De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELASTINGRECHT Minor Financieel Advies en Ondersteuning, 2012-2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELASTINGRECHT Minor Financieel Advies en Ondersteuning, 2012-2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 BELASTINGRECHT Minor Financieel Advies en Ondersteuning, 2012-2013 1

2 BELASTINGRECHT Blok 1 2

3 BELASTINGRECHT - LITERATUUR Inkomstenbelasting, theorieboek Inkomstenbelasting, werkboek Tip: Belastingalmanak van Elsevier

4 AGENDA BLOK 1 BELASTINGRECHT Week 1: H 1 en 2 Week 2: H 4 (4.20 t/m 4.46) en H11 Week 3: H 3 en 4 (4.1 t/m 4.19) Week 4: H 5 en 6 Week 5: H 7 en 9 Week 6: aangifte inkomstenbelasting Week 7: aangifte inkomstenbelasting en tentamentraining

5 BOX 1 INKOMEN + Winst uit onderneming + Belastbaar loon + Belastbaar resultaat overige werkzaamheden + Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen + Belastbare inkomsten eigen woning + Negatieve uitgaven inkomensvoorzieningen + Negatieve persoonsgebonden uitgaven - Aftrek geen/geringe eigen woningschuld - uitgaven inkomensvoorziening - Persoonsgebonden aftrek ------------------------------------------------------------------- +/+ Inkomen uit werk en woning Te verrekenen verlies uit werk en woning ------------------------------------------------------------------- -/- Belastbaar inkomen uit werk en woning 5

6 VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) (1) Door middel van de VAR weet de opdrachtnemer vooraf welk fiscaal regime op hem of haar van toepassing is Voor de opdrachtgever is de VAR van belang omdat hij wil weten of hij LB en premies moet inhouden De relatie tot de opdrachtgever kunnen de volgenden zijn: Loon uit dienstbetrekking Winst uit onderneming (WUO) Opbrengsten uit overig werk (ROW) Inkomsten worden in alle drie de gevallen belast in box 1 6

7 VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) (2) Er zijn echter belangrijke verschillen: Loon uit dienstbetrekking WUO ROW Bij twijfel kan zekerheid worden verkregen door een VAR aan te vragen Drie soorten VAR’s: VAR-wuo VAR-dga VAR-row 7

8 VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) (3) Opdrachtnemer vraagt zelf een VAR aan Zie formulier VAR-wuo VAR-dga VAR-row 8

9 HOOFDSTUK 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning (box 1) 9

10 BELASTBARE WINST UIT ONDERNEMING Art. 3.2 IB -> het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling Drie soorten winstgenieters: 1.De echte ondernemers; zij hebben recht op alle ondernemersfaciliteiten 2.Medegerechtigden/niet-ondermeners 3.Schuldeisers/niet-ondernemers die een schuldvordering op een ondernemer hebben (onder voorwaarden) 10

11 HET BEGRIP ONDERNEMER Ondernemer is de belastingplichtige voor rekening van wie een ondernemer wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming Ondernemer zijn oa de volgende natuurlijke personen: Natuurlijke persoon die een eenmanszaak drijft Maten in een openbare maatschap (vrij beroep) Firmanten in een vof Beherend vennoot van een CV De beoefenaar van een zelfstandig beroep wordt ook als ondernemer aangemerkt 11

12 HET BEGRIP ONDERNEMING Een min of meer duurzame organisatie van kapitaal en arbeid Die deelneemt aan het economisch verkeer Met het doel om winst te behalen (subjectief) Terwijl die winst ook redelijkerwijs kan worden verwacht (objectief) 12

13 URENCRITERIUM Minimaal 1.225 uur per kalenderjaar ondernemer zijn Indien wordt voldaan aan urencriterium, dan heeft ondernemer recht op de volgende ondernemersfaciliteiten: Willekeurige afschrijving Energie- en milieu-investeringsaftrek Oudedagsreserve Ondernemersaftrek 13

14 HET BEGRIP WINST Winst uit onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming Algebraisch begrip Drie soorten winst Totale winst Jaarwinst Stakingswinst Drie stelsels van winstberekening: Omzetstelsel Kasstelsel Declaratiestelsel 14

15 VERMOGENSETIKETTERING Verplicht privevermogen Verplicht ondernemingsvermogen Keuzevermogen Criterium: uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90% of meer) Belang van vermogensetikettering -> Behoort een winst tot de wuo? Zijn de kosten aftrekbaar? 15

16 PRIVE ONTTTREKKINGEN Prive onttrekkingen Prive gebruik zakelijk pand -> ewf bij de winst optellen Prive gebruik zakelijke auto -> bijtelling bij de winst optellen Goederen die aan de zakelijke voorraad worden onttrokken ivm prive doeleinden -> verkoopprijs/inkoopprijs bij de winst optellen 16

17 VRIJGESTELDE WINST Bosbouwvrijstelling Landbouwvrijstelling Overige vrijstellingen 17

18 GEMENGDE KOSTEN Van aftrek uitgesloten algemene kosten In aftrek beperkte algemene kosten Van aftrek uitgesloten kosten tbv de belastingplichtige In aftrek beperkte kosten tbv de belastingplichtige 18

19 JAARWINST De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens: Goed koopmansgebruik Met inachtneming van een bestendige gedragslijn welke Onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst en die alleen mag worden gewijzigd indien gkg dit rechtvaardigt Methoden van berekening van de jaarwinst: Vermogensvergelijking Winst- en verliesrekening Directe winstberekening 19

20 FISCALE RESERVES Kostenegalisatiereserve Herinvesteringsreserve Oudedagsreserve (ook wel FOR genoemd) 20

21 HOOFDSTUK 4 Heffingsgrondslag uit werk en woning (box 1) 21

22 STAKEN VAN EEN ONDERNEMING Staken = een ondernemer houdt op met het voor eigen rekening drijven van een onderneming Overdracht (verkoop) Liquidatie Inbreng van bv een eenmanszaak/vof in een BV/NV Toetreden of uittreden van een firmant Overlijden van de ondernemer Ontbinding van de huwelijksgemeenschap Vertrek naar buitenland 22

23 STAKINGSWINST Stille reserves Fiscale reserves Goodwill Desinvesteringsbijtelling Stakingsfaciliteiten: Stakingsaftrek Doorschuifregelingen Lijfrentepremieaftrek 23

24 BEPALING VAN DE STAKINGSWINST - VOORBEELDBEREKENING (1) Gebouwen150.000Kapitaal200.000 Machines50.000Egalisatiereserve20.000 Voorraden40.000Schulden30.000 Debiteuren50.000Crediteuren50.000 Liquide middelen10.000 Totaal300.000 24

25 BEPALING VAN DE STAKINGSWINST - VOORBEELDBEREKENING (2) De gebouwen zijn in werkelijkheid 200.000 waard -> stille reserve 50.000 De machines zijn in werkelijkheid 75.000 waard -> stille reserves 25.000 De voorraden zijn in werkelijkheid 35.000 waard -> stille reserve -/- 5.000 Totaal stille reserves 70.000 Goodwill bedraagt 100.000 Totale stakingswinst: 70.000 + 100.000 + 20.000 = 190.000 25

26 BEPALING VAN DE STAKINGSWINST - VOORBEELDBEREKENING (3) Stakingswinst 190.000 Stakingsaftrek 3.630 – Belaste stakingswinst186.370 26

27 DOORSCHUIVEN BELASTE STAKINGSWINST Overlijden van de ondernemer Fictieve staking en vervreemding Op verzoek doorschuiven mogelijk Ontbinding van de huwelijksgemeenschap door andere oorzaken Overdracht aan mede-ondernemer/werknemer Inbreng IB-onderneming in NV of BV 27

28 VERPLICHTE EINDAFREKENING Als de ondernemer ophoudt in NL belastbare winst te genieten 28

29 OMZETTING IN EEN NV OF BV Verkopende ondernemer wordt veelal uitbetaald in aandelen in de nieuw op te richten NV/BV In beginsel wordt de onderneming gestaakt Ondernemer wordt ab-houder Van box 1 naar box 2 Geruisloze doorschuiving De oprichters van de NV/BV moeten in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette IB-onderneming Er moet worden voldaan aan de door de minister nader te stellen standaardvoorwaarden (NV/BV moet oude boekwaarden overnemen) 29

30 OUDEDAGSRESERVE Ondernemer moet aan urencriterium voldoen Op 1 januari nog geen 65 jaar zijn 12% van de winst mag worden toegevoegd aan de OR met een max van EUR 9.542 Afname OR voor een te kiezen bedrag aan lijfrentepremie Meer dan een onderneming -> de ondernemer mag slechts een keer het max bedrag aan een OR doteren 30

31 ONDERNEMERSAFTREK Deze faciliteiten zijn niet bedoeld voor overige winstgenieters, alleen voor echte ondernemers Zelfstandigenaftrek startersaftrek Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk Meewerkaftrek Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Stakingsaftrek 31


Download ppt "BELASTINGRECHT Minor Financieel Advies en Ondersteuning, 2012-2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google