De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst College voor Arbeidszaken Bijeenkomst VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland 10 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst College voor Arbeidszaken Bijeenkomst VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland 10 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst College voor Arbeidszaken Bijeenkomst VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland 10 mei 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opzet 1)Introductie CvA 2)CAO-onderhandelingen 3)CAO van de toekomst 4)Normalisatie 5)Pensioen 6)Overige onderwerpen

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Introductie CvA Dertig leden Onderhandelingsdelegatie Secretariaat Taken: Ondersteunen van gemeenten in arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid Belangenbehartiging (bijv. ABP, ROP, IZA) CAO-overleg

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Omgeving van het CvA CvA BZK A+O fonds Gemeenten Speciale doelgroep: Brandweer Veiligheidsregio’s Veiligheidsberaad Speciale doelgroep: Sociale Werkvoorziening KGA SBCM VSO ZPW ADO Vereniging van gemeentesecretarissen P&O netwerken Provinciale afdelingen Vereniging van griffiers SZW Vereniging voor raadsleden Nederlands genootschap van burgemeesters Wethouders- vereniging Vakbonden

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO-onderhandelingen Vraag: Hoeveel kost het de gemeentelijke sector als de salarissen met 1% stijgen?

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Cao algemeen –Miljoenen aan publiek geld. Loonsom is bijna 8 miljard. 1% salarisstijging= 80 miljoen euro –Cao = bindend via statuten van VNG –Centrale afspraken op hoofdlijnen (CAR) en uitwerking lokaal of landelijke uitwerking volgen (UWO) –Relatie landelijk overleg en GO: GO gaat over arbeidsvoorwaarden die NIET centraal zijn afgesproken of uitgewerkt.

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verloop Cao-traject - Input gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) - Arbeidsvoorwaardennota - Ledenraadpleging - Inzetbrief (door onderhandelingsdelegatie) - Start onderhandelingen Formeel/informeel overleg Bestuurlijk/ambtelijk overleg  Onderhandelaarsakkoord - Ledenraadpleging  VNG-bestuur stelt Cao vast.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stand van zaken huidige Cao - 20 april principeakkoord: –2% loonsverhoging –Flexibilisering arbeidsvoorwaarden –Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid -26 april: Stabiliteitsprogramma met nullijn voor ambtenaren. Onduidelijk wat nullijn betekent voor principeakkoord gemeenten -10 mei: bestuur VNG: ledenraadpleging over principeakkoord?

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid (1) Investeren in inzetbaarheid, opleiding vooraf Als boventalligheid ontstaat: VWNW - onderzoek - plan - termijn: 2 jaar (voor alle re-organisatie- ontslagen) - ontslagbesluit niet vooraf; in 21 e maand Commissie ziet toe op uitvoering; soort preventieve toets bij niet-nakoming planafspraken Hoofdstuk 10d blijft basis

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid (2) Mobiliteit: Pakket stimuleringsmaatregelen, o.a. doorzetten financieren website www.werkenbijdeoverheid.nlwww.werkenbijdeoverheid.nl Aanstellen mobiliteitscoördinator Aanstelling in algemene dienst Opleiding en ILB ILB uit bestaand budget 500 Euro per jaar vanaf 2013; afspraak in POP

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overige afspraken -Werktijden: aanpassing dagvenster -Terugdringen bureaucratie: onderzoek -Inhuur externen Goed fundament voor Cao van de toekomst

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Cao van de toekomst Stelling: Gemeenten willen vooral een ‘dunne’ CAO, waarin centraal de primaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld ………..….de ‘rest’ wordt lokaal geregeld.

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Cao van de toekomst. Een andere inhoud: Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid Volgens een herijkt kader centraal/lokaal Een andere vorm: ‘Web-based’, logische structuur en leesbaar; Mogelijkheden voor integratie lokale regelingen Een ander ‘proces’: Op basis van gedeelde toekomstvisie en gemeenschappelijke belangen Grotere betrokkenheid belanghebbenden

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Cao van de toekomst Waarom? Ontgroening en vergrijzing, uitstroom ‘baby- boomers’; noodzaak duurzame inzetbaarheid Gemeenten veranderen en krijgen er nieuwe taken bij; van uitvoerder naar regisseur; behoefte aan flexibiliteit en brede inzetbaarheid Medewerkers veranderen; stellen andere eisen aan werk en werkgever; 4 generaties op de werkvloer. ‘Mismatch’ en toenemende concurrentie op arbeidsmarkt

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO van de toekomst Gaat uit van functionele kijk op arbeidsvoorwaarden die flexicurity-achtige oplossingen mogelijk maken Waardoor méér: lokale regelmogelijkheden, flexibiliteit, keuzevrijheid, balans werk-prive, eigen verantwoordelijkheid, marktconformiteit, ontwikkelmogelijkheden, beloningsdifferentiatie, vitaliteit, arbeidsmobiliteit ……………………….

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO van de toekomst Eerste stap: ‘Agenda ophalen’ bij de eigen achterban om zo onze werkgevers backbone te versterken: Wat willen wij als werkgevers? Wat willen onze medewerkers? Vervolgens start CAO-traject met vakbonden: gemeenschappelijke visie op toekomst sector gemeenschappelijke belangen Inrichten onderhandelingstraject

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Normalisering Initiatiefwetsvoorstel D66 en CDA. Stelling: Met de normalisering verdwijnt de aparte status van de (gemeente)ambtenaar!

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Normalisering Ambtelijke status wordt versterkt: - Geregeld door de wetgever in vernieuwde Ambtenarenwet; - Zaken als afleggen eed, integriteit en voorkomen belangenverstrengeling geen onderdeel meer van rechtspositieregeling.

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Normalisering Normalisering heeft gevolgen voor rechtspositie ambtenaren: -eenzijdige aanstelling wordt tweezijdige arbeidsovereenkomst; -Regels CAO-recht van toepassing op proces arbeidsvoorwaardenvorming en doorwerking; -Privaat(arbeids)recht van toepassing i.p.v. bestuursrecht (bezwaar en beroep); –Kantonrechter ipv bestuursrechter. –Duaal ontslagstelsel met preventieve toets

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Normalisering Rol CvA: -Input geleverd voor initiatiefwetvoorstel -Input voor debat over aanpassing algemeen ontslagrecht -Gemeenten informeren over veranderingen in arbeidsrelatie -Modellen en handreikingen voor vormgeving toekomstige arbeidsrelatie

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Pensioenen Stelling Er is veel discussie over pensioen, maar het zal niet zo’n vaart lopen; we hebben immers het beste pensioenfonds ter wereld.

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Pensioenen

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bedreigingen pensioenstelsel 1) Verreweg meeste vermogen bij groep 55+ Babyboomgeneratie gaat nu met pensioen Premie-inleg < uitkeringen 2) Stijgende levensverwachting 3) Tegenvallend rendement Kortom houdbaarheid

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Noodzakelijke maatregelen (was pensioenakkoord) –Pensioenleeftijd (1e en 2e pijler) omhoog –Stijgende levensverwachting absorberen in contract –Rendementsschommelingen laten doorwerken in pensioenhoogte –Voorkomen verdere premiestijgingen

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat doet het CvA met pensioen? Pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde: inmiddels meer dan 16% van loonsom: 70% betaalt de werkgever / 30% werknemer. Geen directe invloed door cao-partijen. Wel indirecte invloed. Pensioenkamer van de ROP (paritair): Onderhandelen over de inhoud van de ABP- regeling. Namens VNG zit Sietske Pijpstra daarin.

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat doet het CvA met pensioen? ABP-bestuur: Voert de pensioenregeling, die door de Pensioenkamer is vastgesteld, uit. In bestuur zitten 6 werkgeversleden (benoemd door VSO) en 6 werknemersleden (benoemd door gezamenlijke bonden/SCO). ABP int en belegt de premie en keert pensioenen uit. Kortweg: Pensioenkamer zegt hoe de regeling eruit moet zien, ABP zegt vervolgens wat dat kost (premie) en zorgt voor goede uitvoering.

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat wil het CvA met pensioen? Herziening van ABP-regeling: -Aanpassing aan pensioenakkoord (of wat dat was) -Versoberen van de regeling, hij is te duur (gestegen levensverwachting, scheefgroei werkenden vs. gepensioneerden) Relatie pensioen en cao: cao-partijen hebben geen directe invloed op de kosten van pensioen, maar hebben wel te maken met een stijging van de premie. Dit gaat ten koste van beschikbare arbeidsvoorwaardengeld.

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gezamenlijke inkoop Functiewaardering: HR21 in de markt gezet april 2011 Collectief Zorgcontract -Nu bij IZA -Momenteel aanbesteding voor nieuw contract vanaf 1 januari 2013

29 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Politieke ambtsdragers -Kennisbron arbeidsvoorwaarden en pensioen (incl. commissie) -Veilige Publieke Taak -Tegengaan en voorkomen agressie en geweld (overheidsbreed) -Integriteit


Download ppt "Informatiebijeenkomst College voor Arbeidszaken Bijeenkomst VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland 10 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google