De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Bij deze presentatie neem ik u mee naar het Omgevingsbeleidsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Bij deze presentatie neem ik u mee naar het Omgevingsbeleidsplan."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011
Bij deze presentatie neem ik u mee naar het Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht

2 Geschiedenis Vrom-Lexicon Vergunningen- en Handhavingsplan 2007
De eerste stap in 2004 Op basis van professionalisering milieuhandhaving Landelijk vereiste, per 1 januari 2005 wettelijk verankerd in de Wet Milieubeheer Het grijze kleurspoor Vergunningen- en Handhavingsplan 2007 De tweede stap in 2007 Op basis van Woningwet: ook voor bouw- en ruimtelijke plannen beleid voor vergunningverlening, inspectie en handhaving Het rode kleurspoor Hierbij is door de Raad een thematisch werk- en uitvoeringsniveau bepaald, op basis van risico’s in combinatie met kosten. Beide documenten bevatten essentiële onderdelen voor vergunningverlening, inspectie, toezicht en handhaving van VROM taken. Tussen beide documenten is een bepaalde overlap en relatie aanwezig. Beide documenten bevatten essentiële onderdelen voor vergunningverlening, inspectie, toezicht en handhaving van VROM taken.

3 Nu een Omgevingsbeleidsplan 2011
Waarom een 3e stap met een OBP ? Interne ontwikkelingen Externe ontwikkelingen met verplichtingen vanuit de WABO en BOR Nieuwe inzichten, uitgangspunten, opgedane ervaringen en meer transparantie Intern ontwikkelingen, zoals: ▪ Nieuwe organisatiestructuur ▪ Nieuw functiehuis ▪ Nieuw collegeprogramma ▪ Nieuw coalitieakkoord ▪ Audit Milieuhandhaving eind 2010 door Provincie Gelderland ▪ Rapport Rekenkamercommissie "Consequent handhaven in de Maasdrielse Kernen". Extern ontwikkelingen, zoals: ▪ Wijziging regelgeving en introductie Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en BOR ▪ Ontwikkeling van Regionale UitvoeringsDiensten (RUD) ▪ Ontwikkeling diverse landelijke kwaliteitscriteria Dit Omgevingsbeleidsplan 2011 is een integraal en transparant plan. Het bevat een actualisatie, uitbouw en integratie van het vastgestelde beleid, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en - inzichten.

4 Kernpunten OBP Het actualiseren en integreren van bestaand beleid;
Het uitbreiden van bestaand beleid met alle WABO- taken en een integrale benadering; Het vaststellen van en opereren vanuit een algemeen landelijk geaccepteerd adequaat niveau met de daarbij horende personele bezetting; Het belonen van goed - en straffen van slecht (naleef)gedrag; Het inspelen op landelijke ontwikkelingen om zo een doeltreffender en doelmatiger bedrijfsvoering mogelijk te maken; Het transparant maken van integraal beleid voor burgers, ondernemers en andere partijen voor wat betreft de aanpak van de WABO-taken

5 Nieuwe doelstellingen
Naast de omgevingsdoelstellingen (maatschappelijk effect) is een belangrijke doelstelling het verbeteren van het naleefgedrag door burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties. Hoe willen we dit bereiken ? Deregulering door het verminderen van regeldruk en administratieve lasten; ‘Privaat wat kan en publiek wat moet’, door het verder neerleggen van verantwoordelijkheden bij burgers, bedrijven en instanties. ‘Opbouwen van vertrouwen’, waardoor de gemeentelijke bemoeienis op termijn, zowel bij vergunningverlening als bij toezicht kan verminderen. De zorg voor een veilige en leefbare gemeente is immers een gezamenlijke verantwoording Deregulering Overeind blijft dat de publieke belangen moeten blijven gewaarborgd. Vertaald in beleid betekent dit dat verschillende vergunningen vervangen worden door algemene regels en standaard controles worden vervangen door zorgplichten al dan niet gecombineerd met steekproef controles. De zorg voor een veilige en leefbare gemeente is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6 Aantal voordelen OBP Het minimaliseren van de maatschappelijke effecten van onveilige en ongezonde situaties vanuit het oogpunt van bouw-, milieu en brandveiligheidregelgeving; Het tegengaan van de aantasting van de kwaliteit van de directe leefomgeving; Het voorkomen van precedentwerking en rechtsongelijkheid; Het minimaliseren van de kans op (gedeeltelijke) aansprakelijkheid van de gemeente; Het voorkomen van hogere kosten voor onze klanten als zij achteraf moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Uiteindelijk ook het voorkomen van hogere kosten voor de gemeente zelf, omdat preventief optreden goedkoper is dan repressief optreden (motto: voorkomen is beter dan genezen); Het vervullen van de maatschappelijke rol om de burgers die niet in de gelegenheid zijn een eigen woning te bezitten te beschermen tegen onverantwoord optreden van marktpartijen bij planvorming en uitvoering van bouwprojecten.

7 Schematisch

8 Wat staat er verder in ons OBP ?
Algemeen beleid en uitgangspunten Vergunningverlening, uitgesplitst in deelactiviteiten Inspectie tijdens de realisatiefase Toezicht tijdens de beheersfase Handhaving als niets anders werkt Voorts nog schema’s, protocollen, urenverantwoording Capaciteitsberekening en nog veel meer

9 Structuur per onderdeel
Per onderdeel dezelfde structuur: Inleiding Centrale vraag Strategie Beleid Invulling op basis van: VROM lexicon en VHP Ervaringen met VROM lexicon en VHP Algemene Plaatselijke Verordening Landelijke ontwikkelingen en richtlijnen Ervaringen elders in het land door pilots

10 Voorbeeld toetsmatrix - bouwen

11 Algemene nalevingsstrategie
Integraal aandacht voor Preventiestrategie Toezichtstrategie Meldingenstrategie Sanctiestrategie Gedoogstrategie

12 Algemene nalevingsstrategie
In de uitwerking aandacht voor Realisatiefase Gebruiksfase Objectgericht werken Gebiedsgericht werken Tevens aandacht voor Privaatrecht Strafrecht

13 DE SANCTIESTRATEGIE IS DE NORM.
Algemene sanctiestrategie DE SANCTIESTRATEGIE IS DE NORM. Afwijken van deze strategie mag, maar dit dient dan wel gemotiveerd en transparant te gebeuren

14 Afwegingskaders Kengetallen Formatie Capaciteitsbeeld Afwegingen

15 Formatie Capaciteitsbeeld Kengetallen
Beleid is vertaald naar kengetallen. Inputdoelstellingen: uren Prestatiedoelstellingen: aantal werkzaamheden Formatie Beschikbare formatie in beeld gebracht: Direct productieve uren voor WABO-taken Verdeeld over verschillende teams / disciplines Capaciteitsbeeld Vooral bij het onderdeel (bouw)inspectie is een grote verschil tussen vraag en aanbod te constateren (1 fte) Bij onderdelen vergunningverlening en (milieu)toezicht liggen vraag en aanbod relatief dicht bij elkaar (0,1 fte) Voor onderdeel handhaving is meer capaciteit nodig om een impuls te geven aan de verbetering van het naleefgedrag (1 fte voor periode 3-5 jaar)

16 Afwegingen

17 Opties Afschaling van de geadviseerde personele bezetting
is mogelijk, maar heeft als consequentie dat het geformuleerde beleid slechts voor een deel, of niet gerealiseerd kan worden. Daarbij zijn een viertal opties mogelijk: Het noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau en aantal inspecties te verlagen, zowel bij (bouw)inspecties als bij milieutoezicht; (verschil ca. 0,6 fte) Geen extra personele inzet voor het actualiseren van de BAG, (snellere) gereedmeldingen naar het CBS en geen gebiedsgerichte controle (effect op waarde- bepaling als grondslag OZB); (verschil ca. 0,5 fte) Het accepteren van een afgeschaald en lager werk- en handhavingsniveau met de daaraan verbonden risico's; (verschil ruim 1 fte) en/of Dekking van bepaalde onderdelen via (variabele) leges realiseren ? (kostendekkend en beloningssysteem voor ‘goed gedrag’ ?)

18 Risico’s

19 Organisatorisch deel Hierin worden procescriteria behandeld
OBP als basis processen Verantwoording en monitoring Kwaliteitsborging Organisatorische condities Enige begrippen zijn: Procescriteria OBP en BIG-8 Doelstellingen Verbetermechanismen Organisatorisch deel (deel 4)

20 Conclusie Dit Omgevingsbeleidsplan 2011 kent vele
vernieuwingen en voordelen voor eenieder. Het plan is transparant, eenduidig en integraal. Er straalt ook een duidelijk signaal vanaf, gebaseerd op actuele behoeften, ontwikkelingen en inzichten. Je zou het zelfs -meer dan gemiddeld- ambiteus en gedurfd noemen. Hiermee rijdt Maasdriel alert in de kop van het peloton mee.


Download ppt "Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Omgevingsbeleidsplan Maasdriel 2011 Bij deze presentatie neem ik u mee naar het Omgevingsbeleidsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google