De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief."— Transcript van de presentatie:

1 Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief

2 2 De weg tot de overwinning: Rechtvaardiging door geloof (1) Rom.1:16 – 3:31

3 In de rechtszaal Hoe kan een mens rechtvaardig staan voor God? Wie kan rechtvaardig staan voor God? Inleiding: in de rechtszaal Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

4 Vraag 2: Niemand Niemand is rechtvaardig ook niet één (3:10) Inleiding: in de rechtszaal Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Vraag 1: Door geloof De rechtvaardige zal door geloof leven (1:16,17) Antwoorden op de vragen In de rechtszaal

5 Hoe kan de aanklager tot de conclusie komen dat niemand rechtvaardig is? Door te bewijzen dat iedereen schuldig staat voor God. Drie groepen: De aanklager Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis 1.De heiden (=niet Jood) 2.De moralist (=Jood) 3.De Jood De conclusie van de aanklager De aanklager

6 DE HEIDEN 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Romeinen 1:18-23-7 De aanklager Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

7 DE MORALIST 1 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. 2 Wij weten echter, dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen, die zulke dingen bedrijven. 3 Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? 4 Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Romeinen 2:1-4 De aanklager Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

8 DE JOOD 28 Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29 maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Romeinen 2:28,29 De aanklager Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

9 De tegen- argumenten 1.De heiden: Ik heb het nooit geweten. Niemand heeft mij ooit iets verteld. De tegenargumenten Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis 2. De moralist: Wat de heidenen doen is te veroordelen. Zoiets zou ik nooit doen… 3. De Jood: Ik hoor bij het uitverkoren volk van God. Dus…

10 Zeven trappen in de afgang van de heiden:GOD 1. Zij hebben Hem niet als God verheerlijkt (:21) 2. Zij hebben Hem niet gedankt (:21) 3. Hun overleggingen zijn op niets uitgelopen (:21) 4. Het is duister geworden in hun onverstandig hart (:21) 5. Zij beweren wijs te zijn (:22) 6. Zij zijn dwaas geworden (:22) 7. Zij hebben de majesteit van de onvergankelijkeGod vervangen door een beeld.WORM De bewijzen Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis De bewijzen: de heiden

11 De bewijzen: de moralist Ook fatsoenlijke mensen staan schuldig voor God (2,3) De bewijzen Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Een moralist heeft een lage dunk van Gods goedertierenheid, verdraag- zaamheid en lankmoedigheid (2:4) De rijkdom van God staat tegenover ‘de rijkdom (hoop, stapel) van zonden’ (2:5) De moralist is als de Farizeeër in Lukas 18:11. 11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

12 De bewijzen: de Jood De ware besnijdenis is de besnijdenis van het hart (zie ook Kol.1:11) De bewijzen Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Uitverkoren zijn moet ook zichtbaar worden in wandel De Joden zijn schuldig omdat zij zich niet hielden aan Gods wet. De ware Jood is wedergeboren 11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,

13 Het slotbetoog Onwetendheid Het slotbetoog Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Fatsoenlijkheid Lidmaatschap kerk De slotzin van de aanklager luidt: niemand is rechtvaardig. We kunnen ons niet beroepen op:

14 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Romeinen 3:21-26 Het vonnis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

15 27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. 28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. 29 Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. 30 Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. 31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet. Romeinen 3:27-31 Het vonnis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

16 Het vonnis Spanning in de rechtszaal: wat is gerechtigheid? Een mens zou rechtvaardig zijn als Hij God en mensen geeft wat hem toekomt God is rechtvaardig als Hij de zonde veroordeelt. Wij hebben dat verdiend. God is rechtvaardig als Hij de zonde legt op Christus en Hem plaatsvervangend laat sterven. God is rechtvaardig als de zondaar door de eenmaking met Christus nu een rechtvaardige mag worden genoemd (2 Kor.5:21) Het vonnis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

17 Het vonnis Gerechtigheid is de grondslag voor onze rechtvaardiging Hoe kan God zijn gerechtigheid openbaren aan gelovigen? Wat moeten zij doen? Moeten zij alsnog de wet houden? Nee! Buiten de wet om is: geheel en al lost van enige wet Moeten zij hun leven beteren? Nee! De macht van de zonde kan niet door inspanningen worden verbroken. Het juiste antwoord is: geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus! Het vonnis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis

18 Het vonnis Onze rechtvaardiging is door: Geloof in Christus (:22) Genade van God (:24) = De Bron Verlossing die in Christus Jezus is (:24) = het middel Christus bloed (:25) = De kracht Het vonnis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Het feit dat Christus verheerlijkt is (:25) Gesteld tot ‘genadekroon’ (zoenmiddel, verzoendeksel)

19 Sleutelwoord: Behoudenis Behoudenis = ‘soteria’ (Gr.) -Meer dan zaligheid -Meer dan reddding Sleutelwoorden: behoudenis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. Sleutelwoord

20 Sleutelwoorden: behoudenis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Behoudenis is heil -Behouden van: Oordeel over schuld, dood, vijanden Sleutelwoord: Behoudenis Behoudenis is heil - Behouden tot: Het bekleed worden met de gerechtigheid van Christus Sleutelwoord

21 JESAJA 61:10 10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, Sleutelwoord: Behoudenis PSALM 132:9,16 9 Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid, en uw gunstgenoten juichen! 16 haar priesters zal Ik met heil bekleden, haar vromen zullen vrolijk juichen. Sleutelwoorden: behoudenis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Sleutelwoord

22 Sleutelwoord: Behoudenis Sleutelwoord PSALM 149:4 4 Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil. EFEZIERS 6:17 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

23 Tot slot Geloven wij de Rechter? Sleutelwoorden: behoudenis Inleiding: in de rechtszaal – De aanklager – De tegenargumenten– De bewijzen – Het slotbetoog – Het vonnis Sleutelwoorden: behoudenis Leven wij heil-lig?


Download ppt "Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief."

Verwante presentaties


Ads door Google