De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ICT beleidsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ICT beleidsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ICT beleidsplan 2003 -2005
30 september 2003

2 Waarom een informatieplan
GGzE gebruikt het instrument Informatieplan om op beheerste wijze informatie- en communicatietechnologie (ICT) in te zetten ten behoeve van de dienstverlening en de eigen bedrijfsvoering. Met dit instrument hoopt GGzE erin te slagen de relatieve voorhoedepositie binnen de GGZ sector te handhaven, binnen afgesproken (financiële) kaders

3 Informatieplan bestaat uit
Bundeling van documenten 1 Beleidsplan 2 Systemenplan 3 Techniek en exploitatieplan 4 Projectenplan 5 Informatiestatuut

4 Informatieplan bestaat uit
Beleidsplan 1 In het beleidsplan wordt de waarom vraag gesteld en beantwoord, worden technologische ontwikkelingen gekoppeld aan organisatiedoelstellingen

5 Informatieplan bestaat uit
Systemenplan 2 In het systemenplan wordt de behoefte aan informatiesystemen beschreven. Ook de onderlinge relatie tussen systemen wordt beschreven. Zo ontstaat een plattegrond van de informatiehuishouding

6 Informatieplan bestaat uit
Techniek en exploitatieplan 3 Alle systemen moeten ook nog beschikbaar gesteld worden op een moderne en veilige technische infrastructuur. Dit plan geeft hiervan een beschrijving inclusief een begroting van exploitatielasten en vervangingsinvesteringen

7 Informatieplan bestaat uit
Projectenplan 4 Op basis van het beleidsplan, systemenplan, techniek en exploitatieplan worden projecten gedefinieerd die hier verder worden uitgewerkt

8 Informatieplan bestaat uit
Informatiestatuut 5 De (administratieve) organisatie rond de ICT functie wordt in een aantal statements samengevat in het informatiestatuut

9 2. Systemenplan Management Info Data warehouse Datadefinities Kantoor-
Planning –Begroting + Sturen Management Info Business Rules /Ao / Werkinstructies Planning –Begroting + Sturen Data warehouse Datadefinities MS-Office Groupwise Functionaliteit uitbuitenCAO Modules Square 32 Bits + functies Kantoor- autom IRIS G Internet Intranet Beaufort DOS-Windows/ Decentraal bestellen Toegang / Functionaliteit Account view Autom. Plan: Externe toegang/ beveiliging / beheer Uniforme backbone structuur

10 2. Systemenplan Mgt Informatie Systeem Data warehouse Datadefinities
Sturing / Verantwoording Mgt Informatie Systeem Ontwikkeling en Invoering 2003 Data warehouse Opstellen Business rules 2003 Groupware selectie 2004 Datadefinities Kantoor- autom EPCD Selectie leverancier 2003 Test/voorbereiden 2004 Implementatie 2005 Internet Intranet Verdere uitbouw / Kennismanagement Herinrichting Beaufort Upgrade & aanpassing of vervanging 2004 Account view Windows / Citrix / Internettoegang Uniforme backbone structuur

11 3. Techniek en exploitatieplan
Toegang tot informatie staat centraal Ondersteun willekeurige apparatuur over willekeurige verbindingen Beheer toegang en beveiliging Op profielen en voorkeur aggregeren Applicaties en Informatie beschikbaar stellen Device & Network Services Common Management Services Security & Identity Management Services Aggregation & Personalization Services Presentation & Conferencing Services

12 Firewall Firewall DMZ People and Teams
Enterprise Applications Data Sources - Exchange JDE Edwards PeopleSoft Etc… MetaFrame Presentation Server Farm - Load Balancing Feature Citrix Management Console Database instead of master browser - Secure gateway Firewall Firewall DMZ People and Teams

13 Who Benefits when you Migrate?
User Access Enterprise Resources Simplify Centralize Manage, monitor and measure the delivery of enterprise resources on demand as utility

14 3. Techniek en exploitatieplan
Toegang tot informatie staat centraal Divers Pc Laptop PDA Tablet pc GSM Beveiligd LAN WAN Internet Persoonlijk Rol Functie Interesse Situatie Applicatie EPD Financieel Maninfo Personeel Office Mail Intranet

15 3. Techniek en exploitatieplan
Systeemprogrammatuur UNIX T.b.v. databases EPD (IRIS-G) en Beaufort Novell Netware File en printersharing, Netwerkbesturing/beheer Windows 2000 Applicaties en Intranet Windows 95/98 Werkstations (PC’s en Laptops Wijzigingen Novell Netware vervangen door Windows 2000/2003 t.b.v netwerkbesturing/beheer Windows 95/98 werkstations vervangen door Citrix thin cliënts (evt. In combinatie met windows 2000/XP

16 3. Techniek en exploitatieplan
3b Infrastructuur De Grote Beek Terrein glasvezel, gebouwen UTP (Cat5) Locaties Cityring digistream plus ISDN, gebouwen UTP (cat 5) Servers Per locatie 1 of meerdere servers Wijzigingen Cityring / ISDN mogelijke alternatieven ADSL inzetten daar waar flexibiliteit gewenst is / kostenbesparingen mogelijk zijn Servers volledig centraliseren (na implementatie Citrix)

17 3. Techniek en exploitatieplan
Kosten Maximeren op percentage van instellingsbudget gedurende periode, bijv. 3%. 2003: € 2.4 mln (2,7%) Kostensoorten Personeel : 44% Materieel : 42% Afschrijvingen : 14% Instandhouding 80% --- 85-90% (toename afschrijvingen en materieel) Nieuwe ontwikkelingen 20% --- 10-15%

18 4. Projectenplan: EPCD 1 Heroriëntatie 2 Optimaliseren IRIS-G 3
2003 – 01 2 Optimaliseren IRIS-G /04 3 Huisartsen info uitwisseling 2003 – 01/04 4 Ontwikkeling IRIS 32bits? /03

19 Selectie en implementatie EPCD
Drie fasen Fase 1: Selectie leverancier / EPCD Afronding: vierde kwartaal 2003 Week Toesturen RFP aan leveranciers Week Beantwoorden vragen van leveranciers Week Demo door leveranciers aan stuurgroep ICT Week Offerte ingediend door leveranciers Week Beoordeling offertes door GGzE Week Bespreking offerte met leverancier van voorkeur Fase 1 eindigt met de selectie van 1 leverancier t.b.v. pilot fase 2 Fase 2: Pilot: testen en inrichting Afronding 2e kwartaal 2004 EPD wordt in een testomgeving geïmplementeerd. GGzE en leverancier richten het gezamenlijk in op basis van drie casussen die door GGzE zijn opgesteld. Hierna vindt acceptatie plaats door een afvaardiging van de toekomstige gebruikers Fase 2 eindigt met een definitieve keuze. Fase 3: Voorbereiden implementatie en uitvoeren Implementatie 4e kwartaal 2004 pilot implementatie Begin 2005 volledige implementatie(uiterlijk eind 1e kwartaal afgerond) Wordt afgesloten na oplevering werkende apparatuur en programmatuur, geschoold personeel en geconverteerde dossier vanuit het huidige EPD IRIS-G

20

21 4. Projectenplan: ICT Infrastructuur
1 Onafhankelijk tijd en plaats 2003 – 01/04 2 Centraliseren servers 3 Professionaliseren beheer 2003 – 02/04 4 Dataverbindingen 5 Openstellen netwerk

22 4. Projectenplan: Bedrijfsvoering
1 Optimaliseren Beaufort 2003 – 01/04 2 Implementatie Square 3 Heroriëntatie Account View 2003 – 02/04 4 Decentraal bestellen

23 4. Projectenplan: Kennismanagement / Intranet / Internet
1 Optimaliseren Intranet 2003 – 2004 2 Optimaliseren website 2003 – 01/02 3 Realisatie kennismanagement plan 2003 2003 – 04 (2010) 4 Evaluatie Groupware

24 4. Projectenplan: Managementinfo
1 Pilot Datawarehouse opleveren 2003 – 01/02 2 Datawarehouse opleveren 3 AO procedures / instructies / handboeken 2003 – 2004

25 4. Projectenplan: 2004 – 2005 1 Centrale opslag data 2
Upgrade /Standaardisatie netwerk- en pc besturingssysteem 2004 3 Persoonsgebonden informatie 4 Kennismanagement 5 Portals (alle doelgroepen) 6 Digitalisering papierstroom 7 Integratie bedrijfsonderst. systemen 2005 -

26

27 5. Informatiestatuut 5a Doelen
Centrale doelstelling dienstverlening / interactie / profilering: verbeteren gewenste organisatiecultuur/bedrijfsvoering: ondersteunen Kwaliteitsver betering de snelheid, toegankelijkheid, kwaliteit en volledigheid van de informatie garanderen Communicatievaardigheid Een serieuze partner zijn en blijven Toegevoegde waarde ICT moet meerwaarde aan het functioneren van GGzE toevoegen Interactie informatie, meningen en ideeën van medewerkers te inventariseren en te betrekken in de vorming en uitvoering van beleid. Moderne werkwijzen ICT-hulpmiddelen ter ondersteuning zodat GGzE een aantrekkelijke en moderne werkgever is en blijft Productiviteit/flexibilisering nieuwe taken zoveel mogelijk binnen de bestaande formatieomvang op te vangen en afhankelijkheid van tijd en plaats te verminderen

28 5. Informatiestatuut 5b Informatiebeveiliging
Algemeen Implementatie code voor informatiebeveiliging IBIZ (TNO c.q. DJI regeling) Openbaarheid Autorisatie Standaards Bedrijfs informatie Eenduidig vastleggen in systemen van informatie die van belang is voor algemene bedrijfsvoering Virus beveiliging Toegankelijk heid Beschikbaar Essentiële systemen mogen bij calamiteiten maximaal 1 dag buiten gebruik zijn Eigendom Door medewerkers aangelegde bestanden zijn eigendom van de manager (tenzij deze als “persoonlijk” zijn aangemerkt

29 5. Informatiestatuut 5c Infrastructuur
Aankoopbeleid Beproefde diensten en producten (de facto standaarden) Bedrijfszeker Heid Bij calamiteiten in infrastructuur de normale gang van werken niet verstoord,. Onderbouwd via contracten met leveranciers en interne SLA’s Netwerktechnologie Eén netwerk voor de gehele organisatie en extern gerichte communicatie Standaardisatie Eenduidigheid van apparatuur, gegevensopslag, toepassings en systeem programmatuur

30 5. Informatiestatuut 5d Informatieplanning Planmatige inzet van ICT
Informatieparagrafen in de bedijrfsvoeringsplannen (c.q. managementcontracten) Bijstelling Jaarlijkse bijstelling projectplanning Projectmatig Projectaanpak conform Prince 2 Bouw Bij voorkeur kopen als standaardpakket (80% functioneel) Contra expertise Kritische of strategisch belangrijke ICT projecten kunnen door stuurgroep ICT onderworpen worden aan een contra expertise door een extern deskundige

31 5. Informatiestatuut 5e Organisatie
Advisering CMT en OR kunnen over alle zaken betreffende ICT adviseren als vertegenwoordiging van de vraagzijde / medewerkers Verantwoordelijkheden Afdeling ICT is verantwoordelijk voor: algemene beleidsontwikkeling Aanschaf en exploitatie ICT infrastructuur Fysieke toegankelijkheid Adviseren aan management Instandhouden ICT expertise Management is verantwoordelijk voor effectief en doelmatig inzetten (laten) ontwikkelen en gebruiken van informatiesystemen Is eigenaar voor de aan hem/haar toegewezen programmatuur en gegevensbestanden Ter opndersteuning stelt afdeling informatievoorziening ICT expertise ter beschikking Personeel Bij iedere verandering gevolgen voor organisatie/personeel meenemen, voorlichting en participatie medew. In ICT projecten

32 5. Informatiestatuut 5e Organisatie
Bureaucraie ICT systemen in lijn met organisatieprincipe Cultuur Rekening houdend met grote zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, integrale manier van werken binnen GGzE en tussen GGzE en partners. ICT ondersteunt de gewenste organisatieontwikkeling Werkomstandigheden Bijdragen aan moderne,prettige en gezonde wijze van werken. Hulpmiddelen moeten voldoen aan geldende ARBO normen Budgetten Planperiode: de structureel vastegelegde kosten (onderhoud en vervanging hard- en software) worden eenmalig vastegelegd d.m.v een meerjaren investeringsprogramma. Hogere investeringen via een aanvullend voorstel aan CMT Budgetplafond Planperiode: maximaal 3% instellingsbudget Budgethouders Hoofd Informatievoorziening beheert alle structureel vastgelede kosten (onderhoud en vervanging) Directie /CMT - budgethouder van alle ontwikkelingskosten voor ICT projecten. Projectleiders kunnen als subbudgethouder worden aangewezen


Download ppt "Presentatie ICT beleidsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google