De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw."— Transcript van de presentatie:

1

2 Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw

3 Historische context De 18 de eeuw REVOLUTIE!!! Engeland met haar koloniën Vrijheidsoorlog in Amerika Franse Revolutie In 1799 grijp ik de macht: Napoleon Bonaparte. De Revolutie is dan voorbij!

4 Historische context Pruikentijd Machtstrijd in de Republiek. 3 partijen: 1.De stadhouder en zijn aanhang 2.De regenten 3.De patriotten (wilden meer invloed voor de burgerij!) Eind 18 de eeuw: Frankrijk valt de Republiek binnen en sticht de Bataafse Republiek. In economisch opzicht ging de Republiek in de 18 de eeuw ook achteruit: de Industriele Revolutie liet in de Nederlanden op zich wachten (de rijke regenten investeerden niet, maar rentenierden…)

5 Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Culturele context Ik ben Immanuel Kant, een filosoof. Twee vragen stonden voor mij centraal: KENNIS Via zintuiglijke waarneming = ervaring WAARHEID Via RATIO Bijv. Tijd, Ruimte & Causaliteit

6 Culturele context Verlichting Vanuit de burgerij Kern: zelfstandig, kritisch denken: rationeel zijn en op basis daarvan handelen Onderwijs en verspreiding van kennis als belangrijk middel tegen vooroordelen. KENNIS BEVORDERT DEUGD

7 Culturele context Montesquieu hier: ik pleitte voor verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid. Ratio en kennis moesten ervoor zorgen dat mensen (van de burgerij) mondig gemaakt werden! Ik ben J.J. Rousseau. Ik vind dat de mens vervreemd is van zichzelf en misvormd door de maatschappij. Terug naar zijn oorsprong!!! Door goede opvoeding.

8 Culturele context pruiken Dus waarschijnlijk: regenten Kapotte pijpen en drankflessen Drankmisbruik, dronkenschap: sluit ratio uit!! Is dus slecht! Kunstenaar als opvoeder en opinievormer

9 Culturele context renaissance 16/17 eeuw; vooral voor “geleerden” classicisme Voorzetting van renaissancegedachte, eind 17 de eeuw/midden 18 de eeuw… Het classicisme wordt in de 18 de eeuw aangepast aan de opvattingen van de burgerij: nadruk op eenvoud, zakelijkheid, regelmaat etc.

10 Literaire ontwikkelingen BURGERIJ SCHRIJVERS ZIJN OPVOEDERS EN OPNIEVORMERS

11 Vervolg 18 de en 19 de eeuw 18 de eeuwse literaire ontwikkelingen Verschillende genres komen in de 18 de eeuw opzetten… Classicistisch toneel Deugdzaamheid bevorderen Logisch en waarschijnlijk, beschaafd en fatsoenlijk Spectatoriale Tijdschriften Opinievormend en kennis verspreidend Naar Engels voorbeeld in Nederland: De Hollansche Spectator Kinderliteratuur Kinderen opvoeden; kinderen zelf leren nadenken Kinderen in de hoofdrol (ik- figuur), voor kinderen bedoeld (deugden etc.)

12 Literaire ontwikkelingen Ik ben Pieter Langendijk en schreef classicistisch komedie. Naar voorbeeld van Franse classicistisch toneel. Het stuk bevat wel duidelijk een les voor de burgerij (Het wederzijdse huwelijksbedrog) Ik ben Justus van Effen. Ik richtte naar Engels voorbeeld een spectatoriaal tijdschrift op in Nederland: De Hollandsche Spectator De opvattingen van de verlichting worden gepropageerd: deugd, redelijkheid, tolerantie etc. Kritiek op ondeugden.

13 Vervolg 18 de en 19 de eeuw 18 de eeuwse literaire ontwikkelingen Imaginaire reisverhalen Maatschappijkritiek leveren Reis naar een denkbeeldig land. Spiegeling. Politiek. De roman Zelfbespiegeling, innerlijk leven en analyse van eigen gedrag. Veel aandacht voor psychologische verdieping van personages. Tegen zedelijk en moraal verval: de zedenroman (opvoedkundige adviezen) Vooral gericht op gevoelens: de sentimentele roman

14 De negentiende eeuw De historische context Nationalisme Imperialisme Na overheersing, streven naar eenwording. Leidde ook tot interesse in verleden van eigen volk en volkskarakter. Nationale Eenheid; vaderlandsliefde Europese landen streefden naar gebieds- en machtsuitbreiding in de koloniën. Economisch motief.

15 Grote groepen gaan anoniem op in massa Grote Steden Kapitalisme RIJK De negentiende eeuw De historische context De eeuw van de burgerij

16 Emancipatie op allerlei gebieden (geloof, feminisme) Geindustrialiseerde samenlevig met grote verstedelijking: individualisme door anonimiteit in stad Versterkt nationalisme in Nederland De negentiende eeuw De historische context Situatie in Nederland 1848: Onafhankelijkheid België Nieuwe grondwet van Thorbecke: Nederland wordt parlementaire democratie

17 De negentiende eeuw Cultuur en wetenschap Economie is bepalend voor het gehele leven. Kapitalisme vervreemdt de mens van zichzelf, anderen en zijn arbeid. Er is een tweedeling in de maatschappij: -Loonarbeiders (het proletariaat) -De bourgeoisie (het kapitaal) Het evenwicht tussen de twee groepen moest goed bewaakt blijven.

18 De negentiende eeuw Cultuur en wetenschap Comte: positivisme. Het feitelijke is dat wat men kan waarnemen of door experimenten bewijzen Friedrich Nietzsche: reageert op de crisis en de vervreemding. Alle zekerheden moeten vernietigd worden, pas dan kan de mens weer tot zichzelf komen. Waarheden zijn illusies waarvan mensen vergeten zijn dat het illusies zijn. De Uebermensch: een mens die volledig ontdaan is van conventies en gegeven waarden: een radicale afwending van alle bestaande waarden en omverwerping van alle vooroordelen  een niet van zichzelf vervreemd mens!

19 De negentiende eeuw Cultuur en wetenschap Wetenschap in de negentiende eeuw: geloof in vooruitgang.  vb. De evolutietheorie The Origins of the Species (1859) Vooruitgang op het gebied van biologie. Ook hier op zoek naar wetmatigheden.


Download ppt "Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw."

Verwante presentaties


Ads door Google