De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht

2 Geschiedenis Vrom-Lexicon  De eerste stap in 2004  Op basis van professionalisering milieuhandhaving  Landelijk vereiste, per 1 januari 2005 wettelijk verankerd in de Wet Milieubeheer  Het grijze kleurspoor Vergunningen- en Handhavingsplan 2007  De tweede stap in 2007  Op basis van Woningwet: ook voor bouw- en ruimtelijke plannen beleid voor vergunningverlening, inspectie en handhaving  Het rode kleurspoor  Hierbij is door de Raad een thematisch werk- en uitvoeringsniveau bepaald, op basis van risico’s in combinatie met kosten. Beide documenten bevatten essentiële onderdelen voor vergunningverlening, inspectie, toezicht en handhaving van VROM taken.

3 Nu een Omgevingsbeleidsplan 2011 Waarom een 3 e stap met een OBP ?  Interne ontwikkelingen  Externe ontwikkelingen met verplichtingen vanuit de WABO en BOR  Nieuwe inzichten, uitgangspunten, opgedane ervaringen en meer transparantie Dit Omgevingsbeleidsplan 2011 is een integraal en transparant plan. Het bevat een actualisatie, uitbouw en integratie van het vastgestelde beleid, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en - inzichten.

4  Het actualiseren en integreren van bestaand beleid;  Het uitbreiden van bestaand beleid met alle WABO- taken en een integrale benadering;  Het vaststellen van en opereren vanuit een algemeen landelijk geaccepteerd adequaat niveau met de daarbij horende personele bezetting;  Het belonen van goed - en straffen van slecht (naleef)gedrag;  Het inspelen op landelijke ontwikkelingen om zo een doeltreffender en doelmatiger bedrijfsvoering mogelijk te maken;  Het transparant maken van integraal beleid voor burgers, ondernemers en andere partijen voor wat betreft de aanpak van de WABO-taken Kernpunten OBP

5 Nieuwe doelstellingen Naast de omgevingsdoelstellingen (maatschappelijk effect) is een belangrijke doelstelling het verbeteren van het naleefgedrag door burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties. Hoe willen we dit bereiken ?  Deregulering door het verminderen van regeldruk en administratieve lasten;  ‘Privaat wat kan en publiek wat moet’, door het verder neerleggen van verantwoordelijkheden bij burgers, bedrijven en instanties.  ‘Opbouwen van vertrouwen’, waardoor de gemeentelijke bemoeienis op termijn, zowel bij vergunningverlening als bij toezicht kan verminderen. De zorg voor een veilige en leefbare gemeente is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6  Het minimaliseren van de maatschappelijke effecten van onveilige en ongezonde situaties vanuit het oogpunt van bouw-, milieu en brandveiligheidregelgeving;  Het tegengaan van de aantasting van de kwaliteit van de directe leefomgeving;  Het voorkomen van precedentwerking en rechtsongelijkheid;  Het minimaliseren van de kans op (gedeeltelijke) aansprakelijkheid van de gemeente;  Het voorkomen van hogere kosten voor onze klanten als zij achteraf moeten voldoen aan wet- en regelgeving.  Uiteindelijk ook het voorkomen van hogere kosten voor de gemeente zelf, omdat preventief optreden goedkoper is dan repressief optreden (motto: voorkomen is beter dan genezen);  Het vervullen van de maatschappelijke rol om de burgers die niet in de gelegenheid zijn een eigen woning te bezitten te beschermen tegen onverantwoord optreden van marktpartijen bij planvorming en uitvoering van bouwprojecten. Aantal voordelen OBP

7 Schematisch

8 Wat staat er verder in ons OBP ?  Algemeen beleid en uitgangspunten  Vergunningverlening, uitgesplitst in deelactiviteiten  Inspectie tijdens de realisatiefase  Toezicht tijdens de beheersfase  Handhaving als niets anders werkt  Voorts nog schema’s, protocollen, urenverantwoording  Capaciteitsberekening en nog veel meer

9 Structuur per onderdeel  Per onderdeel dezelfde structuur: Inleiding Centrale vraag Strategie Beleid  Invulling op basis van: VROM lexicon en VHP Ervaringen met VROM lexicon en VHP Algemene Plaatselijke Verordening Landelijke ontwikkelingen en richtlijnen Ervaringen elders in het land door pilots

10 Voorbeeld toetsmatrix - bouwen

11 Algemene nalevingsstrategie Integraal aandacht voor  Preventiestrategie  Toezichtstrategie  Meldingenstrategie  Sanctiestrategie  Gedoogstrategie

12 Algemene nalevingsstrategie In de uitwerking aandacht voor  Realisatiefase  Gebruiksfase  Objectgericht werken  Gebiedsgericht werken Tevens aandacht voor  Privaatrecht  Strafrecht

13 Algemene sanctiestrategie DE SANCTIESTRATEGIE IS DE NORM. Afwijken van deze strategie mag, maar dit dient dan wel gemotiveerd en transparant te gebeuren

14 Afwegingskaders  Kengetallen  Formatie  Capaciteitsbeeld  Afwegingen

15 Kengetallen  Beleid is vertaald naar kengetallen.  Inputdoelstellingen: uren  Prestatiedoelstellingen: aantal werkzaamheden Formatie  Beschikbare formatie in beeld gebracht:  Direct productieve uren voor WABO-taken  Verdeeld over verschillende teams / disciplines Capaciteitsbeeld  Vooral bij het onderdeel (bouw)inspectie is een grote verschil tussen vraag en aanbod te constateren (1 fte)  Bij onderdelen vergunningverlening en (milieu)toezicht liggen vraag en aanbod relatief dicht bij elkaar (0,1 fte)  Voor onderdeel handhaving is meer capaciteit nodig om een impuls te geven aan de verbetering van het naleefgedrag (1 fte voor periode 3-5 jaar)

16 Afwegingen

17  Afschaling van de geadviseerde personele bezetting is mogelijk, maar heeft als consequentie dat het geformuleerde beleid slechts voor een deel, of niet gerealiseerd kan worden. Opties Daarbij zijn een viertal opties mogelijk: 1.Het noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau en aantal inspecties te verlagen, zowel bij (bouw)inspecties als bij milieutoezicht; (verschil ca. 0,6 fte) 2.Geen extra personele inzet voor het actualiseren van de BAG, (snellere) gereedmeldingen naar het CBS en geen gebiedsgerichte controle (effect op waarde- bepaling als grondslag OZB); (verschil ca. 0,5 fte) 3.Het accepteren van een afgeschaald en lager werk- en handhavingsniveau met de daaraan verbonden risico's; (verschil ruim 1 fte) en/of 4.Dekking van bepaalde onderdelen via (variabele) leges realiseren ? (kostendekkend en beloningssysteem voor ‘goed gedrag’ ?)

18 Risico’s

19 Organisatorisch deel Hierin worden procescriteria behandeld  OBP als basis processen  Verantwoording en monitoring  Kwaliteitsborging  Organisatorische condities Enige begrippen zijn:  Procescriteria OBP en BIG-8  Doelstellingen  Verbetermechanismen

20 Conclusie Dit Omgevingsbeleidsplan 2011 kent vele vernieuwingen en voordelen voor eenieder. Het plan is transparant, eenduidig en integraal. Er straalt ook een duidelijk signaal vanaf, gebaseerd op actuele behoeften, ontwikkelingen en inzichten.


Download ppt "Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht."

Verwante presentaties


Ads door Google