De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Financieel Advies en Ondersteuning,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Financieel Advies en Ondersteuning,"— Transcript van de presentatie:

1 Minor Financieel Advies en Ondersteuning, 2012-2013
Belastingrecht Minor Financieel Advies en Ondersteuning,

2 Belastingrecht Blok 1

3 Belastingrecht - literatuur
Inkomstenbelasting, theorieboek Inkomstenbelasting, werkboek Tip: Belastingalmanak van Elsevier

4 Agenda blok 1 belastingrecht
Week 1: H 1 en 2 Week 2: H 4 (4.20 t/m 4.46) en H11 Week 3: H 3 en 4 (4.1 t/m 4.19) Week 4: H 5 en 6 Week 5: H 7 en 9 Week 6: aangifte inkomstenbelasting Week 7: aangifte inkomstenbelasting en tentamentraining

5 Box 1 inkomen + Winst uit onderneming + Belastbaar loon
+ Belastbaar resultaat overige werkzaamheden + Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen + Belastbare inkomsten eigen woning + Negatieve uitgaven inkomensvoorzieningen + Negatieve persoonsgebonden uitgaven - Aftrek geen/geringe eigen woningschuld - uitgaven inkomensvoorziening - Persoonsgebonden aftrek /+ Inkomen uit werk en woning Te verrekenen verlies uit werk en woning /- Belastbaar inkomen uit werk en woning

6 Verklaring arbeidsrelatie (VAR) (1)
Door middel van de VAR weet de opdrachtnemer vooraf welk fiscaal regime op hem of haar van toepassing is Voor de opdrachtgever is de VAR van belang omdat hij wil weten of hij LB en premies moet inhouden De relatie tot de opdrachtgever kunnen de volgenden zijn: Loon uit dienstbetrekking Winst uit onderneming (WUO) Opbrengsten uit overig werk (ROW) Inkomsten worden in alle drie de gevallen belast in box 1

7 Verklaring arbeidsrelatie (VAR) (2)
Er zijn echter belangrijke verschillen: Loon uit dienstbetrekking WUO ROW Bij twijfel kan zekerheid worden verkregen door een VAR aan te vragen Drie soorten VAR’s: VAR-wuo VAR-dga VAR-row

8 Verklaring arbeidsrelatie (VAR) (3)
Opdrachtnemer vraagt zelf een VAR aan Zie formulier VAR-wuo VAR-dga VAR-row

9 Heffingsgrondslag bij werk en woning (box 1)
Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning (box 1)

10 Belastbare winst uit onderneming
Art. 3.2 IB -> het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling Drie soorten winstgenieters: De echte ondernemers; zij hebben recht op alle ondernemersfaciliteiten Medegerechtigden/niet-ondermeners Schuldeisers/niet-ondernemers die een schuldvordering op een ondernemer hebben (onder voorwaarden)

11 Het begrip ondernemer Ondernemer is de belastingplichtige voor rekening van wie een ondernemer wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming Ondernemer zijn oa de volgende natuurlijke personen: Natuurlijke persoon die een eenmanszaak drijft Maten in een openbare maatschap (vrij beroep) Firmanten in een vof Beherend vennoot van een CV De beoefenaar van een zelfstandig beroep wordt ook als ondernemer aangemerkt

12 Het begrip onderneming
Een min of meer duurzame organisatie van kapitaal en arbeid Die deelneemt aan het economisch verkeer Met het doel om winst te behalen (subjectief) Terwijl die winst ook redelijkerwijs kan worden verwacht (objectief)

13 urencriterium Minimaal 1.225 uur per kalenderjaar ondernemer zijn
Indien wordt voldaan aan urencriterium, dan heeft ondernemer recht op de volgende ondernemersfaciliteiten: Willekeurige afschrijving Energie- en milieu-investeringsaftrek Oudedagsreserve Ondernemersaftrek

14 Het begrip winst Winst uit onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming Algebraisch begrip Drie soorten winst Totale winst Jaarwinst Stakingswinst Drie stelsels van winstberekening: Omzetstelsel Kasstelsel Declaratiestelsel

15 vermogensetikettering
Verplicht privevermogen Verplicht ondernemingsvermogen Keuzevermogen Criterium: uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90% of meer) Belang van vermogensetikettering -> Behoort een winst tot de wuo? Zijn de kosten aftrekbaar?

16 Prive ontttrekkingen Prive onttrekkingen
Prive gebruik zakelijk pand -> ewf bij de winst optellen Prive gebruik zakelijke auto -> bijtelling bij de winst optellen Goederen die aan de zakelijke voorraad worden onttrokken ivm prive doeleinden -> verkoopprijs/inkoopprijs bij de winst optellen

17 Vrijgestelde winst Bosbouwvrijstelling Landbouwvrijstelling
Overige vrijstellingen

18 Gemengde kosten Van aftrek uitgesloten algemene kosten
In aftrek beperkte algemene kosten Van aftrek uitgesloten kosten tbv de belastingplichtige In aftrek beperkte kosten tbv de belastingplichtige

19 jaarwinst De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens:
Goed koopmansgebruik Met inachtneming van een bestendige gedragslijn welke Onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst en die alleen mag worden gewijzigd indien gkg dit rechtvaardigt Methoden van berekening van de jaarwinst: Vermogensvergelijking Winst- en verliesrekening Directe winstberekening

20 Fiscale reserves Kostenegalisatiereserve Herinvesteringsreserve
Oudedagsreserve (ook wel FOR genoemd)

21 Heffingsgrondslag uit werk en woning (box 1)
Hoofdstuk 4 Heffingsgrondslag uit werk en woning (box 1)

22 Staken van een onderneming
Staken = een ondernemer houdt op met het voor eigen rekening drijven van een onderneming Overdracht (verkoop) Liquidatie Inbreng van bv een eenmanszaak/vof in een BV/NV Toetreden of uittreden van een firmant Overlijden van de ondernemer Ontbinding van de huwelijksgemeenschap Vertrek naar buitenland

23 stakingswinst Stille reserves Fiscale reserves Goodwill
Desinvesteringsbijtelling Stakingsfaciliteiten: Stakingsaftrek Doorschuifregelingen Lijfrentepremieaftrek

24 Bepaling van de stakingswinst - Voorbeeldberekening (1)
Gebouwen Kapitaal Machines 50.000 Egalisatiereserve 20.000 Voorraden 40.000 Schulden 30.000 Debiteuren Crediteuren Liquide middelen 10.000 Totaal

25 Bepaling van de stakingswinst - Voorbeeldberekening (2)
De gebouwen zijn in werkelijkheid waard -> stille reserve De machines zijn in werkelijkheid waard -> stille reserves De voorraden zijn in werkelijkheid waard -> stille reserve -/ Totaal stille reserves Goodwill bedraagt Totale stakingswinst: =

26 Bepaling van de stakingswinst - Voorbeeldberekening (3)
Stakingswinst Stakingsaftrek – Belaste stakingswinst

27 Doorschuiven belaste stakingswinst
Overlijden van de ondernemer Fictieve staking en vervreemding Op verzoek doorschuiven mogelijk Ontbinding van de huwelijksgemeenschap door andere oorzaken Overdracht aan mede-ondernemer/werknemer Inbreng IB-onderneming in NV of BV

28 Verplichte eindafrekening
Als de ondernemer ophoudt in NL belastbare winst te genieten

29 Omzetting in een NV of BV
Verkopende ondernemer wordt veelal uitbetaald in aandelen in de nieuw op te richten NV/BV In beginsel wordt de onderneming gestaakt Ondernemer wordt ab-houder Van box 1 naar box 2 Geruisloze doorschuiving De oprichters van de NV/BV moeten in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette IB-onderneming Er moet worden voldaan aan de door de minister nader te stellen standaardvoorwaarden (NV/BV moet oude boekwaarden overnemen)

30 oudedagsreserve Ondernemer moet aan urencriterium voldoen
Op 1 januari nog geen 65 jaar zijn 12% van de winst mag worden toegevoegd aan de OR met een max van EUR 9.542 Afname OR voor een te kiezen bedrag aan lijfrentepremie Meer dan een onderneming -> de ondernemer mag slechts een keer het max bedrag aan een OR doteren

31 ondernemersaftrek Deze faciliteiten zijn niet bedoeld voor overige winstgenieters, alleen voor echte ondernemers Zelfstandigenaftrek startersaftrek Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk Meewerkaftrek Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Stakingsaftrek


Download ppt "Minor Financieel Advies en Ondersteuning,"

Verwante presentaties


Ads door Google