De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marc de caster turbo-opleiding dinsdag 8 december 2009 Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marc de caster turbo-opleiding dinsdag 8 december 2009 Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN."— Transcript van de presentatie:

1 marc de caster turbo-opleiding dinsdag 8 december 2009 Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN

2 marc de caster marc de caster gewestelijk ontvanger OCMW’s Aalter en Denderleeuw specifieke mailbox : privé : gsm infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN

3 marc de caster inleiding en verantwoording geschiedenis de wet en de uitvoeringsbesluiten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.1-7

4 marc de caster zeer complexe wetgeving agenda : – algemeen inzicht – praktische toepassing “lokale besturen” – iets meer over de "onderhandelingsprocedure" – de nakende vernieuwingen -praktische vragen van de deelnemers inleiding en verantwoording infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.1

5 marc de caster de syllabus : - niet allesomvattend wetgeving en omzendbrieven als bijlagen - ontleend aan diverse overheidssites - nuttig, zelfs nodig bij verdere verdieping in de materie opmerkingen, suggesties en aanvullingen zijn altijd welkom ! inleiding en verantwoording infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.1-2

6 marc de caster wet rijkscomptabiliteit 15/05/1846 koninklijk besluit 05/10/1955 wet 04/03/1963 wet 14/07/1976 : uitbreiding tot alle publiekrechterlijke instellingen koninklijk besluit 22/04/1977 : uitvoeringsbesluit ministerieel besluit 10/08/1977 : aannemingsvoorwaarden Europese eenmaking, uniformisering : ‘TRANSPARANTE’ WET : 24 DECEMBER 1993 Richtlijn 2004/18/EG 31/03/2004 : inwerkingtreding uiterlijk 31 januari 2006 NIEUWE WETTEN : gepubliceerd, we wachten op de uitvoeringsbesluiten !!! geschiedenis infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.3

7 marc de caster de wet van 24 december 1993 modulaire structuur koninklijk besluiten 8 (en 10) januari 1996 procedures die leiden tot gunning koninklijk besluit van 26 september 1996 uitvoeringsregels van de opdracht recentste wijziging drempels : M.B. 17/12/2007 de wetten van 15 en 16 juni 2006 de wet en uitvoeringsbesluiten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.3-7

8 marc de caster algemene bespreking : -motieven tot regelgeving overheidsopdrachten -administratief recht -op wie toepasselijk ? -hoofdprincipes van de wetgeving -andere principes van de wetgeving definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.8-29

9 marc de caster besteding van omvangrijke overheidsbudgetten geen favoritisme: maken van de beste keuze (prijs/kwaliteit) en uitsluiten van misbruiken voor de aannemer, leverancier en dienstverlener: - belangrijk deel van de omzet - garantie omtrent juiste afweging van de aanbiedingen algemene bespreking : motieven tot regelgeving infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.8

10 marc de caster algemene bespreking infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN onderdeel van het administratief recht - bijzondere voorrechten - bepaalde verplichtingen - afwijking van gemene verbintenissenrecht een administratief contract p.8

11 marc de caster klassieke sectoren : - alle overheidsdiensten - rechtspersonen met specifiek doel van algemeen belang, in belangrijke mate gefinancierd of bestuurd door overheid of onder haar toezicht - vereniging van één of meerdere van voorgaande - privaatrechterlijke universitaire instellingen voor gesubsidieerde opdrachten - privaatrechterlijke personen voor bepaalde gesubsidieerde opdrachten algemene bespreking : op wie toepasselijk ? infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.9

12 marc de caster gelijkheidsprincipe mededinging : - verbod tot belangenvermenging - verbod tot (voorafgaande) afspraken - beperkte mogelijkheden tot onderhandelingsprocedure - verbod tot bepaling van technische voorwaarden die concurrentie uitsluit - strikte procedures transparantie algemene bespreking : hoofdprincipes wetgeving infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.12-14

13 marc de caster overeenkomst onder bezwarende titel algemene bespreking : andere principes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.14

14 marc de caster forfaitaire grondslag - de overeengekomen prijs is vast soorten prijsbepaling : - globale prijs - volgens prijslijst - op grond van werkelijke uitgaven - gemengde opdracht uitzonderingen : - opdracht zonder forfaitaire prijsbepaling - prijsherziening (art. 7 § 1 wet) - herziening tijdens uitvoering opdracht (art. 16 kb 26/9/96) algemene bespreking : andere principes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.15-18

15 marc de caster betaling voor verstrekte en aanvaarde diensten - ook voorraden - hetzij ineens, hetzij met betalingen in mindering uitzondering : - voorschotten (art. 5 kb 26/09/1996) algemene bespreking : andere principes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.18-19

16 marc de caster overheidsopdrachten:  er moet een geschrift bestaan (niet in Belgische wet !)  er moet wilsovereenstemming zijn tussen de beide contractanten  beiden hebben een verplichting om iets te geven of te doen definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.20

17 marc de caster aanneming van werken - uitvoering of uitvoering én ontwerp werken vermeld op de lijst in bijlage bij de wet - laten uitvoeren van een werk volgens door de overheid vastgestelde eisen … resultaat van geheel van bouwwerkzaamheden of wegenbouwkundige werken om economische of technische functie te vervullen - lijst in bijlage 1 van de wet definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.20-22

18 marc de caster aanneming van leveringen - roerende goederen - verwerving door koop- of aannemingsovereenkomst, huur, huurkoop, leasing met of zonder aankoopoptie - kan gepaard gaan met werken van aanleg en plaatsing definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.22

19 marc de caster aanneming van diensten - met betrekking tot activiteiten opgesomd in lijst in bijlage 2 bij de wet - onderscheid : prioritaire en niet-prioritaire diensten - bijzondere aandacht voor de omzendbrieven (opgenomen in de bijlagen aan de syllabus) voor bvb : - leningen - herhalingsopdrachten definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.22-25

20 marc de caster definities in de wet van 15 juni 2006  getrapte definiëring  bepalingen inzake gemengde opdracht werken/leveringen, werken/diensten en leveringen/diensten gemengde opdracht samengevoegde opdracht : art. 19 wet 24/12/ één bestuur staat in voor de ganse procedure definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.25-26

21 marc de caster het uniciteitsprincipe de NUTS-code Classificatie : CPV-nomenclatuur - omzendbrief 27/08/2008 – toepassing vanaf 15/9/2008 definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.27-28

22 marc de caster leasing : - onroerend of roerend goed, met of zonder aankoopoptie - financiële leasing versus operationele leasing - roerende leasing : bepalingen kb 10/11/ onroerende leasing : - financier koopt of bouwt een goed of richt het in volgens de wensen van opdrachtgever-toekomstig gebruiker - geïnvesteerd kapitaal wordt via vergoedingsstelsel terugbetaald aan de financier - niet gedefinieerd bij overheidsopdrachten - valt onder promotieovereenkomst definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.28-29

23 marc de caster aankoop- of opdrachtencentrale: nieuw begrip uit de wet van 15/6/2006 definities en begrippen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p. 29

24 marc de caster art. 13 wet: 3 soorten : - aanbesteding : prijs is bepalend element - offerteaanvraag : meerdere criteria - onderhandelingsprocedure (procedure ??) gunningswijzen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

25 marc de caster concessie : - concessiehouder : - verantwoordelijk voor : ofwel de uitvoering van de werken; ofwel het concept én de uitvoering van de werken ofwel het laten uitvoeren van één van voorgaande - verkrijgt uitbating van het werk, eventueel mits prijs - bijzondere regelingen : boek I, titel III van de wet titel IV van kb 8 januari 1996 gunningswijzen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.17-18

26 marc de caster promotieovereenkomst : - één uitvoerder voor het ganse concept (financiering, studie, uitvoering, elke dienstverlening, enz.) - overdracht ineens of door huur met aankoopoptie, huur met eigendomsoverdracht - bijzondere regelingen : boek I, titel II van de wet, bijzondere gunning titel II van kb 26 september wordt in de nieuwe wet “promotieopdracht” genoemd gunningswijzen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.32-33

27 marc de caster art. 23 (werken) en 49 (leveringen) kb 8/1/1996 : - wedstrijd : voor werken of leveringen : ontwerp en uitvoering art. 20 en 21 wet, art kb 8/1/1996 : - prijsvraag voor ontwerpen : voor diensten wordt in de nieuwe wet “ontwerpenwedstrijd” genoemd gunningswijzen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.33-34

28 marc de caster nieuw uit de wet van 15/06/2006 : - concurrentiedialoog - dynamisch aankoopsysteem - elektronische veiling - raamovereenkomst gunningswijzen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.36-37

29 marc de caster procedure lokale besturen : - afbakening opdrachten bepaling van de raming - keuze gunningswijze en procedure -“ietwat meer” over de onderhandelingsprocedure - beslissingen - aannemingsvoorwaarden - bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.38-80

30 marc de caster van zodra budgetten/begroting : groeperen ! voor werken : omschrijving art. 5 wet …geheel van bouwwerkzaamheden enz. … voor leveringen : omschrijving art. 29 kb 08/01/1996 … groeperen volgens CPA-classificatie … voor diensten : omschrijving art. 55 kb 08/01/1996 … groeperen per categorie volgens de bijlage wet … procedure lokale besturen : afbakening infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.38-40

31 marc de caster opletten bij het groeperen voor : - opdrachten in percelen - looptijd - hernieuwings- en herhalingsopdrachten - opties ! bekomen bedragen zijn : - ofwel indicatief - ofwel limitatief ze bepalen o.m. de procedures en bekendmakingen procedure lokale besturen : afbakening infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.38-40

32 marc de caster art. 13 wet : 3 soorten - aanbesteding : prijs is bepalend element - offerteaanvraag : meerdere criteria - onderhandelingsprocedure (zie verder) let op verschil selectie- en gunningscriteria !! procedure lokale besturen : keuze gunningswijze infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.40

33 marc de caster openbare procedure: - grootst mogelijke mededinging beperkte procedure: - selectie gegadigden : oproep tot kandidaten –> “lijst” - gunning : eigenlijke opdracht procedure lokale besturen : keuze procedure infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.40-41

34 marc de caster art. 13 wet – art. 17 wet – art bis kb 8/1/1996 : - onderhandelingsprocedure : - met voorafgaande bekendmaking - zonder voorafgaande bekendmaking geldt slechts in beperkte gevallen (art. 17 wet) procedure lokale besturen : keuze procedure infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.41-51

35 marc de caster “ietwat meer” over de onderhandelingsprocedure : - algemeen - definitie - begrippen : - raadpleging van “meerdere” - over de voorwaarden “onderhandelt” - de grenzen van de onderhandelingen - welke wijzigingen kan men onderhandelen ? procedure lokale besturen : keuze procedure infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.41-51

36 marc de caster “ietwat meer” over de onderhandelingsprocedure : ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING - het magische cijfer “ ” … - kleine percelen bij werken en diensten - dringend karakter uit niet te voorziene gebeurtenissen…. - aanvullende werken of diensten - herhalingsopdrachten MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING procedure lokale besturen : keuze procedure infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.41-51

37 marc de caster PROCEDURES IN DE WET VAN 15/6/2006: open procedure beperkte procedure onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking onderhandelingsprocedure met bekendmaking procedure lokale besturen : keuze procedure infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.51

38 marc de caster motiveringsplicht : - algemeen : wet 29 juli bijzonder opgelegd : o.m. in wetgeving overheids- opdrachten procedure lokale besturen : vereiste beslissing infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.52

39 marc de caster gemeentedecreet : HET BUDGETHOUDERSCHAP : is taakstellend : - houdt een norm in waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft kan uitgebreid zijn : - bevoegdheid tot beheer van “een” budget procedure lokale besturen : vereiste beslissing infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.52-53

40 marc de caster gemeentedecreet : HET BUDGETHOUDERSCHAP : bevoegdheden van de budgethouder : - gaat de verbintenissen aan conform het toegekend budget - voert procedures voor overheidsopdrachten (in voorkomend geval binnen perken van delegatie) - wijst de opdrachten toe - keurt de te betalen bedragen goed procedure lokale besturen : vereiste beslissing infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.52-53

41 marc de caster gemeentedecreet : DELEGATIE DWINGENDE EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN procedure lokale besturen : vereiste beslissing infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.52-53

42 marc de caster de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.54-82

43 marc de caster uitvoeringsregels : - algemene aannemingsvoorwaarden : bijlage bij kb 26 september bestek met administratieve, contractuele en technische specificaties voor de opdracht - alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.54

44 marc de caster de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) : - bijlage bij kb 26 september toepasselijkheid : art. 3 kb 26/9/1996 : - niet voor opdrachten < €, excl. BTW - tussen € en € : - bepaalde artikels altijd, de andere naar keuze - 10 % - regel - vanaf € : altijd ! de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.55-57

45 marc de caster de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) : - afwijkingen : verboden : verlenging betalingstermijnen art. 15 AAV !! - indien noodzakelijk voor opdracht - lijst toevoegen vooraan bestek - sommige motiveren ! de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.57-58

46 marc de caster het bestek : -algemeen : zorg voor kwaliteit !! de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.58

47 marc de caster het bestek : -inhoud : - administratieve bepalingen - technische bepalingen - sociale en milieubepalingen - samenvattende opmetingsstaat, inventaris - offerte- of inschrijvingsformulier de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.58-79

48 marc de caster DE SELECTIECRITERIA : niet te verwarren met gunningscriteria ! opgelegd in kb 8 januari 1996 : - voor werken : art. 16 tot 20 - voor leveringen : art. 42 tot 47 - voor diensten : art. 68 tot 74 de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.62-73

49 marc de caster het bestek : -percelen -varianten : - vrije variant - variant : - opgelegde (verplichte) - toegelaten (facultatieve) de aannemingsvoorwaarden en het bestek infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.79-82

50 marc de caster de aankondiging van de opdrachten : - algemeen - Europese publicatie - Bulletin der Aanbestedingen - de enuntiatieve aankondiging - Europese aankondiging - “Belgische” aankondiging - uitnodiging in beperkte procedure infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.83-94

51 marc de caster algemeen : nieuwe modellen vanaf 1/2/2006 (kb 12/1/2006) Europese publicatie : Bulletin der Aanbestedingen : NUTS-code de aankondiging van de opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.83-84

52 marc de caster de enuntiatieve aankondiging - enkel op Europees niveau - modellen in bijlage kb 8 januari in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen én in het Bulletin der Aanbestedingen op basis van ramingen na begroting/budgetten voor werken : vanaf € (excl.BTW) voor leveringen en diensten : vanaf € (idem) bij diensten : enkel deze van bijlage 2 A (prioritaire) opgelet bij opdrachten in percelen, herhalingsopdrachten de aankondiging van de opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.84-86

53 marc de caster voor alle opdrachten die enuntiatief werden aangekondigd : - de aankondiging van de eigenlijke opdracht : - Europese aankondiging ! - modellen in bijlage kb 8 januari in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen én in het Bulletin der Aanbestedingen termijn voor indienen offertes of aanvragen tot deelneming : - openbare aanbesteding en offerteaanvraag : 52 dagen - beperkte procedures en onderhandelingen : 37 dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar de aankondiging van de opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.88

54 marc de caster voor opdrachten niet onderworpen aan Europese aankondiging : - de aankondiging van de eigenlijke opdracht : - in het Bulletin der Aanbestedingen - openbare procedures : aankondiging van de opdracht - beperkte procedures en onderhandelingen : oproep tot aanvragen tot deelneming of opstellen van een lijst van gegadigden opgelet : alle diensten van de bijlage 2 B bij de wet (de niet-prioritaire diensten) vallen hieronder, ongeacht het ramingsbedrag (tenzij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 17-§ 2 van de wet)) de aankondiging van de opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.89-92

55 marc de caster voor opdrachten niet onderworpen aan Europese aankondiging : - termijn voor indienen offertes of aanvragen tot deelneming : - openbare aanbesteding en offerteaanvraag : 36 dagen - beperkte procedures en onderhandelingen : 15 dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar de aankondiging van de opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.92-93

56 marc de caster uitnodiging tot eigenlijke offerte in de beperkte procedures en onderhandelingsprocedure : - na Europese bekendmaking : - beperkte procedures : 40 dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar - geen termijn bepaald voor onderhandelingsprocedure - zonder Europese bekendmaking : - 15 dagen - mogelijks in te korten of verplicht verlengbaar de aankondiging van de opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.93-95

57 marc de caster opvragen van documenten en inlichtingen aan de gegadigde : - kb 20/7/2005 : aanvulling art. 20, 46, 72 en 90 van kb 8/1/1996 : niet meer opvragen als ze elektronisch beschikbaar zijn !! de aankondiging van de opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.95-97

58 marc de caster -de offerte -opening van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

59 marc de caster algemeen inhoud en vermeldingen verplichtingen sociale zekerheid (art. 17bis, 43bis en 69bis kb 8 januari 1996) - attest bijvoegen (tenzij … toegang elektronische raadpleging) ! - niet voor offerte < € excl. BTW : dan moet de aanbestedende overheid inlichtingen inwinnen volmacht en bijlagen slechts één offerte per inschrijver, tenzij varianten de offerte infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

60 marc de caster samenvattende opmetingsstaat of inventaris - voor werken : samenvattende opmetingsstaat - voor leveringen en diensten : inventaris inbegrepen in de opgegeven prijzen : alle kosten en heffingen, uitgezonderd BTW aangeduide hoeveelheden mogen niet gewijzigd worden, tenzij anders bepaald in het bestek enkel forfaitaire hoeveelheden = opdracht voor globale prijs geen of enkel vermoedelijke hoeveelheden = opdracht volgens prijslijst de offerte infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

61 marc de caster BTW vermelding bedragen percelen - afzonderlijke offerte - verbeteringsvoorstellen varianten ondertekening indiening wijziging of intrekking de offerte infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

62 marc de caster art. 78 kb 08/01/1996, gewijzigd bij kb 18/2/2004 : geen onweerlegbaar vermoeden meer overheid vraagt verantwoording, tenzij die al bij aanvraag tot deelneming of offerte gevoegd was toegangsverbod tot bepaalde opdrachten infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p. 105

63 marc de caster procedure : art. 106 tot 109 kb 8 januari 1996 principieel voor openbare en beperkte procedures strikte toepassing noodzakelijk ! opstellen proces-verbaal opening van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

64 marc de caster -nazicht van de offertes -gunning -informatie en publicatie nà de gunning -gebruik elektronische middelen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

65 marc de caster openbare procedures : eerst kwalitatieve selectie beperkte procedures : kwalitatieve selectie : gebeurde bij oproep tot kandidaten of samenstelling van de lijst van gegadigden nazicht van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p.109

66 marc de caster de regelmatigheid van de offerte : - substantieel onregelmatig (art. 89 kb 8 januari 1996) - beoordelingscriterium : wordt ongelijkheid gecreëerd tussen de inschrijvers ?? - relatief nietig nazicht van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

67 marc de caster onderzoek van de prijzen : - abnormale prijzen : eenheidsprijs of totale prijs ! - procedure tot verantwoording vooraleer afwijzing - bij werken : gemiddelde ! - ofwel zelf weerleggen van “abnormale prijzen” - ofwel inschrijver laten verantwoorden : bij onvoldoende MOET offerte afgewezen worden - enkel objectieve factoren in aanmerking nemen - verplichte informatie vóór gunning : onderhandelings- procedure zonder voorafgaande bekendmaking voor < € of leveringen van courante goederen nazicht van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

68 marc de caster onderzoek van de prijzen : - abnormale prijzen : eenheidsprijs of totale prijs ! - verificaties ter plaatse mogelijk mits in bestek vermeld - altijd inlichtingen mee te delen, ongeacht procedure, bij opdrachten zonder forfaitaire prijsbepaling nazicht van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

69 marc de caster onderzoek van de prijzen : - rekenfouten en kennelijk materiële vergissingen (art. 111 en 114 kb 8/1/1996) - bij aanbestedingen : keuze voor opdrachtgevend bestuur - bij offerteaanvragen : bij twijfel bij opdrachtgevend bestuur eerst inlichtingen inwinnen bij inschrijver nazicht van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

70 marc de caster onderzoek van de prijzen : - uitsluitend bij werken : aanvullingen en wijzigingen door de inschrijver in de samenvattende opmetingsstaat - verrekening : art. 96 § 2 kb 8 januari rangschikking bij aanbesteding : art. 112 zelfde kb - rangschikking bij offerteaanvraag : art. 114 zelfde kb ontbrekende vermelding van eenheids- of forfaitaire prijs bij posten in de samenvattende opmetingsstaat - keuze voor opdrachtgevend bestuur : verbeteren of als onregelmatige offerte beschouwen (art. 112) nazicht van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

71 marc de caster rangschikking en BTW slotbewerkingen processen-verbaal openbaarheid van bestuur !! beoordeling offertes : “woordelijk” is een goede aanvulling op “rekensommetjes” nazicht van de offertes infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

72 marc de caster geen verplichting ! betekening gunning : “sluitstuk” totstandkoming overeenkomst motivatie van de besluiten tot gunning of niet-gunning let op de gestanddoeningstermijn (art. 116 kb 8/1/96) de gunning infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

73 marc de caster geen voorbehoud bij betekening ! bij overschrijden gestanddoeningstermijn : procedure ! : - voor aanbesteding : art voor offerteaanvraag : art. 119 vermeldingen omtrent leidend ambtenaar --- gemeentedecreet … de gunning infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

74 marc de caster nieuw artikel 21bis in K.B. 08/01/1996 : “STAND STILL”-clausule zeer algemeen omschreven : kennisgeving aan inschrijvers ingeval van : - niet-selectie - onregelmatig - niet-uitgekozen opdrachten vanaf Europese drempels : - motieven meedelen en de termijn om eventueel beroep aan te tekenen de gunning infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

75 marc de caster bij alle procedures, voor ‘Europese’ opdrachten : - stand still-procedure - inschrijvers wiens offerte onregelmatig is - niet geselecteerde inschrijvers - inschrijvers van niet weerhouden offertes - bij werken en afwijzing wegens abnormale prijzen : info aan erkenningscommissie en Europese commissie - opstellen proces-verbaal - binnen 48 dagen na gunning publicatie in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (behalve bij “geheimverklaring” opdracht) informatie en publicatie nà de gunning infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

76 marc de caster bij ‘niet-Europese’ opdrachten, voor alle opdrachten behalve onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : - inschrijvers wiens offerte onregelmatig is - niet geselecteerde inschrijvers - inschrijvers van niet weerhouden offertes - bij werken en afwijzing wegens abnormale prijzen : info aan erkenningscommissie informatie en publicatie nà de gunning infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

77 marc de caster K.B. 18/02/2004 : toevoeging art. 81bis t/m 81quinquies K.B. 08/01/1996 toevoeging art. 3bis t/m 3quater K.B. 26/09/1996 het gebruik van elektronische middelen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p. 123

78 marc de caster -de uitvoering van de opdracht -opleveringen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

79 marc de caster algemeen overzicht algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) leidend ambtenaar, organisatie en draagwijdte van het toezicht plannen, documenten en voorwerpen documenten van de opdracht borgtocht onderaannemers meerdere opdrachten aan dezelfde aannemer de uitvoering van de opdracht infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

80 marc de caster keuringen prijsherziening intellectuele rechten betalingen : - (afzonderlijk hoofdstuk) klachten en verzoeken - onvoorziene en onvermijdelijke omstandigheden - vertraging in de betalingen - nalatigheden van de aannemer, onvoorziene omstandigheden in zijn voordeel teruggave van boete bij laattijdige uitvoering rechtsvorderingen en vervaltermijnen de uitvoering van de opdracht infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

81 marc de caster middelen van optreden van de aanbestedende overheid - ingebrekestelling - straffen - boete wegens laattijdige uitvoering - maatregelen van ambtswege - eenzijdig verbreken - uitvoering in eigen beheer - afsluiten overeenkomst voor rekening - compensatie - korting wegens minderwaarde - bijkomende sancties de uitvoering van de opdracht infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

82 marc de caster verbreking van de overeenkomst de uitvoeringstermijn - voor werken - voor leveringen - voor diensten wijzigingen aan de opdracht door de overheid : - voor werken - voor leveringen - voor diensten de uitvoering van de opdracht infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

83 marc de caster andere elementen bij de uitvoering : - voor werken (o.a. dagboek) - voor leveringen - voor diensten de uitvoering van de opdracht infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

84 marc de caster algemeen : - wat ? - gevolgen oplevering van werken oplevering van leveringen oplevering van diensten opleveringen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

85 marc de caster -betalingen -erkenning en registratie -de factuur infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p

86 marc de caster algemeen : - geen voorschotten, tenzij bij uitzondering - ineens of in mindering : niet voor opdracht < € betalingen infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p. 159

87 marc de caster betaling van werken : - schuldvordering - nazicht en proces-verbaal - verzoek tot indiening factuur - factuur en termijn - betalingstermijn : 60 dagen, resp. (max.) 90 dagen (wijz. art. 15-§ 1 aav bij kb 17/12/2002) infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen p

88 marc de caster betaling van leveringen : - termijn : 50 dagen na keuring mits factuur betaling van diensten : - volgens de bepalingen van het bestek - termijn : 50 dagen na keuring schuldvordering infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen p

89 marc de caster beslag, overdracht en inpandgeving art. 23 wet 24/12/1993 (toevoeging bij wet 15/12/2005) infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen p. 161

90 marc de caster intresten : - minimaal 5 € - niet op schadevergoedingen - van rechtswege en zonder ingebrekestelling - per kalenderdag berekend - rentevoet : wordt bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad - de factuur of schuldvordering gelden als vordering voor de intresten - toepassing art Burg.Wb. infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN betalingen p. 162

91 marc de caster erkenning procedure : wet 20 maart 1991 (bijlage) voor werken : - niet voor < € in categorie - niet voor < € in ondercategorie tijdelijke en voorlopige erkenning indeling categorieën en ondercategorieën klassen url nazicht erkenning infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p erkenning en registratie

92 marc de caster registratie doelstelling van de wetgeving wijzigingen sinds 1/1/2008 en 1/1/2009 verplichtingen en aansprakelijkheid van de overheid : - betaling aan de RSZ - boete en aansprakelijkheid - betaling aan de fiscus - boete en aansprakelijkheid infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p erkenning en registratie

93 marc de caster infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN de factuur p. 174

94 marc de caster enkele gegevens en bedenkingen … voorwaardelijke gunning – verlenging van opdracht toegangsrecht en kwalitatieve selectie toegangsreservatie en voorbehouden opdrachten sociale woningbouw sociale en milieubepalingen als uitvoeringsvoorwaarden wijzigingen inzake de onderhandelingsprocedure infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN een nieuwe wetgeving… p

95 marc de caster controleschema’s : toepassing onderhandelingsprocedures opdrachten voor werken : - onderhandelingsprocedure - aanbesteding of offerteaanvraag opdrachten voor leveringen : - onderhandelingsprocedure - aanbesteding of offerteaanvraag opdrachten voor diensten : - onderhandelingsprocedure - aanbesteding of offerteaanvraag infosessie VLO : turbo-opleiding 8 december 2009 DE WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN p


Download ppt "Marc de caster turbo-opleiding dinsdag 8 december 2009 Dexia, Gent – Sint-Denijs-Westrem WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN."

Verwante presentaties


Ads door Google