De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldconferentie maart 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldconferentie maart 2006"— Transcript van de presentatie:

0 Werkveldconferentie maart 2006 fysiotherapie

1 Werkveldconferentie maart 2006
SROF BEROEPSPROFIEL COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEGERICHTONDERWIJS DOEL: INFORMEREN OVER HET LANDELIJK COMPETENTIEPROFIEL FYSIOTHERAPEUT (LCP) INVLOED VAN HET LCP OP HET COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS (CGO) VAN DE HL AD. 1 LCP I.S.M. BEROEPSPROFIEL ONTWIKKELD. START MEDIO 2003! BP BESCHRIJFT DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN VAN HET VAKGEBIED (DOMIEN, PLAATS ZORG, TOEKOMST, WET EN REGELGEVING, COMPETENTIEPROFIEL ...) BP O.A. VAN BELANG VOOR OPLEIDINGEN/ AANSLUITING TUSSEN OPLEIDING EN WERKVELD - ONTSTAAN STERKE SAMENWERKING KNGF EN SROF/ OPLEIDINGEN (IVLOS) - 2 WERKGROEPEN - BEGELEIDINGSCOMMISSIE - INSPRAAKRONDEN VOOR HET WERKVELD - WETENSCHAPPELIJKE RAAD FYSIOTHERAPIE/ BELEIDSCOMMISSIES KNGF - INTERNE EN EXTERNE VALIDERINGSRONDEN - VASTGESTELD IN NOV. 2005 - HET RESULTAAT MAG ER ZIJN INFORMATIE OVER BP EN LCP IN FYSIOPRAXIS JANUARI 2006 (LATEN ZIEN) EN LCP EN BP OP HL-SITE EN OOK OP DE KNGF-SITE werkveldconferentie maart 2006

2 Werkveldconferentie maart 2006
WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN? ROLLEN? NIVEAU? HET KUNNEN/DE COMPETENTIE ONTLEED? COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS? LEERPLANSCHEMA/ ONDERWIJSPROGRAMMA HL? DE COMPENTIE/ COMPETENT DRIE ROLLEN: COMPETENTIE ZELFDE CATEGORIËN VORMEN DE ROL (BV. THERAPEUTISCH EN PREVENTIEF HANDELEN HET UITVOEREN VAN EEN FT. TAAK KAN OP EEN BEGINNERSNIVEAU, MAAR OOK OP EXPERTNIVEAU WORDEN UITGEVOERD TOELICHTING DE COMPETENTIE/ DE BEROEPSTAAK ONTLEED. OM EEN TAAK GOED UIT TE VOEREN ZIJN KENNIS, VAARDIGHEDEN, HOUDINGEN EN PERSOONSKENMERKEN WAT CP VOOR HET ONDERWIJS HET LAATSTE ONDERWERP IS HET BRUGGETJE NAAR DE VOLGENDE VOORDRACHTEN werkveldconferentie maart 2006

3 Werkveldconferentie maart 2006
COMPETENTIE VERWIJST NAAR HET VERMOGEN OM BEPAALDE TAKEN UIT TE VOEREN EN DAARMEE VRAAGSTUKKEN OF PROBLEMEN OP TE LOSSEN VERSCHILLENDE KEUZES ZIJN ER GEMAAKT. VAN ABSTRACT EN CONTEXTLOOS TOT CONCREET EN MET CONTEXT VOOR HET CP VAN DE FYSIO IS GEKOZEN VOOR EEN CONCRETE OMSCHRIJVING VAN DE TAAK EN HET BENOEMEN VAN BEROEPSITUATIES

4 WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN?
Werkveldconferentie maart 2006 WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN? ROL COMPETENTIE TOELICHTING KRITISCHE BEROEPSSITUATIE RESULTAAT NIVEAU AAN DE HAND VAN EEN CONCREET VOORBEELD DE TOELICHTING OP DE VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN EEN COMPETENTIE DE FYSIO BEHANDELT EEN PATIENT MET EEN ENKELBREUK. DE PATIENT MAG WEER VOLLEDIG BELASTEN, MAAR HEEFT ANGST OM DAT TE DOEN BEROEPSROL: HULPVERLENER DIE THERAPEUTISCH HANDELT COMPETENTIE: VOERT OP METHODISICHE WIJZE (DOELGERICHT, SYSTEMATISCH, EFFICIËNT, ..) HET BEHANDELPLAN UIT, EVALUEERT PERIODIEK EFFECTEN, STELT ZONODIG HET PLAN BIJ OM TOT GOEDE RESULTATEN TE KOMEN TOELICHTING: HIER IS DE FYSIO AAN HET OEFENEN EN STUREN IN EEN ANDERE SITUATIE BESTAAT DE FYSIOTHERAPEUTISCHE INTERVENTIE UIT INFORMEREN EN ADVISEREN DEZE FYSIO IS COMPETENT TAV DE COMPETENTIE THERAPEUTISCH ALS HIJ DE MEEST VOORKOMENDE AANDOENINGEN KAN BEHANDELEN ZEKER NOG GEEN GEVORDERDE OF EXPERT FYSIOTHERAPEUT. LATEN WE ZEGGEN HIJ HEEFT HET STARTNIVEAU RESULTAAT: BEHAALDE BEHANDELDOELEN NIET COMPETENT ALS DOELEN NIET BEHAALD WORDEN TERWIJL DAT WEL IN DE LIJN VAN DE VERWACHTING LIGT GEVORDERD ZOU HIJ ONDER MEER ZIJN ALS HIJ EEN VRAAGBAAK ZOU ZIJN VOOR COLLEGA’S EN ANDERE BIJ DE HULPVELENING BETROKKEN PROFESSIONALS werkveldconferentie maart 2006

5 Werkveldconferentie maart 2006
2.a ROLLEN? HULPVERLENER (SCREENEN/ DIAGNOSTICEREN, THERAPEUTISCH EN PREVENTIEF) MANAGER (ORGANISEREN/ ONDERNEMEN) BEROEPSONT-WIKKELAAR (ONDERZOEKEN/ INNOVEREN) FYSIO ALS HULPVERLENER KUNNEN SCREENEN/ DIAGNOSTISEREN/ PLANNEN, THERAPEUTISCH, MAAR OOK PREVENTIEF!! 7 COMPETENTIES IN HET LCP VEEL AANDACHT VOOR PREVENTIEF (PRIMAIR/ SECUNDAIR EN TERTIAIRE PREVENTIE) DE ROL VAN MANAGER EN BEROEPSONTWIKKELAAR IS LOGISCH AFGELEID UIT HET BEROEPSPROFIEL. DE MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN EN ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG VRAGEN HET. HOE ZAL HET JE PRAKTIJK NU VERGAAN ALS JE NIET IN STAAT BENT OM IN TE SPELEN OP DE VERANDERENDE ONTWIKKELINGEN IN DE ZORGWET OF JE TERUGHOUDEND OPSTELT IN DE ONDERHANDELING MET DE ZORGVERZEKERAAR. EN DAT BETREFT OOK DE INTRAMURAAL WERKENDE FYSIOTHERAPEUT DIE MOET GAAN BIJDRAGEN AAN DBC’S OF TRANSMURALE ZORGPADEN MANAGER: NIET TE ZWAAR MAKEN. IN HET PROFIEL ORGANISEERT EIGEN WERK (LOOPT NIET UIT, VANGT ONVERWACHTE SITUATIES DOELMATIG OP) EN DRAAGT BIJ AAN DE BEDRIJFSVOERING (HEEFT OOG VOOR DE ORGANISATIE IN DE ZIN VAN HET SYSTEMATISCH BIJHOUDEN VAN DE PATIENTEN ADMINSTRATIE) EN OPTIMALISATIE VAN WERKPROCESSEN (TIJDIG AANLEVEREN VAN PATIENTGEGEVENS VOOR FACTURERING) MAAR HET KAN OOK INHOUDEN GEVORDERD NIVEAU TAV DE ROL VAN MANAGER DAT BELEID WORDT ONTWIKKELD EN ACTIVITEITENPLANNEN WORDEN GESCHREVEN DRAAGT BIJ AAN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN SWOT-ANALYSE VAN OF OPGEVORDER NIVEAU GEEFT RICHTING AAN HET BELEID OF ONDERHOUDT EEN NETWERK VAN CONTACTEN MET RELEVANTE PERSONEN EN ORGANISATIES BEROEPSONTWIKKELAAR REGISTREERT SYSTEMATISCH PATIENTGEVENS TBV KWALITEITSZORG EN ONDERZOEK. MAAR DE STARTER IS BEKEND MET FREQUENT GEBRUIKTE METHODEN IN TOEGEPAST ONDERZOEK, MAAR DE EXPERT ZET ONDERZOEKSPLANNEN OP (BV DE FYSIOTHERAPEUT DIE DE UNIVERSITAIRE MASTER FYSIOTHERAPIE HEEFT GEVOLGD (KAMER FYSIOTHERAPIE) INNOVEREN DRAAGT BIJ AAN INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN. INCORPEREERT NIEUWE RICHJTLIJNEN IN HET EIGEN HANDELEN OF DE EXPERT ONTWIKKELT NIEUWE RICHTLIJNEN werkveldconferentie maart 2006

6 2.b OMVANG BEROEPSROL OPL. FYSIO
Werkveldconferentie maart 2006 2.b OMVANG BEROEPSROL OPL. FYSIO HULPVERLENER MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN EN VERANDERINGEN IN DE ZORG VRAGEN OM MEERDERE ROLLEN ZOALS GEZEGD VERHOUDING VAN ROLLEN IRT HET ONDERWIJSPROGRAMMA AANDACHT VOOR DE ROL VAN MANAGER EN BEROEPSONTWIKKELAAR IN DE BACHELOROPLEIDING FYSIOTHERAPIE DE INITIËLE OPLEIDING MAAR EER WORDEN MINDER STUDIEPUNTEN AAN BESTEED DAN AAN DE ROL VAN HULPVERLENER ONTWIK-KELAAR MANAGER werkveldconferentie maart 2006

7 Werkveldconferentie maart 2006
3.a NIVEAU? JE HOEFT GEEN JURYLID TE ZIJN BIJHET KUNSTRIJDEN OM TE KUNNE ZIEN DAT ER WORDT GESCHAATS OP VERSCHILLENDE NIVEAU’S: VAN KRABBELAAR (DE BEGINNEND STUDENT FYSIOTHERAPIE TOT DE EXPERT. HET GROEPJE VAN VIER ZIJN NET AFGESTUDEERDE FYSIOTHERAPEUTEN KUNNEN AARDIG SCHAATSEN EN VEEL VOORKOMENDE AANDOENINGEN IN WISSELENDE CONTEXTEN ONDERZOEKEN EN BEHANDELEN werkveldconferentie maart 2006

8 Werkveldconferentie maart 2006
3.b NIVEAU? BEGINNEND / EIND PROPEDEUSE GEOEFEND / INSTROOM SEN.STAGE STARTNIVEAU/ PAS AFGESTUDEERD GEVORDERD EXPERT HOE STAAT HET IN HET LCP: BEGINNEND/ EIND PROPEDEUSE KAN PROBLEMEN DIE HELDER, AFGEBAKEND EN STABIEL ZIJN WAAR ALLE BENODIGDE INFORMATIE CONSISTENT EN BESCHIKBAAR IS BEHANDELEN GEOEFEND/ INSTROOM SENIORSTAGE (ONSJE MEER) KAN UIT DE VOETEN MET SAMENGESTELDE PROBLEMEN MAAR MOET ZELF DE BENODIGDE INFORMATIE BOVEN TAFEL KUNNEN KRIJGEN COMPLEXERE OF MULTIPELE PATHOLOGIE BIJ ONZEKERHEID OVER DE INFORMATIE (DAT WAT EEN PATIENT AANGEEFT MET LICHTE VORM VAN DEMENTIE) TOCH EEN DIAGNOSE STELLEN EN EEN ADEKWAAR BEHANDELPLAN OPSTELLEN EXPERT KAN UNIEKE WEINIG VOORKOMENDE GEVALLEN WAARVOOR GEEN RICHTLIJNEN ZIJN TOCH ADEKWAAT BEHANDELEN werkveldconferentie maart 2006

9 3.c DIMENSIES COMPETENTIENIVEAU
Werkveldconferentie maart 2006 3.c DIMENSIES COMPETENTIENIVEAU COMPLEXITEIT STRUCTUUR, HULP EN TIJD ZELFSTURING/ VERANTWOORDE-LIJKHEID INTEGRATIE WENDBAAR GEBRUIK GELEERDE HIER OP EEN RIJTJE DE DIMENSIES IK HEB HET NET VOORLA GEHAD OVE HET ENKELVOUDIG OF ZEER COMPLEX ZIJN VAN PROBLEMEN werkveldconferentie maart 2006

10 Werkveldconferentie maart 2006
3.d EXPERT HULPVERLENER ---> BV. HBO MASTER MANAGER ---> BV. MBA ONTWIKKELAAR ---> BV. UNIVERSITAIRE MASTER HOE KUN JE EXPERT WORDEN DOOR OPLEIDING, MAAR OOK DOOR HET VERWERVEN VAN COMPETENTIES DOOR EEN JARENLANGE ERVARING, ZELFSTUDIE, GROTE INTERESSE IN ONDERWERPEN. VOORBEELDEN VAN OPLEIDINGEN werkveldconferentie maart 2006

11 4.a HET KUNNEN/ DE COMPETENTIE ONTLEED?
Werkveldconferentie maart 2006 4.a HET KUNNEN/ DE COMPETENTIE ONTLEED? KENNIS VAARDIGHEDEN HOUDING EIGENSCHAPPEN/ PERSOONSKENMERKEN DE UIT TE VOEREN TAAK STAAT CENTRAAL BIJ DE COMPETENTIE, MAAR WAT ZIJN DE BOUWSTENEN. ALS EEN STUDENT EEN STERKTE/ ZWAKTE ANALYSE MAAKT VAN ZIJN BEROEPSMATIG HANDELEN IN DE SENIORSTAGE KAN HET ZIJN DAT HET STUKJE ‘KENNIS VAN REUMATISCHE AANDOENINGEN ONVOLDOENDE IS’ HIJ MOET DE BOEKEN IN OF HIJ VEEL TE WEINIG PATIENTGERICHT IS (MET ANDERE WOORDEN HIJ HEEFT NIET DIE PROFESSIONELE HOUDING DIE IS VEREIST. HIJ MOET AAN DE SLAG. OP DE STUDENT EN STUDIECOACH GAAN GEZAMENLIJK OP ZOEK WELK PUZZELSTUKJE MIST HET LCP HELPT BIJ HET BENOEMEN VAN HET PUZZELSTUKJE GENERIEKE GEDRAGSKENMERKEN EN PROFESSIONALITEIT ZIJN STERKE HULPMIDDELEN werkveldconferentie maart 2006

12 4.b ONTWIKKELAAR: INNOVEREN EN GENERIEKE GEDRAGSKENMERKEN
Werkveldconferentie maart 2006 4.b ONTWIKKELAAR: INNOVEREN EN GENERIEKE GEDRAGSKENMERKEN ANALYSEREN CONCLUDEREN ADVISEREN SAMENWERKEN INITIËREN ... IN DE ROL VAN BEROEPSONTWIKKELAAR TAV INNOVEREN EN NIET DE ONDERZOEK COMPETENTIE SPELEN NAAST HET KENNEN VAN DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET BEROEP OOK EEN ROL HET KUNNEN ANALYSEREN, ... werkveldconferentie maart 2006

13 Werkveldconferentie maart 2006
4.c PROFESSIONALITEIT OMGANG MET JE WERK/ KWALITEITSGERICHT OMGANG MET ANDEREN/ SAMENWERKINGSGERICHT OMGANG MET JEZELF/ ONTWIKKE-LINGSGERICHT OMGANG MET JE WERK: WERK JE DOELGERICHT, METHODISICH, BEN JE BETROKKEN, .. OMGANG MET DE ANDEREN BEN JE BETROUWBAAR (AFSPRAKEN, ACCURAAT, ...) , COOPERATIEF (WERKT OP CONSTRUCTIEVE WIJZE INTEAMVERBAND, ...), OPEN (STAAT OPEN VOOR VRAGEN/ FEEDBACK) OMGANG MET EIGEN FUNCTIONEREN ZELFBEWUST (GEDRAG EN GEVOELENS BENOEMEN, ), KRITISCH REFLECTIEF (KAN ER NAAR EIGEN GEDRAG MET EEN ZEKER AFSTAND WORDEN GEKEKEN?) ONTWIKKELINGSGERICHT (TOONT DEZE FYSIO DE BEREIDHEID HET EIGEN VAKGEBIED OP PEIL TE HOUDEN) VEEL VAN DEZE PUNTEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE PROFESSIONELE HOUDING WORDEN AL OP DIVERSE IN HET ONDERWIJS GEBRUIKT (ONDERWIJSGROEPEN, PROJECTONDERWIJS EN JUN. EN SEN. STAGE werkveldconferentie maart 2006

14 5. COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS / ONDERWIJSCONCEPT?
Werkveldconferentie maart 2006 5. COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS / ONDERWIJSCONCEPT? UITGANGSPUNTEN: UITDAGEND STUDENTGERICHT ONDERWIJS UITDAGENDE LEEROMGEVING BETEKENISVOL ONDERWIJS GEËINTEGREERDE INHOUDEN UIT BEROEPSPRAKTIJK SAMENWERKEND LEREN ZELFSTURING DOOR DE STUDENT HOE WORDT DE STUDENT COMPETENT. HOE ONTWIKKELT HIJ HET VERMOGEN OM TAKEN UIT TE VOEREN EN ZO VRAAGSTUKKEN EN PROBLEMEN OP TE LOSSEN? UITGEWERKT IN: SPACE HL EN FYSIO ONDERWIJSCONCEPT (ZIE MR) HIJ WORDT HET DOOR ZIE HET RIJTJE CONCRETISEREN VAN DEZE PUNTEN: werkveldconferentie maart 2006

15 6. UITWERKING IN ONDERWIJS PRESENTATIE LEERLIJNEN EN INHOUD DOOR TEAMS
Werkveldconferentie maart 2006 6. UITWERKING IN ONDERWIJS PRESENTATIE LEERLIJNEN EN INHOUD DOOR TEAMS PROPEDEUTISCHE FASE POST-PROPEDEUTISCHE: HOOFDFASE AFSTUDEERFASE Curriculumoverzicht (MR-blz. 7) Relatie LCP richtlijnen en HL-curriculum voor competenties, programmering curriculum, werkvormen en activiteiten, toetsing en beoordeling. Relatie naar programma van de WVC werkveldconferentie maart 2006

16 Werkveldconferentie maart 2006
SAMENVATTEND ROLLEN NIVEAU COMPETENTIE ONTLEED UITGANGSPUNTEN ONDERWIJS UITWERKING IN HET ONDERWIJS werkveldconferentie maart 2006

17 Werkveldconferentie maart 2006 Selectie en oriëntatie
Propedeuse Selectie en oriëntatie

18 Werkveldconferentie maart 2006

19 Werkveldconferentie maart 2006
Opbouw 4 blokken a 8 weken Elk blok eigen thema De gezonde mens Revalidatie Extremiteiten Wervelkolom werkveldconferentie maart 2006

20 Werkveldconferentie maart 2006
Pgo 2x OWG, onderwijswerkgroep, à 2 uur o.l.v. tutor. Per taak 6 uur zelfstudie INTEGRATIE werkveldconferentie maart 2006

21 Werkveldconferentie maart 2006
Pgo Pathologie / fysiologie / orthopedie trainingsleer meten onderzoeksmethodologie richtlijnen fysiotherapeutisch methodisch handelen MDBB-model werkveldconferentie maart 2006

22 Werkveldconferentie maart 2006
Pgo Grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfsturing Beoordeling: Inbreng, kwaliteit en kwantiteit. Functioneren in de groep (professionele houding) Bloktoets werkveldconferentie maart 2006

23 Vaardighedentraining
Werkveldconferentie maart 2006 Vaardighedentraining 2x 1,5 uur per week o.l.v. Docent 2x 1,5 uur BOEF, begeleid oefenen o.l.v. Docent/praktijkinstructeur en praktijkassistenten (ouderejaars) Stationstoets in december en mei werkveldconferentie maart 2006

24 Vaardighedentraining
Werkveldconferentie maart 2006 Vaardighedentraining Accent op techniek (basisuitvoering) Klinisch redeneren bij onderzoeksvaardigheden nog nauwelijks aan de orde werkveldconferentie maart 2006

25 Simulatiepatiëntkontakt
Werkveldconferentie maart 2006 Simulatiepatiëntkontakt 2x per blok a 1,5 uur (in blok 1 slechts 1x) Vaardigheden in beroepscontext O.l.v docent werkveldconferentie maart 2006

26 Werkveldconferentie maart 2006
Flankerende lijn Hoorcolleges Video-opdracht Fysiologisch laboratorium werkveldconferentie maart 2006

27 Werkveldconferentie maart 2006
Oriëntatiestage 4x per jaar Start in 1e week Opdracht werkveldconferentie maart 2006

28 Studieloopbaanbegeleiding
Werkveldconferentie maart 2006 Studieloopbaanbegeleiding Selectie en verwijzing Reflectie : leerprocesverslagen verslagen oriëntatiestage SPK-verslag

29 Werkveldconferentie maart 2006
Skillstoetsing Van vele korte praktijktoetsen naar een aantal langduriger assesments

30 Werkveldconferentie maart 2006
Skillstoetsing voor 2003 Acht onderwijsblokken met elk 3 stations Toetsing van deelvaardigheden, geordend in de verrichtingen Elk blok moet met voldoende afgesloten, een stationscijfer lager dan 4 is niet compensabel Herkansing voor elk blok

31 Verbeterpunten Skillstoetsing
Werkveldconferentie maart 2006 Verbeterpunten Skillstoetsing verbetering deelname (vele afberichten en gebruik herkansmomenten) verbetering van de betrouwbaarheid verbetering van de validiteit (competentiegericht toetsen) betrekken van werkveld in toetsing (en onderwijs)

32 Werkveldconferentie maart 2006
Skillstoetsing na 2003 Twee toetsmomenten met 10 stations: - in propedeuse (1e jaar) - in hoofdfase (2e en helft 3e jaar) Toetsing van deelvaardigheden en (reële) praktijksituatie Eindoordeel gebaseerd op gemiddelde over beide toetsmomenten van 20 stations, waarna recht op 1 herkansing

33 Werkveldconferentie maart 2006
Toetskader 1 Vorm toets stuurt leergedrag > vorm onderwijs Toets is oordelend en normerend; onderwijs is lerend en sturend Betrouwbaarheid van beoordeling stijgt als oordeel over meer dan 10 stations; meerwaarde 2e beoordelaar is minder belangrijk dan aantal stations Bij veel toetsen met gekoppelde herkansen daalt validiteit van selectie, nivo stijgt niet

34 Werkveldconferentie maart 2006
Toetskader 2 Stationsbeoordeling in percentage van behaalde criteria; cijferbepaling door relatieve normering Toets heeft voorspellende waarde voor performance in beroepssituatie, m.n. bij reëele beroepssituatie met simulatiepatiënt Probleemoplossen vermogen is contextspecifiek; er moet op veel situaties worden getoetst

35 Werkveldconferentie maart 2006
Toetskader 3 Op alle stations gebruik van gelijkende, globale criterialijsten; items verdeeld over alle componenten van competentie Inzet fysiotherapeuten (uit verschillende werkvelden) als examinator: Propedeuse toets 30 % Hoofdfase toets %

36 Vorm skillstoets hoofdfase
Werkveldconferentie maart 2006 Vorm skillstoets hoofdfase Toets 1 in kwartaal 3 (3 uur toetstijd / student) Toets 2 in kwartaal 6 (3 uur toetstijd / student) 2 x 6 V-stations (15 min) 2 x SP-station Anamnese (15 min) 2 x SP-station Onderzoek (20 min) 2 x SP-station Behandeling (20 min) 2 x SP-station Anamnese / Onderzoek (25 min)

37 Inhoud skillstoets hoofdfase
Werkveldconferentie maart 2006 Inhoud skillstoets hoofdfase 12 V-stations Medestudent als proefpersoon Fysiotherapeutische (deel)vaardigheden: diagnostische waaronder anatomie in vivo therapeutische waaronder voorlichtings/adviesgesprek en coachingsgesprek

38 Inhoud skillstoets hoofdfase
Werkveldconferentie maart 2006 Inhoud skillstoets hoofdfase 8 SP-stations Simulatiepatient op 4 stations Medestudent (ad random toegewezen) op 4 stations Minimaal 6 verschillende (van de 48 beschikbare) patiëntproblemen

39 Werkveldconferentie maart 2006 Beroepstaken en beroepsgedrag centraal
Hoofdfase Beroepstaken en beroepsgedrag centraal

40 Werkveldconferentie maart 2006
Doelen en werkvormen Verwerven kennis en motorische vaardigheden vanuit beroepstaken. Casuistiek, SPK’s, juniorstages, projectopdrachten. Ontwikkelen hulpverlenersrol: Juniorstages, SPK’s, cursus voorbereiding juniorstage werkveldconferentie maart 2006

41 Werkveldconferentie maart 2006
Doelen en werkvormen Ontwikkelen van professioneel gedrag: Projecten, juniorstages Ontwikkelen van een lerende houding: Projecten, studieloopbaanbegeleiding werkveldconferentie maart 2006

42 Werkveldconferentie maart 2006

43 Werkveldconferentie maart 2006
Bouwplan hoofdfase werkveldconferentie maart 2006

44 Thema’s onderwijsblokken
Werkveldconferentie maart 2006 Thema’s onderwijsblokken Multiprofessionele zorg Kwaliteitzorg Preventie Evidence based handelen Arbeid en fysiotherapie Verandering van beweging en gedrag

45 Werkveldconferentie maart 2006
Project Projectopdracht: realistisch beroepsprobleem Verwerven kennis Samenwerken, organisatie werkprocessen Weinig sturing door docenten werkveldconferentie maart 2006

46 Werkveldconferentie maart 2006
Skills Twee vt’s per week (5 weken) 2 BOEF’s per week 1 SPK zelf, 7-8 observeren (5 weken) Stationstoets na 3 kwartalen werkveldconferentie maart 2006

47 Juniorstages/voorbereidende cursus
Werkveldconferentie maart 2006 Juniorstages/voorbereidende cursus Methodisch handelen, klinisch redeneren, visie Krachtige leeromgeving! Binnenschoolse ondersteuning Rol studiecoach werkveldconferentie maart 2006

48 Afstudeerfase in de opleiding fysiotherapie
Werkveldconferentie maart 2006 Afstudeerfase in de opleiding fysiotherapie Afstudeerteam: Janke vd Veen Paul Bouwman Tijmen Koet Jeannette Boiten

49 Werkveldconferentie maart 2006
Afstudeerfase Overgang van hoofdfase naar afronding van de studie Nu twee onderwijsprogramma’s derde en vierde jaars

50 Werkveldconferentie maart 2006
Huidige vierde jaars Afstudeerproject: Presentatieavonden 1 en 29 juni Keuzeproject Keuzeonderdelen Studiecoaching /portfolio werkveldconferentie maart 2006

51 Werkveldconferentie maart 2006
Huidige derde jaars Voorjaar 2006: Seniorstage 1 Najaar 2006: Seniorstage 2 Voorjaar 2007: Minor Naast de seniorstage: keuzeonderdelen en studiecoaching/portfolio werkveldconferentie maart 2006

52 Werkveldconferentie maart 2006
Verschil 3e en 4e jaars Afstudeerproject en Minor Oorzaak: keuzes door BaMa structuur (bachelor en master) Major en Minor in bacheloropleiding werkveldconferentie maart 2006

53 Werkveldconferentie maart 2006
Major / minor Major: kenmerkende van de basisopleiding Minor: individuele profilering als fysiotherapeut io Verbreden Verdiepen werkveldconferentie maart 2006

54 Werkveldconferentie maart 2006
Minor Individuele profilering van student Verbreden Verdiepen In 4e jaar, 2e semester Een blok of twee blokken half-time werkveldconferentie maart 2006

55 ‘Individuele profilering’
Werkveldconferentie maart 2006 ‘Individuele profilering’ Minors bieden een Kans voor Profilering van student van opleiding Voorheen keuzes in het afstudeerproject In keuzevakken .... werkveldconferentie maart 2006

56 Werkveldconferentie maart 2006
Minors Verbredende Binnen cluster Zorg en Welzijn Verdiepende of vakspecialistische Doorstroom (voorbereiding master) Vrije keuze minor werkveldconferentie maart 2006

57 Werkveldconferentie maart 2006
Ontwikkelfase Project inventarisatie verbredende minors Eerstelijnszorg Ondernemen Multicultureel werken Project ontwikkelen en implementeren verdiepende minors opleiding fysiotherapie Externe deskundigheid/klankbordgroep werkveldconferentie maart 2006

58 Werkveldconferentie maart 2006

59 Werkveldconferentie maart 2006
Opbouw Seniorstage 700 uur (25 EC) Keuzeonderdelen 112 uur (4 EC) Studiecoaching 28 uur (1 EC) De Minor 840 uur (30 EC) In laatste semester: twee minors naast elkaar van elk 15 EC’s of één minor van 30 EC’s werkveldconferentie maart 2006

60 Werkveldconferentie maart 2006
seniorstage Stagevoorbereiding 84 uur Stage op stageadres uur Stageondersteunende activiteiten LUW prof LUW pers FLANKERENDE LIJN 15 WORKSHOPS LEZINGEN LOEF Voorbereiden / uitwerken / zelf oefenen 125 224 uur werkveldconferentie maart 2006

61 Werkveldconferentie maart 2006
LUW prof Leren uit werken: Professional Case Doelstellingen van de bijeenkomsten Doelen voor individuele student werkveldconferentie maart 2006

62 Doelstellingen van LUW prof bijeenkomsten
Werkveldconferentie maart 2006 Doelstellingen van LUW prof bijeenkomsten Uitwisselen van inzichten en praktische handelingen Vertalen individuele leerpunten naar eigen werkwijze bij richtlijnbesprekingen Bewust worden performancegap (verschil tussen kennis hebben en kennis toepassen) Benoemen van leerpunten en vertalen leerpunten naar de praktijk. werkveldconferentie maart 2006

63 Doelen voor individuele student De student kan:
Werkveldconferentie maart 2006 Doelen voor individuele student De student kan: de hulpvraag van de ingebrachte patient analyseren, uitwerken, een behandelplan opstellen en uitvoeren, waarbij rekening gehouden wordt met Evidence Based Practise/Medicine. zijn keuzes en keuzemomenten tijdens besluitvormingsproces transparant maken. de keuzemomenten in het fysiotherapeutisch handelen verduidelijken. werkveldconferentie maart 2006

64 Leren Uit Werken personal case
Werkveldconferentie maart 2006 Leren Uit Werken personal case bewust ontwikkelen en effectief toepassen van persoonlijke kwaliteiten die liggen op het relationele vlak en die functioneel zijn voor een professionele beroepsuitoefening van de fysiotherapeut werkveldconferentie maart 2006

65 Werkveldconferentie maart 2006
Intentie opleiding Competente beroepsbeoefenaren beroepsprofiel / competentieprofiel Met ruimte voor individuele profilering werkveldconferentie maart 2006

66 Werkveldconferentie maart 2006


Download ppt "Werkveldconferentie maart 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google