De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ICT beleidsplan 2003 -2005 30 september 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ICT beleidsplan 2003 -2005 30 september 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ICT beleidsplan 2003 -2005 30 september 2003

2 Waarom een informatieplan GGzE gebruikt het instrument Informatieplan om op beheerste wijze informatie- en communicatietechnologie (ICT) in te zetten ten behoeve van de dienstverlening en de eigen bedrijfsvoering. Met dit instrument hoopt GGzE erin te slagen de relatieve voorhoedepositie binnen de GGZ sector te handhaven, binnen afgesproken (financiële) kaders

3 Informatieplan bestaat uit Bundeling van documenten 1Beleidsplan 2Systemenplan 3Techniek en exploitatieplan 4Projectenplan 5Informatiestatuut

4 Informatieplan bestaat uit Beleidsplan 1 In het beleidsplan wordt de waarom vraag gesteld en beantwoord, worden technologische ontwikkelingen gekoppeld aan organisatiedoelstellingen

5 Informatieplan bestaat uit Systemenplan 2 In het systemenplan wordt de behoefte aan informatiesystemen beschreven. Ook de onderlinge relatie tussen systemen wordt beschreven. Zo ontstaat een plattegrond van de informatiehuishouding

6 Informatieplan bestaat uit Techniek en exploitatieplan 3 Alle systemen moeten ook nog beschikbaar gesteld worden op een moderne en veilige technische infrastructuur. Dit plan geeft hiervan een beschrijving inclusief een begroting van exploitatielasten en vervangingsinvesteringen

7 Informatieplan bestaat uit Projectenplan 4 Op basis van het beleidsplan, systemenplan, techniek en exploitatieplan worden projecten gedefinieerd die hier verder worden uitgewerkt

8 Informatieplan bestaat uit Informatiestatuut 5 De (administratieve) organisatie rond de ICT functie wordt in een aantal statements samengevat in het informatiestatuut

9 2. Systemenplan Account view Beaufort Kantoor- autom IRIS G Management Info Data warehouse Uniforme backbone structuur Internet Intranet Datadefinities MS-Office Groupwise Toegang / Functionalitei t Autom. Plan: Externe toegang/ beveiliging / beheer 32 Bits + functies DOS- Windows/ Decentraal bestellen Functionaliteit uitbuitenCAO Modules Square Planning – Begroting + Sturen Planning – Begroting + Sturen Business Rules /Ao / Werkinstructies

10 2. Systemenplan Account view Beaufort EPCD Mgt Informatie Systeem Datadefinities Internet Intranet Selectie leverancier 2003 Test/voorberei den 2004 Implementatie 2005 Sturing / Verantwoor ding 2004 - 2005 Uniforme backbone structuur Herinrichtin g 2003-2004 Upgrade & aanpassing of vervanging 2004 Verdere uitbouw / Kennisman agement Windows / Citrix / Internettoeg ang 2003 - 2004 Data warehouse Ontwikkeling en Invoering 2003 Opstellen Business rules 2003 Kantoor- autom Groupware selectie 2004

11 3. Techniek en exploitatieplan Common Management Services Device & Network Services Security & Identity Management Services Aggregation & Personalization Services Presentation & Conferencing Services Ondersteun willekeurige apparatuur over willekeurige verbindingen Beheer toegang en beveiliging Op profielen en voorkeur aggregeren Applicaties en Informatie beschikbaar stellen Toegang tot informatie staat centraal

12 MetaFrame Presentation Server Farm - Load Balancing Feature - Citrix Management Console - Database instead of master browser - People and Teams Secure gateway People and Teams Enterprise Applications Data Sources - Exchange - JDE Edwards - PeopleSoft - Etc…

13 Who Benefits when you Migrate? User Access Enterprise Resources Centralize Manage, monitor and measure the delivery of enterprise resources on demand as utility Simplify

14 3. Techniek en exploitatieplan Divers Pc Laptop PDA Tablet pc GSM … Beveiligd LAN WAN Internet Persoonlijk Rol Functie Interesse Situatie Applicatie EPD Financieel Maninfo Personeel Office Mail Intranet Toegang tot informatie staat centraal

15 3. Techniek en exploitatieplan 3a Systeemprogrammatuur UNIX T.b.v. databases EPD (IRIS-G) en Beaufort Novell Netware File en printersharing, Netwerkbesturing/beheer Windows 2000 Applicaties en Intranet Windows 95/98 Werkstations (PC’s en Laptops Wijzigingen 2003-2005 Novell Netware vervangen door Windows 2000/2003 t.b.v netwerkbesturing/beheer Windows 95/98 werkstations vervangen door Citrix thin cliënts (evt. In combinatie met windows 2000/XP

16 3. Techniek en exploitatieplan 3b Infrastructuur De Grote Beek Terrein glasvezel, gebouwen UTP (Cat5) Locaties Cityring digistream plus ISDN, gebouwen UTP (cat 5) Servers Per locatie 1 of meerdere servers Wijzigingen 2003-2005 Cityring / ISDN mogelijke alternatieven ADSL inzetten daar waar flexibiliteit gewenst is / kostenbesparingen mogelijk zijn Servers volledig centraliseren (na implementatie Citrix)

17 3. Techniek en exploitatieplan 3c Exploitatie 2003 - 2005 Kosten Maximeren op percentage van instellingsbudget gedurende periode, bijv. 3%. 2003: € 2.4 mln (2,7%) Kostensoorten Personeel : 44% Materieel : 42% Afschrijvingen : 14% Instandhoudin g 80% ---  85-90% (toename afschrijvingen en materieel) Nieuwe ontwikkelinge n 20% ---  10-15%

18 4. Projectenplan: EPCD 1Heroriëntatie 2003 – 01 2Optimaliseren IRIS-G 2003 - 01/04 3Huisartsen info uitwisseling 2003 – 01/04 4Ontwikkeling IRIS 32bits? 2003 - 01/03

19 Selectie en implementatie EPCD –Drie fasen Fase 1: Selectie leverancier / EPCD –Afronding: vierde kwartaal 2003 »Week 38 Toesturen RFP aan leveranciers »Week 39-40 Beantwoorden vragen van leveranciers »Week 43 Demo door leveranciers aan stuurgroep ICT »Week 45 Offerte ingediend door leveranciers »Week 47 Beoordeling offertes door GGzE »Week 49 Bespreking offerte met leverancier van voorkeur –Fase 1 eindigt met de selectie van 1 leverancier t.b.v. pilot fase 2 Fase 2: Pilot: testen en inrichting –Afronding 2e kwartaal 2004 »EPD wordt in een testomgeving geïmplementeerd. GGzE en leverancier richten het gezamenlijk in op basis van drie casussen die door GGzE zijn opgesteld. Hierna vindt acceptatie plaats door een afvaardiging van de toekomstige gebruikers –Fase 2 eindigt met een definitieve keuze. Fase 3: Voorbereiden implementatie en uitvoeren Implementatie –4e kwartaal 2004 pilot implementatie –Begin 2005 volledige implementatie(uiterlijk eind 1e kwartaal afgerond) »Wordt afgesloten na oplevering werkende apparatuur en programmatuur, geschoold personeel en geconverteerde dossier vanuit het huidige EPD IRIS-G

20

21 4. Projectenplan: ICT Infrastructuur 1Onafhankelijk tijd en plaats 2003 – 01/04 2Centraliseren servers 2003 - 04 3Professionaliseren beheer 2003 – 02/04 4Dataverbindingen 2003 - 04 5Openstellen netwerk 2003 - 03

22 4. Projectenplan: Bedrijfsvoering 1Optimaliseren Beaufort 2003 – 01/04 2Implementatie Square 2003 - 02 3Heroriëntatie Account View 2003 – 02/04 4Decentraal bestellen 2003 - 04

23 4. Projectenplan: Kennismanagement / Intranet / Internet 1Optimaliseren Intranet 2003 – 2004 2Optimaliseren website 2003 – 01/02 3Realisatie kennismanagement plan 2003 2003 – 04 (2010) 4Evaluatie Groupware 2003 - 04

24 4. Projectenplan: Managementinfo 1Pilot Datawarehouse opleveren 2003 – 01/02 2Datawarehouse opleveren 2003 - 03 3AO procedures / instructies / handboeken 2003 – 2004

25 4. Projectenplan: 2004 – 2005 1Centrale opslag data 2005 2Upgrade /Standaardisatie netwerk- en pc besturingssysteem 2004 3Persoonsgebonden informatie 2004 -2005 4Kennismanagement 2004 --  5Portals (alle doelgroepen) 2004 --  6Digitalisering papierstroom 2004 - 2005 7Integratie bedrijfsonderst. systemen 2005 - 

26

27 5. Informatiestatuut 5aDoelen Centrale doelstelling dienstverlening / interactie / profilering: verbeteren gewenste organisatiecultuur/bedrijfsvoering: ondersteunen Kwaliteitsver betering de snelheid, toegankelijkheid, kwaliteit en volledigheid van de informatie garanderen Communicatie vaardigheid Een serieuze partner zijn en blijven Toegevoegde waarde ICT moet meerwaarde aan het functioneren van GGzE toevoegen Interactie informatie, meningen en ideeën van medewerkers te inventariseren en te betrekken in de vorming en uitvoering van beleid. Moderne werkwijzen ICT-hulpmiddelen ter ondersteuning zodat GGzE een aantrekkelijke en moderne werkgever is en blijft Productiviteit /flexibilisering nieuwe taken zoveel mogelijk binnen de bestaande formatieomvang op te vangen en afhankelijkheid van tijd en plaats te verminderen

28 5. Informatiestatuut 5bInformatiebeveiliging Algemeen Implementatie code voor informatiebeveiliging IBIZ (TNO c.q. DJI regeling) Openbaarheid Autorisatie Standaards Bedrijfs informatie Eenduidig vastleggen in systemen van informatie die van belang is voor algemene bedrijfsvoering Virus beveiliging Toegankelijk heid Beschikbaar heid Essentiële systemen mogen bij calamiteiten maximaal 1 dag buiten gebruik zijn Eigendom Door medewerkers aangelegde bestanden zijn eigendom van de manager (tenzij deze als “persoonlijk” zijn aangemerkt

29 5. Informatiestatuut 5cInfrastructuur Aankoopbeleid Beproefde diensten en producten (de facto standaarden) Bedrijfszeker Heid Bij calamiteiten in infrastructuur de normale gang van werken niet verstoord,. Onderbouwd via contracten met leveranciers en interne SLA’s Netwerktechn ologie Eén netwerk voor de gehele organisatie en extern gerichte communicatie Standaardisati e Eenduidigheid van apparatuur, gegevensopslag, toepassings en systeem programmatuur

30 5. Informatiestatuut 5dInformatieplanning Planmatig Planmatige inzet van ICT -Informatieplan -Informatieparagrafen in de bedijrfsvoeringsplannen (c.q. managementcontracten) Bijstelling Jaarlijkse bijstelling projectplanning Projectmatig Projectaanpak conform Prince 2 Bouw Bij voorkeur kopen als standaardpakket (80% functioneel) Contra expertise Kritische of strategisch belangrijke ICT projecten kunnen door stuurgroep ICT onderworpen worden aan een contra expertise door een extern deskundige

31 5. Informatiestatuut 5eOrganisatie Advisering CMT en OR kunnen over alle zaken betreffende ICT adviseren als vertegenwoordiging van de vraagzijde / medewerkers Verantwoorde lijkheden Afdeling ICT is verantwoordelijk voor: -algemene beleidsontwikkeling -Aanschaf en exploitatie ICT infrastructuur -Fysieke toegankelijkheid -Adviseren aan management -Instandhouden ICT expertise Management is verantwoordelijk voor -effectief en doelmatig inzetten (laten) ontwikkelen en gebruiken van informatiesystemen -Is eigenaar voor de aan hem/haar toegewezen programmatuur en gegevensbestanden -Ter opndersteuning stelt afdeling informatievoorziening ICT expertise ter beschikking Personeel Bij iedere verandering gevolgen voor organisatie/personeel meenemen, voorlichting en participatie medew. In ICT projecten

32 5. Informatiestatuut 5eOrganisatie Bureaucraie ICT systemen in lijn met organisatieprincipe Cultuur Rekening houdend met grote zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, integrale manier van werken binnen GGzE en tussen GGzE en partners. ICT ondersteunt de gewenste organisatieontwikkeling Werkomstandi gheden Bijdragen aan moderne,prettige en gezonde wijze van werken. Hulpmiddelen moeten voldoen aan geldende ARBO normen Budgetten Planperiode: de structureel vastegelegde kosten (onderhoud en vervanging hard- en software) worden eenmalig vastegelegd d.m.v een meerjaren investeringsprogramma. Hogere investeringen via een aanvullend voorstel aan CMT Budgetplafond Planperiode: maximaal 3% instellingsbudget Budgethouder s Hoofd Informatievoorziening -beheert alle structureel vastgelede kosten (onderhoud en vervanging) Directie /CMT - budgethouder van alle ontwikkelingskosten voor ICT projecten. Projectleiders kunnen als subbudgethouder worden aangewezen


Download ppt "Presentatie ICT beleidsplan 2003 -2005 30 september 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google