De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing BKB202c/d Ways to study and research urban, architectural and technological design Evaluating research Dr. ir. Theo van der Voordt 17. Ex post evaluation.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing BKB202c/d Ways to study and research urban, architectural and technological design Evaluating research Dr. ir. Theo van der Voordt 17. Ex post evaluation."— Transcript van de presentatie:

1 Lezing BKB202c/d Ways to study and research urban, architectural and technological design Evaluating research Dr. ir. Theo van der Voordt 17. Ex post evaluation of buildings 26. The empirical cycle (20. Evaluating prototypes)

2 Evalueren op waarde schatten, vaststellen wat iets waard is Evaluatie onderzoek Op een wetenschappelijke wijze beoordelen van de inhoud, implementatie en effecten van een interventie - aan de hand van bepaalde criteria - al dan niet aan de hand van doelstellingen (neveneffecten) Vormen a.Ex ante versus ex post b.Productgericht of procesgericht c.Integraal of selectief

3 Onderzoeksdesign Evaluatie Dynamisch Kantoor Haarlem

4 Onderzoek Initiatief Programma OntwerpUitvoering Gebruik en beheer

5 Pre-design research Post- Occupancy Evaluation Initiatief Programma Ontwerp Uitvoering Gebruik en beheer

6 Onderzoek genereren van kennis door Reflectie, idee ontwikkeling, hypothesevorming, getoetst aan externe oordelen en data Literatuurstudie Analyse van bestaand materiaal (b.v. CBS) Verzamelen, bewerken en analyseren van empirische gegevens d.m.v. interviews, enquêtes, observaties, experimenten, bestuderen van documenten etc.

7 Ontwerpen met of zonder onderzoek Eigen ervaringen Eigen fantasie Inspirerende voorbeelden (precedenten) Toepassing van uitkomsten uit onderzoek - onderzoek naar gebruikerswensen en satisfactie - maatstudies - planbeschrijvingen en plan-analyses van precedenten - thematische onderzoeken naar b.v. flexibiliteit, fysieke toegankelijkheid, sociale veiligheid, duurzaam bouwen Eigen onderzoek (uitzoeken, opzoeken, onderzoeken)

8 Uitzoeken en opzoeken b.v. - Hoe groot zijn de klaslokalen in school X - Hoe groot moet een klaslokaal zijn volgens boek Y? - Hoeveel WC’s zitten er in theater X? - Hoeveel m2 heeft onze wijkbibliotheek?  Bronnen: literatuur, websites e.d. Onderzoeken b.v. - Welke factoren zijn bepalend voor de grootte van een klaslokaal? - Wat is een goede methodiek om dit vast te stellende? - Welke factoren bepalen het aantal WC’s in een openbaar gebouw? - Is er een methode te ontwikkelen voor het vaststellen van het aantal benodigde m2 voor een wijkbibliotheek?  Bronnen: literatuur, websites, empirisch onderzoek

9 Science equals any collection of statements that features a reliable relationship to reality, a valid mutual relationship and a critical potential with regard to other statements in the same domain. Criteria voor wetenschappelijk onderzoek Methodische aanpak Objectiviteit Controleerbaarheid Validiteit Betrouwbaarheid Maatschappelijke relevantie Wetenschappelijke relevantie

10 Projectgebonden onderzoek Contextafhankelijk (plaats, tijd, lokale randvoorwaarden) Projectongebonden onderzoek Generieke kennis, zoveel mogelijk los van de specifieke context of met een helder beeld van contextgevoelige invloedsfactoren

11 Doelstellingen van projectgebonden onderzoek Beredeneerde en onderbouwde keuzen maken in programma’s van eisen en ontwerpen Optimale balans zoeken tussen conflicterende eisen Alternatieve varianten toetsen op kosten en kwaliteit Vaststellen of doelstellingen gehaald zijn Signaleren van onbedoelde en onvoorziene effecten Aanknopingspunten voor een verbeterplan vooraf (ex ante) en achteraf (ex post

12 Findeisen & Quade (1985) The methodology of systems analysis.

13 Doelstellingen projectongebonden onderzoek Theorievorming (product- en procesgericht) Instrumentontwikkeling (tools) Ontwerprichtlijnen Beleidsaanbevelingen Database van referentieprojecten (documentatie - analyse - evaluatie) Onderzoeksmethodologische lessen

14 Beslispunten bij evalueren  Welke aspecten (wat meten; welke criteria)  Welke objecten (selectie cases)  Hoe meten  Hoe waarderen  Hoe zwaar wegen (prioritering)  Hoe data analyseren

15 Beoordelingsaspecten - Functioneel  Bereikbaarheid en parkeergelegenheid  Toegankelijkheid  Doelmatigheid / efficiency  Veiligheid (ergonomisch, sociaal)  Ruimtelijke oriëntatie  Territorialiteit, privacy en sociaal contact, identiteit  Fysiek welbevinden (licht, geluid, warmte, tocht, vocht)  Toekomstwaarde - Veranderbaarheid / flexibiliteit

16 Beoordelingsaspecten - Esthetisch  Orde en complexiteit  Representativiteit  Betekenisverlening (symboliek, semiotiek)  Cultuurhistorische waarde  Beeldkwaliteit

17 Criteria voor architectonische kwaliteit Orde en complexiteit: helder leesbaar én boeiend Helder onderscheid in openbaar - privé Passend gebruik van architectonische middelen zoals kleur, materiaal, textuur, licht Interessante betekenisverlening en symboliek (zeggingskracht) Heldere relatie tussen vorm en functie Bijdrage aan kwaliteit van de openbare ruimte

18 Beoordelingsaspecten: technisch / economisch Technische aspecten Brandveiligheid Constructieve veiligheid Bouwfysische kwaliteit Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid Economische en juridische aspecten Investeringskosten en Exploitatiekosten Tijdsinvestering Publieke en private regelgeving

19 Hoe meten?  Eigen observaties  Bestuderen van stukken (literatuur, plattegronden, archiefstukken)  Vraagmethoden (enquêteren, interviewen)  Meten m.b.v. apparatuur

20 Hoe waarderen? Programma van eisen Eisen, wensen en voorkeuren van opdrachtgevers, gebruikers, bezoekers (direct via participatie en indirect via onderzoek) Ervaringen van gebouwbeheerders (idem) Opvattingen van experts (ontwerpers, adviseurs, critici) (idem) Richtlijnen en aanbevelingen uit vakliteratuur Uitkomsten uit evaluatieonderzoek Normen (NEN-normen, keurmerken) Wet- en regelgeving (Bouwbesluit, Arbo, private regelgeving) Referenties voor kwaliteitsbeoordeling

21 Voorbeeld Real Estate Norm Bereikbaarheid voor vrachtwagens en personenauto’s: A afstand tot dichstbijzijnde snelweg Afstand tot dichtsbijzijnde snelwergknooppunt Verkeersdoorstroming / obstakels Type verbindingswerg perceel – snelweg Kwaliteitsklassen b.v. 1 = 500 m of meer 2 = 300-500 3 = 200 – 300 4 = 100 – 200 5 = minder dan 100 m


Download ppt "Lezing BKB202c/d Ways to study and research urban, architectural and technological design Evaluating research Dr. ir. Theo van der Voordt 17. Ex post evaluation."

Verwante presentaties


Ads door Google