De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D&C Standaardcontract 8 juni 2011 Ervaringen Rijkswaterstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D&C Standaardcontract 8 juni 2011 Ervaringen Rijkswaterstaat."— Transcript van de presentatie:

1 D&C Standaardcontract 8 juni 2011 Ervaringen Rijkswaterstaat

2 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten2 De Spreker Paul Feitzpaul.feitz@rws.nl DI - BIODient Infrastructuur Inkoop Adviseur DI - IMGContractenbuffet, beheerder D&C dossier

3 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten3 Inhoud Historie Toekomst en Ontwikkelingen D&C dossier Gebruik modeldocumenten, ervaringen Kwaliteitsborging Betalingsregeling

4 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten4 Historie1/2 80’er jaren: RAW – contracten Ontwikkelingen in de 90’er jaren –Maeslantkering; Westerscheldetunnel, Balgstuwkering Ramspol UAV-GC 2000 –Integratie van Ontwerp, Uitvoering, Meerjarig Onderhoud –Kwaliteitsborging

5 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten5 Historie2/2 Ondernemingsplan RWS 2004-2008 –meer kwaliteit met minder mensen –POG –Markt, tenzij … Corporate inkoopstrategie 2004 –vast onderhoud: Prestatiecontracten –variabel onderhoud: E&C-contracten –aanleg, groot onderhoud: D&C-contracten

6 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten6 Systems Engineering E&C/PRC D&C DBFM

7 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten7 Toekomst Ondernemingsplan 2011-2015 één RWS - organisatie –centrale aansturing inkoop Uniformer werken –uniform inkopen Geel: “…Neem bijvoorbeeld het proces aanleg. De omgeving verwacht dat een organisatie op dezelfde manier en volgens dezelfde contracten werkt en dat de lijnen kort zijn. Dit gaan we landelijk organiseren…”

8 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten8 Ontwikkeling D&C dossier Anders dan bij prestatiecontracten of DBFM Deming-cirkel op vele onderwerpen Verbetertraject D&C gaande –Input vanuit de markt (marktdagen) –Deming Cirkel sluiten / leren van projecten –Verdergaande standaardisatie Proceseisen –Proceseisen “functioneler” –Positionering t.o.v. E&C, Prestatiecontracten en DBFM Toekomst: scope en aanpassingen contracteren ?

9 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten9 Uitgangspunten voor D&C dossier Aanbesteding (niet-)openbaar aanbesteding Alle geschikte gegadigden EMVI Contract UAV-GC 2005; Ontwerp en Uitvoering Geen Meerjarig Onderhoud Scope: nieuwbouw / uitbreiding & groot onderhoud Projectspecifieke (functionele) specificaties Standaard proceseisen

10 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten10 Model Design & Constructdossier Aanbestedingsdocumenten Selectiedocument Inschrijvings- & Beoordelingsdocument Contractdocumenten Basisovereenkomst Vraagspecificatie Eisen (1) Vraagspecificatie Proces (2) Annexen bij de vraagspecificatie (UAV-GC 2005) Aanpassingen Handreikingen

11 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten11 Model Basisovereenkomst Standaard UAV-GC 2005 Aanpassing EMVI-sancties

12 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten12 Model Vraagspecificatie Projectspecifiek UAV-GC 2005 kent geen standaard vraagspecificatie Vraagspecificatie Eisen (1) –Eisen aan “wat” / het object –Functioneel specificeren (Systems Engineering) –Basisspecificaties / componentspecificaties Vraagspecificatie Proces (2) –eisen aan “hoe” / het proces

13 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten13 Vraagspecificatie Proces Zoveel mogelijk uniform Projectmanagement Omgevingsmanagement Technisch management Inkoopmanagement Projectbeheersing Projectondersteuning Impact Wet- en regelgeving

14 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten14 Model Annexen bij de Vraagspecificatie 11 Annexen conform UAV-GC RWS specifiek: –XIIWijzigingen UAV-GC –XIIIInformatie –XIVVerkeersmanagement –XVGaranties

15 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten15 Gebruik van modeldocumenten “Intelligente” documenten Aanpassingen tussentijds Versiebeheer Versiebeheerdocumenten

16 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten16 Voorbeeld “Knoppendocument”

17 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten17 Ervaringen met D&C contractmodellen Beheer (via intranet) is efficiënt “Gezond boerenverstand” Draagt bij aan uniformiteit binnen Rijkswaterstaat Echter: ieder project lijkt een pilot Input van: –Projecten –Kennisgroepen intern RWS –Marktpartijen (o.a. marktdagen) Deming-cirkel (P-D-C-A) noodzakelijk

18 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten18 Kwaliteitsborging ON: ISO-9001OG: Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

19 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten19 Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) OG beheerst op afstand Toetsen de werking van het kwaliteitsborgingssysteem van ON Mix van toetsen (systeem, proces, product) Risicogestuurd Op afstand; zo ver genoeg ?

20 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten20 Betalingsregeling Betalingsregeling op basis van planning (geplande voortgang) ON benoemt betaalposten Termijnstaat is de basis Koppeling met geaccepteerde planning Altijd betalen … tenzij € € t1t2 t4t3

21 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten21

22 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten22

23 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten23 Achtergrond sheets

24 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten24 Annexen UAV-GC 2005 Ide vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen IIde Planning IIIhet acceptatieplan IVhet toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Vde vrijkomende materialen VIhet overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd VIIde verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten VIIIde stelposten IXde bankgarantie Xde verzekeringen XIde geschillenregeling Raad van Deskundigen

25 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten25 Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 (1-3) § 33 Betaling. 33-7De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”. § 38 Zekerheidstelling. § 38, lid 7 en lid 8 zijn niet van toepassing. § 40 Intellectuele eigendomsrechten. In § 40, lid 2, wordt “wetgeving” vervangen door “wet- en regelgeving” Het bepaalde in § 40, lid 3, vervalt en wordt vervangen door: “Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.” Het bepaalde in § 40, lid 13, vervalt en wordt vervangen door: “Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.” § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst: “De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.”

26 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten26 Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 (2-3) § 42 In gebreke blijven, onvermogen, of overlijden van de Opdrachtgever 42-1de tekst in regel 4 en 5 : “… aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage …” wordt gewijzigd in: “… aanspraak op vergoeding van rente overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek …”. De laatste zin ‘De rentevordering………rente’ vervalt. 42-2de tekst in regel 6 en 7: “… wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en …” vervalt. § 47 Beslechting van geschillen Aan §47 UAV-GC 2005 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 47-6In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien. 47-7Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanig betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

27 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten27 Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 (3-3) Toelichting op de UAV-GC 2005 Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing. Aansprakelijkheid Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelden de regelingen als opgenomen in de UAV-GC 2005, met dien verstande dat: –de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet Ruimtelijke Ordening (planschade); –de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor omvangrijke maatschappelijke gevolgschade; –de Opdrachtnemer onderdelen van het Werk garandeert als vermeld in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XV Garanties.

28 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten28 signaleringEm installaties kunstwerkenweg Geluidw. voorz Diepgang eisen

29 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten29 Format concept termijnstaat BetaalpostFinanciële waarde van de betaalpost Geplande startdatum Werkzaamheden van betaalpost Geplande einddatum Werkzaamheden Van betaalpost Door de aanbesteder geprecodeerde betaalpost(en) Ontwerpwerkzaamheden Advies: deze betaalpost opnemen indien ontwerpen een belangrijk deel is van de opdracht Aflever- en opleverdossiersXXX 5% van de inschrijvingsprijs excl eventuele stelpost Aflevering eerste afleverdossier door de Opdrachtnemer Opleverdossier geaccepteerd door Opdrachtgever XXX door de aanbesteder geprecodeerde betaalpost Stelpost Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met IMG Door de inschrijver te benoemen betaalpost(en) Inschrijvingsprijs:

30 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten30 Voorbeeld

31 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten31 Financiële stand van het werk

32 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten32 Opschorten van betaling

33 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten33 Wijziging planning

34 Rijkswaterstaat D&C Standaardcontracten34 Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) – In een notendop RISICO ANALYSE PMP/ PKP/ DKP/ WERKPLAN ON KEURINGS- PLAN ON SYSTEEM- TOETS OG EISEN IN BESTEK -bestekspost; -omschrijving werkzaamheden; -werkmethode; -keuringseis -hoe of waarmee de keuring plaatsvindt; -wie de keuring uitvoert; -wanneer en met welke frequentie; - het document waarin de keuring wordt geregistreerd. AUDITPLAN ON UITVOERING WERKZAAM- HEDEN ON CFM PMP PKP/ DKP & VERRICHTEN KEURINGEN UITVOEREN AUDITS ON (IB) PROCES- TOETS OG PRODUCT- TOETS OG Aanpassen risico-analyse en bijstellen plannen EVALUATIE TOETSEN ON EN AFWIJKINGEN KEURINGS- REGISTRATIE OG KEURINGS- REGISTRATIE ON ACCEPTATIE OGEVALUATIE TOETSEN OG IKB: OPZET IKB: BESTAAN EN WERKING BEPALEN TOETSMIX Bron: Jean-Paul Lansdaal (DZL)


Download ppt "D&C Standaardcontract 8 juni 2011 Ervaringen Rijkswaterstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google