De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw Verzekeringsrecht Fraude en Zorgplicht Programma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw Verzekeringsrecht Fraude en Zorgplicht Programma"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw Verzekeringsrecht Fraude en Zorgplicht Programma
Opening 2. Nieuw Verzekeringsrecht a. Algemeen b. Fraude bij zelf realiseren en vaststelling schade c. Van Verzwijging naar Informatieplicht Pauze en Buffet 3. Fraude Preventie en - Bestrijding b. Rechtsbijstand 4. Zorgplicht en o.a WFD 5. Sluiting en Netwerktijd

2 Even Voorstellen Victor Meier Manager Verzekeringstechniek
Anne-Luut Dijkstra Manager Productbeheer Hoofd Speciale Zaken

3 Nieuw Verzekeringsrecht
Wetsontwerp uit Na langdurige voorbereiding. Oude regeling in o.a Wetboek van Koophandel. Nieuwe Regeling in Boek 7 titel 17 BW. (art 925 e.v) Bijzondere Overeenkomsten

4 Wijzigingen Nieuw Verzekeringsrecht
Nieuwe Recht legt grotendeels vast wat op grond van de jurisprudentie onder het oude recht al gold. Codificatie van de jurisprudentie. Premiebetaling (art. 934) Schademelding (art.941)

5 Wijzigingen vervolg Directe Actie (art. 954) Eigen Schuld (art. 952)
Dwingend- en Semi-Dwingend Recht Algemeen (art. 943) Schadeverzekering (art. 963)

6 Nieuw Verzekeringsrecht en Fraude
Fraude ter gelegenheid van het zelf realiseren van de schade (art. 941 lid 2 en 5). Fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade (art 941 lid 2 en 5). Sancties: Fraudevervalclausule tegenover art 941 lid 5 (het altijd niets beginsel en het “behoudens” artikel).

7 Van Verzwijging naar Informatieplicht
Verzwijging of Verkeerde opgave. Artikel 251 Wetboek van Koophandel. Het alles of niets beginsel. Vernietiging ex tunc. Sancties: In het uiterste geval geen polis meer.

8 Mededelingsplicht (1) Art 928. Semi Dwingend recht (bescherming Consument). Criteria: (on)juistheid en (on)volledigheid. Sancties: Art 929. Opzegging met dadelijk ingang bij 1.Opzet of 2. Indien er geen verzekering zou zijn gesloten bij kennis van de ware stand van zaken.

9 Mededelingsplicht (2) Art 930. Het uitkeringsrecht. Causaliteit en Proportionaliteit. Andere Voorwaarden bij kennis van ware stand van zaken (art 930 lid 3). Exclusief karakter in art 931. Geen beroep op bedrog (art 44 boek 3) en dwaling (art 228 boek 6).

10 Ongeregeld Privacy regels. Wat mag een verzekeraar vragen?
Wijziging tussen aanvraag en acceptatie (928 lid 1?). Opvang middels aanvraagfomulier.

11 Tot slot Overgangsrecht.
Aanvraagfomulier (art 928 lid 4 en 6) en polisvoorwaarden. VRAGEN???

12 PAUZE

13 Nieuw Verzekeringsrecht Fraude en Zorgplicht Programma
3. Fraude Preventie en - Bestrijding a. Algemeen b. Rechtsbijstand 4. Zorgplicht en o.a WFD 5. Sluiting en Netwerktijd

14 Fraudebestrijding en Fraudepreventie

15 Algemeen Bouwfraude/ Hypotheekfraude/Belastingfraude
Identiteit- en Legitimatiefraude. Burgerservicenummer (BSN i.p.v Sofi). 1 van de 8.

16 Verzekeringsfraude Fraudeplatform in 1998. (Breed platform 2005?)
Fraudeprotocol, Fraudecoördinator en Protocolbewaker. Fraudecontactpersonen (intern en extern). “Speciale Zaken”

17 Rechtsbijstandverzekering en Fraude
“Vreemde Eend” ? Juridisch dienstverlener en Verzekeraar. Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere “beschermende” wetgeving.

18 De Praktijk en Soort zaken
Vrijwel alleen Verkeerde opgave en verzwijging. Zaken met een Fraude Indicatie. Meldingen binnen de eerste drie maanden. Geweldszaken (Bedreigingen) tegen personeel. Agressieprotocol.

19 Fraude Indicatoren (in combinatie)
Antedatering. Spoed Acceptatie. Teveel of te weinig informatie over de zaak of de polis. Onduidelijkheden aanvraagformulier. Individuele oversluiting (zorgplicht).

20 Werkwijze ZORGVULDIGHEID.
Aanvraagformulier. Informatie tussenperoon/volmacht soort klant. Nader onderzoek. Opvallende kenmerken. Zo vroeg mogelijk berichten aan de verzekeringnemer (art 929 lid 1).

21 Maatregelen Actie (nu nog) op basis van art. 251 WvK.
Plaatsen clausule. Hiermee voorzienbare toekomstige claims uitsluiten (art 930 lid 3). Aangifte politie. Fraude Unit Oost (OM) Melding Fraudeloket van het Verbond. In de toekomst melding AFM.

22 Registratie en signalering
Incidentenregister: Facts. Interne en Externe Verwijzingsindex (IVI en EVI) . Extern: FISH (Fraude en Informatiesysteem Holland) Streven om te komen tot FISH Rechtsbijstand.

23 Knelpunten Twee petten. Verzekeraar versus Juridisch dienstverlener.
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Regels van het Verbond of van de Advocatuur.

24 Fraudebeleid een onderdeel van
Normen en Waarden. Verzekeringsrecht, acceptatiebeleid en zorgplicht. Doelstelling: Schade- en daardoor Premiebeheersing .

25 Cijfers Inschatting besparing op basis van fraudebeheersing (inclusief voorkomen van “slordigheidskosten”): 5 tot 8 % van de bruto omzet van een bedrijf.

26 Zorgplicht en o.a. de WFD

27 Positie Tussenpersoon
Informatieverstrekking aan: 1.De Verzekeringnemer. 2.De Verzekeraar. Protocol Directe Benadering

28 Assurantiebemiddeling: mij een zorg(plicht)?
GIDI (art. 3.2). Gedragscode Verzekeraars. Europese Richtlijn inzake assurantiebemiddeling. Wet Financiële Dienstverlening (art ). Integriteit, Vakbekwaamheid, Transparantie, Financiële zekerheid en; Zorgplicht.

29 Informatieplichten Bij het sluiten van de verzekering over o.a:
a.Toereikendheid van de dekking (ook gedurende looptijd van de verzekering). b.Het geven van voldoende informatie aan de verzekeraar om deze te weerhouden van een beroep op verzwijging (art 928). Tijdig informeren over de gevolgen die bekend geworden feiten voor de verzekering kunnen hebben (overlijden, leegstand, echtscheiding).

30 Zorgplicht Vaste (totaal) relatie tot de klant.
Rol van de aansprakelijkheidsverzekeraar. De zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelende tussenpersoon. VRAGEN???

31 A ssurantiekantoren R egelmatig A andacht G even
Succes.!!!!!!!!!!!!!!!!


Download ppt "Nieuw Verzekeringsrecht Fraude en Zorgplicht Programma"

Verwante presentaties


Ads door Google