te bouwen tot Vereniging Afvalsamenwerking Limburg ProcesWaaromWaarinHoe Omvorming Vereniging van Contractanten AVL Vereniging Afvalsamenwerking Limburg

22 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Hoe omvormen Motieven: Rol VvC is belangenbehartiging gemeenten in relatie tot Raamcontract 1993-2008 Rol VvC loopt slechts tot 2008 VvC heeft geen ondersteunend apparaat VvC heeft geen eigen financiële middelen Er liggen opgaven na 2008 ASL (zie strategienota en programma) heeft veel bredere doelstelling VvC is nu volgend en niet regisserend Gemeenten zullen als regisserende opdrachtgever in de markt moeten staan ProcesWaaromWaarinHoe Verbreding statutaire taak

23 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Statutaire wijziging van: Statutaire doelstelling Handhaven bestaande doelstelling Toevoeging 4 programmalijnen Criteria lidmaatschap Mogelijk extra criteria toevoegen Bepaling jaarlijkse bijdrage Opnemen in huishoudelijk reglement (nieuw) Bepaling bestuur Verhoudingen bestuur, directeur vereniging en werknemers Betrokkenheid leden (o.a. Klantenraad, KAL) Overige bepalingen Wijzigingen niet nodig Huishoudelijk reglement Regelen van details ProcesWaaromWaarinHoe

24 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Te volgen procedure omvorming Publiekrechtelijke voorschriften Het betreft geen oprichting nieuwe vereniging Het betreft geen grammaticale aanpassing van de statuten Wel ingrijpende inhoudelijke wijziging statuten »Bevoegdheid colleges »Wensen en bedenkingen raad gehoord hebbende »Toestemming GS (art. 160 lid 3 gemeentewet) Civielrechtelijke voorschriften Besluit door Algemene Leden Vergadering (ALV) Statuten op agenda Vooraf toegezonden en ter inzage gelegd Quorum en 2/3 meerderheid Geen quorum, nieuwe vergadering met 2/3 meerderheid Wijziging notarieel vast te leggen ProcesWaaromWaarinHoe

25 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Kostenraming ASL 2004 Zie uitgereikt werkprogramma Samenvattend: –Kosten algemeen€ 64.000 –Kosten inhoudelijke acties€ 195.000 –Kosten professionalisering PM –Totaal€ 259.000 ProcesWaaromWaarinHoe

26 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Financiering Startjaar 2004 Voorschot uit opslag tarief Essent voor apparaatskosten: (≥ € 100.000,=) Risicodragende voorfinanciering via de regio’s: (≥ € 100.000,=) Verzoek om projectbijdragen bij provincie: (≥ € 100.000,=) Structureel 2005 t/m 2008 Via tarievenstructuur 2005 t/m 2008 Uit opslag ad € 2,37 per ton (apparaatskosten AVL) Besluitvorming 3 e kwartaal 2004 Na 2008 Besluitvorming in 2007 ProcesWaaromWaarinHoe

27 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g Bedankt voor uw aandacht. Huub Keijzers Roermond, januari 2004 De handen ineen ??!!

28 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g ALV besluit 1 Stemt u in met: de Strategienota “Een wereld te winnen”.

29 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g ALV besluit 2 Stemt u in met: a.de Programmering ASL, b.het Werkprogramma 2004. (zie toegezonden programmering en bijgesteld werkplan 2004)

30 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g ALV besluit 3 Stemt u in met: a.De aanpak financiering van werkplan 2004. b.De aanpak financiering van de werkplannen 2005 t/m 2008. (zie toegezonden besluitvormingsvoorstel)

31 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g ALV besluit 4 Stemt u in met: Het voorbereiden van een statutaire wijziging zoals richtinggevend is weergegeven in de presentatie en overeenkomstig de geschetste procedure. (zie toegezonden beslisnotitie)


Download ppt "Vereniging Afvalsamenwerking Limburg K r a c h t e n b u n d e l i n g “een wereld te winnen” Afvalsamenwerking Limburg Afvalsamenwerking Limburg U bent."

Verwante presentaties


Ads door Google