De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afd. Sociale Geneeskunde Is houdbare solidariteit, ook gezonde solidariteit? Niek Klazinga (NPHF) - een public health visie op het RVZ rapport -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afd. Sociale Geneeskunde Is houdbare solidariteit, ook gezonde solidariteit? Niek Klazinga (NPHF) - een public health visie op het RVZ rapport -"— Transcript van de presentatie:

1 Afd. Sociale Geneeskunde Is houdbare solidariteit, ook gezonde solidariteit? Niek Klazinga (NPHF) - een public health visie op het RVZ rapport -

2 Afd. Sociale Geneeskunde Houdbaarheid economische houdbaarheid maatschappelijke houdbaarheid

3 Afd. Sociale Geneeskunde Bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen.

4 Afd. Sociale Geneeskunde Solidariteit risico solidariteit inkomens solidariteit leeftijds solidariteit gezondheids solidariteit

5 Afd. Sociale Geneeskunde Houdbare solidariteit in relatie tot ontwikkelingen in gezondheid en behoefte aan zorg (demografie, epidemiologie, technologie).

6 Afd. Sociale Geneeskunde Houdbare solidariteit in relatie tot de inrichting van het zorgstelsel

7 Afd. Sociale Geneeskunde Gezondheidszorg in silo’s ggd PreventieCure ziekenhuizen huisartsen verzorgings- huizen verpleeg- huizen thuiszorg Care Maatschap- pelijk werk Hulpmiddelen Woning- aanpassing Vervoer Welzijn WCPVZFW / particulieren AWBZWVG

8 Afd. Sociale Geneeskunde Het basispakket is evidence based. Zorg die niet evidence based is, hoort niet in het basispakket. In de AWBZ kan analoog hieraan worden gewerkt met een minimaal aanvaardbaar kwaliteitsniveau. (+ / -) 

9 Afd. Sociale Geneeskunde Gedrag is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van de gezondheidszorg. Het is daarom toegestaan mensen te belonen voor gezond gedrag en gepast patiëntschap. Tot een zeker maximum mag daarvoor door verzekeraars gebruik worden gemaakt van premiedifferentiatie en eigen betalingen. (+ / -) 

10 Afd. Sociale Geneeskunde De mogelijkheden voor premiedifferentiatie moeten niet enkel terug te voeren zijn tot omzetkortingen in collectieve contracten. Overwegingen van wenselijke solidariteit en volksgezondheid moeten ook worden meegenomen. Dit betekent dat naast het genoemde in de vorige stelling ook premiedifferentiatie naar leeftijd moet worden heroverwogen. (-) 

11 Afd. Sociale Geneeskunde De overheid stimuleert een prudent gebruik van zorg met eigen betalingen. Zij hanteert hierbij de voorwaarde dat de burger ook reële beïnvloedingsmogelijkheden heeft. (+ / -) 

12 Afd. Sociale Geneeskunde Er komt een striktere scheiding tussen services en zorg. Alle services (wonen, verblijf, hotelkosten) komen in beginsel voor rekening van de gebruiker. (+) 

13 Afd. Sociale Geneeskunde De zorg werkt ook activerend in de richting van de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers krijgen ook vanuit de gezondheidszorg reëel uitzicht op goede arbeidsgerelateerde zorgverlening. Individuele preventie en gezond gedrag worden krachtig gestimuleerd. (+) 

14 Afd. Sociale Geneeskunde De financiering wordt aangevuld met individuele keuzes voor beperkte vormen van kapitaaldekking. Individueel sparen vormt echter geen integraal alternatief voor de ziektekostenverzekering. Door het huidige spaarloon om te vormen tot zorgsparen kan een spaarregeling budgettair neutraal worden ingevoerd. (-) 

15 Afd. Sociale Geneeskunde De overheid stimuleert diegenen die vanuit hun taakopdracht of missie een bijdrage leveren aan meer algemene solidariteit- en vangnetfuncties in de gezondheidszorg. Deze stimulansen gelden voor professionele zorg, maar ook voor burgers die naar elkaar omzien. Daar waar marktpartijen zelf vormen van solidariteit organiseren (aanvullende verzekeringen) ziet de overheid erop toe dat deze markten in het belang van de consument functioneren. (+ / -) 

16 Afd. Sociale Geneeskunde Vanuit een public health visie wordt het functioneren van het zorgsysteem beoordeeld naar de bijdrage aan gezondheid en gezondheid van iedereen.

17 Afd. Sociale Geneeskunde Vanuit een public health visie dienen incentives in het zorgstelsel bij te dragen aan gezondheid van zowel groepen als individuen.

18 Afd. Sociale Geneeskunde Vanuit een public health visie dient behoefte aan zorg leidend te zijn bij de uitwerking van solidariteitsarrangementen.

19 Afd. Sociale Geneeskunde Vanuit een public health visie dienen bestaande sociaal-economische gezondheidsverschillen te worden teruggebracht.

20 Afd. Sociale Geneeskunde Vanuit een public health visie dienen de effecten van de huidige stelselwijzigingen op toegankelijkheid en kwaliteit van zorg alsmede op de gezondheid systematisch te worden geëvalueerd.

21 Afd. Sociale Geneeskunde Duurzame solidariteit in de gezondheidszorg is gezonde solidariteit.


Download ppt "Afd. Sociale Geneeskunde Is houdbare solidariteit, ook gezonde solidariteit? Niek Klazinga (NPHF) - een public health visie op het RVZ rapport -"

Verwante presentaties


Ads door Google