De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiden van innovaties 3de jaar PROFS og x cf jouw school nu als dynamisch produkt Organisatie structuur Organisatie cultuur Innovatie- beleid Schoolwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiden van innovaties 3de jaar PROFS og x cf jouw school nu als dynamisch produkt Organisatie structuur Organisatie cultuur Innovatie- beleid Schoolwerk."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leiden van innovaties 3de jaar PROFS

3

4

5 og x cf jouw school nu als dynamisch produkt Organisatie structuur Organisatie cultuur Innovatie- beleid Schoolwerk plan Veranderings capaciteiten schoolleiding leerlingen onderwijsbegeleiders team Omgeving onderwijsbeleid randvoorwaarde n

6 te situeren in volgende velden GROEP TAAK/ THEMA INDIVIDU CONTEXT:meso CONTEXT:macro

7 Welke vernieuwingen zijn er allemaal op til op school? Stap 1: Individueel: Maak een web over bovenstaande vraag Stap 2:In groep Inventariseer per groep op flap (zonder te praten) Bespreek kort/vervolledig/is alles duidelijk

8 Welke vernieuwingen zijn er allemaal op til op school? Stap 3: in groep Duid aan :  vanuit externe impuls  vanuit interne impuls

9 Een school is onderhevig aan impulsen bewust Intern instroom lln personeel:-wissel,- tekort cultuur, normen, waarden visie op onderwijs/leren leiding ouders logistiek Extern overheid/ inspectie... koepel vakbond ouders buurt, parochie gemeente onbedoeld bedoeld onbewust Geplande /autonome/ onverwachte veranderingen (Lagerwey)

10 Ook het andere werk loopt intussen door…

11 MINISTERIE Eisen voor subsidiëring Administratie Eindtermen: Wat minimaal met lln einde basisschool? schoolbestuur lkr lln ouders SCHOOL Christelijk Opvoedingsproject schoolwerkplan VVKBao Christelijke opvoedingsproject opdrachtverklaring OKB Leerplannen/ontwikkelings plan Wat komt in elk leerjaar aan bod en hoe? Inspectie Kwaliteitsbewaking door doorlichting Wat er concreet gebeurt in de school: -taalopvoeding -wiskundige opvoeding -wereldoriëntatie -Muzische opvoeding -bewegingsopvoeding - sociale ontwikkeling -waardevorming -leren leren -omgaan met media - godsdienst Begeleiding Kwaliteitsbewaking en verbetering dr ondersteuning interventies zelfevaluatie van de school

12 0verheid regeerakkoord 2004-2009 Scholen krijgen, binnen vooropgestelde kwaliteitsdoelen en –normen, de ruimte om autonoom en met inspraak van alle betrokken actoren hun kwaliteitsbeleid uit te bouwen. Scholen krijgen ruimte om de eigen missie en visie te realiseren. Op basis van een evaluatie voeren we een herdefiniëring en mogelijke vermindering van het aantal eindtermen en ontwikkelingsdoelen door. Scholen krijgen een kwaliteitskader waarbij ze onder meer op hun resultaten, leerwinst en welbevinden worden getoetst, maar verder hun vrijheid behouden.

13 VVKBAO: SCHOOLONTWIKKELING autonoom schoolbeleid = een schooleigen antwoord  op alle vragen en eisen die op ons afkomen  vanuit onze mogelijkheden en beperkingen  een haalbare koers uitzetten (prioriteiten)  gedragen door betrokkenen zelfevaluatie= zitten we nog op koers? bijsturen of borgen?

14 Vernieuwingsacties als onderdeel van schoolontwikkeling Onderwijsverandering wordt niet langer gezien als een eenmalig, concreet proces, maar als een voortdurend, continu ontwikkelingsproces waarin een school zich bevindt onder invloed van allerlei impulsen van binnenuit en vanuit de omgeving. (Lagerwey)

15 Verschuiving in het innovatieparadigma (model) “Het gaat bij vernieuwingen niet langer om het getrouw invoeren van door anderen bedachte vernieuwingen. Ook niet om het aan de eigen situatie aanpassen van zo’n vernieuwing. Primair gaat het om het invoeren van een vernieuwing die voortvloeit uit de eigen wensen tot verandering. M.a.w. Om het invoeren van een vernieuwing die nauw correspondeert met waar een team staat en voor gaat als gevolg van de voor(t)gaande eigen professionele ontwikkeling.” (Vandenberghe 2003)

16 Sleutelrol van de professionals (bewust/onbewust) Interpretatie en waardering –Wat betekent dit voor ons? –Wat houdt dat in voor het werk? –Hoe belangrijk vinden we dat? –Wat doen we er zelf mee : volgen/vertalen...? Commitment om er iets mee te doen –Gaan we ervoor? –Inspannings- of resultaatverplichting?

17 “Professionals die daarentegen steeds een duidelijk standpunt innemen t.a.v. dit soort zaken, kunnen relatief ongestoord de koers blijven varen, die onder meer voortvloeit uit hun eigen professionele opvattingen. Dat hoeft nauwelijks tot problemen te leiden want de autonome speelruimte van scholen is veel groter dan vaak wordt aangenomen.” “Daarnaast heeft deze opstelling het voordeel dat het beroep weer wordt teruggegeven aan de professionals.” (Arts e.a. 2003)

18 Speelbal of Spelbepaler “Professionals die niet actief een standpunt bepalen t.a.v. in- en externe ontwikkelingen en nieuwe eisen, verwachtingen en normen, lopen de kans hun gedrag te laten leiden door een “sluipende normering” van buitenaf : regelgeving van de overheid, toezichtkader van inspectie of wensen van samenwerkingspartners.“ (Vandenberghe)

19 schoolontwikkeling adoptie implementatie incorporatie

20 Adoptie beïnvloedende factoren Toegankelijkheid van vernieuwingen Stimulans vanuit de omgeving Steun van de leerkrachten Faciliteiten en middelen De relatie met bestaande middelen Bepaalde eigenschappen van de vernieuwing

21 Relatief voordeel Duidelijkheid van de inhoud:concreet, praktisch bruikbaar, link oud-nieuw Overeenstemming met bestaande opvattingen Complexiteit Beproefbaarheid: proeftuintjes Waarneembaarheid van resultaten:

22 Implementatie bevorderende factoren Eigenschappen van de vernieuwing Kenmerken van de school: - ervaringen met veranderingen - adoptieproces bij verandering - onderwijskundig leiderschap: concreet opvolgen in de klas - professionalisering van de leerkrachten - collegialiteit - tijdfasering en informatiebeheersing Maatschappelijke omgeving - steun vanuit de schoolomgeving - regeringsbeleid - externe ondersteuning

23 Incorporatie bevorderende factoren Betrokkenheid van het beleid van de overheid Het onstaan van een visie Externe ondersteuning Het bestaan van een interne ondersteuning Betrokkenheid van de schoolleiding Invoering tot op het niveau van de klas

24 KWALITEITSWERKWOORDEN Expliciteren CommunicerenEvalueren ACTIE

25 expliciteren visie en algemene doelen zorggebieden: overzicht en samenhang kwaliteitsindicatoren, concrete doelen taakomschrijvingen beleidsplannen opstellen ? ?

26 communiceren met wie en hoe: - top down/bottom up - adviseren/informeren/beslissen/ overlegstructuur: optimaliseren/nieuwe formele communicatie: infostroom informele communicatie: schoolcultuur

27 Evalueren:deelaspecten 1.Door middel van een steekproef of de ganse groep 2.Via vragenlijsten, groepsbesprekingen, verslagen van personeelsvergaderingen, doorlichtinggegevens, observatieschalen, toetsen, 3.Sporadisch of op geregelde tijdstippen 4.Op basis van bestaande vragenlijsten of systemen 5.Door zelf-ontwikkeld evaluatiemateriaal

28 Procesfactoren i.f.v. schoolontwikkeling/vernieuwing leiding: hoe aansturen?, rol van een kernteam in het aansturen besluitvorming en communicatie: coördineren van veelheid van initiatieven: werkbaar overzichtskader samenspel visie-planning-leren: leervermogen van het team verschillende participanten: beginnen bij het team lijkt ons meest haalbare

29 WEERSTAND als PROCES/INTERACTIE-KENMERK Ruimte/accomodatie/fysieke factoren Opdrachtgever/afspraken/verwachtingen Andere prioriteiten Taakbelasting Organisatieniveau/beleidsvoerend vermogen Cultuur Structuur …………… CONTEXT:meso CONTEXT:macro

30 Individuele processen bij school ontwikkeling/innovatie 1.Bewustwording 2.Persoonlijke betrokkenheid/informa tie 3.Consequenties voor de leerlingen 4.Beheersing 5.Samenwerking 6.Herziening op basis van ervaringen met leerlingen 7.Herziening 1.Geen gebruik 2.Oriëntatie 3.Voorbereiding 4.Mechanisch gebruik 5. Routine 6. Verfijning 7. Integratie 8. Herziening 1.Zelfbekommernissen 2.Taakbekommernissen 3.impactbekommernissen FASEN VAN BETROKKENHEID GEBRUIKSNIVEAUS VAN INNOVATIE STADIA IN BEKOMMERNISSEN

31 Houding t.o.v. veranderingen De vernieuwers 8% De leiders17% Vroege volgers29% Late volgers29% Afwijzers17%

32 Leiderschapsstijl- competentieniveau team leiderschapstijl competentieniveau 3 Participerende stijl 2 Overtuigende stijl 1 Directieve stijl 4 Delegerende stijl 4 hoog 3 ruim 2 matig 1 laag

33 Belangrijkheid Complexiteit Weinig Zeer Weinig Zeer -dwingend karakter -link met ped.project -link met beleidsplan -signaal -aard en inhoud -menselijke factor -middelen -interne externe structuren -cultuur i.f.v. innovatie A H J

34 Netwerk van intern leiderschap Beleidsondersteuner, zorgcoördinator, ict-coördinator, kernteam,…geven mee leiding aan de ontwikkeling van school als leergemeenschap. De schoolleider bouwt rond zich een netwerk van ‘intern leiderschap’.

35 de smalle zone waarin zich de ‘state of flow’ kan voordoen ( vrij naar Csiksentmihaily) ONRUST & FAALANGST VERVELING & DEPRESSIE BETROKKENHEID MOEILIJK- HEIDGRAAD ACTIVITEIT COMPETENTIENIVEAU PERSOON

36 PLANNEN MAG MAAR NIET TE STRAK Het is weinig effectief veel energie te steken in een zorgvuldige en grondige planning van onderwijsvernieuwing. De werkelijkheid van alle dag in het onderwijs is complex, soms chaotisch en ik elk geval sterk in beweging. De dynamiek in de ontwikkeling van onderwijs in scholen vereist eerder een evolutionaire planning. Deze benadering wordt ook wel aangeduid als incrementeel. Men stelt de grote lijnen vast en gaat te werk met kleine stapjes, die op korte termijn haalbaar zijn en al doende worden doelen duidelijk en/of bijgesteld. Zo’n zoekende en tasten benadering zou meer van toepassing zijn op onderwijs.

37 EN IN DIALOOG MET BETROKKENEN In ieder geval is het noodzakelijk ruimte te creëren voor overleg met de directe betrokkenen. Communicatie en onderling vertrouwen verhogen de draagkracht onder degenen die met uitvoering van de veranderingen belast zijn of worden. Het proces moet zo tijd krijgen binnen de context van de gehele school. Betrokkenen moeten gelegenheid krijgen te leren omgaan met de beoogde wijzigen.

38 2 fundamentele & tegengestelde organisatievoorwaarden Arbeidsverdeling: verdeling van het werk in verschillende taken De coördinatie van deze taken

39 5 coördinatiemechanismen Onderlinge aanpassing via informele communicatie Direct toezicht door 1 persoon Standaardiseren van werkprocessen via procedures, geprogrammeerde instructie Standaardiseren van output via specificatie van resultaten Standaardiseren van vaardigheden en kennis door training

40 5 coördinatiemechanismen Naarmate het werk van organisaties complexer wordt krijgt men een verschuiving van : Onderlinge aanpassing Direct toezicht Standaar- disatie vaardigheden output werkprocessen Alle mechanismen blijven belangrijk!

41 5 coördinatiemechanismen Werkers die zich voor problemen in uiterst ingewikkelde situaties geplaatst zien informeel communicderen wil hun werk het gewenste resultaat hebben Onderlinge aanpassing Direct toezicht Standaar- disatie vaardigheden output werkprocessen Alle mechanismen blijven belangrijk!

42 fasenVoorwaarden/processenResultaten: prestatie/perceptie indicatoren 1Individuen - activiteitenGegevens: er zijn gegevens aanwezig 2Groepen - processenTrends: vergelijking met vorige jaren Meer en betere gegevens 3Organisatie - systeemInterne indicatoren: gegevens vergelijken met regelgrenzen (% tevredenheid dat we willen halen) 4Keten - systematische bevraging/externe processen Externe indicatoren: gegevens vergelijken met doelen, externe maatstaven 5Totale kwaliteitBenchmarking: vergelijken met de beste op het terrein Fasenindeling vanuit EFQM

43 SWP & Decreet basisonderwijs “Het schoolwerkplan is een instrument dat uitgaat van het pedagogisch project waaraan alle participanten van de schoolgemeenschap zich inspireren bij het concreet vormgeven en sturen van het opvoeding- en onderwijsaanbod van de school”( memorie van toelichting Art. 47)

44 SWP & Decreet basisonderwijs Art. 47 minimale elementen van SWP 1.De omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd; 2.De organisatie van de school en voornamelijk de indeling van de leerlingengroepen; 3.De wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd; 4.De voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs 5.De wijze waarop de school haar zorgbeleid voert.

45 SWP & Decreet basisonderwijs Inspectie: Art. 47 par. 2: “ tijdens de schooldoorlichting neemt de onderwijsinspectie kennis van het SWP zonder de inhoud te beoordelen” De onderwijsinspectie laat zich niet uit over:  de keuze van de prioriteiten,  de manier waarop het team eraan werkt.  de structuur en de vorm van het SWP

46 SWP & VVKbao “Het schoolwerkplan is een schooleigen planningsdocument met intenties, standpunten, werkwijzen, afspraken en maatregelen die betrekking hebben op doelen, inhouden, vormgeving en organisatie van opvoeding en onderwijs op déze school. Het werken aan prioriteiten vormt er een belangrijk onderdeel van. Het gaat daarbij om de planning van haalbare zichtbare en evalueerbare initiatieven waaraan het team in de eerstkomende periode wenst te werken”

47 SWP & VVKbao -Schoolwerkplanning door middel van een schoolwerkplan is een proces waarbij de school haar eigen visie op opvoeding en onderwijs operationaliseert en concretiseert. Zij doet dat tegen de achtergrond van de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het neteigen opvoedingsconcept. - de schriftelijke neerslag is het SWP als product. - een instrument voor interne kwaliteitszorg

48 Zelf aan de slag Stap 6: We leggen op een actieve wijze een verbinding: onze web-schema’s ---- beleidskader /GOK  Doorstroming en oriëntering  Preventie en remediering van ontwikkelings en leerachterstanden  Taalvaardigheidsonderwijs  Socio-emotionele ontwikkeling  Leerlingen en ouderparticipatie  Intercultureel onderwijs

49 Zelf aan de slag Stap 6: We leggen op een actieve wijze een verbinding: onze web-schema’s 5 opdrachten basisonderwijs Opdracht 1: Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Opdracht 2: Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Opdracht 3: Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en aan een doeltreffende didactische aanpak Opdracht 4: Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg Opdracht 5: Werken aan een school als gemeenschap en als organisatie

50 Bedenkingen aanzet voor een Schoolwerkplan Om overzicht te houden op de zorggebieden en als basis voor een verdere werking = bouwen aan een eigen systematiek, eigen beleidskader. Stap 1 : inventariseer op basis van de vijf opdrachten (of een andere indeling): aktiviteiten, werkgroepen, functies die in de school terug te vinden zijn.  Gebruik de webschema’s- kleur/opdracht  betrek teamleden met beleidsinteresse hierbij (kleine groep),  samen bespreken wat waar hoort, een ‘gezamenlijke constructie’  informeer het volledige team  hanteer dit beleidskader consequent, functioneel en meerdere jaren Stap 2 : Waarom doen we dit ? Hoe kunnen we vaststellen of de doelen bereikt zijn (indicatoren)  Een eerste aanzet is al voldoende om een visie te ontwikkelen. Het kan motiverend werken als men weet waarom men iets doet.  Vooral communicatie met teamleden is belangrijk om visies (persoonlijke en andere) op elkaar af te stemmen.

51 Opstellen van een plan (werkblad actieplan)  doelstellingen, plannen, concrete activiteiten voor een bepaald werkjaar  voortdurend proces : plannen, uitproberen, evalueren  ‘deel van’ of ‘aanloop tot’ schoolwerkplan  gedragenheid van alle betrokkenen verhoogt doelmatigheid. (geen papieren tijger)

52 Werken met een plan  inbreng betrokkenen  niet alles tegelijk  factor haalbaarheid niet a priori inroepen  essentiële voorwaarden : deskundigheid, infrastructuur, organisatie…  begin projectmatig maar hou het geheel in de gaten  weerstanden niet negatief interpreteren  doelmatigheidsbeleving bewaken  ……

53 Controleren Aanpassen Doen Plannen SWP INDIVIDU GROEPEN ORGANISATIE

54 Fasen in een veranderingsproces (Kets Devries) Loslaten van het vertrouwde= rouwproces Vaste volgorde bij succesvol proces:  Shock/paniek/woede  Ongeloof/ontkenning/verwarring/verdriet  Loslaten: op zoek naar nieuwe mogelijkheden  Realiseren van nieuwe identiteit

55 Verandering in gang zetten in de organisatie (Kets Devries) Eerst accepteren dat verandering onvermijdelijk is Stress is een startfactor Verzet binnen de organisatie: aandacht voor zelfbekommernissen Blijven motiveren dat verandering=verbetering Ontevredenheid stimuleren: er moet iets gebeuren Hoop bieden (via externe/via top/via empowerment) Een haalbaar veranderingsprogramma Verbinden van verleden met toekomst Welke kansen geeft de vernieuwing Zeggenschap vergroten geeft controle Herhaling van de doelen op begrijpbare wijze Voorbeeldgedrag van de leidinggevende Stellen van een symbolische handeling Eerlijke communicatie

56 Verandering in gang zetten in de organisatie (2) (Kets Devries) De transformatie uitvoeren Iedereen betrekken: coalities met sleutelfiguren Overdrachtsprocessen spelen een belangrijke rol (hoe zeker is de leider?) Open info en communicatie/delegeren Participatie belonen Kleine successen hebben een sneeuwbal effect/lat wel hoog genoeg leggen

57 Verandering in gang zetten in de organisatie (3) (Kets Devries) Een focusgebeurtenis ensceneren : strategische dialoog Herhalen van het doel van de verandering Betrokkenheid van iedereen opbouwen en versterken Welke deskundigheid hebben we nodig? Openlijke intentieverklaringen + opvolging Aandacht voor weemoed en rouw

58 Primaire factoren die verandering stimuleren (Kets Devries) Sociale ondersteuning Instrumentele ondersteuning Emotionele ondersteuning Robuustheid Interne Locus of control

59 EEN KNIPOOG NAAR ONDERWIJSINNOVATIE De ‘wijze’ lessen van Fullan 1.Mensen kunnen niet veranderd worden. 2.Onderwijsverandering is op reis gaan via een onzekere route. 3.Problemen bieden perspectief. 4.Visie en planning werken eerder achteraf dan vooraf. 5.Individu en team tellen even zwaar mee. 6.Een aanpak van zowel van onderuit als van bovenop is van belang. 7.Relaties met de omgeving beïnvloeden succes. 8.Iedereen is ‘change agent’.

60

61

62

63


Download ppt "Leiden van innovaties 3de jaar PROFS og x cf jouw school nu als dynamisch produkt Organisatie structuur Organisatie cultuur Innovatie- beleid Schoolwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google