De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FONDS voorlichting Toetsingsprocedure & bestuursbeurzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FONDS voorlichting Toetsingsprocedure & bestuursbeurzen."— Transcript van de presentatie:

1 FONDS voorlichting Toetsingsprocedure & bestuursbeurzen

2 Dienst Studentenzaken: dus geen SNUF! Jurgen Brink (beleidsmedewerker Dienst Studentenzaken) Website www.ru.nl/bestuursbeurzenwww.ru.nl/bestuursbeurzen

3 Doel van de avond Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele studenten

4 Opzet presentatie 1.Toelichting Toetsing 2.Toelichting voorwaarden voor individuele studenten 3.Praktisch: wat moet ik met al die papieren? 4.Vragen

5 Help! Mijn organisatie wordt getoetst Waarom Toetsing? -Alle organisaties in najaar 2013 opnieuw getoetst -Toetsing tbv verdeling bestuursbeurzen 2014/2015 -Wat houdt Toetsing in: De Toetsingscommissie De procedure De toetsingscriteria

6 Toetsingscommissie -Toetsingscommissie adviseert over de verdeling van de 1733 beschikbare bestuursbeurzen -Samenstelling: 8 studenten (USR en oud-USR) en 3 medewerkers DSZ, SNUF adviserend lid -Twee deelcommissies: beoordelingscommissie beroepscommissie -Advies op basis van criteria uit bijlage A en B van de regeling FONDS NB: het resultaat van de Toetsing in 2013 gaat in per collegejaar 2014/2015

7 Toetsingsprocedure 2013 In 2013: verplichte toetsing: –alle organisaties met bestuursbeurzen moeten stukken indienen –organisaties die geen beurzen hebben, kunnen ook toetsing aanvragen In te leveren stukken: –volledig ingevuld intakeformulier –ledenlijst –meest recente jaarverslag (inclusief financieel jaarverslag) –meest recente begroting Deadline 1 november 2013 Organisaties die te laat zijn krijgen voorgenomen advies 0 bestuursbeurzen

8 Toetsingsprocedure 2013 Beoordelingscommissie: –beoordeelt alle aanvragen die op tijd zijn –beoordelingscommissie stelt voorgenomen advies op Beroepscommissie: –behandelt beroepsschriften; –hoorzitting; –evt. voorgenomen advies bijstellen; –behandelt alle aanvragen die te laat zijn (geen beroep mogelijk).

9 Toetsingscriteria Voorwaarden: –Maximaal 48 beurzen per organisatie –Organisaties met minimaal 50 RU of HAN studenten als lid én –Tenminste 60% van de leden dient aan de Radboud Universiteit te studeren én –Tenminste 80% van de leden dient aan de Radboud Universiteit of de HAN te studeren Verdeelcriteria: –Aantal studentleden (RU of HAN): LEDENLIJST MÉT STUDENTNUMMERS –Activiteitenaanbod Toepassing verdeelcriteria –Voor elke type organisatie is een richtlijn en een bandbreedte voor een aantal beurzen bij een bepaald aantal studentleden. –Verenigingen met een verhoudingsgewijs groot activiteitenaanbod kunnen meer beurzen krijgen dan de richtlijn en vice versa

10 Eisen aan ledenlijst Ledenlijsten moeten op orde zijn: –Voorzien van studentnummer –Doorgenummerd –Onderscheid tussen RU-student, HAN-student of geen student Geef oud-leden, of docentleden aparte status als donateur, maar géén volwaardig lidmaatschap

11 Toetsingsprocedure 2013: incidentele activiteiten Aanvragen incidentele activiteiten in 2013/2014 tot 1 mei 2014 Kan per mail via toetsingscommissie@dsz.ru.nltoetsingscommissie@dsz.ru.nl Voorwaarden incidentele activiteiten: –belangrijke incidentele activiteiten met een bijzonder karakter; –die een aanzienlijke extra tijdsinvestering vragen; –en die een positieve uitstraling hebben voor de Radboud Universiteit Nijmegen en Nijmegen als studentenstad –activiteit vindt plaats in 2013/2014 of grootste deel van voorbereiding valt in 2013/2014 Toekenning en uitbetaling in 2013/2014 Oprichten studentenorganisatie ook incidentele activiteit –Toetsingscommissie kan max. 4 beurzen voor oprichting geven

12 Doel van de avond Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele studenten

13 Bestuursbeurzen individueel: voorwaarden/eisen Algemene voorwaarden Studievoortgangseisen

14 Algemene voorwaarden voor bestuursbeurzen 1.Gehele jaar ingeschreven als voltijdsstudent aan de Radboud Universiteit 2.Student betaalt collegegeld aan de Radboud Universiteit!: 3.Geen (master)graad verleend (niet afgestudeerd). Uitzondering is mogelijk in geval van dubbelstudie of tweede studie: 1.Dubbelstudie: min of meer gelijktijdig volgen van twee opleidingen 2.Tweede studie: tweede studie na afronding van de eerste studie: DSZ zal om verklaring opleiding vragen of de student daadwerkelijk een tweede studie volgt 4.Per jaar maximaal 8 beurzen 5.Bestuursfunctie bekleedt bij een organisatie/ functie waaraan bestuursbeurzen zijn toegekend in de verdeling bestuursbeurzen 6.Geen bestuursbeurzen tijdens 1 e jaar van inschrijving: ook voor HBO-doorstromers! 7.Studentleden opleidingscommissie moeten inwerkcursus volgen 8.Recht op bestuursbeurzen gekoppeld aan inschrijvingsduur Algemeen

15 Bestuursbeurzen en inschrijvingsduur Reguliere student: Nominale inschrijvingsduur + 1 jaar Onderscheid tussen Bachelor en Master  nominale duur Bachelor + 1 jaar  nominale duur Master + 1 jaar Algemeen

16 Bestuursbeurzen en inschrijvingsduur HBO-doorstromers: -Geen bestuursbeurzen tijdens pre-master/ schakelprogramma -Eenmaal masterstudent: nominale duur Master + 1 jaar

17 Bestuursbeurzen en inschrijvingsduur Verlenging periode mogelijk: Bij registratie van 12 maanden of meer studievertraging als gevolg van overmacht op grond van de regeling FONDS Indien student op grond van WSF 2000 een jaar verlenging prestatiebeurs heeft vanwege functiebeperking Indien student was uitgeloot en na een jaar alsnog ingeloot

18 Studievoortgangseisen Studievoortgang in collegejaar voorafgaand aan bestuursjaar Zware bestuursfuncties: ook studievoortgangseisen tijdens bestuursjaar

19 Studievoortgang in jaar voorafgaand bestuursjaar In collegejaar voorafgaand aan collegejaar waarin bestuurswerk wordt verricht (= 2012/2013): –39 EC behaald hebben óf –Afsluitend examen (meestal Bachelor) behaald hebben –Alle behaalde EC’s in Osiris geregistreerd tellen mee Virtuele studielast honours academy dus niet!

20 Studievoortgang in jaar voorafgaand bestuursjaar Uitzondering op 39-EC regel: - deed je in 2012/2013 ook al bestuurswerk? - dan gelden afwijkende eisen: Bestuursbeurs in 2012/2013EC in 2012/2013 1/239 1 235 333 430 527 624 720 818

21 Studievoortgang in het bestuursjaar Alleen voor zwaardere functies: v.a. 4 beurzen Uitbetaling 1/3 deel beurs voorwaardelijk Alle behaalde EC’s tellen mee De te boeken studievoortgang: Beurzenonvoorw. deel beursAantal EC =omvang voorwaardelijk deel aantal EC =omvang voorwaardelijk deel 42/320 EC  Helft30 EC  Hele voorwaardelijke deel 52/318 EC  Helft27 EC  Hele voorwaardelijke deel 62/315 EC  Helft24 EC  Hele voorwaardelijke deel 72/312 EC  Helft20 EC  Hele voorwaardelijke deel 82/39 EC  Helft18 EC  Hele voorwaardelijke deel

22 Definitie bestuursjaar Bestuursjaar = collegejaar FONDS rekent besturen en studenten toe aan één collegejaar Scheidslijn: juni –Besturen die aantreden vanaf juni worden behandeld alsof zij in september aangetreden zijn Van belang: –Bepalend voor aan welke voorwaarden je moet voldoen

23 Uitbetaling onvoorwaardelijke deel: –8 of meer beurzen: in 8 maandelijkse termijnen v.a. oktober –4 t/m 7 beurzen: februari en augustus –t/m 3 beurzen: augustus –Op verzoek student: alles in één keer in oktober collegejaar na afloop bestuursjaar Uitbetaling voorwaardelijke deel: oktober in het collegejaar volgend op het bestuursjaar: dus oktober 2014 Studievoortgang in het bestuursjaar

24 Uitzondering op studievoortgangseisen in het bestuursjaar: Voor wie: –ingeschreven bij opleiding met blokprogrammering én –blokprogrammering leidt ertoe dat eisen praktisch niet gehaald kunnen worden Voorwaarden: –studieadviseur moet positief adviseren –studieadviseur betrekt daarbij de studievoortgang en de te verwachten vertraging door bestuurswerk –studieadviseur kan afwijkende studievoortgangsafspraken maken Dan: –kan de directeur DSZ geheel of gedeeltelijk vrijstelling geven (op jouw schriftelijke verzoek voorzien van verklaring studieadviseur)

25 Hoogte van de ondersteuning in 2013/2014 1 bestuursbeurs = gelijk 1,5 x de uitwonende basisbeurs Hoger Onderwijs van september 2013: € 408,69 ontvang je in september 2013 aanvullende beurs van DUO?  deze wordt dan ook gecompenseerd: per bestuursbeurs 1,5 x het bedrag aan aanvullende beurs dat je in september 2013 ontvangt Leden opleidingscommissie krijgen € 225,- (mits inwerkcursus gevolgd)

26 Praktisch: het opgave- en aanvraagformulier Bestuur van de organisatie moet alle bestuursleden opgeven en op welke functie zij zijn benoemd:  ook wanneer ze niet in aanmerking zouden komen voor ondersteuning Organisatie geeft op hoe de toegekende beurzen over de afzonderlijke functies verdeeld worden Verdeling over functies in overeenstemming met de in het bestuur afgesproken taakverdeling: –DSZ gaat uit van redelijk gelijke spreiding over alle bestuursleden –DSZ kan scheve opgaves weigeren! Het kan zijn dat niet alle aan de vereniging toegekende beurzen daadwerkelijk opgevraagd kunnen worden Individuele bestuursleden dienen tegelijk met opgave een aanvraag tot uitbetaling:  Vergeet niet je persoonlijke gegevens + handtekening te zetten

27 Opgeven bestuursleden voor bestuursbeurzen: voorbeelden Totaal aantal toegekende beurzen24 FunctieAantal beurzen (max. 8) 1. voorzitter8 2. secretaris- (HAN student) 3. penningmeester8 4. Coördinator onderwijs- (geen recht op FONDS meer) 5. PR-commissaris8 Totaal aantal toegekende beurzen24 FunctieAantal beurzen (max. 8) 1. voorzitter5 2. secretaris4 (HAN student) 3. penningmeester6 4. Coördinator onderwijs5 (geen recht op FONDS meer) 5. PR-commissaris4 GOED FOUT

28 Opgave en aanvragen: afhandeling Eén persoon binnen bestuur aanwijzen voor afhandeling Het hele pakket persoonlijk inleveren bij: –Secretariaat FONDS Comeniuslaan 4.01.10 (melden bij de portier) op donderdag en vrijdag tussen 9.00 – 16.00 uur Inleverdata: besturen met 1 of meer functies gewaardeerd met 8 beurzen: vóór 1 september 2013 / zo spoedig mogelijk; besturen met 1 of meer functies gewaardeerd met maximaal 4 t/m 7 beurzen: vóór 1 december 2013; besturen met uitsluitend functies gewaardeerd tot en met 3 beurzen: vóór 1 mei 2014

29 Tussentijdse vacature Bestuurslid treedt tussentijds af, of wordt ontslagen: –Bestuur van de organisatie moet dat z.s.m. melden bij DSZ –Een opvolger kan bestuursbeurzen ontvangen naar rato van de resterende zittingstermijn

30 Ter afsluiting Veel info, maar: –Powerpoint komt op www.ru.nl/bestuursbeurzenwww.ru.nl/bestuursbeurzen –Vervolg Toetsing 2013: medio september krijgt het bestuur brief

31 Meer informatie FONDS algemeen: www.ru.nl/studentenzaken/fondswww.ru.nl/studentenzaken/fonds Bestuursbeurzen: www.ru.nl/bestuursbeurzenwww.ru.nl/bestuursbeurzen Vragen: Algemeen: mail naar balie@dsz.ru.nlbalie@dsz.ru.nl Toetsing: toetsingscommissie@dsz.ru.nltoetsingscommissie@dsz.ru.nl


Download ppt "FONDS voorlichting Toetsingsprocedure & bestuursbeurzen."

Verwante presentaties


Ads door Google