De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D&C Standaardcontract

Verwante presentaties


Presentatie over: "D&C Standaardcontract"— Transcript van de presentatie:

1 D&C Standaardcontract
Ervaringen Rijkswaterstaat 8 juni 2011

2 De Spreker Paul Feitz paul.feitz@rws.nl DI - BIO Dient Infrastructuur
Inkoop Adviseur DI - IMG Contractenbuffet, beheerder D&C dossier D&C Standaardcontracten

3 Inhoud Historie Toekomst en Ontwikkelingen D&C dossier
Gebruik modeldocumenten, ervaringen Kwaliteitsborging Betalingsregeling D&C Standaardcontracten

4 Historie 1/2 80’er jaren: RAW – contracten
Ontwikkelingen in de 90’er jaren Maeslantkering; Westerscheldetunnel, Balgstuwkering Ramspol UAV-GC 2000 Integratie van Ontwerp, Uitvoering, Meerjarig Onderhoud Kwaliteitsborging D&C Standaardcontracten

5 Historie 2/2 Ondernemingsplan RWS 2004-2008
meer kwaliteit met minder mensen POG Markt, tenzij … Corporate inkoopstrategie 2004 vast onderhoud: Prestatiecontracten variabel onderhoud: E&C-contracten aanleg, groot onderhoud: D&C-contracten D&C Standaardcontracten

6 Systems Engineering E&C/PRC D&C DBFM D&C Standaardcontracten

7 Toekomst Ondernemingsplan 2011-2015 één RWS - organisatie
centrale aansturing inkoop Uniformer werken uniform inkopen Geel: “…Neem bijvoorbeeld het proces aanleg. De omgeving verwacht dat een organisatie op dezelfde manier en volgens dezelfde contracten werkt en dat de lijnen kort zijn. Dit gaan we landelijk organiseren…” D&C Standaardcontracten

8 Ontwikkeling D&C dossier
Anders dan bij prestatiecontracten of DBFM Deming-cirkel op vele onderwerpen Verbetertraject D&C gaande Input vanuit de markt (marktdagen) Deming Cirkel sluiten / leren van projecten Verdergaande standaardisatie Proceseisen Proceseisen “functioneler” Positionering t.o.v. E&C, Prestatiecontracten en DBFM Toekomst: scope en aanpassingen contracteren ? D&C Standaardcontracten

9 Uitgangspunten voor D&C dossier
Aanbesteding (niet-)openbaar aanbesteding Alle geschikte gegadigden EMVI Contract UAV-GC 2005; Ontwerp en Uitvoering Geen Meerjarig Onderhoud Scope: nieuwbouw / uitbreiding & groot onderhoud Projectspecifieke (functionele) specificaties Standaard proceseisen D&C Standaardcontracten

10 Model Design & Constructdossier
Aanbestedingsdocumenten Selectiedocument Inschrijvings- & Beoordelingsdocument Contractdocumenten Basisovereenkomst Vraagspecificatie Eisen (1) Vraagspecificatie Proces (2) Annexen bij de vraagspecificatie (UAV-GC 2005) Aanpassingen Handreikingen D&C Standaardcontracten

11 Model Basisovereenkomst
Standaard UAV-GC 2005 Aanpassing EMVI-sancties D&C Standaardcontracten

12 Model Vraagspecificatie
Projectspecifiek UAV-GC 2005 kent geen standaard vraagspecificatie Vraagspecificatie Eisen (1) Eisen aan “wat” / het object Functioneel specificeren (Systems Engineering) Basisspecificaties / componentspecificaties Vraagspecificatie Proces (2) eisen aan “hoe” / het proces D&C Standaardcontracten

13 Vraagspecificatie Proces
Zoveel mogelijk uniform Projectmanagement Omgevingsmanagement Technisch management Inkoopmanagement Projectbeheersing Projectondersteuning Impact Wet- en regelgeving D&C Standaardcontracten

14 Model Annexen bij de Vraagspecificatie
11 Annexen conform UAV-GC RWS specifiek: XII Wijzigingen UAV-GC XIII Informatie XIV Verkeersmanagement XV Garanties D&C Standaardcontracten

15 Gebruik van modeldocumenten
“Intelligente” documenten Aanpassingen tussentijds Versiebeheer Versiebeheerdocumenten D&C Standaardcontracten

16 Voorbeeld “Knoppendocument”
D&C Standaardcontracten

17 Ervaringen met D&C contractmodellen
Beheer (via intranet) is efficiënt “Gezond boerenverstand” Draagt bij aan uniformiteit binnen Rijkswaterstaat Echter: ieder project lijkt een pilot Input van: Projecten Kennisgroepen intern RWS Marktpartijen (o.a. marktdagen) Deming-cirkel (P-D-C-A) noodzakelijk D&C Standaardcontracten

18 Kwaliteitsborging ON: ISO-9001
OG: Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) D&C Standaardcontracten

19 Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
OG beheerst op afstand Toetsen de werking van het kwaliteitsborgingssysteem van ON Mix van toetsen (systeem, proces, product) Risicogestuurd Op afstand; zo ver genoeg ? D&C Standaardcontracten

20 Betalingsregeling Betalingsregeling op basis van planning (geplande voortgang) ON benoemt betaalposten Termijnstaat is de basis Koppeling met geaccepteerde planning Altijd betalen … tenzij t1 t2 t3 t4 D&C Standaardcontracten

21 D&C Standaardcontracten

22 D&C Standaardcontracten

23 Achtergrond sheets D&C Standaardcontracten

24 Annexen UAV-GC 2005 I de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen II de Planning III het acceptatieplan IV het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden V de vrijkomende materialen VI het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd VII de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten VIII de stelposten IX de bankgarantie X de verzekeringen XI de geschillenregeling Raad van Deskundigen D&C Standaardcontracten

25 Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 (1-3)
§ 33 Betaling. 33-7 De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”. § 38 Zekerheidstelling. § 38, lid 7 en lid 8 zijn niet van toepassing. § 40 Intellectuele eigendomsrechten. In § 40, lid 2, wordt “wetgeving” vervangen door “wet- en regelgeving” Het bepaalde in § 40, lid 3, vervalt en wordt vervangen door: “Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.” Het bepaalde in § 40, lid 13, vervalt en wordt vervangen door: “Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.” § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst: “De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.” D&C Standaardcontracten

26 Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 (2-3)
§ 42 In gebreke blijven, onvermogen, of overlijden van de Opdrachtgever 42-1 de tekst in regel 4 en 5 : “… aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage …” wordt gewijzigd in: “… aanspraak op vergoeding van rente overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek …”. De laatste zin ‘De rentevordering………rente’ vervalt. 42-2 de tekst in regel 6 en 7: “… wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en …” vervalt. § 47 Beslechting van geschillen Aan §47 UAV-GC 2005 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 47-6 In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien. 47-7 Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanig betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer. D&C Standaardcontracten

27 Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 (3-3)
Toelichting op de UAV-GC 2005 Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing. Aansprakelijkheid Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelden de regelingen als opgenomen in de UAV-GC 2005, met dien verstande dat: de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet Ruimtelijke Ordening (planschade); de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor omvangrijke maatschappelijke gevolgschade; de Opdrachtnemer onderdelen van het Werk garandeert als vermeld in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XV Garanties. D&C Standaardcontracten

28 Diepgang eisen Geluidw. voorz kunstwerken Em installaties signalering
weg signalering kunstwerken D&C Standaardcontracten

29 Format concept termijnstaat
Betaalpost Financiële waarde van de betaalpost Geplande startdatum Werkzaamheden van betaalpost Geplande einddatum Werkzaamheden Van betaalpost Door de aanbesteder geprecodeerde betaalpost(en) Ontwerpwerkzaamheden Advies: deze betaalpost opnemen indien ontwerpen een belangrijk deel is van de opdracht Aflever- en opleverdossiers XXX 5% van de inschrijvingsprijs excl eventuele stelpost Aflevering eerste afleverdossier door de Opdrachtnemer Opleverdossier geaccepteerd door Opdrachtgever XXX door de aanbesteder geprecodeerde betaalpost Stelpost Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met IMG Door de inschrijver te benoemen betaalpost(en) Inschrijvingsprijs: D&C Standaardcontracten

30 Voorbeeld D&C Standaardcontracten

31 Financiële stand van het werk
D&C Standaardcontracten

32 Opschorten van betaling
D&C Standaardcontracten

33 Wijziging planning D&C Standaardcontracten

34 Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) – In een notendop
bestekspost; omschrijving werkzaamheden; werkmethode; keuringseis hoe of waarmee de keuring plaatsvindt; wie de keuring uitvoert; wanneer en met welke frequentie; het document waarin de keuring wordt geregistreerd. KEURINGS- REGISTRATIE ON PMP/ PKP/ DKP/ WERKPLAN ON UITVOERING WERKZAAM- HEDEN ON CFM PMP PKP/ DKP & VERRICHTEN KEURINGEN BEPALEN TOETSMIX RISICO ANALYSE EISEN IN BESTEK KEURINGS- PLAN ON AUDITPLAN ON UITVOEREN AUDITS ON (IB) KEURINGS- REGISTRATIE OG EVALUATIE TOETSEN ON EN AFWIJKINGEN SYSTEEM- TOETS OG PROCES- TOETS OG PRODUCT- TOETS OG Aanpassen risico-analyse en bijstellen plannen ACCEPTATIE OG EVALUATIE TOETSEN OG Bron: Jean-Paul Lansdaal (DZL) IKB: OPZET IKB: BESTAAN EN WERKING D&C Standaardcontracten


Download ppt "D&C Standaardcontract"

Verwante presentaties


Ads door Google