De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem"— Transcript van de presentatie:

1 Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem
WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN turbo-opleiding dinsdag 8 december 2009 Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem marc de caster

2 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN marc de caster gewestelijk ontvanger OCMW’s Aalter en Denderleeuw specifieke mailbox : privé : gsm marc de caster

3 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN inleiding en verantwoording geschiedenis de wet en de uitvoeringsbesluiten p.1-7 marc de caster

4 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN inleiding en verantwoording zeer complexe wetgeving agenda : algemeen inzicht praktische toepassing “lokale besturen” iets meer over de "onderhandelingsprocedure" de nakende vernieuwingen - praktische vragen van de deelnemers p.1 marc de caster

5 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN inleiding en verantwoording de syllabus : - niet allesomvattend wetgeving en omzendbrieven als bijlagen ontleend aan diverse overheidssites nuttig, zelfs nodig bij verdere verdieping in de materie opmerkingen, suggesties en aanvullingen zijn altijd welkom ! p.1-2 marc de caster

6 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN geschiedenis wet rijkscomptabiliteit 15/05/1846 koninklijk besluit 05/10/1955 wet 04/03/1963 wet 14/07/1976 : uitbreiding tot alle publiekrechterlijke instellingen koninklijk besluit 22/04/1977 : uitvoeringsbesluit ministerieel besluit 10/08/1977 : aannemingsvoorwaarden Europese eenmaking, uniformisering : ‘TRANSPARANTE’ WET : 24 DECEMBER 1993 Richtlijn 2004/18/EG 31/03/2004 : inwerkingtreding uiterlijk 31 januari NIEUWE WETTEN : gepubliceerd, we wachten op de uitvoeringsbesluiten !!! p.3 marc de caster

7 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de wet en uitvoeringsbesluiten de wet van 24 december 1993 modulaire structuur koninklijk besluiten 8 (en 10) januari 1996 procedures die leiden tot gunning koninklijk besluit van 26 september 1996 uitvoeringsregels van de opdracht recentste wijziging drempels : M.B. 17/12/2007 de wetten van 15 en 16 juni 2006 p.3-7 marc de caster

8 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking : -motieven tot regelgeving overheidsopdrachten -administratief recht -op wie toepasselijk ? -hoofdprincipes van de wetgeving -andere principes van de wetgeving definities en begrippen p.8-29 marc de caster

9 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking : motieven tot regelgeving besteding van omvangrijke overheidsbudgetten geen favoritisme: maken van de beste keuze (prijs/kwaliteit) en uitsluiten van misbruiken voor de aannemer, leverancier en dienstverlener: belangrijk deel van de omzet garantie omtrent juiste afweging van de aanbiedingen p.8 marc de caster

10 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking onderdeel van het administratief recht - bijzondere voorrechten - bepaalde verplichtingen - afwijking van gemene verbintenissenrecht een administratief contract p.8 marc de caster

11 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking : op wie toepasselijk ? klassieke sectoren : - alle overheidsdiensten - rechtspersonen met specifiek doel van algemeen belang, in belangrijke mate gefinancierd of bestuurd door overheid of onder haar toezicht - vereniging van één of meerdere van voorgaande - privaatrechterlijke universitaire instellingen voor gesubsidieerde opdrachten - privaatrechterlijke personen voor bepaalde gesubsidieerde opdrachten p.9 marc de caster

12 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking : hoofdprincipes wetgeving gelijkheidsprincipe mededinging : - verbod tot belangenvermenging - verbod tot (voorafgaande) afspraken - beperkte mogelijkheden tot onderhandelingsprocedure - verbod tot bepaling van technische voorwaarden die concurrentie uitsluit - strikte procedures transparantie p.12-14 marc de caster

13 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking : andere principes overeenkomst onder bezwarende titel p.14 marc de caster

14 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking : andere principes forfaitaire grondslag - de overeengekomen prijs is vast soorten prijsbepaling : - globale prijs - volgens prijslijst - op grond van werkelijke uitgaven - gemengde opdracht uitzonderingen : - opdracht zonder forfaitaire prijsbepaling - prijsherziening (art. 7 § 1 wet) - herziening tijdens uitvoering opdracht (art. 16 kb 26/9/96) p.15-18 marc de caster

15 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN algemene bespreking : andere principes betaling voor verstrekte en aanvaarde diensten - ook voorraden - hetzij ineens, hetzij met betalingen in mindering uitzondering : - voorschotten (art. 5 kb 26/09/1996) p.18-19 marc de caster

16 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen overheidsopdrachten: er moet een geschrift bestaan (niet in Belgische wet !) er moet wilsovereenstemming zijn tussen de beide contractanten beiden hebben een verplichting om iets te geven of te doen p.20 marc de caster

17 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen aanneming van werken - uitvoering of uitvoering én ontwerp werken vermeld op de lijst in bijlage bij de wet - laten uitvoeren van een werk volgens door de overheid vastgestelde eisen … resultaat van geheel van bouwwerkzaamheden of wegenbouwkundige werken om economische of technische functie te vervullen - lijst in bijlage 1 van de wet p.20-22 marc de caster

18 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen aanneming van leveringen - roerende goederen - verwerving door koop- of aannemingsovereenkomst, huur, huurkoop, leasing met of zonder aankoopoptie - kan gepaard gaan met werken van aanleg en plaatsing p.22 marc de caster

19 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen aanneming van diensten - met betrekking tot activiteiten opgesomd in lijst in bijlage 2 bij de wet - onderscheid : prioritaire en niet-prioritaire diensten - bijzondere aandacht voor de omzendbrieven (opgenomen in de bijlagen aan de syllabus) voor bvb : leningen herhalingsopdrachten p.22-25 marc de caster

20 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen definities in de wet van 15 juni 2006 getrapte definiëring bepalingen inzake gemengde opdracht werken/leveringen, werken/diensten en leveringen/diensten gemengde opdracht samengevoegde opdracht : art. 19 wet 24/12/ één bestuur staat in voor de ganse procedure p.25-26 marc de caster

21 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen het uniciteitsprincipe de NUTS-code Classificatie : CPV-nomenclatuur - omzendbrief 27/08/2008 – toepassing vanaf 15/9/2008 p.27-28 marc de caster

22 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen leasing : - onroerend of roerend goed, met of zonder aankoopoptie - financiële leasing versus operationele leasing - roerende leasing : bepalingen kb 10/11/ onroerende leasing : financier koopt of bouwt een goed of richt het in volgens de wensen van opdrachtgever-toekomstig gebruiker geïnvesteerd kapitaal wordt via vergoedingsstelsel terugbetaald aan de financier niet gedefinieerd bij overheidsopdrachten - valt onder promotieovereenkomst p.28-29 marc de caster

23 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN definities en begrippen aankoop- of opdrachtencentrale: nieuw begrip uit de wet van 15/6/2006 p. 29 marc de caster

24 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN gunningswijzen art. 13 wet: 3 soorten : - aanbesteding : prijs is bepalend element - offerteaanvraag : meerdere criteria - onderhandelingsprocedure (procedure ??) p marc de caster

25 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN gunningswijzen concessie : - concessiehouder : - verantwoordelijk voor : ofwel de uitvoering van de werken; ofwel het concept én de uitvoering van de werken ofwel het laten uitvoeren van één van voorgaande - verkrijgt uitbating van het werk, eventueel mits prijs - bijzondere regelingen : boek I, titel III van de wet titel IV van kb 8 januari 1996 p.17-18 marc de caster

26 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN gunningswijzen promotieovereenkomst : - één uitvoerder voor het ganse concept (financiering, studie, uitvoering, elke dienstverlening, enz.) - overdracht ineens of door huur met aankoopoptie, huur met eigendomsoverdracht - bijzondere regelingen : boek I, titel II van de wet, bijzondere gunning titel II van kb 26 september 1996 - wordt in de nieuwe wet “promotieopdracht” genoemd p.32-33 marc de caster

27 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN gunningswijzen art. 23 (werken) en 49 (leveringen) kb 8/1/1996 : - wedstrijd : voor werken of leveringen : ontwerp en uitvoering art. 20 en 21 wet, art kb 8/1/1996 : - prijsvraag voor ontwerpen : voor diensten wordt in de nieuwe wet “ontwerpenwedstrijd” genoemd p.33-34 marc de caster

28 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN gunningswijzen nieuw uit de wet van 15/06/2006 : - concurrentiedialoog - dynamisch aankoopsysteem - elektronische veiling - raamovereenkomst p.36-37 marc de caster

29 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : afbakening opdrachten bepaling van de raming keuze gunningswijze en procedure “ietwat meer” over de onderhandelingsprocedure beslissingen aannemingsvoorwaarden bestek p.38-80 marc de caster

30 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : afbakening van zodra budgetten/begroting : groeperen ! voor werken : omschrijving art. 5 wet …geheel van bouwwerkzaamheden enz. … voor leveringen : omschrijving art. 29 kb 08/01/1996 … groeperen volgens CPA-classificatie … voor diensten : omschrijving art. 55 kb 08/01/1996 … groeperen per categorie volgens de bijlage wet … p.38-40 marc de caster

31 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : afbakening opletten bij het groeperen voor : - opdrachten in percelen - looptijd - hernieuwings- en herhalingsopdrachten - opties ! bekomen bedragen zijn : - ofwel indicatief - ofwel limitatief ze bepalen o.m. de procedures en bekendmakingen p.38-40 marc de caster

32 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : keuze gunningswijze art. 13 wet : 3 soorten - aanbesteding : prijs is bepalend element - offerteaanvraag : meerdere criteria - onderhandelingsprocedure (zie verder) let op verschil selectie- en gunningscriteria !! p.40 marc de caster

33 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : keuze procedure openbare procedure: - grootst mogelijke mededinging beperkte procedure: - selectie gegadigden : oproep tot kandidaten –> “lijst” - gunning : eigenlijke opdracht p.40-41 marc de caster

34 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : keuze procedure art. 13 wet – art. 17 wet – art bis kb 8/1/1996 : - onderhandelingsprocedure : - met voorafgaande bekendmaking - zonder voorafgaande bekendmaking geldt slechts in beperkte gevallen (art. 17 wet) p.41-51 marc de caster

35 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : keuze procedure “ietwat meer” over de onderhandelingsprocedure : - algemeen - definitie - begrippen : raadpleging van “meerdere” over de voorwaarden “onderhandelt” de grenzen van de onderhandelingen welke wijzigingen kan men onderhandelen ? p.41-51 marc de caster

36 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : keuze procedure “ietwat meer” over de onderhandelingsprocedure : ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING - het magische cijfer “ ” … - kleine percelen bij werken en diensten - dringend karakter uit niet te voorziene gebeurtenissen…. - aanvullende werken of diensten - herhalingsopdrachten MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING p.41-51 marc de caster

37 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : keuze procedure PROCEDURES IN DE WET VAN 15/6/2006: open procedure beperkte procedure onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking onderhandelingsprocedure met bekendmaking p.51 marc de caster

38 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : vereiste beslissing motiveringsplicht : - algemeen : wet 29 juli bijzonder opgelegd : o.m. in wetgeving overheids- opdrachten p.52 marc de caster

39 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : vereiste beslissing gemeentedecreet : HET BUDGETHOUDERSCHAP : is taakstellend : - houdt een norm in waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft kan uitgebreid zijn : - bevoegdheid tot beheer van “een” budget p.52-53 marc de caster

40 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : vereiste beslissing gemeentedecreet : HET BUDGETHOUDERSCHAP : bevoegdheden van de budgethouder : - gaat de verbintenissen aan conform het toegekend budget - voert procedures voor overheidsopdrachten (in voorkomend geval binnen perken van delegatie) - wijst de opdrachten toe - keurt de te betalen bedragen goed p.52-53 marc de caster

41 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN procedure lokale besturen : vereiste beslissing gemeentedecreet : DELEGATIE DWINGENDE EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN p.52-53 marc de caster

42 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek p.54-82 marc de caster

43 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek uitvoeringsregels : - algemene aannemingsvoorwaarden : bijlage bij kb 26 september bestek met administratieve, contractuele en technische specificaties voor de opdracht - alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst p.54 marc de caster

44 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) : - bijlage bij kb 26 september toepasselijkheid : art. 3 kb 26/9/1996 : niet voor opdrachten < €, excl. BTW tussen € en € : - bepaalde artikels altijd, de andere naar keuze % - regel vanaf € : altijd ! p.55-57 marc de caster

45 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) : afwijkingen : verboden : verlenging betalingstermijnen art. 15 AAV !! - indien noodzakelijk voor opdracht - lijst toevoegen vooraan bestek - sommige motiveren ! p.57-58 marc de caster

46 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek het bestek : - algemeen : zorg voor kwaliteit !! p.58 marc de caster

47 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek het bestek : - inhoud : - administratieve bepalingen - technische bepalingen - sociale en milieubepalingen - samenvattende opmetingsstaat, inventaris - offerte- of inschrijvingsformulier p.58-79 marc de caster

48 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek DE SELECTIECRITERIA : niet te verwarren met gunningscriteria ! opgelegd in kb 8 januari 1996 : - voor werken : art. 16 tot voor leveringen : art. 42 tot voor diensten : art. 68 tot 74 p.62-73 marc de caster

49 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aannemingsvoorwaarden en het bestek het bestek : - percelen - varianten : - vrije variant - variant : - opgelegde (verplichte) - toegelaten (facultatieve) p.79-82 marc de caster

50 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten : - algemeen - Europese publicatie - Bulletin der Aanbestedingen de enuntiatieve aankondiging Europese aankondiging - “Belgische” aankondiging - uitnodiging in beperkte procedure p.83-94 marc de caster

51 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten algemeen : nieuwe modellen vanaf 1/2/2006 (kb 12/1/2006) Europese publicatie : Bulletin der Aanbestedingen : NUTS-code p.83-84 marc de caster

52 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten de enuntiatieve aankondiging - enkel op Europees niveau - modellen in bijlage kb 8 januari in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen én in het Bulletin der Aanbestedingen op basis van ramingen na begroting/budgetten voor werken : vanaf € (excl.BTW) voor leveringen en diensten : vanaf € (idem) bij diensten : enkel deze van bijlage 2 A (prioritaire) opgelet bij opdrachten in percelen, herhalingsopdrachten p.84-86 marc de caster

53 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten voor alle opdrachten die enuntiatief werden aangekondigd : - de aankondiging van de eigenlijke opdracht : - Europese aankondiging ! - modellen in bijlage kb 8 januari in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen én in het Bulletin der Aanbestedingen termijn voor indienen offertes of aanvragen tot deelneming : - openbare aanbesteding en offerteaanvraag : 52 dagen - beperkte procedures en onderhandelingen : 37 dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar p.88 marc de caster

54 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten voor opdrachten niet onderworpen aan Europese aankondiging : - de aankondiging van de eigenlijke opdracht : - in het Bulletin der Aanbestedingen - openbare procedures : aankondiging van de opdracht - beperkte procedures en onderhandelingen : oproep tot aanvragen tot deelneming of opstellen van een lijst van gegadigden opgelet : alle diensten van de bijlage 2 B bij de wet (de niet-prioritaire diensten) vallen hieronder, ongeacht het ramingsbedrag (tenzij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 17-§ 2 van de wet)) p.89-92 marc de caster

55 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten voor opdrachten niet onderworpen aan Europese aankondiging : - termijn voor indienen offertes of aanvragen tot deelneming : - openbare aanbesteding en offerteaanvraag : 36 dagen - beperkte procedures en onderhandelingen : 15 dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar p.92-93 marc de caster

56 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten uitnodiging tot eigenlijke offerte in de beperkte procedures en onderhandelingsprocedure : - na Europese bekendmaking : - beperkte procedures : 40 dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar - geen termijn bepaald voor onderhandelingsprocedure - zonder Europese bekendmaking : dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar p.93-95 marc de caster

57 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de aankondiging van de opdrachten opvragen van documenten en inlichtingen aan de gegadigde : - kb 20/7/2005 : aanvulling art. 20, 46, 72 en 90 van kb 8/1/1996 : niet meer opvragen als ze elektronisch beschikbaar zijn !! p.95-97 marc de caster

58 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN -de offerte -opening van de offertes p marc de caster

59 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de offerte algemeen inhoud en vermeldingen verplichtingen sociale zekerheid (art. 17bis, 43bis en 69bis kb 8 januari 1996) - attest bijvoegen (tenzij … toegang elektronische raadpleging) ! - niet voor offerte < € excl. BTW : dan moet de aanbestedende overheid inlichtingen inwinnen volmacht en bijlagen slechts één offerte per inschrijver, tenzij varianten p marc de caster

60 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de offerte samenvattende opmetingsstaat of inventaris - voor werken : samenvattende opmetingsstaat - voor leveringen en diensten : inventaris inbegrepen in de opgegeven prijzen : alle kosten en heffingen, uitgezonderd BTW aangeduide hoeveelheden mogen niet gewijzigd worden, tenzij anders bepaald in het bestek enkel forfaitaire hoeveelheden = opdracht voor globale prijs geen of enkel vermoedelijke hoeveelheden = opdracht volgens prijslijst p marc de caster

61 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de offerte BTW vermelding bedragen percelen - afzonderlijke offerte - verbeteringsvoorstellen varianten ondertekening indiening wijziging of intrekking p marc de caster

62 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN toegangsverbod tot bepaalde opdrachten art. 78 kb 08/01/1996, gewijzigd bij kb 18/2/2004 : geen onweerlegbaar vermoeden meer overheid vraagt verantwoording, tenzij die al bij aanvraag tot deelneming of offerte gevoegd was p. 105 marc de caster

63 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN opening van de offertes procedure : art. 106 tot 109 kb 8 januari 1996 principieel voor openbare en beperkte procedures strikte toepassing noodzakelijk ! opstellen proces-verbaal p marc de caster

64 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN -nazicht van de offertes -gunning -informatie en publicatie nà de gunning -gebruik elektronische middelen p marc de caster

65 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN nazicht van de offertes openbare procedures : eerst kwalitatieve selectie beperkte procedures : kwalitatieve selectie : gebeurde bij oproep tot kandidaten of samenstelling van de lijst van gegadigden p.109 marc de caster

66 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN nazicht van de offertes de regelmatigheid van de offerte : - substantieel onregelmatig (art. 89 kb 8 januari 1996) - beoordelingscriterium : wordt ongelijkheid gecreëerd tussen de inschrijvers ?? - relatief nietig p marc de caster

67 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN nazicht van de offertes onderzoek van de prijzen : - abnormale prijzen : eenheidsprijs of totale prijs ! procedure tot verantwoording vooraleer afwijzing - bij werken : gemiddelde ! - ofwel zelf weerleggen van “abnormale prijzen” - ofwel inschrijver laten verantwoorden : bij onvoldoende MOET offerte afgewezen worden - enkel objectieve factoren in aanmerking nemen - verplichte informatie vóór gunning : onderhandelings procedure zonder voorafgaande bekendmaking voor < € of leveringen van courante goederen p marc de caster

68 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN nazicht van de offertes onderzoek van de prijzen : - abnormale prijzen : eenheidsprijs of totale prijs ! verificaties ter plaatse mogelijk mits in bestek vermeld - altijd inlichtingen mee te delen, ongeacht procedure, bij opdrachten zonder forfaitaire prijsbepaling p marc de caster

69 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN nazicht van de offertes onderzoek van de prijzen : - rekenfouten en kennelijk materiële vergissingen (art. 111 en 114 kb 8/1/1996) - bij aanbestedingen : keuze voor opdrachtgevend bestuur - bij offerteaanvragen : bij twijfel bij opdrachtgevend bestuur eerst inlichtingen inwinnen bij inschrijver p marc de caster

70 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN nazicht van de offertes onderzoek van de prijzen : - uitsluitend bij werken : aanvullingen en wijzigingen door de inschrijver in de samenvattende opmetingsstaat verrekening : art. 96 § 2 kb 8 januari rangschikking bij aanbesteding : art. 112 zelfde kb - rangschikking bij offerteaanvraag : art. 114 zelfde kb ontbrekende vermelding van eenheids- of forfaitaire prijs bij posten in de samenvattende opmetingsstaat - keuze voor opdrachtgevend bestuur : verbeteren of als onregelmatige offerte beschouwen (art. 112) p marc de caster

71 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN nazicht van de offertes rangschikking en BTW slotbewerkingen processen-verbaal openbaarheid van bestuur !! beoordeling offertes : “woordelijk” is een goede aanvulling op “rekensommetjes” p marc de caster

72 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de gunning geen verplichting ! betekening gunning : “sluitstuk” totstandkoming overeenkomst motivatie van de besluiten tot gunning of niet-gunning let op de gestanddoeningstermijn (art. 116 kb 8/1/96) p marc de caster

73 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de gunning geen voorbehoud bij betekening ! bij overschrijden gestanddoeningstermijn : procedure ! : - voor aanbesteding : art voor offerteaanvraag : art. 119 vermeldingen omtrent leidend ambtenaar gemeentedecreet …. ---- p marc de caster

74 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de gunning nieuw artikel 21bis in K.B. 08/01/1996 : “STAND STILL”-clausule zeer algemeen omschreven : kennisgeving aan inschrijvers ingeval van : - niet-selectie - onregelmatig - niet-uitgekozen opdrachten vanaf Europese drempels : - motieven meedelen en de termijn om eventueel beroep aan te tekenen p marc de caster

75 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN informatie en publicatie nà de gunning bij alle procedures, voor ‘Europese’ opdrachten : - stand still-procedure - inschrijvers wiens offerte onregelmatig is - niet geselecteerde inschrijvers - inschrijvers van niet weerhouden offertes - bij werken en afwijzing wegens abnormale prijzen : info aan erkenningscommissie en Europese commissie - opstellen proces-verbaal - binnen 48 dagen na gunning publicatie in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (behalve bij “geheimverklaring” opdracht) p marc de caster

76 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN informatie en publicatie nà de gunning bij ‘niet-Europese’ opdrachten, voor alle opdrachten behalve onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : - inschrijvers wiens offerte onregelmatig is - niet geselecteerde inschrijvers - inschrijvers van niet weerhouden offertes - bij werken en afwijzing wegens abnormale prijzen : info aan erkenningscommissie p marc de caster

77 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN het gebruik van elektronische middelen K.B. 18/02/2004 : toevoeging art. 81bis t/m 81quinquies K.B. 08/01/1996 toevoeging art. 3bis t/m 3quater K.B. 26/09/1996 p. 123 marc de caster

78 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN -de uitvoering van de opdracht -opleveringen p marc de caster

79 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de uitvoering van de opdracht algemeen overzicht algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) leidend ambtenaar, organisatie en draagwijdte van het toezicht plannen, documenten en voorwerpen documenten van de opdracht borgtocht onderaannemers meerdere opdrachten aan dezelfde aannemer p marc de caster

80 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de uitvoering van de opdracht keuringen prijsherziening intellectuele rechten betalingen : - (afzonderlijk hoofdstuk) klachten en verzoeken - onvoorziene en onvermijdelijke omstandigheden - vertraging in de betalingen - nalatigheden van de aannemer, onvoorziene omstandigheden in zijn voordeel teruggave van boete bij laattijdige uitvoering rechtsvorderingen en vervaltermijnen p marc de caster

81 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de uitvoering van de opdracht middelen van optreden van de aanbestedende overheid - ingebrekestelling - straffen - boete wegens laattijdige uitvoering - maatregelen van ambtswege - eenzijdig verbreken - uitvoering in eigen beheer - afsluiten overeenkomst voor rekening - compensatie - korting wegens minderwaarde - bijkomende sancties p marc de caster

82 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de uitvoering van de opdracht verbreking van de overeenkomst de uitvoeringstermijn - voor werken - voor leveringen - voor diensten wijzigingen aan de opdracht door de overheid : - voor werken - voor leveringen - voor diensten p marc de caster

83 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de uitvoering van de opdracht andere elementen bij de uitvoering : - voor werken (o.a. dagboek) - voor leveringen - voor diensten p marc de caster

84 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN opleveringen algemeen : - wat ? - gevolgen oplevering van werken oplevering van leveringen oplevering van diensten p marc de caster

85 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN -betalingen -erkenning en registratie -de factuur p marc de caster

86 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen algemeen : - geen voorschotten, tenzij bij uitzondering - ineens of in mindering : niet voor opdracht < € p. 159 marc de caster

87 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen betaling van werken : - schuldvordering - nazicht en proces-verbaal - verzoek tot indiening factuur - factuur en termijn - betalingstermijn : 60 dagen, resp. (max.) 90 dagen (wijz. art. 15-§ 1 aav bij kb 17/12/2002) p marc de caster

88 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen betaling van leveringen : - termijn : 50 dagen na keuring mits factuur betaling van diensten : - volgens de bepalingen van het bestek - termijn : 50 dagen na keuring schuldvordering p marc de caster

89 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen beslag, overdracht en inpandgeving art. 23 wet 24/12/1993 (toevoeging bij wet 15/12/2005) p. 161 marc de caster

90 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen intresten : - minimaal 5 € - niet op schadevergoedingen - van rechtswege en zonder ingebrekestelling - per kalenderdag berekend - rentevoet : wordt bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad - de factuur of schuldvordering gelden als vordering voor de intresten - toepassing art Burg.Wb. p. 162 marc de caster

91 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN erkenning en registratie erkenning procedure : wet 20 maart 1991 (bijlage) voor werken : - niet voor < € in categorie - niet voor < € in ondercategorie tijdelijke en voorlopige erkenning indeling categorieën en ondercategorieën klassen url nazicht erkenning p marc de caster

92 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN erkenning en registratie registratie doelstelling van de wetgeving wijzigingen sinds 1/1/2008 en 1/1/2009 verplichtingen en aansprakelijkheid van de overheid : - betaling aan de RSZ - boete en aansprakelijkheid - betaling aan de fiscus - boete en aansprakelijkheid p marc de caster

93 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de factuur p. 174 marc de caster

94 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN een nieuwe wetgeving… enkele gegevens en bedenkingen … voorwaardelijke gunning – verlenging van opdracht toegangsrecht en kwalitatieve selectie toegangsreservatie en voorbehouden opdrachten sociale woningbouw sociale en milieubepalingen als uitvoeringsvoorwaarden wijzigingen inzake de onderhandelingsprocedure p marc de caster

95 marc de caster content@telenet.be
infosessie VLO : turbo-opleiding december DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN controleschema’s : toepassing onderhandelingsprocedures opdrachten voor werken : - onderhandelingsprocedure - aanbesteding of offerteaanvraag opdrachten voor leveringen : - onderhandelingsprocedure - aanbesteding of offerteaanvraag opdrachten voor diensten : - onderhandelingsprocedure - aanbesteding of offerteaanvraag p marc de caster


Download ppt "Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem"

Verwante presentaties


Ads door Google