De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Orientatiefase Job Les 18 deel 1a Wat komt er bij je naar boven als je aan Job denkt?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Orientatiefase Job Les 18 deel 1a Wat komt er bij je naar boven als je aan Job denkt?"— Transcript van de presentatie:

1 orientatiefase Job Les 18 deel 1a Wat komt er bij je naar boven als je aan Job denkt?

2 relevantiefase Stel je voor?  Je bent je gloednieuwe mobieltje verloren  Je rapport vertoont alleen nog maar onvoldoendes  Je beste vriend heeft tegen je gelogen  Je hebt een vervelende ziekte onder je leden waardoor je op je gezicht uitslag hebt waar ze op school om lachen  Je moeder is ongeneeslijk ziek

3 relevantiefase Stel, je gelooft in Gods leiding Wat zou je in je gebed tot God willen zeggen?

4 relevantiefase Zou je gebed hier op lijken?

5 informatiefase Jacobus 1 2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. 5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

6 informatiefase Wat zal dit betekenen?

7 informatiefase Uitspraak Ik heb moeite met een God die er testprogramma’s op na houdt. Stelt Hij dan ouders op de proef door hen een kind te laten krijgen dat blind, doof of stom is? “…..met die ene God, die alles, werkelijk alles regelt en bestuurt, die de één kinderen geeft en de ander juist kinderen onthoudt, die uitgerekend uit Zijn Vaderlijke hand het naar ons doet toekomen, in die God kan ik evenmin geloven. –(A. F. Troost)

8 informatiefase Uitspraak Een tijd van beproeving is een gelegenheid tot bekering. Als God diegenen wegneemt van wie je het meeste houdt, en je zegt: “Dit is de vinger Gods”, onthoudt dan dat het Christus is Die binnen wil komen om je te behouden. (R. M. M’Cheyne)

9 informatiefase

10

11 Job 1 1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, [1:1] Job 2:3.en vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad. 2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 3 Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk ossen, en vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter was dan al die van het oosten. 4 En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken. 5 Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. 6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.

12 informatiefase Vervolg 7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, [1:7] 1 Petr 5:8.en van die te doorwandelen. 8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. 9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? 10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. 11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? 12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.

13 informatiefase Job lijdt, dus moet hij gezondigd hebben Job zegt, ik heb niet gezondigd, dus doet God het verkeerd.

14 informatiefase Job 42 4 Hoor toch, en ik zal spreken; ik zal U vragen, en onderricht Gij mij. 5 Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. 6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.

15 informatiefase God is liefdevol en genadig zelfs als Hij "voor nu" verzoeking en lijden toestaat om in ons leven te komen C.S. Lewis

16 informatiefase "Want we weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn" (Rom. 8:28)

17 informatiefase Begin van de bevrijding, het duurde nog wel een jaar dat Nederland bevrijd was. De oorlogswinter kwam nog…

18 informatiefase Van lijden tot heerlijkheid

19 informatiefase Belijdenisfragment Vr.28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt? Antw. Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

20 verwerkingsfase Leg dit eens uit?

21 verwerkingsfase Huiswerk Bespreken: Vragen en opdrachten les 18 Volgende keer: Begrijp je het les 19


Download ppt "Orientatiefase Job Les 18 deel 1a Wat komt er bij je naar boven als je aan Job denkt?"

Verwante presentaties


Ads door Google